W razie awarii możesz wejść do wynajmowanego mieszkania wbrew woli najemcy

By | 18 marca 2017

Jeże­li w wynaj­mo­wa­nym loka­lu ulat­nia się gaz albo nastą­pi­ła inna awa­ria czy cho­ciaż­by ist­nie­je zagro­że­nie wystą­pie­nia takiej awa­rii, to wynaj­mu­ją­cy może wejść do loka­lu przy wyraź­nym sprze­ci­wie najem­cy lub pozo­sta­łych domow­ni­ków. Wynaj­mu­ją­cy w takiej sytu­acji może wejść do miesz­ka­nia nawet pod nie­obec­ność najem­cy. Powi­nien jed­nak ści­śle sto­so­wać się do opi­sa­nych w tym wpi­sie procedur.

Kil­ka­na­ście dni temu opu­bli­ko­wa­łem wpis doty­czą­cy okre­so­wych i doraź­nych kon­tro­li wynaj­mo­wa­ne­go loka­lu. Jeże­li z nim się nie zapo­zna­łeś, to zacznij od prze­czy­ta­nia tego wpi­su, gdyż znaj­du­ją się w nim infor­ma­cje, któ­re wią­żą się bez­po­śred­nio z tema­tem tutaj poruszanym.

Spra­wę wej­ście do loka­lu z sytu­acjach nagłych regu­lu­je prze­pis art. 10 ust. 1 i 2 usta­wy o ochro­nie praw loka­to­rów. Zgod­nie z nim wynaj­mu­ją­cy nie jest skrę­po­wa­ny ochro­ną posia­da­nia loka­lu w razie wystą­pie­nia awa­rii wywo­łu­ją­cej szko­dę lub zagra­ża­ją­cej bez­po­śred­nio powsta­niem szko­dy. Cho­dzi tu zarów­no o szko­dy o cha­rak­te­rze mająt­ko­wym, jak i zagra­ża­ją­ce zdro­wiu lub życiu najem­cy i pozo­sta­łych użyt­kow­ni­ków budyn­ku wie­lo­lo­ka­lo­we­go. Przy­kła­dem awa­rii jest ulat­nia­nie się gazu, nie­szczel­ność insta­la­cji wodo­cią­go­wej, źle dzia­ła­ją­cy pie­cyk czy nawet awa­ria zawo­ru pral­ki auto­ma­tycz­nej powo­du­ją­ca wyciek wody.

Wejście do wynajmowanego lokalu wbrew najemcy

W wyżej wymie­nio­nych wypad­kach wynaj­mu­ją­cy ma pra­wo żądać nie­zwłocz­ne­go udo­stęp­nie­nia loka­lu w celu doko­na­nia odpo­wied­nich czyn­no­ści zabez­pie­cza­ją­cych lub napraw. Gdy­by najem­ca odma­wiał udo­stęp­nie­nia loka­lu, to wynaj­mu­ją­cy może mimo wszyst­ko wejść do loka­lu w obec­no­ści funk­cjo­na­riu­sza Poli­cji lub stra­ży gmin­nej (miej­skiej). Gdy­by wyma­ga­ło by to pomo­cy stra­ży pożar­nej — tak­że przy jej udziale.

W razie odmo­wy ze stro­ny najem­cy, musi­my wezwać wska­za­ne służ­by i w takim wypad­ku one powin­ny nam pomóc. Zwróć uwa­gę, że to upo­waż­nie­nie zawar­te jest w prze­pi­sie ran­gi usta­wo­wej. W związ­ku z tym trze­ba przy­jąć, że nakła­da on na wska­za­ne służ­by obo­wią­zek wyko­na­nia Two­je­go żąda­nia. Cza­sa­mi, przy doko­ny­wa­niu zgło­sze­nia tele­fo­nicz­ne­go, dys­po­zy­tor robi wszyst­ko, by nie mie­szać Poli­cji w jak oni to nazy­wa­ją „spra­wy cywil­ne”. W mojej oce­nie twier­dze­nie to jest nie­upraw­nio­ne. Obo­wią­zek współ­dzia­ła­nia służb z wynaj­mu­ją­cym jest nie­za­prze­czal­ny i trze­ba o tym dys­po­zy­to­ro­wi przy­po­mnieć, a w razie potrze­by podać wyżej wska­za­ną pod­sta­wę prawną.

