Tag Archives: praca

Związkowa hipokryzja sięgnęła zenitu

Prze­wod­ni­czą­cy Duda poka­zał swo­je arcy­łgar­stwo. To że związ­kow­cy utrzy­my­wa­ni są z pie­nię­dzy przed­się­biorstw to wszy­scy wie­dzą. Wszy­scy też wie­dzą, że bio­rą dyrek­tor­skie pen­sje nie pro­du­ku­jąc żad­nej war­to­ści. Sto­pień związ­ko­wej hipo­kry­zji się­gnął jed­nak zeni­tu i to na samej górze.

Wychowaliśmy leniwych tumanów

Wczo­raj przez por­ta­le pol­skie inter­ne­to­we prze­to­czy­ła się prze­dru­ko­wy­wa­na infor­ma­cja, że pla­ga mło­dych leni­wych żyje i będzie żyć na koszt rodzi­ców. Według Euro­sta­tu w ubie­głym roku wśród wszyst­kich Pola­ków mię­dzy 15. a 34. rokiem życia aż 17,4 proc. nie mia­ło żad­ne­go zaję­cia. Nie uczą się i nie pracują.

Kto należy do klasy średniej?

Gdy zakła­da­łem tego blo­ga, chcia­łem pisać o swo­ich doświad­cze­niach w zarzą­dza­niu wła­snym mająt­kiem. Ponie­waż pisa­nie musi mieć swo­je­go adre­sa­ta, wymy­śli­łem sobie że będę pisał o tym jak sobie z tym radzi kla­sa śred­nia. Z tego wszyst­kie­go pró­bo­wa­łem zna­leźć defi­ni­cję tej kla­sy średniej.