Wypowiedzenie umowy najmu przez najemcę

By | 5 czerwca 2016

Schlüsselübergabe Haus - hand-over of keys real estate

Stro­ny umo­wy mają pra­wo zakoń­czyć umo­wę naj­mu. Nie w każ­dym wypad­ku jed­nak moż­na to czy­nić w dowol­nym momen­cie. Już wcze­śniej opi­sa­łem przy­pad­ki, w któ­rych wynaj­mu­ją­cy może wypo­wie­dzieć umo­wę. Teraz przy­szedł czas na zebra­nie w jed­nym wpi­sie wszyst­kich upraw­nień najem­ców.

Kilka pojęć na początek

Ponie­waż bar­dzo czę­sto w Inter­ne­cie, na róż­nych forach, myli się wynaj­mu­ją­ce­go z najem­cą to chcę wyja­śnić oba poję­cia. Jest to nie­zmier­nie istot­ne by zro­zu­mieć ten wpis.

Wynaj­mu­ją­cy – naj­czę­ściej wła­ści­ciel miesz­ka­nia lub loka­lu użyt­ko­we­go, któ­ry udo­stęp­nia go najem­cy do uży­wa­nia na pod­sta­wie umo­wy naj­mu.

Najem­ca – użyt­kow­nik miesz­ka­nia lub loka­lu użyt­ko­we­go, któ­ry uży­wa go na pod­sta­wie umo­wy naj­mu.

Bardzo ważne uwagi początkowe

Ten wpis doty­czy wyłącz­nie upraw­nień najem­ców. Upraw­nie­nie wynaj­mu­ją­cych nie są syme­trycz­ne więc zosta­ły one opi­sa­ne już wcze­śniej. Tutaj znaj­dziesz wpis doty­czą­cy wypo­wia­da­nia przez wynaj­mu­ją­ce­go umo­wy naj­mu loka­lu miesz­kal­ne­go, a tutaj loka­lu użyt­ko­we­go.

Upraw­nie­nia najem­cy są toż­sa­me, zarów­no w odnie­sie­niu do naj­mu loka­lu miesz­kal­ne­go, jak rów­nież w odnie­sie­niu do naj­mu loka­lu nie­miesz­kal­ne­go (użyt­ko­we­go). Z uwa­gi na to zagad­nie­nie to może być opi­sa­ne wspól­nie.

Waż­ne jest by wpis ten prze­czy­tać do same­go koń­ca. Na koń­cu zebra­łem wie­le uwag pro­ce­du­ral­nych, wspól­nych dla poszcze­gól­nych omó­wio­nych zagad­nień.

Wypowiedzenie przez najemcę umowy najmu bez podania przyczyny

Wypo­wie­dze­nie umo­wy naj­mu bez poda­nia przy­czy­ny doty­czy wyłącz­nie umo­wy zawar­tej na czas nie ozna­czo­ny. Upraw­nie­nie do wypo­wie­dze­nie sto­sun­ku bez­ter­mi­no­we­go wyni­ka z art. 673 § 1 k.c. Zgod­nie z brzmie­niem tego prze­pi­su, upraw­nie­nie do wypo­wie­dze­nia umo­wy naj­mu zawar­tej na czas nie ozna­czo­ny doty­czy obu jej stron, ale w odnie­sie­niu do naj­mu loka­li miesz­kal­nych upraw­nie­nie to jest wyłą­czo­ne dla wynaj­mu­ją­ce­go na pod­sta­wie art. 11 ust. 1 usta­wy o ochro­nie praw loka­to­rów.

Upraw­nie­nie najem­cy do wypo­wie­dze­nia umo­wy naj­mu zawar­tej na czas nie ozna­czo­ny jest nie­za­leż­ne od tego, czy w umo­wie zawar­to odpo­wied­ni zapis umow­ny czy też go pomi­nię­to. Upraw­nie­nie to bowiem wprost wyni­ka z przy­to­czo­ne­go wyżej prze­pi­su.

W pierw­szej kolej­no­ści obo­wią­zu­je okres wypo­wie­dze­nia usta­lo­ny w umo­wie. Usta­wo­daw­ca dał pry­mat usta­le­niom stron w tym zakre­sie. Teo­re­tycz­nie moż­na usta­lić ten ter­min dowol­nie. Dopusz­czal­ne jest zarów­no ich skró­ce­nie jak i wydłu­że­nie. Nale­ży to czy­nić jed­nak bar­dzo ostroż­nie. Brak syme­trii, czy­li róż­ne okre­sy wypo­wie­dze­nia dla najem­cy i wynaj­mu­ją­ce­go mogą pro­wa­dzić do nie­waż­no­ści takich zapi­sów w umo­wie. Mody­fi­ka­cja ter­mi­nu usta­wo­we­go nie może bowiem naru­szać gra­ni­cy swo­bo­dy kształ­to­wa­nia umów. Musi odpo­wia­dać wła­ści­wo­ści umo­wy naj­mu. Dla­te­go naj­le­piej w umo­wie nie mody­fi­ko­wać usta­wo­wych okre­sów wypo­wie­dze­nia, a jeże­li już to robi­my to zacho­wać syme­trię upraw­nień obu stron i/lub uza­sad­nić przy­czy­nę takich usta­leń.

Gdy stro­ny w umo­wie nie okre­ślą okre­su wypo­wie­dze­nia, to obo­wią­zu­ją ter­mi­ny usta­wo­we. Są one  zależ­ne od czę­sto­tli­wo­ści płat­no­ści czyn­szu i wyno­szą:

 • jeże­li czynsz jest płat­ny w odstę­pach cza­su dłuż­szych niż mie­siąc, umo­wę naj­mu moż­na wypo­wie­dzieć naj­póź­niej na trzy mie­sią­ce naprzód na koniec kwar­ta­łu kalen­da­rzo­we­go;
 • jeże­li czynsz jest płat­ny mie­sięcz­nie, najem moż­na wypo­wie­dzieć naj­póź­niej na trzy mie­sią­ce naprzód na koniec mie­sią­ca kalen­da­rzo­we­go;
 • gdy czynsz jest płat­ny w krót­szych niż mie­siąc odstę­pach cza­su – najem moż­na wypo­wie­dzieć na trzy dni naprzód;
 • jed­nak­że gdy płat­ność czyn­szu odby­wa się codzien­nie – okres wypo­wie­dze­nie wyno­si jeden dzień.

Wypowiedzenie umowy zawartej na czas oznaczony

Umo­wę zawar­tą na czas ozna­czo­ny najem­ca moż­na wypo­wie­dzieć wyłącz­nie w wypad­kach okre­ślo­nych w umo­wie. Ogra­ni­cze­nie takie prze­wi­dzia­ne jest w art. 673 § 3 k.c.

Celem umo­wy naj­mu zawar­tej na czas ozna­czo­ny jest zapew­nie­nie trwa­ło­ści sto­sun­ku naj­mu i ochro­na obu stron tej umo­wy. Z jed­nej stro­ny najem­ca ma gwa­ran­cję, że sto­su­nek naj­mu będzie trwał, a z dru­giej stro­ny wynaj­mu­ją­cy ma gwa­ran­cję, że przez okre­ślo­ny czas będzie otrzy­my­wał czynsz. Umo­wa zawar­ta na czas ozna­czo­ny jest umo­wą, w któ­rej ozna­czo­ny jest ter­min koń­co­wy, a spo­sób ozna­cze­nia tego ter­mi­nu wyklu­cza nie­pew­ność co do nadej­ścia zda­rze­nia koń­czą­ce­go najem. Tak zawar­te umo­wy pozwa­la­ją stro­nom podej­mo­wa­nie dzia­łań w zaufa­niu, że wyni­ka­ją­ce z nich pra­wa i obo­wiąz­ki nie wyga­sną przed­wcze­śnie. Stwa­rza to im moż­li­wość lep­szej ochro­ny waż­nych inte­re­sów oso­bi­stych lub gospo­dar­czych.

Jak już wska­za­łem , stro­ny umo­wy naj­mu zawar­tej na czas ozna­czo­ny mogą w umo­wie prze­wi­dzieć moż­li­wość wcze­śniej­sze­go jej wypo­wie­dze­nia. Wyma­ga to okre­śle­nia w umo­wie przy­czy­ny, z jakiej wypo­wie­dze­nie może nastą­pić. Na ten temat wie­lo­krot­nie wypo­wia­dał się Sąd Naj­wyż­szy:

Umo­wę naj­mu zawar­tą na czas ozna­czo­ny moż­na wypo­wie­dzieć wyłącz­nie w wypad­kach okre­ślo­nych w tej umo­wie.” (V CSK 487/08 — wyrok SN — Izba Cywil­na z dnia 19-06-2009)

Swo­bod­ne wypo­wia­da­nie umów naj­mu zawar­tych na czas ozna­czo­ny nie jest dopusz­czal­ne i ogra­ni­cza je treść art. 673 § 3 KC. Usta­wo­daw­ca prze­wi­dział w nim jedy­nie moż­li­wość wypo­wia­da­nia umów zawar­tych na czas ozna­czo­ny w razie okre­śle­nia w umo­wie wypad­ków wska­zu­ją­cych, kie­dy będzie to dopusz­czal­ne. Prze­pis art. 673 § 3 KC rozu­mia­ny jest jako zakaz wypo­wia­da­nia takich umów w sytu­acji, w któ­rej decy­zja o wypo­wie­dze­niu ma być pozo­sta­wia­na tyl­ko swo­bod­ne­mu uzna­niu samych stron lub stro­ny umo­wy. Posta­no­wie­nie, któ­re zezwa­la na roz­wią­za­nie w dro­dze swo­bod­ne­go wypo­wia­da­nia umów zawar­tych na czas ozna­czo­ny, jest więc nie tyl­ko sprzecz­ne z natu­rą takie­go sto­sun­ku, ale rów­nież z prze­pi­sem usta­wy. Ina­czej nato­miast nale­ży oce­niać wpro­wa­dze­nie do umo­wy naj­mu zawar­tej na czas ozna­czo­ny posta­no­wie­nia, któ­re prze­wi­du­je moż­li­wość jej wypo­wie­dze­nia w okre­ślo­nych w tej umo­wie oko­licz­no­ściach. W art. 673 § 3 KC usta­wo­daw­ca uznał, za wystar­cza­ją­ce wska­za­nie w umo­wie wypad­ków, upo­waż­nia­ją­cych do wypo­wie­dze­nia umo­wy zawar­tej na czas ozna­czo­ny. Za uza­sad­nio­ne nale­ży uznać, że wska­za­nie tych oko­licz­no­ści nie musi być enu­me­ra­tyw­ne, ale wystar­czy ogól­ne ich ozna­cze­nie.” (I ACa 402/13 — wyrok SA Gdańsk z dnia 20-09-2013)

Zawar­te w umo­wie posta­no­wie­nie okre­śla­ją­ce przy­pa­dek, w któ­rym umo­wa naj­mu zawar­ta na czas ozna­czo­ny może zostać wypo­wie­dzia­na, decy­du­je o upraw­nie­niu bądź bra­ku upraw­nie­nia do takie­go wypo­wie­dze­nia.” (I ACa 1183/12 — wyrok SA Łódź z dnia 20-02-2013)

Wyni­ka­ją­cy z art. 673§ 3 KC zakaz swo­bod­ne­go wypo­wia­da­nia umów naj­mu zawar­tych na czas ozna­czo­ny, w przy­pad­ku bra­ku okre­śle­nia w umo­wie wypad­ków wska­zu­ją­cych, kie­dy to będzie dopusz­czal­ne, nie ozna­cza abso­lut­nej sta­bi­li­za­cji tego rodza­ju sto­sun­ków obli­ga­cyj­nych, gdyż jak wska­zu­je się w dok­try­nie i orzecz­nic­twie usta­wo­daw­ca dopusz­cza moż­li­wość roz­wią­za­nia takiej umo­wy w regu­lo­wa­nych usta­wo­wo przy­pad­kach (art. 664 § 2 KC, 667 § 2 KC, 672, 687 § 1, 685, 691 § 4, 703 KC). ” (V ACa 697/11 — wyrok SA Kato­wi­ce z dnia 10-10-2012)

Wymie­nio­na w umo­wie przy­czy­na powin­na być wska­za­na w spo­sób dosta­tecz­nie jed­no­znacz­ny. Powin­no to umoż­li­wić obiek­tyw­ną oce­nę czy zastrze­żo­ny wypa­dek nastą­pił czy też nie. Prze­pis art 675 §3 k.c. zawie­ra prze­słan­kę „wypad­ku okre­ślo­ne­go w umo­wie” co daje stro­nom moż­li­wość ure­gu­lo­wa­nia wypo­wie­dze­nia umo­wy naj­mu zawar­tej na czas ozna­czo­ny w bar­dziej ela­stycz­ny spo­sób. Języ­ko­we rozu­mie­nie „wypad­ku” obej­mu­je bowiem zda­rze­nia, wyda­rze­nia, bądź fak­ty.

