Dlaczego nie wziąłem bardzo korzystnej pożyczki w Alior Bank

By | 13 września 2014

alior bank pozyczka z gwarancja najnizszej ratyWarun­ki poza­fi­nan­so­we pożycz­ki są rów­nie istot­ne jak wiel­kość opro­cen­to­wa­nia i pro­wi­zja za jej udzie­le­nie. Zna­jo­mość umo­wy i spo­so­bu roz­li­cza­nia wpłat może dać spo­re oszczęd­no­ści, dla­te­go nie nale­ży porów­ny­wać tyl­ko wiel­ko­ści ofe­ro­wa­nych rat.

Gdy umiesz­czam na por­ta­lach inter­ne­to­wych ogło­sze­nie o miesz­ka­niu do wyna­ję­cia dzwo­nią nie tyl­ko oso­by poszu­ku­ją­ce. Zwy­kle dzwo­ni też duża ilość pośred­ni­ków nie­ru­cho­mo­ści ofe­ru­jąc swo­je usłu­gi. Oprócz tego trze­ba być też przy­go­to­wa­nym na kon­tak­ty pośred­ni­ków ubez­pie­cze­nio­wych i dorad­ców finan­so­wych. Jest to zro­zu­mia­łe, bo z jed­nej stro­ny mamy co ubez­pie­czać, a w tym dru­gim przy­pad­ku sko­ro zara­bia­my na wynaj­mie, to pew­nie może­my coś zain­we­sto­wać albo mamy potrze­bę wzię­cia pożyczki.

Tak było i tym razem. 1 wrze­śnia dałem kil­ka ogło­szeń o miesz­ka­niu do wyna­ję­cia i we wto­rek zadzwo­nił do mnie przed­sta­wi­ciel Alior Ban­ku z pro­po­zy­cją spo­tka­nia w spra­wie pożycz­ki gotów­ko­wej z gwa­ran­cją naj­niż­szej raty. Przy tej oka­zji padło sakra­men­tal­ne pyta­nie, czy mam jakąś pożycz­kę? Aku­rat tak się skła­da, że w ubie­głym roku poży­czy­łem spo­rą kwo­tę w swo­im ban­ku na doło­że­nie do nie­prze­wi­dzia­nej korzyst­nej inwe­sty­cji. Na pyta­nie przed­sta­wi­cie­la musia­łem zgod­nie z praw­dą udzie­lić odpo­wie­dzi twier­dzą­cej. Poza tym tro­chę z zawo­do­wej cie­ka­wo­ści chcia­łem się prze­ko­nać, czy rze­czy­wi­ście Alior Bank poży­czy nie­zna­ne­mu klien­to­wi pie­nią­dze na atrak­cyj­nych warun­kach. Umó­wi­li­śmy się na spo­tka­nie w oddziale.

Oferta Alior Bank

Aby uzy­skać ofer­tę musia­łem pod­pi­sać kil­ka papier­ków. Dodat­ko­wo pra­cow­nik ban­ku pró­bo­wał wycią­gnąć infor­ma­cję o warun­kach, na jakich mam pożycz­kę. Wie­lo­krot­nie odmó­wi­łem mu udzie­le­nia tej infor­ma­cji. Wska­za­łem jedy­nie, że nie zapła­ci­łem pro­wi­zji za udzie­le­nie pożycz­ki. Z jed­nej stro­ny chcia­łem mieć gwa­ran­cję, że bar­dziej się posta­ra, a z dru­giej liczy­łem na to, że ofer­ta będzie kom­plet­nie nie­atrak­cyj­na i będę mógł się tro­chę poba­wić w nego­cja­cje. Umó­wi­li­śmy się, że przed­sta­wi­ciel ban­ku spraw­dzi mnie w BIK i jesz­cze w paru miej­scach po czym przy­go­tu­je ofer­tę. Cały czas pod­kre­ślał, że moja rata będzie niż­sza niż w dotych­cza­so­wym banku.

Po kil­ku godzi­nach otrzy­ma­łem pierw­szą kalkulację:

  • kwo­ta gotów­ki net­to: 117 000 zł
  • rata: 2.498,73 zł
  • okres: 72 miesiące
  • ubez­pie­cze­nie na życie : 17 675- zawar­te w racie kre­dy­tu, moż­na odstąpić.

