Tag Archives: podatki

Podatek dochodowy na zasadach ogólnych (18 / 32%) przy najmie lokalu

Poda­tek docho­do­wy na zasa­dach ogól­nych to domyśl­na for­ma opo­dat­ko­wa­nia. Jego obli­cza­nie nie jest tak pro­ste jak przy ryczał­cie, ale bar­dzo czę­sto wybór tej for­my opo­dat­ko­wa­nia jest znacz­nie korzyst­niej­szy niż ryczałt — w rze­czy­wi­sto­ści pła­ci się znacz­nie mniej­sze podatki.

Podatek ryczałtowy od wynajmu mieszkania lub lokalu

Opo­dat­ko­wa­nie naj­mu podat­kiem ryczał­to­wym jest naj­prost­szą for­mą opo­dat­ko­wa­nia naj­mu. Z tego wzglę­du bar­dzo czę­sto w urzę­dach skar­bo­wych zale­ca się wybór podat­ku ryczał­to­we­go. Na nie­któ­rych podat­ni­ków dzia­ła sama wyso­kość staw­ki (8,5% zamiast 18%), choć to może być złud­na oszczędność.

Czy należy się nam obniżka podatków?

Wczo­raj media inter­ne­to­we zamie­ści­ły infor­ma­cję, że Rzecz­nik Praw Oby­wa­tel­skich zaskar­żył do Try­bu­na­łu Kon­sty­tu­cyj­ne­go prze­pi­sy usta­wy o podat­ku docho­do­wych od osób fizycz­nych. To chy­ba jed­na pierw­szych skarg, któ­re doty­czą prak­tycz­nie wszyst­kich oby­wa­te­li nasze­go kra­ju. Oczy­wi­ście dzien­ni­ka­rze sku­pi­li się jedy­nie na tym co prze­czy­ta­li w depe­szy agen­cji pra­so­wej. Żaden z nich chy­ba nie zaj­rzał nawet tre­ści skar­gi, bo… Read More »

Kalkulacja opłacalności inwestycji w nieruchomość na wynajem

Wie­lo­krot­nie zasta­na­wia­łem się, czy jesz­cze zara­biam na wynaj­mie nie­ru­cho­mo­ści czy już dzia­łal­ność ta jest nie­opła­cal­na. Spa­dek czyn­szów naj­mu, po sil­nym wzro­ście w latach 2005–2007, cały czas postę­pu­je i gdzieś musi być gra­ni­ca opła­cal­no­ści tych spad­ków. Mam jako takie doświad­cze­nie eko­no­micz­ne wynie­sio­ne ze stu­diów i teraz posta­ram Ci się poka­zać jak ja kal­ku­lu­ję opłacalność.

Amortyzacja mieszkania i lokalu w czterech prostych krokach

Jeże­li nie opo­dat­ko­wu­jesz przy­cho­dów z naj­mu podat­kiem zry­czał­to­wa­nym od przy­cho­dów, to możesz sto­so­wać amor­ty­za­cję w celu obni­że­nia pod­sta­wy opo­dat­ko­wa­nia. Fiskus w ten spo­sób uzna­je, że nie­ru­cho­mość któ­rą odda­jesz w najem stop­nio­wo ule­ga zuży­ciu, co pomniej­sza jej war­tość. Krót­ko mówiąc amor­ty­za­cja jest kosz­tem uzy­ska­nia przy­cho­du, na któ­ry nie musisz wydać ani gro­sza. Podat­nik może, ale nie musi… Read More »