Wejście do mieszkania gdy najemca jest nieobecny

Wynaj­mu­ją­cy upraw­nio­ny jest do wej­ścia do loka­lu w przy­pad­kach nagłych, zwią­za­nych z awa­ria­mi, gdy nie­moż­li­we jest, aby najem­ca udo­stęp­nił lokal w cza­sie wystar­cza­ją­cym do zapo­bie­że­nia powsta­niu lub roz­sze­rze­niu szkód. To upraw­nie­nie wynaj­mu­ją­cy może zre­ali­zo­wać tak­że pod nie­obec­ność najemcy.

Jeże­li najem­ca jest nie­obec­ny, to wynaj­mu­ją­cy może wejść do loka­lu w celu zapo­bie­że­nia powsta­nia lub roz­sze­rze­niu szkód wyłącz­nie w obec­no­ści funk­cjo­na­riu­sza Poli­cji lub stra­ży gmin­nej (miej­skiej). Ana­lo­gicz­nie jak w wypad­ku odmo­wy ze stro­ny najem­cy, gdy to jest nie­zbęd­ne to tak­że przy udzia­le stra­ży pożar­nej. Tyl­ko te oso­by mogą towa­rzy­szyć wynaj­mu­ją­ce­mu. Nie może to być dozor­ca czy sąsiad.

Ana­lo­gicz­nie może­my zacho­wać się, gdy w loka­lu są tyl­ko nie­peł­no­let­nie oso­by. Pomi­mo odmo­wy z ich stro­ny, w obec­no­ści wska­za­nych służb może­my wejść do loka­lu w celu doko­na­nia nie­zbęd­nych zabezpieczeń.

No dobrze, ale czy gdy z loka­lu wydo­by­wa się dym lub leje się woda to też trze­ba cze­kać na Poli­cję? W mojej oce­nie nie. Taka sytu­acja uchy­la wszyst­kie nało­żo­ne na wynaj­mu­ją­ce­go ogra­ni­cze­nia. Nie zawa­hał­bym się ani chwi­li tyl­ko od raz wszedł do loka­lu, oczy­wi­ście zacho­wu­jąc odpo­wied­nią ostroż­ność gdy­bym w środ­ku spo­dzie­wał się poża­ru. Po pierw­sze, sytu­acja ta uza­sad­nia koniecz­ność spraw­dze­nia, czy wewnątrz miesz­ka­nia nie znaj­du­ją się ludzie bądź zwie­rzę­ta wyma­ga­ją­cy pomo­cy. Po dru­gie, odpo­wied­nio wcze­sna reak­cja może zmniej­szyć ska­lę znisz­czeń. W takim wypad­ku z całą pew­no­ścią zaalar­mo­wał­bym sąsia­dów, któ­rzy wezwą Poli­cję i straż pożarną.

Gdy otwar­cie loka­lu nastą­pi­ło pod nie­obec­ność najem­cy lub peł­no­let­niej oso­by sta­le z nim zamiesz­ku­ją­cej, wynaj­mu­ją­cy jest obo­wią­za­ny zabez­pie­czyć lokal i znaj­du­ją­ce się w nim rze­czy do cza­su przy­by­cia najem­cy. Zabez­pie­cze­nie może obej­mo­wać zało­że­nie nowe­go zam­ka gdy poprzed­ni został uszko­dzo­ny czy tyl­ko ponow­ne zamknię­cie zam­ka, jaki otwo­rzy­li­śmy dodat­ko­wym klu­czem. W każ­dym razie powin­ni­śmy wyko­nać takie czyn­no­ści, któ­re w obiek­tyw­nie wła­ści­wy spo­sób zabez­pie­czą lokal przed wej­ściem osób trzecich.

Spra­wo­wa­nie pie­czy nad mająt­kiem najem­cy jest obo­wiąz­kiem wynaj­mu­ją­ce­go, nie­mniej jed­nak kosz­ty z tym zwią­za­ne powi­nien pokryć najem­ca, ponie­waż to na nim spo­czy­wa obo­wią­zek udo­stęp­nie­nia lokalu.

