Tag Archives: zwrot nadpłaty za ogrzewanie

Pozew o zwrot nadpłaty za ogrzewanie

Spół­dziel­nia miesz­ka­nio­wa Mły­niec w Gdań­sku odma­wia­ła mi roz­li­cze­nia kosz­tów zuży­cia cie­pła za sezon grzew­czy 2012/2013. Cho­dzi­ło mi kon­kret­nie o zwrot poczy­nio­nej nad­pła­ty, któ­ra wyni­ka­ła z mini­mal­ne­go zuży­cia w tym okre­sie. Spół­dziel­nia zasła­nia­ła się samo­dziel­nie usta­lo­nym regu­la­mi­nem, któ­ry w mojej oce­nie jest sprzecz­ny z pra­wem i rażą­co naru­szał przez to moje inte­re­sy, a pośred­nio tak­że inte­res… Read More »