Orze­cze­nia Sądu Naj­wyż­sze­go wska­zu­ją wyjąt­ko­wo nie­re­stryk­cyj­ny kie­ru­nek inter­pre­ta­cji tego prze­pi­su. W orze­cze­niu Sądu Naj­wyż­sze­go z 21 listo­pa­da 2006 roku (III CZP 92/06) roz­pa­try­wa­no roz­wią­za­nie umo­wy z powo­du „waż­nych przy­czyn”, a w póź­niej­szym orze­cze­niu Sądu Ape­la­cyj­ne­go w Łodzi z 20 lute­go 2013 roku (I ACa 1183/12) roz­pa­try­wa­no „szcze­gól­ny przy­pa­dek”.  Nawet tak nie­do­okre­ślo­ne sfor­mu­ło­wa­nia uzna­no za dosta­tecz­ną prze­słan­kę wypo­wie­dze­nia umo­wy, miesz­czą­cą się w ramach swo­bo­dy zawie­ra­nia umów. Wska­za­no jed­no­cze­śnie, że przy tego typu sfor­mu­ło­wa­niach cho­dzi o sytu­ację nad­zwy­czaj­ną, któ­rej nie dało się prze­wi­dzieć i któ­ra odbie­ga od zwy­kłe­go, typo­we­go roz­wo­ju wypad­ków. Jed­no­cze­śnie zauwa­żo­no, że win­no to wyni­kać z pod­ję­cia przez obie stro­ny ryzy­ka wystą­pie­nia sytu­acji, w któ­rych takie zakoń­cze­nie sto­sun­ku praw­ne­go może nastą­pić. Ryzy­ko wystę­pu­ją­ce jedy­nie po jed­nej ze stron nie mie­ści się w ramach tych nie­do­okre­ślo­nych sfor­mu­ło­wa­niach. Nie może ono tak­że wyni­kać z swo­bod­nej decy­zji stro­ny umo­wy.

Nie jest moż­li­we wska­za­nie w umo­wie zawar­tej na czas ozna­czo­ny moż­li­wo­ści jej wypo­wie­dze­nia bez wymie­nio­nej przy­czy­ny. Taki zapis jest po pro­stu nie­waż­ny. Zło­żo­ne na pod­sta­wie takie­go zapi­su dru­giej stro­nie wypo­wie­dze­nie pozo­sta­nie bez­sku­tecz­ne. Sto­su­nek naj­mu będzie trwał nadal po upły­nię­ciu wska­za­ne­go w nim okre­su.

Tak więc, jeże­li stro­ny umo­wy prze­wi­dzą w umo­wie przy­pa­dek, w któ­rym mogą wypo­wie­dzieć umo­wę, to wypo­wie­dze­nie takie jest dopusz­czal­ne. Okres wypo­wie­dze­nia moż­na dosto­so­wać w taki sam spo­sób jak opi­sa­łem wyżej, a jeże­li tego nie zro­bi­my, to obo­wią­zu­ją opi­sa­ne wcze­śniej usta­wo­we okre­sy wypo­wie­dze­nia.

Muszę zwró­cić uwa­gę, że umo­wa naj­mu zawar­ta na czas ozna­czo­ny dłuż­szy niż 10 lat, po upły­nię­ciu pierw­szych 10 lat trak­to­wa­na jest jako umo­wa zawar­ta na czas nie­okre­ślo­ny i po tych 10 latach moż­na ją wypo­wie­dzieć jak każ­dą inną umo­wę zawar­tą na czas nie ozna­czo­ny. Jed­nak­że, jeże­li umo­wę naj­mu  zawie­ra dwóch przed­się­bior­ców, to wte­dy okres gwa­ran­to­wa­ne­go naj­mu wydłu­ża się z 10 do 30 lat.

Rękojmia

Na wynaj­mu­ją­cym cią­ży obo­wią­zek utrzy­ma­nia loka­lu w sta­nie przy­dat­nym do umó­wio­ne­go użyt­ku. Doty­czy to oczy­wi­ście powin­no­ści wyko­ny­wa­nia napraw, do któ­rych nie jest zobli­go­wa­ny najem­ca. Wcze­śniej już przy­go­to­wy­wa­łem wpis doty­czą­cy podzia­łu tych obo­wiąz­ków mię­dzy najem­cę i wynaj­mu­ją­ce­go, tak w loka­lu użyt­ko­wym, jak i w loka­lu miesz­kal­nym.

Zgod­nie z art. 663 k.c. jeże­li w cza­sie trwa­nia naj­mu lokal wyma­ga napraw, któ­re obcią­ża­ją wynaj­mu­ją­ce­go, a bez któ­rych nie jest on przy­dat­ny do umó­wio­ne­go użyt­ku, najem­ca może wyzna­czyć wynaj­mu­ją­ce­mu odpo­wied­ni ter­min do wyko­na­nia napraw. Po bez­sku­tecz­nym upły­wie wyzna­czo­ne­go ter­mi­nu najem­ca może doko­nać koniecz­nych napraw na koszt wynaj­mu­ją­ce­go.

Z kolei zgod­nie z art. 664 § 2 k.c. jeże­li w chwi­li wyda­nia najem­cy rzecz mia­ła wady, któ­re unie­moż­li­wia­ją prze­wi­dzia­ne w umo­wie uży­wa­nie rze­czy, albo jeże­li wady takie powsta­ły póź­niej, a wynaj­mu­ją­cy mimo otrzy­ma­ne­go zawia­do­mie­nia nie usu­nął ich w cza­sie odpo­wied­nim, albo jeże­li wady usu­nąć się nie dadzą, najem­ca może wypo­wie­dzieć najem bez zacho­wa­nia ter­mi­nów wypo­wie­dze­nia.

Zesta­wia­jąc oba te prze­pi­sy zauwa­ża­my, że róż­nią się one prze­słan­ką wady. Upraw­nie­nie do wypo­wie­dze­nia umo­wy naj­mu bez zacho­wa­nia ter­mi­nu wypo­wie­dze­nia powsta­je dopie­ro w momen­cie gdy lokal ma wady unie­moż­li­wia­ją­ce prze­wi­dzia­ne w umo­wie uży­wa­nie go oraz gdy wynaj­mu­ją­cy mimo otrzy­ma­ne­go zawia­do­mie­nia nie usu­nął ich w odpo­wied­nim cza­sie. Poję­cie wady wią­że się w isto­cie z nie­na­le­ży­tym wyko­na­niem zobo­wią­za­nia. Może­my podzie­lić je na wady fizycz­ne, oraz wady praw­ne.

Przy­kła­dem wystą­pie­nia wady fizycz­nej jest pozba­wie­nie loka­lu dopły­wu prą­du, co sta­no­wi wadę wyłą­cza­ją­cą jego przy­dat­ność do umó­wio­ne­go  (I ACa 264/12 — wyrok SA War­sza­wa z dnia 05-10-2012). Jeże­li cho­dzi o wadę praw­ną to na pew­no wystą­pi ona gdy lokal jest obcią­żo­ny pra­wem lub pra­wa­mi oso­by trze­ciej.

W każ­dym jed­nak wypad­ku, wypo­wie­dze­nie naj­mu z powo­du wad ist­nie­ją­cych od same­go począt­ku jest moż­li­we tyl­ko wów­czas gdy wady te unie­moż­li­wia­ją prze­wi­dzia­ne w umo­wie uży­wa­nie loka­lu. Gdy wady ujaw­nią się póź­niej to wypo­wie­dze­nie jest moż­li­we tyl­ko gdy wynaj­mu­ją­cy na sku­tek wezwa­nia najem­cy z zakre­śle­niem odpo­wied­nie­go ter­mi­nu nie usu­nie wad albo gdy obiek­tyw­nie wady nie dadzą się usu­nąć i oczy­wi­ście wady te muszą unie­moż­li­wiać prze­wi­dzia­ne w umo­wie uży­wa­nie loka­lu.

Gdy na sku­tek ist­nie­nia wady tyl­ko ogra­ni­czo­na jest przy­dat­ność loka­lu do umó­wio­ne­go użyt­ku, to najem­ca nie może wypo­wie­dzieć umo­wy. W tym przy­pad­ku ma on jedy­nie upraw­nie­nie do żąda­nia odpo­wied­nie­go obni­że­nia czyn­szu za czas trwa­nia .

Wady zagrażające zdrowiu najemcy lub jego domowników albo osób u niego zatrudnionych

Wra­ca­jąc do poję­cia wad, usta­wo­daw­ca prze­wi­dział jesz­cze jed­ną prze­słan­kę dla wypo­wie­dze­nia umo­wy w związ­ku z wada­mi. Mia­no­wi­cie zgod­nie z art. 682 k.c. jeże­li wady naję­te­go loka­lu są tego rodza­ju, że zagra­ża­ją zdro­wiu najem­cy lub jego domow­ni­ków albo osób u nie­go zatrud­nio­nych to najem­ca może wypo­wie­dzieć najem bez zacho­wa­nia ter­mi­nów wypo­wie­dze­nia. Upraw­nie­nie to może zre­ali­zo­wać nie­za­leż­nie od tego czy o wadach tych wie­dział w chwi­li zawar­cia umo­wy czy też nie.

Upraw­nie­nie do zło­że­nia wypo­wie­dze­nia przez najem­cę w tym try­bie uwa­run­ko­wa­ne jest ist­nie­niem wady loka­lu w posta­ci takie­go jego sta­nu tech­nicz­ne­go lub sani­tar­ne­go, że stwa­rza to real­ne zagro­że­nie dla zdro­wia najem­cy lub prze­by­wa­ją­cych w nim domow­ni­ków albo pra­cow­ni­ków. Wystar­cza­ją­cą prze­słan­ką jest real­ność zagro­że­nia, nie jest wyma­ga­ne zaist­nie­nie skut­ku czy­li fak­tycz­ne pogor­sze­nie się sta­nu zdro­wia. Dodat­ko­wo w wyro­ku z dnia 21 maja 1974 roku (II CR 199/74 — wyrok SN — Izba Cywil­na) Sąd Naj­wyż­szy wska­zał, stan zagro­że­nia życia lub mie­nia osób zamiesz­ku­ją­cych budy­nek to nie tyl­ko stan pole­ga­ją­cy na tym, że budy­nek jest zagro­żo­ny bez­po­śred­nio w swym fizycz­nym ist­nie­niu, ale tak­że stan wyni­ka­ją­cy z zagro­że­nia życia na sku­tek warun­ków anty­sa­ni­tar­nych, jak i nad­mier­ne zawil­go­ce­nie i zagrzy­bie­nie, któ­rych nie usu­wa się przez okres kil­ku­let­ni. Z kolei w 1986 roku (II CR 362/86 — wyrok SN — Izba Cywil­na z dnia 1 grud­nia 1986) wska­za­no, że uży­cie przez wyko­naw­cę do budo­wy domu (miesz­ka­nia) mate­ria­łów budow­la­nych emi­tu­ją­cych sub­stan­cje tok­sycz­ne, któ­re zagra­ża­ją życiu osób korzy­sta­ją­cych z tego domu (miesz­ka­nia) rodzi odpo­wie­dzial­ność cywil­ną wyko­naw­cy wobec tych osób za szko­dę wyrzą­dzo­ną takim dzia­ła­niem. To też jest prze­słan­ka dla zasto­so­wa­nia przez najem­cę wypo­wie­dze­nia umo­wy naj­mu bez zacho­wa­nia ter­mi­nu wypo­wie­dze­nia w try­bie oma­wia­ne­go prze­pi­su. Nie­wąt­pli­wie taką prze­słan­ką będzie też groź­ba zawa­le­nia się budyn­ku, a nawet oddzia­ły­wa­nie na dany lokal innych loka­li lub nie­ru­cho­mo­ści znaj­du­ją­cych się w sąsiedz­twie np. nad­mier­nym hała­sem albo czyn­ni­ka­mi powo­du­ją­cy­mi aler­gię. Choć w wypad­ku tego ostat­nie­go nale­ży przy­jąć, że może doty­czyć to wyłącz­nie czyn­ni­ków, któ­rych wystę­po­wa­nie nie jest powszech­ne. Cięż­ko bowiem przy­jąć za zasad­ne wypo­wie­dze­nie z powo­du pyle­nia roślin.

