Tag Archives: zwrot kaucji

Kaucja zabezpieczająca przy umowie najmu

Zawie­ra­jąc umo­wę naj­mu czę­sto decy­du­je­my się na zasto­so­wa­nie kau­cji zabez­pie­cza­ją­cej rosz­cze­nia. Kau­cja co do zasa­dy ma speł­niać rolę gwa­ran­cyj­ną i zabez­pie­cza­ją­cą. Pozo­sta­je w sta­nie nie­na­ru­szo­nym przez cały okres trwa­nia umo­wy i po jej zakoń­cze­niu powin­na być zwró­co­na. W tym wpi­sie zawar­łem wszyst­kie waż­ne infor­ma­cje, jakie mogą wią­zać się z kau­cją daną przy zawar­ciu umo­wy najmu.