Tag Archives: najem

Czym grozi zameldowanie najemcy w mieszkaniu?

Usta­la­jąc warun­ki naj­mu, najem­cy czę­sto pyta­ją o moż­li­wość zamel­do­wa­nia się w miesz­ka­niu. W takiej sytu­acji wynaj­mu­ją­cy bar­dzo czę­sto po pro­stu odma­wia­ją albo zaczy­na­ją się w nich budzić praw­dzi­we demo­ny i podej­rze­nia. Czy zamel­do­wa­nie fak­tycz­nie gro­zi jakimś kosz­ma­rem? Tak napraw­dę najem­ca wca­le nie musi się pytać o zgo­dę. Co wię­cej, może się zamel­do­wać w miesz­ka­niu nawet bez… Read More »

Kompletna umowa najmu

Każ­dą umo­wę zawie­ra się na złe cza­sy, i to te naj­bar­dziej nie­ocze­ki­wa­ne. Umo­wę naj­mu w szcze­gól­no­ści — to wynaj­mu­ją­cy ryzy­ku­je mająt­kiem war­tym nawet kil­ka­set tysię­cy zło­tych. Kto przy­pusz­cza, że ten miły ojciec rodzi­ny to tyl­ko pozo­ry, bo w rze­czy­wi­sto­ści jest alko­ho­li­kiem, któ­ry nie będzie chciał pła­cić czyn­szu? Dla­cze­go ci mili stu­den­ci zapu­ści­li miesz­ka­nie i ucie­kli… Read More »

Studium inwestycyjnego przypadku

W tym arty­ku­le chcę Ci poka­zać przy­kła­do­wą moją ostat­nią inwe­sty­cję. Nie była jakaś bar­dzo trud­na czy też ryzy­kow­na. Nie była ona też wiel­ka. Cho­dzi mi głów­nie o poka­za­nie czym kie­ru­je się przy podej­mo­wa­niu decy­zji i jakie mam zało­że­nia. Po czę­ści arty­kuł opi­su­je moje odczu­cia w trak­cie reali­za­cji. Arty­kuł ten poka­zu­je kom­plet­ny case stu­dy. Od poja­wie­nia się moż­li­wo­ści… Read More »

Czy umowę najmu trzeba zarejestrować w urzędzie skarbowym?

Tego typu pyta­nia to jed­ne z naj­czę­ściej poja­wia­ją­cych się w mailach od moich czy­tel­ni­ków. Wyni­ka to przede wszyst­kim z nie­wie­dzy albo dale­ko idą­cej ostroż­no­ści. Bar­dzo czę­sto wąt­pli­wo­ści rodzą się wte­dy, gdy najem­ca z jakie­goś powo­du „stra­szy” wynaj­mu­ją­ce­go dono­sem do skarbówki.

Prawa najemcy mieszkania — kiedyś było znacznie gorzej

W tym tygo­dniu dosta­łem od jed­ne­go z czy­tel­ni­ków maila z taką oto kon­klu­zją (pisow­nia sko­ry­go­wa­na, kon­tekst wypo­wie­dzi pozo­sta­je nie­zmie­nio­ny): Zauwa­żam pew­ną sprzecz­ność — gdy najem­ca nie pła­ci za gmin­ne miesz­ka­nie, gmi­na z tego powo­du nie upad­nie. Gdy ja, jako zwy­kły oby­wa­tel wynaj­mu­ję swo­je miesz­ka­nie, muszę pła­cić opła­ty jako wła­ści­ciel wyna­ję­te­go miesz­ka­nia, by potem unik­nąć odse­tek. Moje docho­dy… Read More »

Windykacja czynszu najmu od opornego najemcy

Kie­dyś w koń­cu może nam się przy­da­rzyć najem­ca, któ­ry z jakie­goś powo­du nie zapła­ci na czas czyn­szu. W każ­dym przy­pad­ku nale­ży od razu podej­mo­wać nie­ko­niecz­nie dole­gli­we, ale na pew­no zde­cy­do­wa­ne kro­ki. Im wcze­śniej zabie­rze­my się za win­dy­ka­cję nasze­go loka­to­ra tym mamy więk­sze praw­do­po­do­bień­stwo odzy­ska­nia należności. 

Znalazłem najemcę na mieszkanie w jeden dzień

Też nie wie­rzy­łem do tej pory, że to moż­li­we. Dzię­ki zma­so­wa­nej akcji, dużej ilo­ści pra­cy i dobrej orga­ni­za­cji jed­nak udał się taki wyczyn. Nie­mniej jed­nak trze­ba mieć przy tym nie­co szczę­ścia. Raz uda­ło mi się zna­leźć najem­cę jesz­cze przed zakoń­cze­niem poprzed­niej umo­wy, ale to była oso­ba, któ­ra zna­ła mnie i zna­ła też mieszkanie.