Upraw­nie­nie do wypo­wie­dze­nia umo­wy naj­mu przez najem­cę na pod­sta­wie art. 682 k.c. powsta­je dopie­ro po wezwa­niu wynaj­mu­ją­ce­go do usu­nię­cia wady i mimo takiej moż­li­wo­ści nie­wy­ko­na­nie przez nie­go obo­wiąz­ku. Wezwa­nie to może być przed­sta­wio­ne w każ­dej praw­nie dozwo­lo­nej for­mie.

Ogólne reguły wypowiadania umowy

O wypo­wie­dze­niu umo­wy może­my mówić dopie­ro z chwi­lą jego zło­że­nia dru­giej stro­nie. Wypo­wie­dze­nie jest jed­no­stron­nym oświad­cze­niem woli, co ozna­cza, że oso­ba je skła­da­ją­ca powo­du­je wyga­sze­nie sto­sun­ku praw­ne­go z upły­wem ter­mi­nu wypo­wie­dze­nia nie­za­leż­nie od woli dru­giej stro­ny.

Okres wypo­wie­dze­nia zaczy­na się liczyć od dnia, w któ­rym dru­ga stro­na mogła zapo­znać się z oświad­cze­niem o wypo­wie­dze­niu. Tę zasa­dę nale­ży rozu­mieć w taki spo­sób, że sam fakt moż­li­wo­ści zapo­zna­nia się z wypo­wie­dze­niem jest rów­no­znacz­ny z roz­po­czę­ciem bie­gu okre­su wypo­wie­dze­nia.

Umo­wa naj­mu wyga­sa z upły­nię­ciem okre­su wypo­wie­dze­nia.

Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron

Oczy­wi­ście w każ­dym wypad­ku umo­wę moż­na roz­wią­zać na sku­tek zgod­nych oświad­czeń woli obu stron tej umo­wy. Stro­ny w takim wypad­ku korzy­sta­ją z zasa­dy swo­bo­dy kon­trak­to­wa­nia, któ­ra oprócz swo­bo­dy zawar­cia umo­wy, wybo­ru kon­tra­hen­ta, obej­mu­je tak­że jej zakoń­cze­nie. W wypad­ku chę­ci roz­wią­za­nia umo­wy w tym try­bie stro­ny powin­ny osią­gnąć satys­fak­cjo­nu­ją­cy obie stro­ny kom­pro­mis i zło­żyć zgod­ne oświad­cze­nia woli w for­mie prze­wi­dzia­nej umo­wą, a gdy to nie zosta­ło w umo­wie prze­wi­dzia­ne to w takiej samej for­mie jak zawar­to umo­wę.

 • Jolan­ta

  Na jakiej pod­sta­wie twier­dzisz, że nie moż­na roz­wią­zać umo­wy na czas okre­ślo­ny bez poda­nia przy­czy­ny? Prze­cież co nie jest zaka­za­ne jest dozwo­lo­ne!

  • skar­bo­na­ma­mo­ny

   To wyni­ka z zasad wnio­sko­wa­nia praw­ni­cze­go i reguł wykład­ni pra­wa.

   W art. 673 § 1 usta­wo­daw­ca wska­zu­je, że jeże­li czas trwa­nia naj­mu nie jest ozna­czo­ny, zarów­no wynaj­mu­ją­cy, jak i najem­ca mogą wypo­wie­dzieć najem z zacho­wa­niem ter­mi­nów umow­nych, a w ich bra­ku z zacho­wa­niem ter­mi­nów usta­wo­wych,
   a z kolei w § 3 dodat­ko­wo wska­zu­je, że jeże­li czas trwa­nia naj­mu jest ozna­czo­ny, zarów­no wynaj­mu­ją­cy, jak i najem­ca mogą wypo­wie­dzieć najem w wypad­kach okre­ślo­nych w umo­wie.

   Dodat­ko­wo trze­ba zauwa­żyć, że prze­pis §3 jest sto­sun­ko­wo nowy. Wszedł w życie 10 lip­ca 2001 roku. Do tego dnia wypo­wia­da­nie umo­wy naj­mu zawar­tej na czas ozna­czo­ny z przy­czyn innych niż usta­wo­we nie było moż­li­we wca­le.

   Zasa­da swo­bo­dy umów — art. 353[1] k.c. wska­zu­je, że stro­ny zawie­ra­ją­ce umo­wę mogą uło­żyć sto­su­nek praw­ny według swe­go uzna­nia, byle­by jego treść lub cel nie sprze­ci­wia­ły się wła­ści­wo­ści (natu­rze) sto­sun­ku, usta­wie ani zasa­dom współ­ży­cia spo­łecz­ne­go. Moż­li­wość wypo­wie­dze­nia bez przy­czy­ny umo­wy zawar­tej na czas ozna­czo­ny jest sprzecz­ny wła­śnie z wła­ści­wo­ścią (natu­rą) umo­wy ter­mi­no­wej, któ­ra ma stro­nom zapew­nić trwa­łość tego sto­sun­ku.

   Sko­ro usta­wo­daw­ca w art. 673 § 1 wska­zu­je, że umo­wę zawar­tą na czas nie ozna­czo­ny moż­na wypo­wie­dzieć to rozu­mu­jąc a con­tra­rio nie sto­su­je się tego prze­pi­su do sytu­acji, do któ­rych nie odno­si się on wprost, a więc do umów ter­mi­no­wych. A sko­ro w art. 673 § 3 wska­za­no, ze wypo­wie­dze­nie naj­mu zawar­te­go na czas ozna­czo­ny moż­na doko­nać jedy­nie w wypad­kach okre­ślo­nych w umo­wie, to wypo­wie­dze­nie umo­wy zawar­tej bez zastrze­że­nia takie­go wypad­ku nie jest dopusz­czal­ne oraz nie jest moż­li­we jej wypo­wie­dze­nie gdy wypa­dek taki nie zaist­niał.

   Zresz­tą nie jest to tyl­ko moja opi­nia. Wska­za­łem we wpi­sie sze­reg orze­czeń Sądu Naj­wyż­sze­go na ten temat.

 • Aga Klus

  Jeże­li do umo­wy naj­mu na czas okre­ślo­ny dołą­czo­no aneks ze każ­da ze stron może wypo­wie­dzieć umo­wę z mie­sięcz­nym okre­sem poprze­dza­ja­cym bez przy­czy­ny to trze­ba to zaak­cep­to­wać? Czy może w umo­wie musi być kon­kret­na sytu­acja w jakiej takie roz­wią­za­nie może nastą­pić?

  • skar­bo­na­ma­mo­ny

   Tak zapis jest sprzecz­ny z pra­wem, a w kon­se­kwen­cji nie wią­że stron. Jest o tym w arty­ku­le, a tak­że w poprzed­nim komen­ta­rzu.

   By była moż­li­wość wypo­wie­dze­nia umo­wy zawar­tej na czas ozna­czo­ny, umo­wa musi wska­zy­wać wypad­ki w jakich takie wypo­wie­dze­nie może nastą­pić.

   Dodat­ko­wo, nie w każ­dym wypad­ku wynaj­mu­ją­cy będzie mógł z takie­go wypo­wie­dze­nia sko­rzy­stać bowiem przy naj­mie loka­li miesz­kal­nych na zasa­dach ogól­nych (nie umo­wa naj­mu oka­zjo­nal­ne­go loka­lu) wynaj­mu­ją­cy dodat­ko­wo ogra­ni­czo­ny jest prze­pi­sem art. 11 ust. 1 usta­wy o ochro­nie praw loka­to­rów. Wię­cej na ten temat tutaj: http://skarbonamamony.pl/wypowiedzenie-umowy-najmu-mieszkania-przez-wynajmujacego.html

   • Gra­bol

    Witam. Jak rozu­mieć Pań­ski powyż­szy zapis cyt. „Dodat­ko­wo, nie w każ­dym wypad­ku wynaj­mu­ją­cy będzie mógł z takie­go
    wypo­wie­dze­nia sko­rzy­stać bowiem przy naj­mie loka­li miesz­kal­nych na
    zasa­dach ogól­nych (nie umo­wa naj­mu oka­zjo­nal­ne­go loka­lu) wynaj­mu­ją­cy
    dodat­ko­wo ogra­ni­czo­ny jest prze­pi­sem art. 11 ust. 1 usta­wy o ochro­nie
    praw loka­to­rów.”
    Czy wska­za­ny art. 11 ust. 1 usta­wy o ochro­nie
    praw loka­to­rów nie wyłą­cza wynaj­mu­ją­ce­mu w spo­sób bez­względ­ny moż­li­wość wypo­wie­dze­nia umo­wy naj­mu zawar­tej na czas ozna­czo­ny? Czy są jakieś „wypad­ki”, kie­dy wynaj­mu­ją­cy posia­da take upraw­nie­nie?
    Dru­ga rzecz, to czy mógł­by Pan wska­zać, jako prak­tyk, przy­kła­do­wy kata­log wypad­ków wska­za­nych w ww art. 675 §3 kc, któ­re „Powin­ny umoż­li­wić obiek­tyw­ną oce­nę czy zastrze­żo­ny wypa­dek
    nastą­pił czy też nie. Języ­ko­we rozu­mie­nie „wypad­ku” obej­mu­je
    zda­rze­nia, wyda­rze­nia, bądź fak­ty”?

    • skar­bo­na­ma­mo­ny

     Jeże­li cho­dzi o pierw­sze pyta­nie, to mia­łem na myśli to, że w umo­wie naj­mu oka­zjo­nal­ne­go loka­lu usta­wo­daw­ca dopu­ścił moż­li­wość wypo­wie­dze­nia takiej umo­wy rów­nież przez wynaj­mu­ją­ce­go w wypad­kach prze­wi­dzia­nych w umo­wie. Pro­szę zaj­rzeć tutaj: http://skarbonamamony.pl/umowa-najmu-okazjonalnego-lokalu.html
     Z prak­ty­ki to tak jak napi­sa­łem, kie­ru­nek inter­pre­ta­cji tego wymo­gu jest bar­dzo „luź­ny”. Począw­szy od wska­za­nych w cyto­wa­nych orze­cze­niach „waż­nych przy­czy­nach”, przez „zmia­nę miej­sca pra­cy przez najem­cę”, „skre­śle­nie z listy stu­den­tów”, „zakup wła­sne­go miesz­ka­nia”. Inną spra­wą jest, czy wynaj­mu­ją­cy musi godzić się z taki­mi pro­po­zy­cja­mi. Wszak wynaj­mu­ją­ce­mu zale­ży na dłu­go­trwa­łym wynaj­mo­wa­niu loka­lu. Ale stro­ny mogą ukształ­to­wać to zagad­nie­nie zgod­nie ze swo­imi pla­na­mi, a poten­cjal­na zgo­da na zapis umow­ny dopusz­cza­ją­cy wypo­wie­dze­nie naj­mu może być argu­men­tem w nego­cja­cjach doty­czą­cych wyso­ko­ści czyn­szu.

