Tag Archives: podzielniki

Podzielniki — jak rozliczać z najemcą koszty ogrzewania

Dość czę­sto zda­rza się, że najem­ca zwal­nia nasze miesz­ka­nie w cza­sie trwa­nia sezo­nu, w któ­rym roz­li­cza­ne rocz­ne opła­ty za ogrze­wa­nie. W tej sytu­acji sta­je­my przed dyle­ma­tem, jak spra­wie­dli­wie podzie­lić kosz­ty cie­pła by z jed­nej stro­ny nie mieć stra­ty, a z dru­giej stro­ny by najem­ca nie zapła­cił wię­cej niż powi­nien. Czy to jest w ogó­le możliwe? 

Pozew o zwrot nadpłaty za ogrzewanie

Spół­dziel­nia miesz­ka­nio­wa Mły­niec w Gdań­sku odma­wia­ła mi roz­li­cze­nia kosz­tów zuży­cia cie­pła za sezon grzew­czy 2012/2013. Cho­dzi­ło mi kon­kret­nie o zwrot poczy­nio­nej nad­pła­ty, któ­ra wyni­ka­ła z mini­mal­ne­go zuży­cia w tym okre­sie. Spół­dziel­nia zasła­nia­ła się samo­dziel­nie usta­lo­nym regu­la­mi­nem, któ­ry w mojej oce­nie jest sprzecz­ny z pra­wem i rażą­co naru­szał przez to moje inte­re­sy, a pośred­nio tak­że inte­res… Read More »