Tag Archives: gotówka

Dlaczego nie wziąłem bardzo korzystnej pożyczki w Alior Bank

Warun­ki poza­fi­nan­so­we pożycz­ki są rów­nie istot­ne jak wiel­kość opro­cen­to­wa­nia i pro­wi­zja za jej udzie­le­nie. Zna­jo­mość umo­wy i spo­so­bu roz­li­cza­nia wpłat może dać spo­re oszczęd­no­ści, dla­te­go nie nale­ży porów­ny­wać tyl­ko wiel­ko­ści ofe­ro­wa­nych rat.

Dywersyfikacja gwarantuje spokój

Sta­ry ame­ry­kań­ski żyd uczył swo­je­go syna — „1/3 pie­nię­dzy trzy­maj w zło­cie, 1/3 w nie­ru­cho­mo­ściach i 1/3 w gotów­ce”. Ta zasa­da w dzi­siej­szych cza­sach nie spraw­dzi­ła by się. Myślę, że w dziś powie­dział­by 1/4 w zło­cie, 1/4 w nie­ru­cho­mo­ściach, 1/4 na gieł­dzie i 1/4 w gotów­ce. Ale i tak chy­ba nie daje to żad­nych gwa­ran­cji powięk­sza­nia mająt­ku. Gdy gieł­da spa­da to dro­że­je zło­to. Nie­ru­cho­mo­ści… Read More »