 • Rah V Gelerth

  Kie­dy wpro­wa­dza­łem się do miesz­ka­nia ( w lutym tego roku) wynaj­mu­ją­cy oświad­czył, że jeden pokój jest do remon­tu. W chwi­li obec­nej żąda odma­lo­wa­nia pozo­sta­łych pomiesz­czeń pod groź­bą wypo­wie­dze­nia umowy!Umowa na czas okre­ślo­ny, bez żad­nych zapi­sów odno­śnie remon­tów. Nie bar­dzo mam ocho­tę malo­wać komuś miesz­ka­nie na wła­sny koszt, wynaj­mu­ją­cy nawet nie odświe­żył miesz­ka­nia po poprzed­nich loka­to­rach co doku­men­tu­ją zdję­cia zro­bio­ne przed wpro­wa­dze­niem więc chy­ba szu­ka takie­go co to zro­bi za nie­go. Czy ma pra­wo tego żądać?

  • skar­bo­na­ma­mo­ny

   W okre­sie trwa­nia naj­mu obo­wiąz­ki w zakre­sie remon­tów opi­su­je ten arty­kuł:http://skarbonamamony.pl/kto-placi-za-remonty-i-naprawy-w-wynajmowanym-mieszkaniu.html

   Nato­miast po zakoń­cze­niu naj­mu, jeże­li umo­wa nie zawie­ra innych ure­gu­lo­wań, zgod­nie z art. 6e ust. 1 usta­wy o ochro­nie praw loka­to­rów po zakoń­cze­niu naj­mu i opróż­nie­niu loka­lu najem­ca jest obo­wią­za­ny odno­wić lokal i doko­nać w nim obcią­ża­ją­cych go napraw, a tak­że zwró­cić wynaj­mu­ją­ce­mu rów­no­war­tość zuży­tych ele­men­tów wypo­sa­że­nia tech­nicz­ne­go, wymie­nio­nych w art. 6b ust. 2 pkt 4, któ­re znaj­do­wa­ły się w loka­lu w chwi­li wyda­nia go najem­cy. Jeże­li najem­ca w okre­sie naj­mu doko­nał wymia­ny nie­któ­rych ele­men­tów tego wypo­sa­że­nia, przy­słu­gu­je mu zwrot kwo­ty odpo­wia­da­ją­cej róż­ni­cy ich war­to­ści mię­dzy sta­nem ist­nie­ją­cym w dniu obję­cia loka­lu oraz w dniu jego opróż­nie­nia. Należ­ne kwo­ty obli­cza się według cen obo­wią­zu­ją­cych w dniu roz­li­cze­nia.

 • Mariusz Sza­fran

  We wrze­śniu ma zakoń­czyć się remont w przy­zna­ny mi w tym roku miesz­ka­niu komu­nal­nym, a aktu­al­nie wynaj­mu­je z umo­wą na czas nie­okre­ślo­ny z trzy­mie­siecz­nym wypo­wie­dze­niem.
  Co mam zro­bić żeby w paź­dzier­ni­ku nie pła­cić dwóch czyn­szów?
  Na poro­zu­mie­nie nie mam co liczyć

  • skar­bo­na­ma­mo­ny

   Nie­ste­ty mamy już sier­pień, więc okres wypo­wie­dze­nia 3 mie­sięcz­ne­go, ze skut­kiem na koniec mie­sią­ca zakoń­czy się z koń­cem listo­pa­da. Oprócz roz­wią­za­nia umo­wy za poro­zu­mie­niem stron nie ma innych spo­so­bów wcze­śniej­sze­go zakoń­cze­nia naj­mu.

   Pac­ta sunt servan­da

 • Michał Kosze­lak

  Pod­pi­sa­łem umo­wę wynaj­mu na 1,5 roku z mie­sięcz­nym okre­sem wypo­wie­dze­nia. W cią­gu 4 mie­się­cy oka­za­ło się, że wła­ści­ciel zawy­ża rachun­ki . Czy mogę na tej pod­sta­wie wypo­wie­dzieć wynaj­mu­ją­ce­mu umo­wę ze skut­kiem natych­mia­sto­wym czy będę musiał odcze­kać mie­siąc?

  • skar­bo­na­ma­mo­ny

   Przy­czy­ny z powo­du któ­rych możesz wypo­wie­dzieć najem są opi­sa­ne w arty­ku­le. Nie ma wśród nich tego co wska­za­łeś.
   Jeże­li umo­wa zawie­ra moż­li­wość wypo­wie­dze­nia bez poda­nia przy­czy­ny to takie zapis jest nie­waż­ny. Wska­za­łem to w arty­ku­le.
   Bio­rąc to pod uwa­gę, nie możesz wypo­wie­dzieć umo­wy przed upły­nię­ciem okre­su na jaki była zawar­ta. Zawy­żo­ne rachun­ku łatwo roz­li­czyć, cho­ciaż­by przez potrą­ce­nie.

 • Pio­trek Kra­szew­ski

  Czy wynaj­mu­ją­cy może zabrać kau­cję jako kara za wcze­śniej­sze wypo­wie­dze­nie umo­wy? I ile wynaj­mu­ją­cy może mak­sy­mal­nie mie­się­cy zarzą­dzać wypo­wie­dze­nia przy pod­pi­sa­niu umo­wy?

  • skar­bo­na­ma­mo­ny

   Jeże­li tak się umó­wi­li­ście to może. A dru­gie­go zda­nia nie­ste­ty nie rozu­miem.

 • Pio­trek Kra­szew­ski

  Przy umo­wie na rok cza­su jaki jest okres wypo­wie­dze­nia?

 • Andrzej K

  Jeże­li wypo­wie­dzia­łem umo­wę naj­mu i się już wypro­wa­dzi­łem to pła­cę tyl­ko czynsz czy świad­cze­nia (za wodę i wywóz śmie­ci) rów­nież?

  • skar­bo­na­ma­mo­ny

   To zale­ży jak sfor­mu­ło­wa­na jest umo­wa, a tak­że od cze­go zale­żą opła­ty za śmie­ci w gmi­nie w któ­rej jest zlo­ka­li­zo­wa­ny lokal. Zwróć uwa­gę, że część opłat ma cha­rak­ter stały/zaliczkowy, a część zwią­za­na jest z fak­tycz­nym zuży­ciem.

   Ja bym ostat­nie zda­nie wpi­sał „umo­wa naj­mu wyga­śnie z dniem 31.12.2016” bo jest bar­dziej jed­no­znacz­nie. Wypo­wie­dze­nie moż­na wysłać/doręczyć nawet dziś.

 • Zroz­pa­czo­na

  Co w przy­pad­ku, jeśli pod­pi­sa­łam umo­wę do 15 czerw­ca od 15 wrze­śnia, ale chce zre­zy­gno­wać. W umo­wie nie ma żad­nych infor­ma­cji na temat wypo­wie­dze­nia. Czy to zna­czy, że jeśli nie będę pła­ci­ła rachun­ków wła­ści­ciel sam mi da wypo­wie­dze­nie i prze­pad­nie mi tyl­ko kau­cja? Czy w takim przy­pad­ku będę mia­ła dług u wła­ści­cie­la za okres do wypo­wie­dze­nia lub do koń­ca umo­wy?

  • skar­bo­na­ma­mo­ny

   Pra­wo wypo­wie­dze­nia jest upraw­nie­niem wynaj­mu­ją­ce­go, a nie jego obo­wią­zek. Wca­le nie musi jego skła­dać. Może doma­gać się zapła­ty należ­ne­go czyn­szu za kolej­ne okre­sy trwa­nia umo­wy, sprze­dać rosz­cze­nie o czynsz, zasto­so­wać usta­wo­we pra­wo zasta­wu na rze­czach wnie­sio­nych do przed­mio­tu naj­mu oraz sze­reg innych czyn­no­ści.
   Czy nie lepiej poroz­ma­wiać z wynaj­mu­ją­cym i roz­wią­zać umo­wę za poro­zu­mie­niem stron? Nawet godząc się na jakieś dodat­ko­we dla nie­go wyna­gro­dze­nie z tego tytu­łu?

 • Maciej

  Czy mogę wypo­wie­dzieć umo­wę bez zacho­wa­nia okre­su wypo­wie­dze­nia w przy­pad­ku gdy oka­za­ło się, że jeden z sąsia­dów jest nad­mier­nie hała­śli­wy? Kon­kret­nie, to noto­rycz­nie zakłó­ca ciszę noc­ną bar­dzo gło­śną muzy­ką i wrza­ska­mi przez całą noc do rana. Wła­ści­ciel był o tym infor­mo­wa­ny, infor­ma­cja rów­nież tra­fi­ła do admi­ni­stra­cji budyn­ku, kil­ku­krot­nie była wzy­wa­na poli­cja. Wszyst­ko bez wymier­ne­go rezul­ta­tu.

  • skar­bo­na­ma­mo­ny

   Sko­ro nie wypi­sa­łem takiej moż­li­wo­ści w arty­ku­le powy­żej to takiej moż­li­wo­ści nie ma.

   Cięż­ko uznać, że wynaj­mu­ją­cy odpo­wia­da za poczy­na­nia sąsia­da, któ­ry nie prze­strze­ga nie tyl­ko regu­la­mi­nu porząd­ku domo­we­go ale też zasad współ­ży­cia spo­łecz­ne­go. W związ­ku z tym moż­na wnio­sko­wać do admi­ni­stra­cji o wsz­czę­cie pro­ce­du­ry sprze­da­ży lokalu/spółdzielczego wła­sno­ścio­we­go pra­wa do loka­lu w dro­dze licy­ta­cji. Zakła­dam, że jest on wła­ści­cie­lem loka­lu. Jeże­li on jest najem­cą to przy­słu­gu­je Ci pra­wo do sko­rzy­sta­nia z poniż­sze­go prze­pi­su

   Art. 13 usta­wy o ochro­nie praw loka­to­rów
   1. Jeże­li loka­tor wykra­cza w spo­sób rażą­cy lub upo­rczy­wy prze­ciw­ko porząd­ko­wi domo­we­mu, czy­niąc uciąż­li­wym korzy­sta­nie z innych loka­li w budyn­ku, inny loka­tor lub wła­ści­ciel inne­go loka­lu w tym budyn­ku może wyto­czyć powódz­two o roz­wią­za­nie przez sąd sto­sun­ku praw­ne­go upraw­nia­ją­ce­go do uży­wa­nia loka­lu i naka­za­nie jego opróż­nie­nia.

 • Leszek Dąb­kow­ski

  Jestem wynaj­mu­ją­cym lokal użyt­ko­wy na czas okre­ślo­ny do 31–12-2016r.
  Najem­ca wypo­wie­dział umo­wę naj­mu 26–09-2016r.
  W umo­wie jest zapis o wypo­wie­dze­niu bez poda­nia przy­czyn z mie­sięcz­nym okre­sem wypo­wie­dze­nia.
  Czy taki zapis jest sku­tecz­ny i jak się ma do Art.673 par 3 kodek­su cywil­ne­go.

  • skar­bo­na­ma­mo­ny

   Odpo­wiedź na to pyta­nie jest w tre­ści wpi­su.

   Umo­wę zawar­tą na czas ozna­czo­ny najem­ca moż­na wypo­wie­dzieć wyłącz­nie w wypad­kach okre­ślo­nych w umo­wie. Ogra­ni­cze­nie takie prze­wi­dzia­ne jest w art. 675 § 3 k.c.

   Nie jest moż­li­we wska­za­nie w umo­wie zawar­tej na czas ozna­czo­ny moż­li­wo­ści jej wypo­wie­dze­nia bez wymie­nio­nej przy­czy­ny. Taki zapis jest po pro­stu nie­waż­ny wła­snie na pod­sta­wie w art. 675 § 3 k.c. Zło­żo­ne na pod­sta­wie takie­go zapi­su dru­giej stro­nie wypo­wie­dze­nie pozo­sta­nie bez­sku­tecz­ne. Sto­su­nek naj­mu będzie trwał nadal po upły­nię­ciu wska­za­ne­go w nim okre­su.