Ponie­waż nie jestem zain­te­re­so­wa­ny ubez­pie­cze­niem tego kre­dy­tu (podob­nie jak w dotych­cza­so­wym ban­ku) popro­si­łem o kal­ku­la­cję warian­tu bez ubez­pie­cze­nia. Oto odpowiedź:

  • kwo­ta gotów­ki net­to: 117 000
  • rata bez ubez­pie­cze­nia: 2.183,24 zł
  • okres: 72 miesięce

Nie­ste­ty przed­sta­wi­ciel cały czas odma­wiał poda­nia opro­cen­to­wa­nia. Zapew­nił mnie jedy­nie, że pro­wi­zja za udzie­le­nie kre­dy­tu wyno­si zero zło­tych. No trud­no. Mam Exce­la i poli­czy­łem sobie sam. Opro­cen­to­wa­nie nomi­nal­ne wyno­si 10,27% w sto­sun­ku rocz­nym. Nie jest to mało, ale z dru­giej stro­ny jak patrzy się na ofer­ty z reklam to nie jest to wca­le dużo. Zwy­kle ban­ki udzie­la­ją nie­za­bez­pie­czo­nych poży­czek na kil­ka­na­ście pro­cent, a przy tym bio­rą dodat­ko­wą pro­wi­zję za udzie­le­nie w wyso­ko­ści dodat­ko­wych kil­ku pro­cent. Ofer­ta Alio­ra jest więc cał­kiem nie­zła bio­rąc pod uwa­gę, że nigdy nie mia­łem nic wspól­ne­go z tym bankiem.

Moja Pożycz­ka Eks­pre­so­wa w PeKaO opro­cen­to­wa­na jest na 9,3%, a za jej udzie­le­nie nie zapła­ci­łem ani gro­sza. Bank PeKaO zna mnie od kil­ku­na­stu lat i przy­dzie­lił mi oso­bi­ste­go dorad­cę. Z Panią Iwo­ną kon­tak­tu­je się dość rzad­ko, bo prak­tycz­nie wszyst­ko zała­twiam przez Inter­net. Jak już potrze­bu­je zała­twić coś oso­bi­ście to zawsze wiem do kogo mam tra­fić. Opro­cen­to­wa­nie mojej pożycz­ki jest zmien­ne. Bio­rąc pod uwa­gę spa­dek WIBOR3M w ostat­nich tygo­dniach już wiem, że od paź­dzier­ni­ka opro­cen­to­wa­nie spad­nie o ponad 0,20 punk­tu procentowego.

Ofer­ta Alio­ra na pierw­szy rzut oka nie była więc atrak­cyj­na. Zapew­ne gdy­bym poka­zał swo­je warun­ki to wytar­go­wał­bym dodat­ko­wą obniż­kę, któ­ra spo­wo­do­wa­ła by wzię­cie nowej pożycz­ki na spła­tę sta­rej. Jestem jed­nak szcze­gó­la­rzem i popro­si­łem przed­sta­wi­cie­la Alior Ban­ku o dostar­cze­nie wzo­ru umo­wy. Warun­ki finan­so­we moż­na bar­dzo łatwo porów­nać, ale ban­ki sto­su­ją róż­nie dodat­ko­we zapi­sy w umo­wach, któ­re trze­ba wziąć pod uwa­gę przy porów­ny­wa­niu ofert. Nie zawsze są one logiczne.

Porównanie warunków umowy

Prze­czy­ta­łem umo­wę od deski do deski. Zauwa­ży­łem w niej kil­ka mało dla mnie korzyst­nych zapi­sów, któ­re odcią­gnę­ły mnie od dal­szych nego­cja­cji z Alior Bankiem.

Przed­ter­mi­no­wa spła­ta cało­ści pożycz­ki lub jej czę­ści wyma­ga zło­że­nia dodat­ko­wej dys­po­zy­cji. Musiał­bym więc oprócz wpła­ty na rachu­nek pożycz­ki dopil­no­wy­wać jakiś for­mal­no­ści, by zosta­ła ona roz­li­czo­na. W PeKaO po pro­stu robię prze­lew na rachu­nek pożycz­ki i na koniec dnia bank roz­li­cza wpła­tę w opar­ciu o umo­wę. Potrą­ca należ­ne do dnia wpła­ty odset­ki, a pozo­sta­łą czę­ścią zmniej­sza kwo­tę zadłużenia.

To nie jedy­na wada pożycz­ki z Alior Ban­ku. Jeże­li doko­nam wcze­śniej­szej spła­ty i nie zło­żył bym dys­po­zy­cji, to bank roz­li­czy wpła­co­ne środ­ki na poczet spła­ty kolej­nych rat kapi­ta­ło­wo-odset­ko­wych zgod­nie z har­mo­no­gra­mem ich spła­ty. Przy czym nad­pła­ta nie jest opro­cen­to­wa­na! Przez nasze gapio­stwo może­my dopro­wa­dzić do sytu­acji, w któ­rej mimo wcze­śniej­szej spła­ty zadłu­że­nia będzie­my nadal musie­li za nie pła­cić odsetki.

