Tag Archives: niesolidny najemca

Windykacja czynszu najmu od opornego najemcy

Kie­dyś w koń­cu może nam się przy­da­rzyć najem­ca, któ­ry z jakie­goś powo­du nie zapła­ci na czas czyn­szu. W każ­dym przy­pad­ku nale­ży od razu podej­mo­wać nie­ko­niecz­nie dole­gli­we, ale na pew­no zde­cy­do­wa­ne kro­ki. Im wcze­śniej zabie­rze­my się za win­dy­ka­cję nasze­go loka­to­ra tym mamy więk­sze praw­do­po­do­bień­stwo odzy­ska­nia należności.