Cześć,

psMam na imię Pio­trek. Od zawsze miesz­kam w Trój­mie­ście, a od kil­ku­na­stu lat w Sopo­cie. Na co dzień cięż­ko pra­cu­ję „na eta­cie”. Jestem jed­ną z nie­licz­nych osób, któ­re bar­dzo lubią swo­ją pra­cę. Pra­cy poświę­cam kil­ka­na­ście godzin dzien­nie. Mimo że pra­cu­ję od pięt­na­ste­go roku życia, wła­śnie stwier­dzam, że do pań­stwo­wej eme­ry­tu­ry muszę pra­co­wać jesz­cze dłu­żej niż dotych­czas. Nie­po­ko­ją­ca ta per­spek­ty­wa. Dla­te­go sta­ram się aktyw­nie inwe­sto­wać zaosz­czę­dzo­ne pie­nią­dze. Może kie­dyś nadej­dzie taki dzień, że będę chciał zakoń­czyć karie­rę i pra­co­wać mniej lub wca­le. Zna­jąc sie­bie wiem, że nie nastą­pi to prędko.

Lubię wyda­wać pie­nią­dze — każ­dy to lubi. Zawsze jed­nak wyda­je je z gło­wą, oszczęd­nie. Nie jestem przy tym jakimś skne­rą. Po pro­stu wyda­je roz­waż­nie i nie trwo­nię. Na tym por­ta­lu nie znaj­dziesz porad jak ogra­ni­czyć ilość zuży­wa­ne­go prą­du czy też jak pła­cić mniej za komór­kę. To pro­ste spra­wy. Za to posta­ram Ci się poka­zać czy da się wyda­wać mniej utrzy­mu­jąc dotych­cza­so­wy poziom życia.

Istot­ną czę­ścią moje­go jeste­stwa jest kul­tu­ra i roz­ryw­ka na odpo­wied­nim pozio­mie. Nie żału­ję pie­nię­dzy na teatr czy kon­cer­ty. Gdy tyl­ko nada­rza się oka­zja to z nich korzy­stam. W koń­cu po coś cięż­ko pra­cu­ję i na coś muszę wyda­wać. A w tej dzie­dzi­nie wiem, że warto.

Ukoń­czy­łem stu­dia praw­ni­cze na Wydzia­le Pra­wa i Admi­ni­stra­cji Uni­wer­sy­te­tu Gdań­skie­go. Ukoń­czył tak­że stu­dia pody­plo­mo­we z zakre­su pośred­nic­twa w obro­cie nie­ru­cho­mo­ścia­mi. Lubię się uczyć i pogłę­biać swo­je umie­jęt­no­ści. Na naukę poświę­ci­łem do tej pory więk­szość swo­je­go życia. Zawsze uczy­łem się tego co chce i nadal tak będzie póki star­czy mi sił.

Blo­ga zaczą­łem pisać głów­nie z powo­du niskiej jako­ści publi­ka­cji na por­ta­lach finan­so­wych. Współ­cze­sne dzien­ni­kar­stwo nie zagłę­bia się w tema­ty. Wszy­scy piszą na ilość. Moim celem jest publi­ko­wa­nie rze­tel­nej wie­dzy na tema­ty w któ­rych dobrze się orien­tu­ję. Posta­ram się nale­ży­cie wgłę­biać w opi­sy­wa­ne zagadnienia.

Myślę, że jestem człon­kiem kla­sy śred­niej. Wła­śnie o wol­no­ści finan­so­wej ludzi suk­ce­su chcę pisać. O głęb­szym spoj­rze­niu na ota­cza­ją­cą nas rze­czy­wi­stość. Wszy­scy chce­my dążyć do nie­za­leż­no­ści i satys­fak­cji z życia.

Pro­szę polub mój pro­fil na FB. Do zoba­cze­nia na moim blogu.

Pozdra­wiam

podpis

 

P.S.

Zawsze możesz do mnie napi­sać na adres piotrek@skarbonamamony.pl.