 • Syl­wia Wol­na

  Mam pytanie,byłam najem­cą naj­mu oka­zjo­na­le­go na pół roku z takim zapi­sem
  Umo­wa może zostać roz­wią­za­na przez stro­ny w try­bie poro­zu­mie­nia okre­sla­ją­ce­go ter­min opusz­cze­nia lokalu…wypowiedziałam meilo­wo co jest dopusz­czal­ne w umo­wie z powo­du trud­nej sytu­acji finan­so­wej i pod­wyz­ki czyn­szu prze wynaj­mu­ją­ce­go co jest dla nas nie do przyjecia.Wypowiedziałam 28 lip­ca, spo­tka­ła się ze mną 29 lip­ca w loka­lu i powie­dzia­ła że potwie­dza ale teraz nie ma cza­su bo wyjez­dza i spo­tka­my sie w sierp­niu.
  11 sierp­nia spo­tka­li­smy się i Pani oswiad­czy­ła że musze zapła­cić za cały mie­siąc jeszcze…bo tak jest w umo­wei a w umo­wie tego nie ma…i co ja mam robić pła­cic za mie­siąc dodat­ko­wo sko­ro nie miesz­ka­łam i nie mam usta­lo­ne­go wypo­wie­dze­nia…

 • Jon

  Witam
  Chcia­łem zapy­tać co mam zro­bić jeze­li wynaj­mu­ja­cy tele­fo­nicz­nie wypo­wie­dzial mi umo­we naj­mu. Ja nie­zna­jac prze­pi­sow pra­wa myśla­łem ze to wystar­czy i sie zgo­dzi­lem. Mine­ły 2 mie­sia­ce i nad­cho­dzi ter­min w kto­rym mam sie wypro­wa­dzic. Z tego co prze­czy­ta­lem widze ze powi­nie­nem dostac to wypo­wie­dze­nie na pismie aby było waż­ne. Powie­dzia­łem to wla­sci­ciel­ce miesz­ka­nia jed­nak ona twier­dzi ze wystar­czy wypo­wie­dze­nie ust­ne i nie dostar­czyc mi tego na pismie.
  Nie­chce sie z nia klu­cic i dlu­zej tutaj miesz­kac chcial­bym sie wypro­wa­dzic w ter­mi­nie kto­ry wspol­nie z nia usta­li­lem przez tele­fon.
  W Jaki spo­sob moge sie zabez­pie­czyc aby miec dowod ze umo­wa naj­mu zosta­ła roz­wia­za­na.
  Dodam ze pro­po­no­wa­łem jej pod­pi­sa­nie roz­wia­za­nia umo­wy za poro­zu­mie­niem stron, a sam wypo­wie­dze­nia jej nie skla­da­łem bo nie­znam jej adre­su na kto­ry mogl­bym takie wypo­wie­dze­nie wysłać i musial bym zacho­wac umow­ny czas wypo­wie­dze­nia na kto­ry ona sie nie zgo­dzi (bedzie pro­bo­wa­la mnie wyrzu­cic z miesz­ka­nia).

  • skar­bo­na­ma­mo­ny

   Nie­ste­ty wynaj­mu­ją­ca nie ma racji. Jej wypo­wie­dze­nie powin­no mieć for­mę pisem­ną i to pod rygo­rem nie­waż­no­ści.

   By roz­wią­zać Pana pro­blem pro­po­nu­je odpo­wied­ni zapis dodać do pro­to­ko­łu prze­ka­za­nia loka­lu.

   • jon

    Dzie­ku­je za szyb­ko odpo­wiedz
    Wła­snie o tym myśla­łem aby dodac zapis:

    Stan miesz­ka­nia w dniu zda­nia loka­lu X przy uli­cy Y dla wła­sci­cie­la Z.

    Czy taki zapis wystar­czy jako dowod na to ze wynaj­mo­ja­cy ode­brał ode­mnie miesz­ka­nie i ja juz w nim nie miesz­kam i nie obo­wia­zu­je mnie pla­ce­nie rachun­kow i czyn­szu?
    Czy nagra­nie roz­mo­wy w dniu zda­nia loka­lu w kto­rej wynaj­mu­ja­cy mowi mi ze wypo­wia­da mi umo­we było by wystar­cza­ją­cym dowo­dem w sądzie ?

    Z góry dzie­ku­je i pozdra­wiam

    • skar­bo­na­ma­mo­ny

     Taki zapis nie roz­wią­zu­je sto­sun­ku praw­ne­go, któ­ry z punk­tu widze­nia pra­wa będzie trwał nadal.

     Stro­ny zgod­nie roz­wią­zu­ją łączą­cą je umo­wę naj­mu z dniem .….……”

     • Jon

      Mam nadzie­je ze nie beda spra­wia­li pro­ble­mu aby pod­pi­sac pro­to­kul prze­ka­za­nia loka­lu z takim zapi­sem.
      Jeze­li beda sie spie­rać rozu­miem ze nie powi­nienm odda­wac klu­czy i sie wypro­wa­dzac z miesz­ka­nia. I mam pra­wo wezwac poli­cje jeze­li wynaj­mu­ja­cy nie beda chcie­li opu­scic loka­lu?

      Bar­dzo dzie­ku­je za pomoc

     • skar­bo­na­ma­mo­ny

      A pro­szę powie­dzieć, czy w umo­wie naj­mu jest zapis, że „wszel­kie zmiany/aneksy muszą być wpro­wa­dza­ne w for­mie pisem­nej pod rygo­rem nie­waż­no­ści” lub podob­ny zapis?

     • Jon

      Jest taki zapis:
      „Zmia­na niniej­szej umo­wy wyma­ga for­my pisem­nej pod rygo­rem nie­waż­no­ści”

     • skar­bo­na­ma­mo­ny

      Czy­li wszyst­ko jasne. Roz­wią­za­nie umo­wy w takim wypad­ku musi być doko­na­ne w for­mie pisem­nej. Ust­ne usta­le­nia będę po pro­stu nie­waż­ne. Stro­ny same tak usta­li­ły.

      Myślę, że argu­ment, któ­ry zna­la­zła Pani w umo­wie naj­mu będzie wystar­cza­ją­cy by zapro­po­no­wa­ne prze­ze mnie zda­nie w pro­to­ko­le zdaw­czym się zna­la­zło.

     • Jon

      a jak w przy­pad­ku bra­ku mozli­wo­sci doga­da­nia sie i pro­by wyrzu­ce­nia mnie siłą?
      Mam pra­wo sie bro­nic i wezwac poli­cje ?

     • skar­bo­na­ma­mo­ny

      Oczy­wi­ście. Pró­ba siło­we­go pozba­wie­nia posia­da­nia miesz­ka­nia jest prze­stęp­stwem. Nie­za­leż­nie od tego czy jest to prze­moc wobec oso­by czy wobec rze­czy (np. wymia­na zam­ka, wyrzu­ce­nie rze­czy z miesz­ka­nia). Róż­nią je tyl­ko pod­sta­wa praw­na prze­stęp­stwa no i moż­li­wa kara.

      Naj­le­piej po pro­stu wezwać Poli­cję.

     • Jon

      jesz­cze raz dzie­ku­je za pomoc

     • Jon

      Czy taki pro­to­kuł wystar­czy:
      http://imgur.com/a/xUhbR

      aby miec dowod ze umo­wa zosta­la roz­wia­za­na?

      Nie doda­łem wie­cej szcze­gó­łów do pro­to­ko­łu ponie­waż ta pani wzbra­nia sie przed pod­pi­sa­niem cze­go kol­wiek 🙁

 • Justy­na Macie­jew­ska

  Witam, mam cięż­ki temat, pod­pi­sa­łam umo­wę w roku 2014, po tym roku był aneks, z okre­sem rocz­nym. Umo­wa koń­czy­ła się 31 wrze­śnia 2016, roku, Pani z nie­ru­cho­mo­ści, któ­ra repre­zen­tu­je najem­cę wysła­ła e-maila z zapy­ta­niem czy prze­dłu­ża­my o kolej­ny rok umo­wę, odpa­sa­łam e-mailem pro­szę wysłać doku­men­ty do prze­dłu­że­nia. Do dnia dzi­siej­sze­go nie mam umo­wy… ale w mię­dzy cza­sie chy­trus wynaj­mu­ją­cy zerwał umo­wę z Nie­ru­cho­mo­ścia­mi i wysłał mi umo­wę.. w paź­dzier­ni­ku , któ­rą nie pod­pi­sa­łam do dziś.. Cią­gle nie ma albo ogrze­wa­ni albo cie­płej wody i chce wypo­wie­dzieć umo­wę ale do cze­go jak nie mam umo­wy i jaki mam ter­min? Dzię­ku­je za pomoc bo stra­szą mnie 3 mie­sięcz­nym wypo­wie­dze­niem a ja chcę jak naj­szyb­ciej.

 • Jon

  Wyda­je mi sie ze w arty­ku­le jest błąd w ter­mi­nie wypo­wie­dze­nia umo­wy naj­mu na czas nie­ozna­czo­ny

  jeże­li czynsz jest płat­ny mie­sięcz­nie, najem moż­na wypo­wie­dzieć naj­póź­niej na trzy mie­sią­ce naprzód na koniec mie­sią­ca kalen­da­rzo­we­go;”

  Art. 673. § 2. Usta­wo­we ter­mi­ny wypo­wie­dze­nia naj­mu są nastę­pu­ją­ce:
  „gdy czynsz jest płat­ny mie­sięcz­nie — na mie­siąc naprzód na koniec mie­sią­ca kalen­da­rzo­we­go;”

  • skar­bo­na­ma­mo­ny

   W arty­ku­le nie ma błę­du. Prze­pis art. 688 k.c., w odnie­sie­niu do naj­mu loka­lu, mody­fi­ku­je okre­sy wypo­wie­dze­nia okre­ślo­ne w art. 673 § 2 k.c. w ten spo­sób, że dla czyn­szu płat­ne­go mie­sięcz­nie okre­śla okres wypo­wie­dze­nia na trzy mie­sią­ce naprzód na koniec mie­sią­ca kalen­da­rzo­we­go. Art. 688 k.c. jest prze­pi­sem szcze­gól­nym w sto­sun­ku do prze­pi­su ogól­ne­go art. 673 § 2 k.c.

   • Jon

    Oba arty­ku­ły mowia o umo­wie naj­mu na czas nie­ozna­czo­ny.
    Oba poda­ja czas wypo­wie­dze­nia naj­mu przy czyn­szu płat­nym mie­śiecz­nie.
    Skąd mam wie­dziec ze 688 jest wazniej­szy niz 673

    • skar­bo­na­ma­mo­ny

     W wypad­ku naj­mu loka­lu jest to prze­pis szcze­gól­ny.

     W wypad­ku takie­go zbie­gu prze­pi­sów, któ­re pozor­nie regu­lu­ją to samo, zgod­nie z zasa­da­mi wykład­ni pra­wa sto­su­je się regu­ły koli­zyj­ne. To jest część rze­mio­sła praw­ni­cze­go.

     W tym wypad­ku zasto­so­wa­nie znaj­du­je regu­ła koli­zyj­na Lex spe­cia­lis dero­gat legi gene­ra­li (prze­pis szcze­gól­ny uchy­la prze­pis ogól­ny).

     Taką samą regu­łę koli­zyj­ną sto­su­je się pomię­dzy usta­wą o ochro­nie praw loka­to­rów, a kodek­sem cywil­nym wte­dy, gdy obie te usta­wy regu­lu­ją te same zagad­nie­nia w odmien­ny spo­sób (np. wypo­wie­dze­nie naj­mu przez wynaj­mu­ją­ce­go). W wypad­ku naj­mu loka­li miesz­kal­nych to usta­wa o ochro­nie praw loka­to­rów jest usta­wą szcze­gól­ną (lex spe­cia­lis) w sto­sun­ku do kodek­su cywil­ne­go, któ­ry jest usta­wą ogól­ną.

     • Jon

      Widze ze pra­wo jest trud­niej­sze niz mi sie wyda­wa­ło 🙁
      Czy jeze­li zło­że wypo­wie­dze­nie dla wynaj­mu­ja­ce­go i wpi­sze
      „wypo­wia­dam umo­we naj­mu dnia XYZ z zacho­wa­niem ter­mi­nu usta­wo­we­go”
      bo nie wiem jaki ter­min mam wpi­sac zeby był zgod­ny z umo­wa i pra­wem a nie­chce zeby ktos pod­wa­żył waż­ność wypo­wie­dze­nia? czy takie roz­wia­za­nie jest dobre?

