Tag Archives: mieszkania do wynajęcia

Fundusz mieszkań na wynajem — miało być tanio, wyszło jak zwykle

Gru­bo ponad rok temu ówcze­sny Pre­mier Donald Tusk zapo­wie­dział utwo­rze­nie fun­du­szu, któ­ry miał­by zająć się zaku­pem na ryn­ku miesz­kań i zaofe­ro­wa­nie ich wynaj­mu w atrak­cyj­nych cenach. W dniu dzi­siej­szym na stro­nie fun­du­szu przed­sta­wio­no pierw­sze dostęp­ne ofer­ty miesz­kań w Poznaniu.