Tag Archives: OFE

Miliony Polaków myśli o przyszłości

ZUS podał, że do OFE posta­no­wi­ło przejść ponad 2 milio­ny Pola­ków. Tyle bowiem do dziś spły­nę­ło do zakła­du oświad­czeń o prze­ka­zy­wa­niu czę­ści skład­ki eme­ry­tal­nej do OFE. Nie ozna­cza to, że te oso­by posta­no­wi­ły coś zmie­nić. Wręcz prze­ciw­nie, wybra­li oni brak zmian, choć wyma­ga­ło to od nich odro­bi­ny wysiłku.