Tag Archives: ogłoszenia

Znalazłem najemcę na mieszkanie w jeden dzień

Też nie wie­rzy­łem do tej pory, że to moż­li­we. Dzię­ki zma­so­wa­nej akcji, dużej ilo­ści pra­cy i dobrej orga­ni­za­cji jed­nak udał się taki wyczyn. Nie­mniej jed­nak trze­ba mieć przy tym nie­co szczę­ścia. Raz uda­ło mi się zna­leźć najem­cę jesz­cze przed zakoń­cze­niem poprzed­niej umo­wy, ale to była oso­ba, któ­ra zna­ła mnie i zna­ła też mieszkanie.