Tag Archives: odsetki maksymalne

Odsetki maksymalne — wielka narodowa sprawa

W tro­sce o wszyst­kich oby­wa­te­li, media inter­ne­to­we i tele­wi­zja roz­trzą­sa­ją obniż­kę stóp pro­cen­to­wych przez Radę Poli­ty­ki Pie­nięż­nej. Przy tym kary­god­nie prze­ina­cza­ją rze­czy­wi­stość! Co jeden spe­cja­li­sta od finan­sów zabie­ra głos w mediach i obna­ża swo­ją nie­zna­jo­mość tematu.