Tag Archives: wynajmujący

Przedwstępna umowa najmu

W prak­ty­ce wynaj­mu zda­rza się, że chce­my poten­cjal­ne­mu najem­cy umoż­li­wić zawar­cie umo­wy naj­mu w przy­szło­ści, doko­nu­jąc rezer­wa­cji dane­go loka­lu. W takim wypad­ku zwy­kle albo bie­rze­my po pro­stu jakąś kwo­tę pie­nię­dzy tytu­łem zalicz­ki, albo pod­pi­su­je­my umo­wę rezer­wa­cji naj­mu loka­lu lub przed­wstęp­ną umo­wę naj­mu loka­lu. Każ­de z tych roz­wią­zań ma jakieś zale­ty, ale trze­ba też wie­dzieć, że w… Read More »

Wypowiedzenie umowy najmu przez najemcę

Stro­ny umo­wy mają pra­wo zakoń­czyć umo­wę naj­mu. Nie w każ­dym wypad­ku jed­nak moż­na to czy­nić w dowol­nym momen­cie. Już wcze­śniej opi­sa­łem przy­pad­ki, w któ­rych wynaj­mu­ją­cy może wypo­wie­dzieć umo­wę. Teraz przy­szedł czas na zebra­nie w jed­nym wpi­sie wszyst­kich upraw­nień najemców.

Wypowiedzenie umowy najmu mieszkania przez wynajmującego

Wynaj­mu­ją­cy jak i najem­ca mają pra­wo zakoń­czyć umo­wę naj­mu loka­lu prze­zna­czo­ne­go na cele miesz­kal­ne. Nie­ste­ty pra­wa najem­cy takie­go loka­lu są znacz­nie więk­sze niż pra­wa wynaj­mu­ją­ce­go. Tego dru­gie­go krę­pu­je usta­wa o ochro­nie praw loka­to­rów. Gra­ni­ca naru­sze­nia jego pra­wa wła­sno­ści jest bar­dzo blisko. 

Klauzule niedozwolone w umowach najmu

W sto­sun­kach w któ­rych jed­ną stro­ną umo­wy jest przed­się­bior­ca, a dru­gą stro­ny jest kon­su­ment, zapi­sy umo­wy rażą­co naru­sza­ją­ce inte­re­sy kon­su­men­ta w ten spo­sób, że kształ­tu­ją jego pra­wa i obo­wiąz­ki w spo­sób nie­zgod­ny z dobry­mi nie wią­żą kon­su­men­ta, chy­ba że były indy­wi­du­al­nie z nim uzgod­nio­ne. Zapi­sy takie nazy­wa­ne są nie­do­zwo­lo­ny­mi posta­no­wie­nia­mi umow­ny­mi, albo jesz­cze poważ­niej — klau­zu­la­mi… Read More »