Tag Archives: przeniesienie najmu

Zmiana najemcy w trakcie trwania umowy

Cza­sa­mi zgła­sza się do nas najem­ca, któ­ry chce zre­zy­gno­wać z naj­mu w trak­cie trwa­nia umo­wy. To sytu­acja kło­po­tli­wa szcze­gól­nie wte­dy, gdy umo­wa naj­mu zawar­ta jest na czas ozna­czo­ny. Naj­czę­ściej do takich sytu­acji docho­dzi wte­dy, gdy ope­ru­je­my na ryn­ku stu­denc­kim. To naj­czę­ściej stu­den­ci w trak­cie trwa­nia roku porzu­ca­ją stu­dia lub zmie­nia­ją miej­sce zamiesz­ka­nia z innych powo­dów.… Read More »