Tag Archives: prawa wynajmującego

Prawa najemcy mieszkania — kiedyś było znacznie gorzej

W tym tygo­dniu dosta­łem od jed­ne­go z czy­tel­ni­ków maila z taką oto kon­klu­zją (pisow­nia sko­ry­go­wa­na, kon­tekst wypo­wie­dzi pozo­sta­je nie­zmie­nio­ny): Zauwa­żam pew­ną sprzecz­ność — gdy najem­ca nie pła­ci za gmin­ne miesz­ka­nie, gmi­na z tego powo­du nie upad­nie. Gdy ja, jako zwy­kły oby­wa­tel wynaj­mu­ję swo­je miesz­ka­nie, muszę pła­cić opła­ty jako wła­ści­ciel wyna­ję­te­go miesz­ka­nia, by potem unik­nąć odse­tek. Moje docho­dy… Read More »