Category Archives: Myślenie o przyszłości

Przyrost i podstawienie testamentowe

Spo­rzą­dza­jąc testa­ment może­my nie tyl­ko prze­ka­zać swój mają­tek wska­za­nym spad­ko­bier­com. Może­my tak­że zde­cy­do­wać co ma się stać w przy­pad­ku gdy­by któ­ryś z spad­ko­bier­ców nie chciał lub nie mógł dzie­dzi­czyć. Słu­ży temu insty­tu­cja przy­ro­stu i pod­sta­wie­nia. 

Jak napisać testament?

Spo­rzą­dze­nie waż­ne­go testa­men­tu jest nie­zwy­kle pro­ste. Musi­my jed­nak zacho­wać odpo­wied­nią jego for­mę, a w tre­ści powin­na zna­leźć się wyma­ga­na prze­pi­sa­mi pra­wa zawar­tość. Wte­dy będzie on cał­ko­wi­cie waż­ny i nasza ostat­nia wola zosta­nie wyko­na­na po naszej śmier­ci. 

Młodzież nie chce zdawać matury

Wszy­scy wie­dzą, że wyni­ki tego­rocz­nych matur to klę­ska nasze­go sys­te­mu edu­ka­cji. Gło­śno trą­bi­ły o tym media, wypo­wia­da­ła się mini­ster i wie­lu nauczy­cie­li. Dzien­ni­ka­rze i sama komi­sja egza­mi­na­cyj­na pomi­nę­ła jeden istot­ny szcze­gół – nasza mło­dzież wca­le nie chce pod­cho­dzić do matu­ry.

Miliony Polaków myśli o przyszłości

ZUS podał, że do OFE posta­no­wi­ło przejść ponad 2 milio­ny Pola­ków. Tyle bowiem do dziś spły­nę­ło do zakła­du oświad­czeń o prze­ka­zy­wa­niu czę­ści skład­ki eme­ry­tal­nej do OFE. Nie ozna­cza to, że te oso­by posta­no­wi­ły coś zmie­nić. Wręcz prze­ciw­nie, wybra­li oni brak zmian, choć wyma­ga­ło to od nich odro­bi­ny wysił­ku.

Wychowaliśmy leniwych tumanów

Wczo­raj przez por­ta­le pol­skie inter­ne­to­we prze­to­czy­ła się prze­dru­ko­wy­wa­na infor­ma­cja, że pla­ga mło­dych leni­wych żyje i będzie żyć na koszt rodzi­ców. Według Euro­sta­tu w ubie­głym roku wśród wszyst­kich Pola­ków mię­dzy 15. a 34. rokiem życia aż 17,4 proc. nie mia­ło żad­ne­go zaję­cia. Nie uczą się i nie pra­cu­ją.