Tag Archives: rentowność inwestycji

Studium inwestycyjnego przypadku

W tym arty­ku­le chcę Ci poka­zać przy­kła­do­wą moją ostat­nią inwe­sty­cję. Nie była jakaś bar­dzo trud­na czy też ryzy­kow­na. Nie była ona też wiel­ka. Cho­dzi mi głów­nie o poka­za­nie czym kie­ru­je się przy podej­mo­wa­niu decy­zji i jakie mam zało­że­nia. Po czę­ści arty­kuł opi­su­je moje odczu­cia w trak­cie reali­za­cji. Arty­kuł ten poka­zu­je kom­plet­ny case stu­dy. Od poja­wie­nia się moż­li­wo­ści… Read More »

Fundusz mieszkań na wynajem — miało być tanio, wyszło jak zwykle

Gru­bo ponad rok temu ówcze­sny Pre­mier Donald Tusk zapo­wie­dział utwo­rze­nie fun­du­szu, któ­ry miał­by zająć się zaku­pem na ryn­ku miesz­kań i zaofe­ro­wa­nie ich wynaj­mu w atrak­cyj­nych cenach. W dniu dzi­siej­szym na stro­nie fun­du­szu przed­sta­wio­no pierw­sze dostęp­ne ofer­ty miesz­kań w Poznaniu.