Tag Archives: mieszkania

Amortyzacja mieszkania i lokalu w czterech prostych krokach

Jeże­li nie opo­dat­ko­wu­jesz przy­cho­dów z naj­mu podat­kiem zry­czał­to­wa­nym od przy­cho­dów, to możesz sto­so­wać amor­ty­za­cję w celu obni­że­nia pod­sta­wy opo­dat­ko­wa­nia. Fiskus w ten spo­sób uzna­je, że nie­ru­cho­mość któ­rą odda­jesz w najem stop­nio­wo ule­ga zuży­ciu, co pomniej­sza jej war­tość. Krót­ko mówiąc amor­ty­za­cja jest kosz­tem uzy­ska­nia przy­cho­du, na któ­ry nie musisz wydać ani gro­sza. Podat­nik może, ale nie musi… Read More »

Jakie mieszkanie kupić na wynajem?

Wybór odpo­wied­nie­go miesz­ka­nia pod inwe­sty­cję na wyna­jem jest klu­czo­wy. Gdy­by­śmy „nie tra­fi­li” w gusta najem­ców to albo będzie­my wynaj­mo­wać je poni­żej kosz­tów wła­snych, albo z dużą stra­tą będzie­my musie­li sprze­dać lokum. Nie cho­dzi tu bynaj­mniej o sprze­daż poni­żej ceny zaku­pu, tyl­ko o sam pro­ces ponow­nej sprze­da­ży, któ­ry może potrwać kil­ka mie­się­cy. W tym cza­sie będzie­my… Read More »