Tag Archives: najem dla studentów

Kompletna umowa najmu

Każ­dą umo­wę zawie­ra się na złe cza­sy, i to te naj­bar­dziej nie­ocze­ki­wa­ne. Umo­wę naj­mu w szcze­gól­no­ści — to wynaj­mu­ją­cy ryzy­ku­je mająt­kiem war­tym nawet kil­ka­set tysię­cy zło­tych. Kto przy­pusz­cza, że ten miły ojciec rodzi­ny to tyl­ko pozo­ry, bo w rze­czy­wi­sto­ści jest alko­ho­li­kiem, któ­ry nie będzie chciał pła­cić czyn­szu? Dla­cze­go ci mili stu­den­ci zapu­ści­li miesz­ka­nie i ucie­kli… Read More »

Zmiana najemcy w trakcie trwania umowy

Cza­sa­mi zgła­sza się do nas najem­ca, któ­ry chce zre­zy­gno­wać z naj­mu w trak­cie trwa­nia umo­wy. To sytu­acja kło­po­tli­wa szcze­gól­nie wte­dy, gdy umo­wa naj­mu zawar­ta jest na czas ozna­czo­ny. Naj­czę­ściej do takich sytu­acji docho­dzi wte­dy, gdy ope­ru­je­my na ryn­ku stu­denc­kim. To naj­czę­ściej stu­den­ci w trak­cie trwa­nia roku porzu­ca­ją stu­dia lub zmie­nia­ją miej­sce zamiesz­ka­nia z innych powo­dów.… Read More »