Category Archives: Myślenie o przyszłości

Gdy nie ma testamentu

Dzie­dzi­cze­nie usta­wo­we ure­gu­lo­wa­ne jest w kodek­sie cywil­nym, a kon­kret­nie w jego arty­ku­łach 930 – 940. Rów­nież w innych miej­scach kodek­su cywil­ne­go odnaj­du­je­my zwią­za­ne z tym tema­tem prze­pi­sy. Z tego wzglę­du przy­go­to­wa­łem niniej­szy wpis, któ­ry ma na celu prze­kro­jo­we przed­sta­wie­nie pro­ble­ma­ty­ki dzie­dzi­cze­nia z mocy usta­wy.

Przyrost i podstawienie testamentowe

Spo­rzą­dza­jąc testa­ment może­my nie tyl­ko prze­ka­zać swój mają­tek wska­za­nym spad­ko­bier­com. Może­my tak­że zde­cy­do­wać co ma się stać w przy­pad­ku gdy­by któ­ryś z spad­ko­bier­ców nie chciał lub nie mógł dzie­dzi­czyć. Słu­ży temu insty­tu­cja przy­ro­stu i pod­sta­wie­nia. 

Jak napisać testament?

Spo­rzą­dze­nie waż­ne­go testa­men­tu jest nie­zwy­kle pro­ste. Musi­my jed­nak zacho­wać odpo­wied­nią jego for­mę, a w tre­ści powin­na zna­leźć się wyma­ga­na prze­pi­sa­mi pra­wa zawar­tość. Wte­dy będzie on cał­ko­wi­cie waż­ny i nasza ostat­nia wola zosta­nie wyko­na­na po naszej śmier­ci. 

Młodzież nie chce zdawać matury

Wszy­scy wie­dzą, że wyni­ki tego­rocz­nych matur to klę­ska nasze­go sys­te­mu edu­ka­cji. Gło­śno trą­bi­ły o tym media, wypo­wia­da­ła się mini­ster i wie­lu nauczy­cie­li. Dzien­ni­ka­rze i sama komi­sja egza­mi­na­cyj­na pomi­nę­ła jeden istot­ny szcze­gół – nasza mło­dzież wca­le nie chce pod­cho­dzić do matu­ry.

Miliony Polaków myśli o przyszłości

ZUS podał, że do OFE posta­no­wi­ło przejść ponad 2 milio­ny Pola­ków. Tyle bowiem do dziś spły­nę­ło do zakła­du oświad­czeń o prze­ka­zy­wa­niu czę­ści skład­ki eme­ry­tal­nej do OFE. Nie ozna­cza to, że te oso­by posta­no­wi­ły coś zmie­nić. Wręcz prze­ciw­nie, wybra­li oni brak zmian, choć wyma­ga­ło to od nich odro­bi­ny wysił­ku.