Wzory testamentu

By | 23 sierpnia 2014

TestamentTesta­ment jest doku­men­tem, w któ­rym za życia decy­du­je­my co ma się stać z naszym mająt­kiem. Jego spi­sa­nie jest nie­zwy­kle pro­ste i nie wyma­ga od nas szcze­gól­nej wie­dzy. Zamiesz­czo­ne we wpi­sie przy­kła­dy i obja­śnie­nia uła­twią spo­rzą­dze­nie ostat­niej woli.

Bardzo ważne informacje

Testa­ment wła­sno­ręcz­ny musi być w cało­ści spi­sa­ny odręcz­nie przez spad­ko­daw­cę. Uży­wa­my tyl­ko kart­ki papie­ru i dłu­go­pi­su lub pió­ra. Nie może być wydru­kiem kom­pu­te­ro­wym opa­trzo­nym jedy­nie pod­pi­sem. Nie­do­pusz­czal­ne jest tak­że napi­sa­nie go na maszy­nie do pisa­nia lub spi­sa­nie go przez mał­żon­ka lub dziecko.

Prze­czy­taj koniecz­nie inne waż­ne infor­ma­cje na temat spo­rzą­dza­nia testa­men­tu wła­sno­ręcz­ne­go.

Podstawowe wzory testamentu

Gdy chce­my po pro­stu wska­zać oso­by, któ­re mają po nas dzie­dzi­czyć. Może­my przy tym okre­ślić udział jaki mają one otrzy­mać. Wska­za­nie osób dzie­dzi­czą­cych nie pozba­wia osób upraw­nio­nych do otrzy­ma­nia zachowku.

 

Przykład 1

Sopot, 22 sierp­nia 2014 roku 

Testa­ment 

Ja, Jan Kowal­ski, uro­dzo­ny 1 stycz­nia 1970 roku w War­sza­wie, do spad­ku po mnie powo­łu­ję w rów­nych czę­ściach: moje­go syna Micha­ła Kowal­skie­go i moją wnucz­kę Gra­ży­nę Nowak. 

Jan Kowal­ski 

 

Przykład 2

Sopot, 22 sierp­nia 2014 roku 

Testa­ment 

Ja, Jan Kowal­ski, uro­dzo­ny 1 stycz­nia 1970 roku w War­sza­wie, na wypa­dek mojej śmier­ci cały posia­da­ny mają­tek prze­ka­zu­ję mojej cór­ce Annie Kowalskiej. 

Jan Kowalski

 

Przykład 3

Sopot, 22 sierp­nia 2014 roku 

Testa­ment 

Ja, Jan Kowal­ski, uro­dzo­ny 1 stycz­nia 1970 roku w War­sza­wie, na wypa­dek mojej śmier­ci mój mają­tek prze­ka­zu­je Annie Kowal­skiej uro­dzo­nej 12 lip­ca 1990 roku w Byd­gosz­czy, któ­ra ma otrzy­mać 1/2 część. Pozo­sta­łą poło­wę w rów­nych czę­ściach mają otrzy­mać: moja żona Lucy­na Kowal­ska i mój wnuk Jaro­sław Kaczorowski. 

Jan Kowal­ski 

 

Wzory testamentu z wydziedziczeniem

Wydzie­dzi­cze­nie wska­za­nej w testa­men­cie oso­by nie tyl­ko pozba­wia ją pra­wa do czę­ści spad­ku, ale tak­że pozba­wia pra­wa do zachow­ku. Wydzie­dzi­cze­nie może być doko­na­ne tyl­ko z waż­nych przy­czyn, tj. wte­dy gdy upraw­nio­ny wbrew woli spad­ko­daw­cy postę­pu­je upo­rczy­wie w spo­sób sprzecz­ny z zasa­da­mi współ­ży­cia spo­łecz­ne­go lub dopu­ścił się wzglę­dem spad­ko­daw­cy albo jed­nej z naj­bliż­szych mu osób umyśl­ne­go prze­stęp­stwa prze­ciw­ko życiu, zdro­wiu lub wol­no­ści albo rażą­cej obra­zy czci lub upo­rczy­wie nie dopeł­nia wzglę­dem spad­ko­daw­cy obo­wiąz­ków rodzin­nych. Jeże­li chcesz kogoś wydzie­dzi­czyć to prze­czy­taj koniecz­nie spe­cjal­ny wpis doty­czą­cy wydzie­dzi­cze­nia.

 

Przykład 4

Sopot, 22 sierp­nia 2014 roku 

Testa­ment 

Ja, Jan Kowal­ski, uro­dzo­ny 1 stycz­nia 1970 roku w War­sza­wie, do spad­ku po mnie powo­łu­ję w rów­nych czę­ściach: moje­go syna Micha­ła Kowal­skie­go i moją wnucz­kę Gra­ży­nę Nowak. 

Jed­no­cze­śnie wydzie­dzi­czam moje­go syna Ada­ma Kowal­skie­go gdyż nie utrzy­mu­je on ze mną żad­nych kon­tak­tów rodzin­nych od ponad dzie­się­ciu lat, nie inte­re­so­wał się mną rów­nież w cza­sie cięż­kiej cho­ro­by jak rów­nież odmó­wił mi wspar­cia w okre­sie wie­lo­mie­sięcz­ne­go poby­tu w szpitalu. 

