Tag Archives: nieruchomości

Kto płaci za remonty i naprawy w wynajmowanym mieszkaniu

Czy wynaj­mu­ją­cy powi­nien napra­wić ciek­ną­cy kran? Czy napra­wa skrzyn­ki bez­piecz­ni­ko­wej nale­ży do najem­cy? Malo­wa­nie ścia­ny to obo­wią­zek wynaj­mu­ją­ce­go czy najem­cy? Czy­im pro­ble­mem jest zatka­ny odpływ zle­wo­zmy­wa­ka lub zmy­war­ki? Na tym tle czę­sto docho­dzi mię­dzy wynaj­mu­ją­cym a najem­cą do nie­po­ro­zu­mień. Najem­cy zwy­kle uwa­ża­ją, że nie mają żad­nych obo­wiąz­ków i że wynaj­mu­ją­cy na swój koszt przy­śle elek­try­ka… Read More »

Kalkulacja opłacalności inwestycji w nieruchomość na wynajem

Wie­lo­krot­nie zasta­na­wia­łem się, czy jesz­cze zara­biam na wynaj­mie nie­ru­cho­mo­ści czy już dzia­łal­ność ta jest nie­opła­cal­na. Spa­dek czyn­szów naj­mu, po sil­nym wzro­ście w latach 2005–2007, cały czas postę­pu­je i gdzieś musi być gra­ni­ca opła­cal­no­ści tych spad­ków. Mam jako takie doświad­cze­nie eko­no­micz­ne wynie­sio­ne ze stu­diów i teraz posta­ram Ci się poka­zać jak ja kal­ku­lu­ję opłacalność.

Dywersyfikacja gwarantuje spokój

Sta­ry ame­ry­kań­ski żyd uczył swo­je­go syna — „1/3 pie­nię­dzy trzy­maj w zło­cie, 1/3 w nie­ru­cho­mo­ściach i 1/3 w gotów­ce”. Ta zasa­da w dzi­siej­szych cza­sach nie spraw­dzi­ła by się. Myślę, że w dziś powie­dział­by 1/4 w zło­cie, 1/4 w nie­ru­cho­mo­ściach, 1/4 na gieł­dzie i 1/4 w gotów­ce. Ale i tak chy­ba nie daje to żad­nych gwa­ran­cji powięk­sza­nia mająt­ku. Gdy gieł­da spa­da to dro­że­je zło­to. Nie­ru­cho­mo­ści… Read More »

Jakie mieszkanie kupić na wynajem?

Wybór odpo­wied­nie­go miesz­ka­nia pod inwe­sty­cję na wyna­jem jest klu­czo­wy. Gdy­by­śmy „nie tra­fi­li” w gusta najem­ców to albo będzie­my wynaj­mo­wać je poni­żej kosz­tów wła­snych, albo z dużą stra­tą będzie­my musie­li sprze­dać lokum. Nie cho­dzi tu bynaj­mniej o sprze­daż poni­żej ceny zaku­pu, tyl­ko o sam pro­ces ponow­nej sprze­da­ży, któ­ry może potrwać kil­ka mie­się­cy. W tym cza­sie będzie­my… Read More »