Tag Archives: kapitał

Kto należy do klasy średniej?

Gdy zakła­da­łem tego blo­ga, chcia­łem pisać o swo­ich doświad­cze­niach w zarzą­dza­niu wła­snym mająt­kiem. Ponie­waż pisa­nie musi mieć swo­je­go adre­sa­ta, wymy­śli­łem sobie że będę pisał o tym jak sobie z tym radzi kla­sa śred­nia. Z tego wszyst­kie­go pró­bo­wa­łem zna­leźć defi­ni­cję tej kla­sy średniej.