Tag Archives: amortyzacja

Podatek dochodowy na zasadach ogólnych (18 / 32%) przy najmie lokalu

Poda­tek docho­do­wy na zasa­dach ogól­nych to domyśl­na for­ma opo­dat­ko­wa­nia. Jego obli­cza­nie nie jest tak pro­ste jak przy ryczał­cie, ale bar­dzo czę­sto wybór tej for­my opo­dat­ko­wa­nia jest znacz­nie korzyst­niej­szy niż ryczałt — w rze­czy­wi­sto­ści pła­ci się znacz­nie mniej­sze podatki.

Kalkulacja opłacalności inwestycji w nieruchomość na wynajem

Wie­lo­krot­nie zasta­na­wia­łem się, czy jesz­cze zara­biam na wynaj­mie nie­ru­cho­mo­ści czy już dzia­łal­ność ta jest nie­opła­cal­na. Spa­dek czyn­szów naj­mu, po sil­nym wzro­ście w latach 2005–2007, cały czas postę­pu­je i gdzieś musi być gra­ni­ca opła­cal­no­ści tych spad­ków. Mam jako takie doświad­cze­nie eko­no­micz­ne wynie­sio­ne ze stu­diów i teraz posta­ram Ci się poka­zać jak ja kal­ku­lu­ję opłacalność.

Amortyzacja mieszkania i lokalu w czterech prostych krokach

Jeże­li nie opo­dat­ko­wu­jesz przy­cho­dów z naj­mu podat­kiem zry­czał­to­wa­nym od przy­cho­dów, to możesz sto­so­wać amor­ty­za­cję w celu obni­że­nia pod­sta­wy opo­dat­ko­wa­nia. Fiskus w ten spo­sób uzna­je, że nie­ru­cho­mość któ­rą odda­jesz w najem stop­nio­wo ule­ga zuży­ciu, co pomniej­sza jej war­tość. Krót­ko mówiąc amor­ty­za­cja jest kosz­tem uzy­ska­nia przy­cho­du, na któ­ry nie musisz wydać ani gro­sza. Podat­nik może, ale nie musi… Read More »