Młodzież nie chce zdawać matury

By | 12 sierpnia 2014

Porażka matury 2014Wszy­scy wie­dzą, że wyni­ki tego­rocz­nych matur to klę­ska nasze­go sys­te­mu edu­ka­cji. Gło­śno trą­bi­ły o tym media, wypo­wia­da­ła się mini­ster i wie­lu nauczy­cie­li. Dzien­ni­ka­rze i sama komi­sja egza­mi­na­cyj­na pomi­nę­ła jeden istot­ny szcze­gół – nasza mło­dzież wca­le nie chce pod­cho­dzić do matury.

W ubie­głym tygo­dniu pisa­łem o naszej mło­dzie­ży, któ­ra jest leni­wa i pozba­wio­na ambi­cji. Gdy w koń­cu czerw­ca poja­wi­ły się wyni­ki matur wszy­scy sku­pi­li się na ogól­nie niskiej zda­wal­no­ści, a w szcze­gól­no­ści egza­mi­nu z mate­ma­ty­ki. Ja jed­nak docie­kli­wie prze­ana­li­zo­wa­łem sam fakt przy­stę­po­wa­nia do egza­mi­nu przez abiturientów.

Egzaminy na poziomie rozszerzonym

Na począ­tek wzią­łem sobie dane z nie­obo­wiąz­ko­wych egza­mi­nów na pozio­mie roz­sze­rzo­nym. Prze­ana­li­zo­wa­łem te, któ­re są naj­czę­ściej wybie­ra­ne. Wyni­ki przed­sta­wia­ją się następująco.

Ilość zdających egzamin maturalny na poziomie rozszerzonym

Ilość zda­ją­cych egza­min matu­ral­ny na pozio­mie rozszerzonym

Jak z tego wyni­ka, w pierw­szym ter­mi­nie do egza­mi­nu roz­sze­rzo­ne­go z bio­lo­gii pode­szło w 2014 roku 27475 osób, a rok wcze­śniej 39746. To jest spa­dek o 30,9%! Podob­nie wyglą­da­ją che­mia i inne przed­mio­ty. Dyna­mi­ka na wszyst­kich przed­mio­tach wyglą­da zatrważająco.

Dynamika zdających rok do roku (rok poprzedni = 100%)

Dyna­mi­ka ilo­ści zda­ją­cych na pozio­mie roz­sze­rzo­nym rok do roku (rok poprzed­ni = 100%)

Lepiej widać to na wykresie.

Ilość osób zdających na poziomie rozszerzonym

Ilość osób zda­ją­cych na pozio­mie rozszerzonym

Czy nasza mło­dzież nie ma zamia­ru star­to­wać na stu­dia dzien­ne? Prze­cież wyni­ki matur decy­du­ją o pozy­cji w ran­kin­gach uczel­ni pań­stwo­wych. Nie chce im się czy liczą na cud? Skąd taki dra­ma­tycz­ny spa­dek aku­rat w bie­żą­cym roku?

Matura na poziomie podstawowym

Poziom pod­sta­wo­wy wyglą­da nie­co lepiej, ale tyl­ko nieco.

Ilość zdających egzamin maturalny na poziomie podstawowym

Ilość zda­ją­cych egza­min matu­ral­ny na pozio­mie podstawowym

I dyna­mi­ka.

Dynamika ilości zdających na poziomie podstawowym rok do roku (rok poprzedni = 100%)

Dyna­mi­ka ilo­ści zda­ją­cych na pozio­mie pod­sta­wo­wym rok do roku (rok poprzed­ni = 100%)

I jesz­cze wykresik.

Ilość osób zdających na poziomie podstawowym

Ilość osób zda­ją­cych na pozio­mie podstawowym

 

Niż demograficzny nie taki straszny

W tym miej­scu więk­szość z nas pomy­śli „mamy niż demo­gra­ficz­ny i dla­te­go taki spa­dek”. Też tak na począt­ku pomy­śla­łem i spraw­dzi­łem łącz­ną ilość pod­cho­dzą­cych do egza­mi­nu maturalnego.

Osoby podchodzące do egzaminu maturalnego w pierwszym terminie

Oso­by pod­cho­dzą­ce do egza­mi­nu matu­ral­ne­go w pierw­szym terminie

Osoby podchodzące do egzaminu maturalnego w pierwszym terminie

Oso­by pod­cho­dzą­ce do egza­mi­nu matu­ral­ne­go w pierw­szym terminie

Mamy spad­ki, ale tyl­ko o 6,5% w sto­sun­ku do 2013 roku. Ilość zda­ją­cych nie­znacz­nie spa­dła poni­żej 300 tyś osób. Nie moż­na zatem tłu­ma­czyć tak dra­ma­tycz­nych danych tyl­ko niżem demo­gra­ficz­nym. Wyglą­da na to, że abi­tu­rien­ci reali­zu­ją tyl­ko wyma­ga­ne mini­mum, czy­li przed­mio­ty obo­wiąz­ko­we. Brak ambi­cji i par­cia na zdo­by­wa­nie wie­dzy zaowo­cu­je w przy­szło­ści dra­ma­tycz­nym sta­nem wykształ­ce­nia mło­dych Polaków.

 

Przy opra­co­wy­wa­niu danych korzy­sta­łem z wstęp­nych infor­ma­cje o wyni­kach egza­mi­nu matu­ral­ne­go zawar­tych na stro­nie CKE.