13 najlepszych ogłoszeń najemców

By | 9 września 2014

Nie tyl­ko wła­ści­cie­le miesz­kań do wyna­ję­cia prze­ści­ga­ją się w pomy­słach na naj­lep­sze poka­za­nie swo­jej ofer­ty. Rów­nież najem­cy dają ogło­sze­nia o poszu­ki­wa­niu lokum lub współ­lo­ka­to­rów. Ten wpis zawie­ra moją ulu­bio­ną listę naj­lep­szych ogło­szeń najemców.

Jak już pisa­łem wynaj­mo­wa­nie miesz­kań to cięż­ka pra­ca. Gdy zbli­ża się czas zwol­nie­nia miesz­ka­nia przez najem­cę zaczy­nam aktyw­nie prze­glą­dać ogło­sze­nia i gru­py w mediach spo­łecz­no­ścio­wych by oce­nić aktu­al­ną sytu­ację na ryn­ku. Cza­sa­mi natra­fiam na bar­dzo cie­ka­we ogło­sze­nia najem­ców i w cale nie cho­dzi mi o wygó­ro­wa­ne ocze­ki­wa­nia dzi­siej­szej mło­dzie­ży, ale o nie­tu­zin­ko­we podej­ście do tre­ści ich ogło­szeń. Poni­żej moja subiek­tyw­na lista prze­bo­jów z lata 2014. Naj­lep­sze tek­sty podkreśliłem.

Wszyst­kie ogło­sze­nia zaczerp­ną­łem z grup na Face­bo­oku: Stan­cje Trój­mia­sto i 3pokoje.

Miejsce 13

Sie­man­ko,
szu­kam poko­ju 1 oso­bo­we­go w Gdań­sku — naj­le­piej w oko­li­cach Gdańsk Główny
Im taniej tym lepiej ( max 800 zł )
wyma­ga­nia : 
- duża szafa 
- brak kli­ma­tu PRL 
- chęć wypi­cia piwa 
- schlud­na łazienka 
- myją­cy się współ­lo­ka­to­rzy ( nie miłe wspomnienia ;/) 

 

Miejsce 12

Dwie pra­cu­ją­ce stu­dent­ki poszu­ku­ją dwu­oso­bo­we­go DUUŻEGO poko­ju w cen­trum Gdy­ni lub Sopo­cie, dro­ga do skm nie może prze­kra­czać 5 minut, bo jeste­śmy leni­we i mamy cięż­kie dupy. Bie­da zapu­ka­ła do naszych drzwi, więc naj­le­piej, gdy­by cena nie prze­kra­cza­ła 1000 zł za pokój(500 zł na oso­bę) już z opła­ta­mi. Dobrze by było, gdy­by w miesz­ka­niu była łazien­ka z toa­le­tą i kuch­nią, bo lubi­my goto­wać. Okna też faj­na spra­wa, nato­miast to już nie jest prio­ry­tet. Pre­fe­ru­je­my miesz­ka­nie z płcią prze­ciw­ną, gdyż uwa­ża­my, że lepiej się doga­da­my. Faj­nie by było tra­fić na oso­by, któ­re lubią cza­sem pójść na imprezę/napić się i posłu­chać gło­śniej muzy­ki (Justin Bie­ber nie jest opcją, ale może­my zgo­dzić się na Rihan­nę). Wszyst­ko oczy­wi­ście w umia­rze. Cze­ka­my na wszel­kie pomy­sły, na pew­no się dogadamy

 

 

Miejsce 11

Poko­ju 1 osobowego.
Sopot lub Gdy­nia (miej­sce dobrze sko­mu­ni­ko­wa­ne z Sopotem).
Mile widzia­ni ludzie, któ­rzy zechcą wspól­ny­mi siła­mi zna­leźć jakieś lokum w tych okolicach.
Stu­dent­ka Wydzia­łu Ekonomicznego.
Nie jestem wybred­na. PRL ma swój klimat.

