Tag Archives: rentowność

Kalkulacja opłacalności inwestycji w nieruchomość na wynajem

Wie­lo­krot­nie zasta­na­wia­łem się, czy jesz­cze zara­biam na wynaj­mie nie­ru­cho­mo­ści czy już dzia­łal­ność ta jest nie­opła­cal­na. Spa­dek czyn­szów naj­mu, po sil­nym wzro­ście w latach 2005–2007, cały czas postę­pu­je i gdzieś musi być gra­ni­ca opła­cal­no­ści tych spad­ków. Mam jako takie doświad­cze­nie eko­no­micz­ne wynie­sio­ne ze stu­diów i teraz posta­ram Ci się poka­zać jak ja kal­ku­lu­ję opłacalność.