Usprawiedliwienie nieobecności

By | 6 września 2014

mapa wloch i monety euroWitaj­cie! Mam małe zale­gło­ści w uzu­peł­nia­niu blo­ga, ale od dwóch tygo­dni wie­le się dzie­je w moim życiu. Muszę się zatem nie­co usprawiedliwić.

W ubie­głym tygo­dniu wyje­cha­łem na mały urlop do Rzy­mu. Byłem tam od śro­dy wie­czo­rem do nie­dzie­li wie­czo­rem. Prze­ży­cie nie­sa­mo­wi­te, gdy moż­na podzi­wiać doko­na­nia sta­ro­żyt­nej cywi­li­za­cji. Od kil­ku lat inte­re­su­je się pra­wem rzym­skim. Zwie­dze­nie Forum Roma­num i Kapi­to­lu było wiel­kim prze­ży­ciem. Zupeł­nym przy­pad­kiem tra­fi­łem na Via Ulpia­no, gdzie od razu przy­po­mnia­ła mi się postać wybit­ne­go rzym­skie­go jury­sty Ulpia­na Domicjusza.

Ale w cza­sie wyjaz­du nie próż­no­wa­łem. W samo­lo­cie i wol­nym cza­sie przy­go­to­wa­łem kolej­ne wpi­sy zwią­za­ne z dzie­dzi­cze­niem i testa­men­ta­mi. Pierw­szy wpis umie­ści­łem już wczo­raj. Kolej­ne wyma­ga­ją jesz­cze wygła­dze­nia i opi­sa­nia przy­kła­dów. Opu­bli­ku­je je w przy­szłym tygo­dniu. Cykl bez jakich­kol­wiek dzia­łań dość dobrze wypo­zy­cjo­no­wał się w Inter­ne­cie. Oka­zu­je się, że w sie­ci nie ma dobre­go opra­co­wa­nia na te tema­ty. Będę więc roz­wi­jał na blo­gu część zwią­za­ną z testa­men­ta­mi i dzie­dzi­cze­niem, by doce­lo­wo stwo­rzyć cało­ścio­we opra­co­wa­nie tego zagad­nie­nia w jed­nym miejscu.

Z koń­cem sierp­nia koń­czy­ła mi się umo­wa naj­mu na miesz­ka­nie. Z powo­du wyjaz­du prze­ka­za­nie miesz­ka­nia umó­wi­łem sobie na 1 wrze­śnia rano. Z tego same­go powo­du ogło­sze­nia o wynaj­mie mogłem opu­bli­ko­wać też dopie­ro po powro­cie do domu. Nie chcia­łem by mi prze­szka­dza­no w zwie­dza­niu i bym nie musiał tłu­ma­czyć, że jestem za gra­ni­cą. 1 wrze­śnia od same­go rana zają­łem się poszu­ki­wa­niem nowe­go najem­cy i uda­ło się zna­leźć go jesz­cze tego same­go dnia. Jesz­cze nigdy nie uda­ło się dzia­łać tak sku­tecz­nie. Jak tego doko­na­łem dowie­cie się wkrótce.

Musia­łem jesz­cze nad­ro­bić zale­gło­ści w pra­cy, ale już zabie­ram się do sumien­nej pracy.