     • skar­bo­na­ma­mo­ny

      Rozu­miem, że umo­wa zawar­ta jest na czas nie ozna­czo­ny. Zakła­dam też, że umo­wa nie prze­wi­du­je inne­go okre­su wypo­wie­dze­nia.
      Teo­re­tycz­nie moż­na tak wpi­sać, ale naj­istot­niej­sze jest by wypo­wie­dze­nie dotar­ło do wynaj­mu­ją­ce­go naj­póź­niej w ponie­dzia­łek, by okres wypo­wie­dze­nia zakoń­czył się 31 stycz­nia 2017 (czynsz płat­ny mie­sięcz­nie więc okres wypo­wie­dze­nia trwa 3 mie­sią­ce). Wypo­wie­dze­nie musi dotrzeć do wynaj­mu­ją­ce­go by roz­po­czął się okres wypo­wie­dze­nia. Samo wysła­nie listu z wypo­wie­dze­niem w ponie­dzia­łek nie roz­po­czy­na bie­gu okre­su wypo­wie­dze­nia.

     • Jon

      Tak umo­wa jest na czas nie­okre­slo­ny i nie ma w niej nic o ter­mi­nach wypo­wie­dze­nia umo­wy.
      Co moge zro­bic jeze­li nie­znam adre­su wynaj­mu­ja­ce­go? Cala jego kore­spon­den­cja przy­cho­dzi do miesz­ka­nia kto­re od nie­go obec­nie wynaj­mu­je.
      Czy jeze­li wrę­cze mu wypo­wie­dze­nie oso­bi­scie musze miec pokwi­to­wa­nie ze takie wypo­wie­dze­nie dostał?

     • skar­bo­na­ma­mo­ny

      A w umo­wie naj­mu nie ma jego adre­su zamiesz­ka­nia?

      A zadzwo­nić nie moż­na i się zapy­tać o adres?

      W wypad­ku dorę­cze­nia oso­bi­ste­go nale­ży uzy­skać pokwi­to­wa­niu odbio­ru z datą.

     • Jon

      wła­snie nie 🙁 tak pod­pi­sa­łem tą umo­we i teraz mam pro­ble­my

     • skar­bo­na­ma­mo­ny

      Masa­kra, „kocham” takich nie­sta­ran­nych wynaj­mu­ją­cych…

      Możesz wyko­rzy­stać art. 6g usta­wy o ochro­nie praw loka­to­rów, któ­ry sta­no­wi iż w okre­sie trwa­nia naj­mu stro­ny umo­wy są obo­wią­za­ne infor­mo­wać się nawza­jem na piśmie o każ­dej zmia­nie adre­su swo­je­go zamiesz­ka­nia lub sie­dzi­by. W razie zanie­dba­nia tego obo­wiąz­ku kore­spon­den­cję wysła­ną na ostat­ni adres listem pole­co­nym, za potwier­dze­niem odbio­ru i nie­ode­bra­ną, uwa­ża się za dorę­czo­ną.

      Jak z tego wyni­ka musisz wysłać list pole­co­ny za potwier­dze­niem odbio­ru. Po 14 dniach od dnia pierw­szej pró­by dorę­cze­nia przez listo­no­sza, Two­je wypo­wie­dze­nie będzie uwa­żać się za dorę­czo­ne. Przez to jed­nak wydłu­ży Ci się o mie­siąc okres wypo­wie­dze­nia…

     • Jon

      Jutro przy­cho­dzi wynaj­mu­ja­ca po klu­cze, mam nadzie­je ze uda mi sie z nia doga­dać i pod­pi­sze roz­wia­za­nie za poro­zu­mie­niem stron. Ona jak i ja chce­my roz­wia­zac umo­we tyl­ko ona boi sie cze­go­kol­wiek pod­pi­sy­wac.

 • Mag­da

  Witam. Mam duży pro­blem z wypo­wie­dze­niem a kon­kret­nie: jestem najem­cą loka­lu użyt­ko­we­go gmin­ne­go od 2013 r., we wrze­śniu 2016 otrzy­ma­łam wypo­wie­dze­nie 3-mie­sięcz­ne z powo­du rewi­ta­li­za­cji kamie­ni­cy. Moje pyta­nie jest nastę­pu­ją­ce czy administracja/urząd mia­sta musi mi zapew­nić lokal zamien­ny?

  • skar­bo­na­ma­mo­ny

   Zakła­dam, że umo­wa zawar­ta jest na czas nie ozna­czo­ny. W takim wypad­ku, przy naj­mie loka­lu użyt­ko­we­go nie ma obo­wiąz­ku zapew­nia­nia loka­lu zamien­ne­go. Nato­miast jeże­li ten lokal jest Two­ją pra­cow­nią, a Ty jesteś twór­cą, to wte­dy zmie­nia to nie­co postać rze­czy.

 • Rafał

  Witam, dosta­łem ust­ne wypo­wie­dze­nie umo­wy naj­mu miesz­ka­nia. Umo­wa jest na czas nie ozna­czo­ny z dwu­mie­siecz­nym wypo­wie­dze­niem z dwóch stron. Co jeśli nie znaj­dę miesz­ka­nia do któ­re­go muszę się prze­pro­wa­dzić w cią­gu tych 2 mie­się­cy? Czy mam pra­wo zostac dłu­żej na tym miesz­ka­niu niż 2 mie­sią­ce? Wypo­wie­dze­nie umo­wy słow­ne, nic nie mam na papie­rze

 • Name

  Dzień dobry.
  W mojej umo­wie jest tyl­ko zapis o tym, iż wynaj­mu­ją­cy może wypo­wie­dzieć najem­cy umo­wę z mie­sięcz­nym okre­sem wypo­wie­dze­nia. Nie ma sło­wa o tym kie­dy najem­ca powi­nien zło­żyć wypo­wie­dze­nie. Pro­szę o jakąś pod­po­wiedź, doty­czą­cą tego ter­mi­nu. Pla­nu­ję wypro­wa­dzić się do koń­ca stycz­nia 2017. Jaki obo­wią­zu­je mnie ter­min wypo­wie­dze­nia?

  • skar­bo­na­ma­mo­ny

   Cały powyż­szy wpis jest na ten temat. Co jest nie­ja­sne?

 • Michał

  Witam.

  Jestem najem­cą, mam pod­pi­sa­ną umo­wę o najem oka­zjo­nal­ny, pod­pi­sa­na u nota­riu­sza. Umo­wa jest na czas ozna­czo­ny, trwa do koń­ca czerw­ca 2017. Nie­ste­ty, z przy­czyn oso­bi­stych muszę się wypro­wa­dzić do koń­ca roku. Poin­for­mo­wa­łem dwa dni temu tele­fo­nicz­nie wynaj­mu­ją­ce­go o potrze­bie roz­wią­za­nia tej mowy, co ten przy­jął i się zgo­dził. Nie­ste­ty, chwi­lę póź­niej oddzwo­nił, infor­mu­jąc że tej umo­wy nie mogę jed­nak o tak roz­wią­zać, bo jest na czas okre­ślo­ny i zgod­nie z pra­wem skoń­czy się dopie­ro w czerw­cu 2017. Przej­rza­łem umo­wę punkt po punk­cie i nie­ste­ty, są tam tyl­ko zapi­sy kie­dy wynaj­mu­ją­cy może ją wypo­wie­dzieć, nie ma nic o takim pra­wie dla najem­cy. Czy wynaj­mu­ją­cy ma rację? Czy nie mogę wypo­wie­dzieć tej umo­wy na piśmie i szyb­ciej jej zakoń­czyć? Jak moż­na roz­wią­zać tą sytu­ację?
  Bar­dzo pro­szę o pomoc, bo nie wiem co mam teraz zro­bić : (

  • skar­bo­na­ma­mo­ny

   Umo­wę naj­mu oka­zjo­nal­ne­go, któ­ra z defi­ni­cji jest umo­wą zawar­tą na czas ozna­czo­ny, moż­na wypo­wie­dzieć tyl­ko w przy­pad­kach szcze­gól­nych opi­sa­nych wyżej oraz w przy­pad­kach wska­za­nych w umo­wie. Bowiem celem umo­wy zawar­tej na czas ozna­czo­ny jest wła­śnie zapew­nie­nie trwa­ło­ści sto­sun­ku naj­mu i ochro­na obu stron tej umo­wy.

   Oczy­wi­ście moż­na ją roz­wią­zać za poro­zu­mie­niem stron, ale to wyma­ga zgo­dy obu stron. Moż­na pró­bo­wać wynaj­mu­ją­ce­go namó­wić do zawar­cia takie­go poro­zu­mie­nia sto­su­ją róż­no­rod­ną argu­men­ta­cję, np. dodat­ko­we wyna­gro­dze­nie za wyra­że­nie takiej zgo­dy.

   • Michał

    Witam.

    Dzię­ku­ję uprzej­mie za wyja­śnie­nie tej kwe­stii. Będę pró­bo­wał się zatem jakoś doga­dać z wynaj­mu­ją­cym. Jestem dobrej myśli, bo to ludzie na pozio­mie. Jesz­cze raz dzię­ku­ję i pozdra­wiam.

 • ola

  Witam, jestem najem­cą i mam umo­we pod­pi­sa­na na czas nie­okre­slo­ny. W umo­wie czynsz byl usta­lo­ny 2300 ale ze sytu­acja sie pogor­szy­la wynaj­mu­ja­cy zgo­dzil sie zejsc z czyn­szu na dwa mie­sia­ce czy­li listo­pad, gru­dzien ( nie bylo zmia­ny w umo­wie- byla to tyl­ko umo­wa slow­na). W dniu dzi­siej­szym wla­sci­ciel dzwo­ni do mnie i mowi ze wra­ca­my do nor­mal­ne­go czyn­szu i nie­ma mowy o obniz­ce stwier­dza­jac ze na swo­je powo­dy. Wiec chce teraz zre­zy­gno­wac z wynaj­mu do kon­ca grud­nia czy mam praw­nie taka mozli­wosc? Prosz o pomoc, nie­je­stem w sta­nie zapla­cic takie­go czyn­szu w tych mie­sia­cach bo jest kiep­sko w biz­ne­sie.

  • skar­bo­na­ma­mo­ny

   Przy­pad­ki szcze­gól­ne, w któ­rych najem­ca może wypo­wie­dzieć umo­wę są opi­sa­ne powy­żej. Z Two­je­go opi­su nie wyni­ka, że taki szcze­gól­ny przy­pa­dek nastą­pił. Zatem możesz wypo­wie­dzieć umo­wę zawar­tą na czas nie­ozna­czo­ny za wypo­wie­dze­niem okre­ślo­nym w umo­wie, a gdy go nie okre­ślo­no, to obo­wią­zu­ją okre­sy usta­wo­we (wska­za­ne w powyż­szym wpi­sie).

 • kama

  Chcia­łam zapy­tać się o :
  Jestem najem­cą loka­lu użyt­ko­we­go na czas ozna­czo­ny do III 2019 roku (3 lata). W umo­wie zazna­czo­ne jest, że czynsz może być pod­wyż­szo­ny raz w roku o wskaź­nik GUS i jeśli dostaw­cy mediów pod­wyż­szą ceny. Dosta­łam aneks do umo­wy ( od I 2017 będzie pod­wyż­ka wody o 1,40 za m3), któ­ry wpro­wa­dza mi dodat­ko­we opła­ty do czyn­szu tj za wodę 20 zł i śmie­ci 40 zł (dostaw­ca mediów nie zmie­nił cen za odbiór śmie­ci na 2017 rok). Nie chcę pod­pi­sać anek­su, bo uwa­żam, że jest nie­zgod­ny z umo­wą. Nie mam zamon­to­wa­nych pod­licz­ni­ków za wodę (lokal biu­ro­wy, woda jest uży­wa­na tyl­ko do zro­bie­nia kil­ku kaw dzien­nie, a pod­wyż­ka duża). Zagro­zi­li mi wypo­wie­dze­niem. Nie chcą się doga­dać, zapro­po­no­wa­łam, że zaak­cep­tu­ję pod­wyż­kę 30 zł, nie zga­dza­ją się. Co mam robić, jeśli dosta­nę wypo­wie­dze­nie? Tro­chę w ten lokal zain­we­sto­wa­łam i nie zale­ży mi na prze­pro­wadz­ce. Wynaj­mu­ją­cy wie­dzą, że mi zale­ży, bo nie odzy­skam nakła­dów, a oni mają wyre­mon­to­wa­ny lokal, więc dzia­ła­ją z pozy­cji siły, na zasa­dzie nie pod­pi­szesz to wypo­wie­dze­nie. Pod­pi­sy­wa­łam tę umo­wę na 3 lata, żeby zapew­nić sobie sta­bil­ną sytu­ację na ten okres a to nic nie daje? Wła­ści­ciel może dzia­łać nie­zgod­nie z umo­wą, a ja mam się wypro­wa­dzić i docho­dzić swo­ich praw w sądzie?

