Tag Archives: kaucja zabezpieczająca

Weryfikacja najemców. Nie zaniedbuj jej!

9 na 10 przy­pad­ków pro­ble­mo­wych najem­ców wynaj­mu­ją­cy wzię­li sobie „na gło­wę” na wła­sne życze­nie. To wyni­ka z moich zawo­do­wych doświad­czeń. Z roz­mów o pro­ble­mach wynaj­mu­ją­cych. Zanie­dba­li wery­fi­ka­cję osób, z któ­ry­mi zawie­ra­li umo­wę naj­mu. Zanad­to ufa­li dru­gie­mu czło­wie­ko­wi. Poznaj i sprawdź swo­je­go najem­cę Wie­lu moich czy­tel­ni­ków dopy­tu­je się w mailach o zapi­sy umow­ne zabez­pie­cza­ją­ce ich inte­re­sy.… Read More »

Kaucja zabezpieczająca przy umowie najmu

Zawie­ra­jąc umo­wę naj­mu czę­sto decy­du­je­my się na zasto­so­wa­nie kau­cji zabez­pie­cza­ją­cej rosz­cze­nia. Kau­cja co do zasa­dy ma speł­niać rolę gwa­ran­cyj­ną i zabez­pie­cza­ją­cą. Pozo­sta­je w sta­nie nie­na­ru­szo­nym przez cały okres trwa­nia umo­wy i po jej zakoń­cze­niu powin­na być zwró­co­na. W tym wpi­sie zawar­łem wszyst­kie waż­ne infor­ma­cje, jakie mogą wią­zać się z kau­cją daną przy zawar­ciu umo­wy najmu.