Tag Archives: podstawienie

Przyrost i podstawienie testamentowe

Spo­rzą­dza­jąc testa­ment może­my nie tyl­ko prze­ka­zać swój mają­tek wska­za­nym spad­ko­bier­com. Może­my tak­że zde­cy­do­wać co ma się stać w przy­pad­ku gdy­by któ­ryś z spad­ko­bier­ców nie chciał lub nie mógł dzie­dzi­czyć. Słu­ży temu insty­tu­cja przy­ro­stu i podstawienia.