Tag Archives: inwestycje

Dywersyfikacja gwarantuje spokój

Sta­ry ame­ry­kań­ski żyd uczył swo­je­go syna — „1/3 pie­nię­dzy trzy­maj w zło­cie, 1/3 w nie­ru­cho­mo­ściach i 1/3 w gotów­ce”. Ta zasa­da w dzi­siej­szych cza­sach nie spraw­dzi­ła by się. Myślę, że w dziś powie­dział­by 1/4 w zło­cie, 1/4 w nie­ru­cho­mo­ściach, 1/4 na gieł­dzie i 1/4 w gotów­ce. Ale i tak chy­ba nie daje to żad­nych gwa­ran­cji powięk­sza­nia mająt­ku. Gdy gieł­da spa­da to dro­że­je zło­to. Nie­ru­cho­mo­ści… Read More »