Jan Kowal­ski 

 

Przykład 5

Sopot, 22 sierp­nia 2014 roku 

Testa­ment 

Ja, Jan Kowal­ski, uro­dzo­ny 1 stycz­nia 1970 roku w War­sza­wie, na wypa­dek mojej śmier­ci cały mają­tek prze­ka­zu­je żonie Annie. 

Jed­no­cze­śnie wydzie­dzi­czam moją cór­kę Pau­li­nę ponie­waż wie­lo­krot­nie poma­wia­ła mnie w gro­nie rodzin­nym i wśród zna­jo­mych uży­wa­jąc przy tym słów wul­gar­nych i obraź­li­wych o czym dowia­dy­wa­łem się sys­te­ma­tycz­nie od innych krewnych. 

Jan Kowal­ski 

 

Przykład 6

Sopot, 22 sierp­nia 2014 roku 

Testa­ment 

Ja, Jan Kowal­ski, uro­dzo­ny 1 stycz­nia 1970 roku w War­sza­wie, na wypa­dek mojej śmier­ci cały mają­tek prze­ka­zu­je w rów­nych czę­ściach moim wnukom. 

Jed­no­cze­śnie wydzie­dzi­czam moje­go syna Łuka­sza Kowal­skie­go ponie­waż jest hazar­dzi­stą i alko­ho­li­kiem. Nad­to zanie­dby­wał swo­ją rodzi­nę, urzą­dzał im kar­czem­ne cało­noc­ne awan­tu­ry i mimo moich wie­lo­krot­nych próśb nie chciał pod­jąć leczenia. 

Jan Kowal­ski 

 

Polub proszę mój profil na FaceBook

 

Wzory testamentu z zapisem

Spad­ko­daw­ca może w testa­men­cie uczy­nić zapis zwy­kły lub zapis win­dy­ka­cyj­ny. Zapis win­dy­ka­cyj­ny wyma­ga dla testa­men­tu for­my aktu nota­rial­ne­go więc nie przed­sta­wię tutaj wzo­ru takie­go doku­men­tu. Zapis zwy­kły może być poczy­nio­ny w testa­men­cie wła­sno­ręcz­nym. Zapi­so­bior­ca ma pra­wo otrzy­mać od spad­ko­bier­ców wska­za­ne w testa­men­cie rzeczy.

 

Przykład 7

Sopot, 22 sierp­nia 2014 roku 

Testa­ment 

Ja, Jan Kowal­ski, uro­dzo­ny 1 stycz­nia 1970 roku w War­sza­wie, na wypa­dek mojej śmier­ci cały mają­tek prze­ka­zu­je w rów­nych czę­ściach dzieciom. 

Jed­no­cze­śnie chciał­bym, by mój przy­ja­ciel Łukasz Kos­sa­kow­ski otrzy­mał jako zapi­so­bior­ca mój moto­cykl Harley-Davidson. 

Jan Kowal­ski 

 

Przykład 8

 Sopot, 22 sierp­nia 2014 roku 

Testa­ment 

Ja, Jan Kowal­ski, uro­dzo­ny 1 stycz­nia 1970 roku w War­sza­wie, na wypa­dek mojej śmier­ci cały mają­tek prze­ka­zu­je żonie. 

Biblio­te­ce Miej­skiej w Łom­ży jako zapi­so­bior­cy zapi­su­je wszyst­kie moje książki. 

Jan Kowal­ski 

 

Przykład 9

 Sopot, 22 sierp­nia 2014 roku 

Testa­ment 

Ja, Jan Kowal­ski, uro­dzo­ny 1 stycz­nia 1970 roku w War­sza­wie, na wypa­dek mojej śmier­ci cały mają­tek zapi­su­je po 1/3 moim cór­kom Annie, Nata­lii i Agnieszce. 

Jed­no­cze­śnie chciał­bym, by moja para­fia pod wezwa­niem Św. Pio­tra i Paw­ła w Sopo­cie otrzy­ma­ła jako zapi­so­bior­ca pięć tysię­cy zło­tych. Kwo­tę tę ma prze­ka­zać ze swo­jej czę­ści spad­ku Anna. 

Jan Kowal­ski 

 

Wzory testamentu z poleceniem

Pole­ce­nie jest roz­po­rzą­dze­niem testa­men­to­wym w któ­rym testa­tor może nało­żyć na spad­ko­bier­cę lub na zapi­so­bier­cę obo­wią­zek ozna­czo­ne­go dzia­ła­nia lub zanie­cha­nia. Typo­wy­mi przy­kła­da­mi pole­ceń są: pole­ce­nie kon­ty­nu­owa­nia zbio­ru numi­zma­tycz­ne­go, pole­ce­nie roz­to­cze­nia opie­ki nad cho­rym człon­kiem rodzi­ny, pole­ce­nie kon­ty­nu­owa­nia nauki, zaprze­sta­nia nad­uży­wa­nia alko­ho­lu lub nar­ko­ty­ków, pole­ce­nie porzu­ce­nia dotych­cza­so­we­go try­bu życia na rzecz pre­fe­ro­wa­ne­go przez spad­ko­daw­cę itp., byle­by nie wią­za­ły się z ele­men­tem majątkowym.