  • skar­bo­na­ma­mo­ny

   Gdy dosta­niesz wypo­wie­dze­nie możesz, albo wystą­pić do sądu z pozwem o stwier­dze­nie jego bez­sku­tecz­no­ści, albo nie wypro­wa­dzać się i te zarzu­ty pod­no­sić na ewen­tu­al­nej roz­pra­wie eks­mi­syj­nej. Oczy­wi­ście moja opi­nia nie odno­si się mery­to­rycz­nie do pod­staw Two­jej wypo­wie­dzi bo ani nie znam tre­ści umo­wy, ani tym bar­dziej fak­tycz­nych kosz­tów obsłu­gi mediów.

   • kama

    treść umo­wy odno­śnie moż­li­wo­ści zmia­ny kwo­ty czyn­szu:
    „Wynaj­mu­ją­cy ma pra­wo doko­nać zmia­ny wyso­ko­ści w opła­tach za media, o któ­rych mowa w par.3 bez zacho­wa­nia ter­mi­nów wypo­wie­dze­nia w przy­pad­ku zmian cen przez dostaw­ców mediów.”
    Mam usta­lo­ną sta­łą kwo­tę czyn­szu:
    ” pkt.1. Tytu­łem czyn­szu za pomiesz­cze­nie wymie­nio­ne w par. 1 Najem­ca będzie wno­sił nie­zbęd­ne opła­ty wg sta­wek umow­nych. Ogó­łem czynsz wyno­si 1610 zł net­to + poda­tek VAT.”
    Par. 3 brzmi ” W związ­ku z wyna­ję­ciem pomiesz­czeń Najem­ca korzy­stać będzie z : ener­gii elek­trycz­nej, ener­gii ciepl­nej, insta­la­cji wod­no-kana­li­za­cyj­nej, urzą­dze­nia kli­ma­ty­za­cji.”

    • kama

     Par.3 pkt 2 Usta­la się nastę­pu­ją­ce warun­ki korzy­sta­nia ze świad­czeń w par.3 ust 1.:
     Opła­ta za ener­gię elek­trycz­ną, wywóz śmie­ci, oraz usłu­gi wod­no-kana­li­za­cyj­ne uję­ta jest w czyn­szu.

   • kama

    Wła­śnie dosta­łam infor­ma­cję, że w stycz­niu dosta­nę fak­tu­rę z wyż­szą kwo­tą (anek­su nie pod­pi­sa­łam, bo uwa­żam że jest nie­zgod­ny z umo­wą) i jak jej nie zapła­cę, to wte­dy mi wypo­wie­dzą w try­bie natych­mia­sto­wym (tak jak prze­wi­du­je umo­wa, za nie zapła­ce­nie fak­tu­ry).. Co robić?

 • Mar­ty­na Lata­wiec

  Witam, jestem Najem­cą loka­lu miesz­kal­ne­go. Ze wzglę­du na fakt, iż Wła­ści­ciel­ka nie pła­ci opłat admi­ni­stra­cyj­nych do Wspól­no­ty (ja opłą­cam co mie­siąc na czas) zost5ał mi zde­mon­to­wa­ny licz­nik cie­płej wody w łazien­ce. Wypo­wie­dzia­łąm tele­fo­nicz­nie I na piśmie umo­wę ze skut­kiem natych­mia­sto­wym na koniec mie­sią­ca, jed­no­cze­śnie żąda­jąc zwro­tu peł­nej kau­cji. Czy rze­czy­wi­ście fakt bra­ku cie­płej wody w łazien­ce jest taka pod­sta­wą do natych­mia­sto­we­go wypo­wie­dze­nia umo­wy? Uprzej­mie pro­szę o infor­ma­cję. Pozdra­wiam.

  • skar­bo­na­ma­mo­ny

   Bez wcze­śniej­sze­go wezwa­nia do usu­nię­cia wady i wyzna­cze­nia odpo­wied­nie­go ter­mi­nu, to wypo­wie­dze­nie jest raczej bez­sku­tecz­ne. Jeże­li przyj­mie­my, że brak cie­płej wody jest wadą (podob­nie jak odcię­cie prą­du przy­wo­ła­ne wyżej) to zgod­nie z art. 664 § 2 k.c. naj­pierw trze­ba prze­słać wynaj­mu­ją­ce­mu zawia­do­mie­nie.

   Dodat­ko­wo, nie­wąt­pli­wie nale­ży się Pani odpo­wied­nia obniż­ka czyn­szu zgod­nie z art. 664 § 1 k.c.

 • Najem­ca

  Witam. Wła­ści­ciel miesz­ka­nia dostar­czył mi nową umo­wę naj­mu. Doszedł w niej punkt, że „po wyga­śnię­ciu umo­wy najem­ca wypro­wa­dzi się pod wymie­nio­ny adres” i podał w tym punk­cie mój adres zamel­do­wa­nia. Otóż to tyl­ko adres moje­go zamel­do­wa­nia. Nie mam moż­li­wo­ści wypro­wa­dze­nia się pod ten adres.. Pyta­nie moje, czy powyż­szy punkt musi praw­nie znaj­do­wać się w umo­wie naj­mu.
  Dru­ga rzecz to czy muszę poda­wać w „Ankie­cie oso­bo­wej” dane swo­je i współ­za­miesz­ku­ją­cych ze mną osób doty­czą­ce stop­nia pokre­wień­stwa? W anke­cie wyra­że­nie zgo­dy na prze­twa­rza­nie danych oso­bo­wych (podob­no do rachun­ków tra­chun­ków). Pro­szę o szyb­ką odpo­wiedz.

  • skar­bo­na­ma­mo­ny

   Zapro­po­no­wa­ny zapis umow­ny i tak nic nie daje wła­ści­cie­lo­wi chy­ba, że jest to umo­wa naj­mu oka­zjo­nal­ne­go loka­lu. O naj­mie oka­zjo­nal­nym loka­lu napi­sa­łem tutaj: http://skarbonamamony.pl/umowa-najmu-okazjonalnego-lokalu.html
   Jeże­li cho­dzi o listę osób to mogę tyl­ko domy­ślać się, że w razie gdy­byś nie regu­lo­wa­ła należ­no­ści, to wynaj­mu­ją­cy będzie ich żądał od pozo­sta­łych. Ma do tego pra­wo za okre­sy, w któ­rych z Tobą miesz­ka­li. Poza tym sam fakt, że spo­rzą­dza taką listę jest na Two­ją korzyść, bo dzię­ki temu nie będzie mógł Ci zarzu­cić, że lokal pod­na­ję­łaś albo odda­łaś komuś do bez­płat­ne­go uży­wa­nia, a to mogło­by skut­ko­wać wypo­wie­dze­niem umo­wy za mie­sięcz­nym okre­sem wypo­wie­dze­nia. Co do stop­nia pokre­wień­stwa to mam wąt­pli­wo­ści, ale zapew­ne jest to zwią­za­ne z tym, że w razie gdy­by obcią­żał Cię wobec nie­któ­rych z nich obo­wią­zek ali­men­ta­cyj­ny, to na zamiesz­ki­wa­nie tych osób nie musisz uzy­ski­wać zgo­dy wynaj­mu­ją­ce­go.
   Zawsze moż­na umo­wy nie pod­pi­sać i po pro­stu poszu­kać inne­go wynaj­mu­ją­ce­go.

   • Najem­ca

    Bar­dzo dzię­ku­je za pomoc.

 • Wla­sci­ciel

  Wypo­wie­dzia­na umo­wa. Czas naj­mu kon­czy sie w lutym. Nie­ste­ty poja­wil sie grzyb. Loka­tor poin­for­mo­wal, ze wypro­wa­dzi sie na poczat­ku stycz­nia o czym poin­for­mu­je mnie wypo­wia­da­jac najem ze skut­kiem natych­mia­sto­wym. Podej­rze­wam, ze ma juz inne lokum i chce przez pierw­szy tydz stycz­nia powo­li prze­no­sic gra­ty. Jeze­li wypo­wie umo­we 7. 01 to ma zapla­cic za caly sty­czen czy tyl­ko te 7 dni?

  • skar­bo­na­ma­mo­ny

   Oczy­wi­ście tyl­ko za 7 dni.

   • Wla­sci­ciel

    Czy takie wypo­wie­dze­nie maga wyslac tyl­ko mailem, czy listem pole­co­nym. Jaka data wypo­wie­dze­nia bedzie obo­wia­zy­wac. Wysla­nia listu doz mnie czy ode­bra­nia prze­ze mnie?

    • skar­bo­na­ma­mo­ny

     Jeże­li umo­wa jest zawar­ta w for­mie pisem­nej to wypo­wie­dze­nie powin­no być w for­mie pisem­nej.

     Oświad­cze­nie woli, któ­re ma być zło­żo­ne innej oso­bie, jest zło­żo­ne z chwi­lą, gdy doszło do niej w taki spo­sób, że mogła zapo­znać się z jego tre­ścią. Czy­li jak celo­wo nie odbie­rasz kore­spon­den­cji to i tak trak­tu­je się jako dorę­czo­ną w dniu, w któ­rym np. odmó­wi­łeś odbio­ru listu.

     • Wla­sci­ciel

      Chce ode­brac, jesli wysla pocz­ta, cho­dzi­lo mi bar­dziej o to, jesli oni napi­sza w wypo­wie­dze­niu ze wypro­wa­dza­ja sie 5 a ja to wypo­wie­dze­nie dosta­ne pocz­ta 7 to liczy sie 7. A jesli wysla mailem to musza tez pocz­ta tzw.analogowa 🙂 a na doda­tek chca kau­cje roz­li­czyc jako zadlu­ze­nie za gru­dzien i te kil­ka dni stycz­nia. super blog!!!

     • Wla­sci­ciel

      Czy nie powin­ni naj­pierw wezwac mnie do usu­nie­cia tego grzy­ba?

     • skar­bo­na­ma­mo­ny

      Też się nad tym zasta­na­wia­łem, ale uzna­łem, że prze­czy­ta­łeś powyż­szy wpis.

      Spra­wa grzy­ba jest w nim poru­szo­na aku­rat na przy­kła­dzie orze­cze­nia Sądu Naj­wyż­sze­go. W wypad­ku nad­mier­ne­go zawil­go­ce­nia i zagrzy­bie­nia, któ­re nie są usu­wa­ne przez okres kil­ku­let­ni, może­my mówić o wadach zagra­ża­ją­cych zdro­wiu najem­cy lub jego domow­ni­ków, a w takim wypad­ku najem­ca może wypo­wie­dzieć najem bez zacho­wa­nia ter­mi­nów wypo­wie­dze­nia.

      Ale w tym przy­pad­ku nie może być mowy o nie­usu­wa­niu przez okres kil­ku­let­ni, więc wyda­je mi się, że odpa­da prze­słan­ka zagro­że­nia zdro­wia. Poza tym zale­ży jak zare­ago­wa­łeś na zgło­sze­nie pro­ble­mu. Jest to jed­nak spra­wa uzna­nio­wa.

      W każ­dym innym wypad­ku, poza zagro­że­niem zdro­wiu najem­cy lub jego domow­ni­ków, musi być naj­pierw wezwa­nie od najem­cy i w zależ­no­ści od tego jakie wada wywo­łu­je skut­ki, róż­ne są upraw­nie­nia najem­cy. Zaj­rzyj ponow­nie do wpi­su powy­żej.

