Tag Archives: podzielniki ciepła

Pozew o stwierdzenie nieważności uchwały organu spółdzielni

We wrze­śniu ubie­głe­go roku Spół­dziel­nia Miesz­ka­nio­wa Mły­niec wpro­wa­dzi­ła nowy regu­la­min roz­li­cze­nia cie­pła. W mojej opi­nii regu­la­min ten sprzecz­ny jest z powszech­nie obo­wią­zu­ją­cym pra­wem, a w szcze­gól­no­ści z usta­wą pra­wo ener­ge­tycz­ne i usta­wą o spół­dziel­niach miesz­ka­nio­wych. W związ­ku z tym posta­no­wi­łem wyto­czyć spół­dziel­ni spra­wę o stwier­dze­nie  nie­waż­no­ści uchwa­ły uchwa­la­ją­cej treść nowe­go regulaminu.