Przykład 10

Sopot, 22 sierp­nia 2014 roku 

Testa­ment 

Ja, Jan Kowal­ski, uro­dzo­ny 1 stycz­nia 1970 roku w War­sza­wie, na wypa­dek mojej śmier­ci cały mają­tek prze­ka­zu­je w rów­nych czę­ściach dzieciom. 

Jed­no­cze­śnie chciał­bym, by moją kolek­cję znacz­ków jako zapi­so­bior­ca otrzy­mał mój przy­ja­ciel Łukasz Kos­sa­kow­ski. Ma on rów­nież otrzy­mać jako zapi­so­bior­ca kwo­tę trzech tysię­cy zło­tych, któ­rą pole­cam mu wydać na uzu­peł­nie­nie kolek­cji o zna­czek „red pen­ny” z 1847 roku. 

Jan Kowal­ski 

 

Przykład 11

Sopot, 22 sierp­nia 2014 roku 

Testa­ment 

Ja, Jan Kowal­ski, uro­dzo­ny 1 stycz­nia 1970 roku w War­sza­wie, na wypa­dek mojej śmier­ci cały mają­tek prze­ka­zu­je moim dzie­ciom Ada­mo­wi i Agnieszce. 

Moje­mu syno­wi Ada­mo­wi pole­cam zor­ga­ni­zo­wa­nie pogrze­bu według obrząd­ku kato­lic­kie­go i dba­nie o mój grób. Cór­ce Agniesz­ce pole­cam opie­kę na mat­ką w razie jej choroby. 

Jan Kowal­ski

Wzór testamentu z wykluczeniem przyrostu

W testa­men­cie może­my wyłą­czyć przy­rost wpi­su­jąc w jego tre­ści sfor­mu­ło­wa­nie „wyłą­czam przy­rost”. Wte­dy część nale­żą­ca do spad­ko­bier­cy któ­ry spa­dek odrzu­ci będzie pod­le­ga­ła dzie­dzi­cze­niu usta­wo­we­mu. Prze­czy­taj oddziel­ny wpis o przy­ro­ście testa­men­to­wym.

Przykład 12

Sopot, 22 sierp­nia 2014 roku 

Testa­ment 

Ja, Jan Kowal­ski, uro­dzo­ny 1 stycz­nia 1970 roku w War­sza­wie, do spad­ku po mnie powo­łu­ję w rów­nych czę­ściach: moje­go syna Micha­ła Kowal­skie­go i moją wnucz­kę Gra­ży­nę Nowak. Jed­no­cze­śnie dla obu powo­łań wyłą­czam przyrost.

Jan Kowal­ski 

Wzór testamentu z podstawieniem

Spad­ko­daw­ca może też zade­cy­do­wać kto ma zastą­pić okre­ślo­ne­go spad­ko­bier­cę lub wszyst­kich spad­ko­bier­ców. Słu­ży temu insty­tu­cja pod­sta­wie­nia. Wystar­czy taką oso­bę wska­zać w tre­ści testa­men­tu. Prze­czy­taj oddziel­ny wpis o pod­sta­wie­niu testa­men­to­wym.

Przykład 13

Sopot, 22 sierp­nia 2014 roku 

Testa­ment 

Ja, Jan Kowal­ski, uro­dzo­ny 1 stycz­nia 1970 roku w War­sza­wie, do spad­ku po mnie powo­łu­ję w rów­nych czę­ściach: moje­go syna Micha­ła Kowal­skie­go i moją wnucz­kę Gra­ży­nę Nowak.

Gdy­by któ­re­kol­wiek z nich nie chcia­ło lub nie mogło po mnie dzie­dzi­czyć to w jego miej­sce ma wejść wnuk Kamil Nowak. 

Jan Kowal­ski 

 

Mam nadzie­ję, że przy­to­czo­ne przy­kła­dy uła­twią Wam spi­sa­nie ostat­niej woli. Jesz­cze raz gorą­co zachę­cam do prze­czy­ta­nia dodat­ko­wych infor­ma­cji na temat spo­rzą­dza­nia testa­men­tu wła­sno­ręcz­ne­go.

Zmiana testamentu

W każ­dej chwi­li możesz zmie­nić lub odwo­łać swój testa­ment. Jak to zro­bić opi­sa­łem w oddziel­nym wpi­sie.

Dziedziczenie ustawowe

Jeże­li nie pozo­sta­wisz waż­ne­go testa­men­tu, to spa­dek po Tobie zosta­nie odzie­dzi­czo­ny zgod­nie z prze­pi­sa­mi Kodek­su cywil­ne­go. Na temat dzie­dzi­cze­nia usta­wo­we­go przy­go­to­wa­łem oddziel­ny wpis.