Tag Archives: ambicja

Młodzież nie chce zdawać matury

Wszy­scy wie­dzą, że wyni­ki tego­rocz­nych matur to klę­ska nasze­go sys­te­mu edu­ka­cji. Gło­śno trą­bi­ły o tym media, wypo­wia­da­ła się mini­ster i wie­lu nauczy­cie­li. Dzien­ni­ka­rze i sama komi­sja egza­mi­na­cyj­na pomi­nę­ła jeden istot­ny szcze­gół – nasza mło­dzież wca­le nie chce pod­cho­dzić do matury.