Miejsce 10

Cześć! Ja oraz ta pięk­na pani [link usu­na­łem] szu­ka­my współ­lo­ka­to­rów. Kon­kret­nie dwóch osób, któ­re zechcia­ły­by wyna­jąć z nami miesz­ka­nie trzy­po­ko­jo­we (i zechcia­ły­by miesz­kać ze sobą w poko­ju). Płeć, kolor skó­ry, poglą­dy poli­tycz­ne, orien­ta­cja sek­su­al­na oraz to czy lubisz gro­szek czy nie, śred­nio nas inte­re­su­je. Szu­ka­my kogoś sym­pa­tycz­ne­go, nie­ko­niecz­nie weso­łe­go, nie­ko­niecz­nie lubią­ce­go prze­by­wać z inny­mi ludź­mi. Szu­ka­my kogoś, kto przy­po­mni nam o pła­ce­niu rachun­ków, wyno­sze­niu śmie­ci i o zakła­da­niu sza­li­ka w zimę 

 

Miejsce 9

Dwie stu­dent­ki GUMe­du poszu­ku­ją poko­ju dwu­oso­bo­we­go od wrze­śnia (fakt opła­ce­nia poko­ju za wrze­sień jest dla nas oczy­wi­sty) lub października.
Świet­nie by było jeśli cena za oso­bę zamknie się w 550zł razem z rachun­ka­mi. Mile widzia­ny będzie jasny i cie­pły pokój odbie­ga­ją­cy wystro­jem od kano­nów PRLu (dziw­ne, mało któ­ry stu­dent doświad­czył tego na swo­jej skó­rze ale każ­dy wie, że PRL sty­li­stycz­nie nie jest faj­ny). Wiel­kim plu­sem będzie brak myszy, kara­lu­chów, tro­li i skrza­tów  Pre­fe­ro­wa­ne dziel­ni­ce to Przy­mo­rze (nie w falow­cu, ponie­waż się go boję :D), Brzeź­no, Chełm i Wrzeszcz.

Kil­ka słów o Nas.
— od paź­dzier­ni­ka już na serio będzie­my uczyć się na bieżąco
— jeste­śmy miłe i uczyn­ne baby
— sprzą­ta­my po sobie
— gotu­je­my, odku­rza­my, zmywamy
— nie mamy nic prze­ciw­ko zwierzętom
- lubi­my przy­ja­zną atmos­fe­rę w miesz­ka­niu (żeby nikt nie cho­dził napię­ty jak plan­de­ka na żuku).

Miejsce 8

Poko­ju jed­no­oso­bo­we­go paź­dzier­nik-czer­wiec do 600zł ze wsim. Ja stu­dent PG po 3 roku — spo­koj­ny, nie­ste­ty dużo cza­su poświę­cam na pisa­nie pro­jek­tów  Naj­bar­dziej inte­re­su­je mnie Przy­mo­rze oraz Zaspa.

Faj­nie by było jak­bym miał swo­ją pół­kę w lodów­ce i żeby nie trze­ba było robić biur­ka z cegieł  Dość istot­ne dla mnie abym nie musiał prać w Motła­wie i świe­cić nad książ­ka­mi kagan­kiem XD Nie pogar­dzę skle­pem w takiej odle­gło­ści, abym bez tele­sko­pu był w sta­nie go zobaczyć. 

Jako posag do takie­go miesz­ka­nio­we­go związ­ku mogę mieć parę mebli i inne gadże­ty, któ­rych cza­sem brakuje

Miejsce 7

cześć, szu­kam poko­ju dla sie­bie do 1000 zł z opła­ta­mi — NAJLEPIEJ bli­sko poli­bu­dy, ewen­tu­al­nie ryn­ku et-cetera.

tak, zale­ży mi na tym, żeby nie bał się wejść do łazien­ki, miał wygod­ne łóż­ko i żad­ne kur­wy w sze­le­stach nie krzy­cza­ły do mnie, żebym oddał im tele­fon, jak będę wra­cać w nocy do domu!

jeśli dodam, że mło­dy, pięk­ny, będą jakieś upu­sty?: D

 

Miejsce 6

Poszu­ku­je­my z kole­żan­ką poko­iku 2‑osobowego nie­przej­ścio­we­go, oko­ło 20 m², dwa biurka,internety, ogrze­wa­nie miej­skie (gazo­we odpa­da) loka­li­za­cja gdańsk cen­trum coś w oko­li­cach sta­rów­ki bądź dobre połą­cze­nie gene­ral­nie ASP. Dwie Kata­rzyn­ki nie­kon­flik­to­we, nie palą­ce, bez zwierząt,

