Tag Archives: oprocentowanie

Dlaczego nie wziąłem bardzo korzystnej pożyczki w Alior Bank

Warun­ki poza­fi­nan­so­we pożycz­ki są rów­nie istot­ne jak wiel­kość opro­cen­to­wa­nia i pro­wi­zja za jej udzie­le­nie. Zna­jo­mość umo­wy i spo­so­bu roz­li­cza­nia wpłat może dać spo­re oszczęd­no­ści, dla­te­go nie nale­ży porów­ny­wać tyl­ko wiel­ko­ści ofe­ro­wa­nych rat.