Te dwa warun­ki są dla mnie bar­dzo istot­ne, bo wszel­kie nad­wyż­ki finan­so­we zwy­kle prze­zna­czam na wcze­śniej­szą obsłu­gę zadłu­że­nia. Zawsze jed­nak mam jakąś rezer­wę gotów­ki na nie­prze­wi­dzia­ne wydat­ki. Taka swo­ista podusz­ka finansowa.

Moja pożycz­ka w PeKaO ma jesz­cze jed­ną zale­tę, któ­rej nie ma w Alior Bank. Bank PeKaO roz­li­cza wszyst­kie wpła­ty zgod­nie z rze­czy­wi­stym dniem ich wpły­wu na rachu­nek pożycz­ki, ale każ­da nad­pła­ta zmniej­sza koniecz­ność spła­ty wyli­czo­nych w har­mo­no­gra­mie rat. Cho­dzi o to, że jeże­li moja rata wyno­si 2.000 zł, to jeże­li doko­nam wcze­śniej­szej spła­ty w wyso­ko­ści 10.000 zł to nie muszę pła­cić pię­ciu kolej­nych rat pożycz­ki. Moją pożycz­kę wzią­łem na bez­piecz­ne 6 lat z zało­że­niem, że spła­cę ją znacz­nie wcze­śniej. W cią­gu pierw­sze­go roku spła­ci­łem ponad poło­wę. Dzię­ki tym nad­pła­tom, gdy­by coś nie­prze­wi­dzia­ne­go się wyda­rzy­ło, to przez 3 naj­bliż­sze lata nie muszę jej obsłu­gi­wać. Bank nie będzie mnie ści­gał o należ­ne raty.

Ten auto­ma­tyzm w PeKaO wraz z roz­li­cza­niem spłat w dacie ich fak­tycz­ne­go prze­ka­za­nia ma jesz­cze jed­ną zale­tę. Jeże­li np. czynsz za wyna­jem miesz­ka­nia dosta­je 10. dnia każ­de­go mie­sią­ca, a ter­min płat­no­ści raty wypa­da 30., to przy racie na pozio­mie 2000 zł i spła­cie jej 20 dni przed ter­mi­nem oszczę­dzam każ­do­ra­zo­wo 10,33 zł odse­tek. Po co pie­nią­dze mają bez­pro­duk­tyw­nie leżeć na rachun­ku, jeże­li mogę je spo­żyt­ko­wać i wydać mniej? Niby nie­wie­le ale w całym okre­sie spłat kolej­ne kil­ka­set zło­tych oszczędności.

W Alior Ban­ku wszyst­kie spła­ty roz­li­cza­ne są zgod­nie z har­mo­no­gra­mem, więc wszel­kie wcze­śniej­sze spła­ty nie powo­du­ją obni­że­nia zapła­co­nych odse­tek. Nawet dwu­dnio­wa wcze­śniej­sza wpła­ta każ­dej raty kil­ku­let­niej pożycz­ki, może obni­żyć koszt całe­go kre­dy­tu o kil­ka­dzie­siąt, a nawet kil­ka­set zło­tych. To już dużo pieniędzy.

Podsumowanie

Nie zde­cy­do­wa­łem się na pożycz­kę z gwa­ran­cją naj­niż­szej raty w Alior Bank, bo nie odpo­wia­da­ły mi warun­ki roz­li­cza­nia spła­ty. Nie jest to zły pro­dukt. Jest ona udzie­la­na na bar­dzo kon­ku­ren­cyj­nych warun­kach finan­so­wych, któ­re bank dodat­ko­wo obie­cu­je w trak­cie obsłu­gi pożycz­ki dopa­so­wy­wać do bie­żą­cej sytu­acji na ryn­ku. Oso­ba któ­ra będzie chcia­ła roz­li­czać ją zgod­nie z har­mo­no­gra­mem będzie bar­dzo zado­wo­lo­na. Ja doko­nu­je spła­ty swo­jej Pożycz­ki Eks­pre­so­wej w ban­ku PeKaO z dużym wyprze­dze­niem i dla­te­go moja pożycz­ka jest dla mnie po pro­stu tań­sza i łatwiej­sza w obsłudze.

 

Zapre­nu­me­ruj mój new­slet­ter — zero spa­mu! Infor­ma­cje o nowych arty­ku­łach i spo­so­bach pomna­ża­nia pie­nię­dzy pro­sto na Twój e‑mail.