Tag Archives: klauzule abuzywne

Klauzule niedozwolone w umowach najmu

W sto­sun­kach w któ­rych jed­ną stro­ną umo­wy jest przed­się­bior­ca, a dru­gą stro­ny jest kon­su­ment, zapi­sy umo­wy rażą­co naru­sza­ją­ce inte­re­sy kon­su­men­ta w ten spo­sób, że kształ­tu­ją jego pra­wa i obo­wiąz­ki w spo­sób nie­zgod­ny z dobry­mi nie wią­żą kon­su­men­ta, chy­ba że były indy­wi­du­al­nie z nim uzgod­nio­ne. Zapi­sy takie nazy­wa­ne są nie­do­zwo­lo­ny­mi posta­no­wie­nia­mi umow­ny­mi, albo jesz­cze poważ­niej — klau­zu­la­mi… Read More »