Obowiązkowo sporządź protokół

Z czyn­no­ści wej­ścia do loka­lu pod nie­obec­ność najem­cy obo­wiąz­ko­wo spo­rzą­dza się pro­to­kół. Sta­no­wi on poświad­cze­nie prze­bie­gu doko­na­nych czyn­no­ści i powi­nien on być pod­pi­sa­ny przez funk­cjo­na­riu­szy Poli­cji bądź stra­ży miej­skiej względ­nie stra­ży pożar­nej. Z uwa­gi na to, spo­rzą­dzo­ny pro­to­kół ma cha­rak­ter doku­men­tu urzę­do­we­go. Sko­ro obo­wią­zek spo­rzą­dze­nia pro­to­ko­łu wyni­ka z usta­wy, to nakła­da ona na wezwa­nych funk­cjo­na­riu­szy obo­wią­zek uczest­ni­cze­nia w jego spo­rzą­dze­niu i moż­na im o tym przypomnieć.

Pro­to­kół powi­nien opi­sy­wać przy­czy­nę wej­ścia do loka­lu, oko­licz­no­ści z tym zwią­za­ne oraz wyko­na­ne czyn­no­ści. W szcze­gól­no­ści powi­nien on obej­mo­wać opis zabez­pie­czeń, jakie wyko­na­li­śmy w związ­ku z ponow­nym zabez­pie­cze­niem loka­lu. Obo­wiąz­ko­wo zapisz­my w nim imio­na i nazwi­ska uczest­ni­czą­cych funkcjonariuszy.

Uwaga praktyczna dotycząca zapasowego klucza

Zda­rza się, że najem­cy po wpro­wa­dze­niu się do loka­lu wymie­nia­ją zam­ki. Z jed­nej stro­ny nie­wąt­pli­wie mają do tego pra­wo, bo z samej defi­ni­cji umo­wy naj­mu wyni­ka ich upraw­nie­nie do nie­skrę­po­wa­ne­go korzy­sta­nia z loka­lu. Jed­nak z dru­giej stro­ny war­to, by wynaj­mu­ją­cy mimo wszyst­ko miał zapa­so­wy kom­plet klu­czy. Nie­prze­wi­dy­wal­ne sytu­acje zda­rza­ją się zwy­kle wte­dy, gdy najem­ca wyjechał.

Roz­wią­za­nie pro­ble­mu dostę­pu do loka­lu z jed­no­cze­snym zagwa­ran­to­wa­niem bra­ku dostę­pu do loka­lu przez wynaj­mu­ją­ce­go jest prze­ka­za­nie przez najem­cę dodat­ko­we­go kom­ple­tu klu­czy w tzw. „bez­piecz­nej koper­cie”. Moż­na ją kupić w dobrych skle­pach papier­ni­czych. Koper­tę taką moż­na otwo­rzyć tyl­ko pozo­sta­wia­jąc nie­usu­wal­ny ślad. Na każ­de żąda­nie najem­cy będzie­my mogli oka­zać nie­otwar­tą koper­tę, któ­ra poświad­czy, że nigdy nie korzy­sta­li­śmy z zapa­ko­wa­nych wewnątrz klu­czy. Dodat­ko­wo każ­da koper­ta posia­da indy­wi­du­al­ny i nie­po­wta­rzal­ny numer seryj­ny, któ­ry moż­na zapi­sać w pro­to­ko­le prze­ka­za­nia klu­czy wynaj­mu­ją­ce­mu.  Ten sam numer może zna­leźć się w pro­to­ko­le otwar­cia loka­lu, jaki spo­rzą­dzi­my wespół ze służ­ba­mi, któ­re będą nam towa­rzy­szyć przy otwar­ciu mieszkania.

Chcesz poznać inne prak­tycz­ne pomy­sły przy­dat­ne przy naj­mie miesz­ka­nia to zaj­rzyj tutaj.

Zapisy w umowie dotyczące powyższych zagadnień

Usta­wo­we upraw­nie­nie żąda­nia udo­stęp­nie­nia loka­lu na wypa­dek wystą­pie­nia awa­rii powo­du­je, że nie wyma­ga to oddziel­nych regu­la­cji przez stro­ny w umo­wie naj­mu. Zarów­no prze­pi­sy jak i sam cel tego ure­gu­lo­wa­nia, uza­sad­nia­ją takie stanowisko.