Tag Archives: Przestępstwo wymiany zamków w mieszkaniu

Więzienie za naruszanie praw lokatora?

Wła­śnie mija­ją 4 lata od wej­ścia w życie prze­pi­su sank­cjo­nu­ją­ce­go kar­nie m.in. naru­sza­nie praw loka­to­rów. 7 stycz­nia 2016 roku wszedł w życie nowy prze­pis pra­wa kar­ne­go — art. 191 § 1a k.k. Wpro­wa­dził on nowy typ prze­stęp­stwa, któ­re pena­li­zu­je przy­pad­ki sto­so­wa­nia inne­go rodza­ju prze­mo­cy niż prze­moc wobec oso­by, w celu zmu­sze­nia danej oso­by do okre­ślo­ne­go… Read More »