Jeże­li ktoś ma faj­ną ofer­tę to pisać  Pozdrawiam

ogloszenie katarzynki

 

Miejsce 5

Cześć wszyst­kim!
Wraz z dziew­czy­ną poszu­ku­je­my kawa­ler­ki naj­le­piej w oko­li­cy SKM lub z dobrym połą­cze­niem do niej. Poło­wa z nas jest stu­den­ta­mi, poło­wa pra­cu­je. Nasz cały doby­tek zmie­ści się w małej fie­ście, więc miesz­ka­nie nie musi być duże. Nie wyma­ga­my wan­ny z hydro­ma­sa­żem, tele­wi­zo­ra obsłu­gi­wa­ne­go za pomo­cą gło­su, base­nu w piw­ni­cy. Zale­ża­ło­by nam na przy­tul­nym poko­ju, łazien­ce, w któ­rej nie śmier­dzi z rur i na szczel­nych oknach. Mile był­by widzia­ny też bal­kon, na któ­rym mogły­by się wyle­gi­wać nasze dwa koty. Głów­nym zaję­ciem Żaby jest jedze­nie i spa­nie, Rysia nato­miast jedze­nie, spa­nie i roz­mo­wa z mucha­mi na para­pe­cie. Gene­ral­nie nie­szko­dli­we i dobrze wycho­wa­ne, nie moż­na im zarzu­cić bra­ku dobrych manier (w załą­cze­niu nie­zgrab­ne podo­bi­zny kotów w wyko­na­niu Patry­cji). Zwa­żyw­szy na to, że dopie­ro zaczy­na­my naszą przy­go­dę w Trój­mie­ście zale­ża­ło­by nam na wynaj­mie miesz­ka­nia w przy­stęp­nej cenie, aby zosta­ły nam jesz­cze środ­ki na pozna­wa­nie tej wspa­nia­łej aglo­me­ra­cji. Nie­ste­ty nie może­my sobie pozwo­lić na oglę­dzi­ny miesz­kań „na już”, ponie­waż miesz­ka­my 591 km od Trój­mia­sta czy­li jakieś 6 godz. 32 min. jaz­dy. Może­my wybrać się z wizy­tą na począt­ku wrze­śnia, a zamiesz­kać chcie­li­by­śmy w ostat­nim tygo­dniu. Jeśli ktoś dotrwał do koń­ca, to gra­tu­lu­je­my i pro­si­my o wiadomość.
Pozdra­wia­my, Patry­cja, Michał i koty.

ogloszenie dwa koty

 

Miejsce 4

ogloszenie ruina

 

Miejsce 3

ogloszenie marzena

Miejsce 2

Cześć, poszu­ku­ję miej­sców­ki gdzie mogła­bym skryć rze­czy i moje 4 lite­ry przed desz­czem. Jestem stu­dent­ką PG, zatem faj­nie gdy­by loka­li­za­cja miesz­ka­nia pozwa­la­ła na, w mia­rę, dogod­ne dosta­nie się na uczel­nię (wszyst­ko, dalej niż za 7 góra­mi i 7 lasa­mi, raczej odpa­da, cho­ciaż jeże­li będzie tram­waj, to i takie prze­szko­dy poko­nam). Faj­nie jeże­li miesz­ka­nie ma bie­żą­cą wodę, prąd, inter­net i faj­nych ludzi — takie sobie wyma­rzy­łam. Do tej pory sta­cjo­no­wa­łam w miej­scach, przy któ­rych spar­tań­skie warun­ki to all inc­lu­si­ve, więc nic mi nie strasz­ne. Z racji dość rygo­ry­stycz­nej die­ty, na któ­rej jest mój port­fel, szu­kam miej­sca w poko­ju 2osobowym, a nie jedynki(z opła­ta­mi chcia­ła­bym max 550–600). Nie narze­kam, nie zrzę­dzę, nie robię pro­ble­mów, umiem apor­to­wać i sama wypro­wa­dzam się na spacer.

 

Miejsce 1

ogloszenie fajne