Tag Archives: rzecznik praw obywatelskich

Czy należy się nam obniżka podatków?

Wczo­raj media inter­ne­to­we zamie­ści­ły infor­ma­cję, że Rzecz­nik Praw Oby­wa­tel­skich zaskar­żył do Try­bu­na­łu Kon­sty­tu­cyj­ne­go prze­pi­sy usta­wy o podat­ku docho­do­wych od osób fizycz­nych. To chy­ba jed­na pierw­szych skarg, któ­re doty­czą prak­tycz­nie wszyst­kich oby­wa­te­li nasze­go kra­ju. Oczy­wi­ście dzien­ni­ka­rze sku­pi­li się jedy­nie na tym co prze­czy­ta­li w depe­szy agen­cji pra­so­wej. Żaden z nich chy­ba nie zaj­rzał nawet tre­ści skar­gi, bo… Read More »