Tag Archives: nauka

Młodzież nie chce zdawać matury

Wszy­scy wie­dzą, że wyni­ki tego­rocz­nych matur to klę­ska nasze­go sys­te­mu edu­ka­cji. Gło­śno trą­bi­ły o tym media, wypo­wia­da­ła się mini­ster i wie­lu nauczy­cie­li. Dzien­ni­ka­rze i sama komi­sja egza­mi­na­cyj­na pomi­nę­ła jeden istot­ny szcze­gół – nasza mło­dzież wca­le nie chce pod­cho­dzić do matury.

Wychowaliśmy leniwych tumanów

Wczo­raj przez por­ta­le pol­skie inter­ne­to­we prze­to­czy­ła się prze­dru­ko­wy­wa­na infor­ma­cja, że pla­ga mło­dych leni­wych żyje i będzie żyć na koszt rodzi­ców. Według Euro­sta­tu w ubie­głym roku wśród wszyst­kich Pola­ków mię­dzy 15. a 34. rokiem życia aż 17,4 proc. nie mia­ło żad­ne­go zaję­cia. Nie uczą się i nie pracują.