Category Archives: Wydawanie z głową

Podatek ryczałtowy od wynajmu mieszkania lub lokalu

Opo­dat­ko­wa­nie naj­mu podat­kiem ryczał­to­wym jest naj­prost­szą for­mą opo­dat­ko­wa­nia naj­mu. Z tego wzglę­du bar­dzo czę­sto w urzę­dach skar­bo­wych zale­ca się wybór podat­ku ryczał­to­we­go. Na nie­któ­rych podat­ni­ków dzia­ła sama wyso­kość staw­ki (8,5% zamiast 18%), choć to może być złud­na oszczędność.

Pozew o zwrot nadpłaty za ogrzewanie

Spół­dziel­nia miesz­ka­nio­wa Mły­niec w Gdań­sku odma­wia­ła mi roz­li­cze­nia kosz­tów zuży­cia cie­pła za sezon grzew­czy 2012/2013. Cho­dzi­ło mi kon­kret­nie o zwrot poczy­nio­nej nad­pła­ty, któ­ra wyni­ka­ła z mini­mal­ne­go zuży­cia w tym okre­sie. Spół­dziel­nia zasła­nia­ła się samo­dziel­nie usta­lo­nym regu­la­mi­nem, któ­ry w mojej oce­nie jest sprzecz­ny z pra­wem i rażą­co naru­szał przez to moje inte­re­sy, a pośred­nio tak­że inte­res… Read More »

Czy ujemne oprocentowanie kredytów jest możliwe?

Posta­wio­ne w tytu­le pyta­nie już wkrót­ce coraz czę­ściej będzie sta­wia­ne. Ujem­ne wskaź­ni­ki stóp pro­cen­to­wych  ban­ku cen­tral­ne­go Szwaj­ca­rii i EBC są fak­tem już od kil­ku mie­się­cy. Ubie­gło­ty­go­dnio­wa, nie­spo­dzie­wa­na decy­zja szwaj­car­skie­go ban­ku cen­tral­ne­go roz­pa­li­ła dys­ku­sję jesz­cze mocniej.

Odsetki maksymalne — wielka narodowa sprawa

W tro­sce o wszyst­kich oby­wa­te­li, media inter­ne­to­we i tele­wi­zja roz­trzą­sa­ją obniż­kę stóp pro­cen­to­wych przez Radę Poli­ty­ki Pie­nięż­nej. Przy tym kary­god­nie prze­ina­cza­ją rze­czy­wi­stość! Co jeden spe­cja­li­sta od finan­sów zabie­ra głos w mediach i obna­ża swo­ją nie­zna­jo­mość tematu.

Dlaczego nie wziąłem bardzo korzystnej pożyczki w Alior Bank

Warun­ki poza­fi­nan­so­we pożycz­ki są rów­nie istot­ne jak wiel­kość opro­cen­to­wa­nia i pro­wi­zja za jej udzie­le­nie. Zna­jo­mość umo­wy i spo­so­bu roz­li­cza­nia wpłat może dać spo­re oszczęd­no­ści, dla­te­go nie nale­ży porów­ny­wać tyl­ko wiel­ko­ści ofe­ro­wa­nych rat.