     • Wla­sci­ciel

      To co Pan radzi, jesli wysla na dniach maila, ze wypro­wa­dza­ja sie natych­miast (juz pew­nie prze­no­sza rze­czy do nowe­go lokum). Ode­brac klu­cze? Wyma­gac zapla­ty za caly sty­czen? Doma­gac sie wezwa­nia zebym usu­nal grzy­ba. A co jesli przed­sta­wia zaswiad­cze­nie od leka­rza, ze zacho­ro­wa­li.

     • skar­bo­na­ma­mo­ny

      Jak zawsze pro­po­nu­je po pro­stu poroz­ma­wiać i się doga­dać.

 • Karol T.

  Loka­to­rzy wysla­li wypo­wie­dze­nie w try­bie natych­mia­sto­wym. Jaka data bedzie sie liczy­la jesli dosta­ne je w ponie­dzia­lek, a oni tam napi­sa­li, ze np. 4.01 sie wypro­wa­dza­ja. Ter­min plat­no­sci za sty­czen mija jutro.

  • skar­bo­na­ma­mo­ny

   Oświad­cze­nie woli, któ­re ma być zło­żo­ne innej oso­bie, jest zło­żo­ne z chwi­lą, gdy doszło do niej w taki spo­sób, że mogła zapo­znać się z jego tre­ścią.

 • Mal­go­rza­ta Grys

  Witam,mam pyta­nie. Cudzo­zie­miec wyna­jal miesz­ka­nie na czas oznaczony,jednak teraz wyni­kla sytu­acja ze musi wro­cic do Hisz­pa­ni powo­dem jest pra­ca zawodowa.Platnosc za miesz­ka­nie ma na 20 stycznia.Wypwiedzenie z uza­sad­nie­niem chce wyslac do wla­sci­ciel­ki meilem ponie­waz ona miesz­ka w Anglii.Czy w tej sytu­acji musi pla­cic w stycz­niu czynsz czy nie.Platnosci robil za mie­siac z gory.Prosze o pora­de.

 • Apar­ta­men­ty Mazo­wiec­ka

  Witam, mam pyta­nie. W umo­wie naj­mu loka­lu uzyt­ko­we­go zawar­ty jest ter­min wypo­wie­dze­nia 4 mie­sia­ce oraz punkt ze w przy­pad­ku zale­ga­nia z czyn­szem mozna wypo­wie­dziec umo­we bez zacho­wa­nia okre­su wypo­wie­dze­nia oraz najem­ca poczy­nil bez zgo­dy zmia­ny w loka­lu (scian­ka dzia­lo­wa) to czy moge mu wypo­wie­dziec umo­we bez okre­su wypo­wie­dze­nia kie­dy zale­ga 3 mie­sia­ce z czyn­szem ? Z gory dzie­ku­je za odpo­wiedz .

 • Ali­cja

  Witam, jestem najem­cą miej­sca gara­żo­we­go na czas okre­ślo­ny — cza­so­wo na 13 mie­się­cy. Wła­ści­ciel poin­for­mo­wa mnie tele­fo­nicz­nieł, ze chce pod­nieść czynsz ze wzglę­du na pod­wyż­ke opłat admi­ni­stra­cyj­nych. W umo­wie naj­mu nie ma zapi­su o okre­sie wypo­wie­dze­nia, nie ma tez zapi­su o mozli­wo­ści pod­nie­sie­nia czyn­szu w trak­cie trwa­nia umo­wy. Czy ze wzglę­du na zmia­ne warun­ków umo­wy, na któ­rą nie chce się godzić — zwięk­sze­nie czyn­szu — mam moż­li­wośc wypo­wie­dze­nia umo­wy? W umo­wie jest zapis „Wsz­del­kie zmia­ny warun­ków nie­niej­szej umo­wy mogą być doko­na­ne jedy­nie w for­mie pisem­nej pod rygo­rem nie­waż­no­ści w for­mie anek­su do umo­wy pod­pi­sa­nej przez obie stro­ny” — czy to daje mi jakiś argu­ment, żeby wypo­wie­dziec umo­wę?

 • Iza­be­la

  Witam jestem najem­ca miesz­ka­nia na czas nie­okre­slo­ny jed­nak wynaj­mu­ja­cy zazna­czyl by wypo­wie­dze­nie umo­wy z mojej stro­ny bylo 3miesieczne. Cze­sto jest czynsz pla­ce co mie­siac czy moge jed­nak wypo­wie­dziec umo­we mie­siac wcze­sniej? Dodam ze cze­sto jest wylan­cza­ne cen­tral­ne ogrze­wa­nie i cie­pla woda.

  • skar­bo­na­ma­mo­ny

   W takiej sytu­acji, w zależ­no­ści od oko­licz­no­ści, może być co naj­wy­żej należ­na odpo­wied­nia obniż­ka czyn­szu.

 • ja70

  Witam czy wynaj­mu­jąc miesz­ka­nie na czas okre­ślo­ny (anke­sem prze­łu­żo­ny) nale­ży dodat­ko­wo wypo­wie­dzieć umo­wę naj­mu? Dodam, że czas u pły­wa koń­cem lute­go 2017.

  • skar­bo­na­ma­mo­ny

   Jeże­li umo­wa jest zawar­ta na czas ozna­czo­ny, to po pro­stu wyga­sa z tym dniem. Nie ma obo­wiąz­ku skła­da­nia jakich­kol­wiek dodat­ko­wych oświad­czeń.

   Nato­miast z punk­tu widze­nia prak­tycz­ne­go, dobrze jest powia­do­mić najem­cę np. mie­siąc wcze­śniej lub nawet jesz­cze wcze­śniej. Cho­dzi o to, by unik­nąć efek­tu zasko­cze­nia i pró­by nie­ocze­ki­wa­nych zacho­wań ze stro­ny najem­cy. Poza tym, dzię­ki wcze­śniej­szej roz­mo­wie będzie­my mogli prze­wi­dzieć kro­ki najem­cy.

   Pod­sta­wo­wą zasa­dą w trak­cie trwa­nia każ­dej umo­wy jest lojal­ność kon­tra­hen­tów. Wła­śnie na tej pod­sta­wie stro­ny powin­ny infor­mo­wać się o swo­ich pla­nach.

 • Majk

  Witam, czy zmia­na wynaj­mu­ją­ce­go w przy­pad­ku umo­wy naj­mu na czas okre­ślo­ny stwa­rza najem­cy jakąś furt­kę do roz­wią­za­nia umo­wy (nie­ko­rzyst­nej dla mnie finan­so­wo przez wzgląd na spa­dek cen wynaj­mu) przed cza­sem (w umo­wie jako najem­ca nie mam zastrze­żo­nej żad­nej moż­li­wo­ści wypo­wie­dze­nia)?
  Z góry bar­dzo dzię­ku­ję za odpo­wiedź i gra­tu­lu­ję blo­ga peł­ne­go przy­dat­nych, mery­to­rycz­nych wpi­sów. Pozdra­wiam

  • skar­bo­na­ma­mo­ny

   Nie­ste­ty nie ma prze­pi­su, któ­ry by to umoż­li­wiał.

 • Maciej

  Witam, czy w przy­pad­ku umo­wy zawar­tej na czas okre­ślo­ny, bez punk­tu o moż­li­wo­ści wypo­wie­dze­nia, lecz z punk­tem o moż­li­wo­ści zmian w umo­wie, jest moż­li­we wcze­śniej­sze wypo­wie­dze­nie umo­wy naj­mu? Pozdra­wiam

 • Alek­san­dra

  Witam,
  Jestem najem­cą poko­ju w miesz­ka­niu. Mam umo­wę na czas nie­okre­ślo­ny i dosta­łam mie­sięcz­ne wypo­wie­dze­nie ze skut­kiem 1 mar­ca bie­żą­ce­go roku. Zna­la­złam inny pokój i moż­li­wość wpro­wa­dze­nia się do nie­go w poło­wie obec­ne­go mie­sią­ca. Czy mogę zapła­cić wynaj­mu­ją­ce­mu tyl­ko poło­wę usta­lo­nej kwo­ty?

  • skar­bo­na­ma­mo­ny

   Nie­ste­ty nie. Ale zapew­ne wynaj­mu­ją­cy zgo­dzi się skró­cić okres wypo­wie­dze­nia, a wte­dy sto­su­nek naj­mu zosta­nie roz­wią­za­ny zgod­nie z Waszy­mi usta­le­nia­mi. W takim wypad­ku moż­na będzie pro­por­cjo­nal­nie roz­li­czyć luty.

   • Alek­san­dra

    Nie zgo­dził się 🙁 Czy mając umo­wę na czas nie­okre­ślo­ny z zazna­czo­nym punk­tem o mie­sięcz­nym wypo­wie­dze­niu przy­słu­gu­je mi praw­nie 3 mie­sią­ce wypo­wie­dze­nia? Mam taki punkt: „Każ­da ze stron może umo­wę wypo­wie­dzieć z zacho­wa­niem 1-mie­sięcz­ne­go okre­su wypo­wie­dze­nia”. Płat­ność moje­go czyn­szu jest co mie­sięcz­na.

 • Nata­lia

  Witam, czy ist­nie­je moż­li­wość wypo­wie­dze­nia umo­wy naj­mu poko­ju bez okre­su wypo­wie­dze­nia przez najem­ce jeśli wła­ści­ciel celo­wo zawy­za rachun­ki?

  • Nata­lia

   Umo­wa jest na cze okre­ślo­ny

 • Domi­ni­ka Kata­rzy­na Tra­czyk

  Dzień dobry, chcia­ła­bym się dowie­dzieć co zro­bić w sytu­acji umo­wy naj­mu na czas nie okre­ślo­ny z mie­sięcz­nym wypo­wie­dze­niem, czy mogę wymó­wić umo­wę 7 lute­go i wypro­wa­dzić sie 7 mar­ca? W umo­wie nie ma okre­ślo­nych ter­mi­nów typu z zacho­wa­niem ostat­nie­go dnia mie­sią­ca bądź pierw­sze­go dnia mie­sią­ca. Nad­mie­nię, że w loka­lu jest mniej niż 18 stop­ni i bylo to zgła­sza­ne wynaj­mu­ja­ce­mu. A tak­że inne uster­ki któ­rych nie usu­nął. Pozdra­wiam.

 • Pau­li­na

  Witam,
  Mie­siąc temu pod­pi­sa­łam umo­wę naj­mu, z data przy­szła to zna­czy wyna­jem nastą­pi dopie­ro w następ­nym mie­sią­cu, i tu poją sie moje pyta­nie Czy ust­nie­je moż­li­wość zerwa­nia umo­wy naj­mu (na czas okre­ślo­ny) przed data jej roz­po­czę­cie pomi­mo jej pod­pi­sa­nia?

  • skar­bo­na­ma­mo­ny

   Nie moż­na „zerwać”.

   Moż­na odstą­pić gdy umo­wa prze­wi­dy­wa­ła taką moż­li­wość.

   Moż­na wypo­wie­dzieć w wypad­kach wska­za­nych w umo­wie albo usta­wo­wych, wska­za­nych wyżej.

   Moż­na roz­wią­zać za poro­zu­mie­niem stron.

   • Pau­li­na

    Dzie­ku­je piek­nie za odpo­wiedz.
    A na czym pole­ga roz­wią­za­nie umo­wy za poro­zu­mie­niem stron? Musze napi­sac „proś­bę” do wynaj­mu­ją­ce­go np z pro­po­zy­cją, zeby zatrzy­mał kau­cje w zamian za odstą­pie­nie od umo­wy?

    • skar­bo­na­ma­mo­ny

     Po pro­stu trze­ba poroz­ma­wiać, a następ­nie usta­le­nia spi­sać i pod­pi­sać. Zatrzy­ma­nie kau­cji może być dobrym argu­men­tem.

     • Pau­li­na

      Dzie­ku­je za wszel­kie wska­zów­ki.

 • Wero­ni­ka

  Witam, jestem najem­ca kawa­ler­ki umo­wa koń­czy się 28.03.2017. Nie ma wzmian­ki o wcze­sniej­szym wypo­wie­dze­niu tyl­ko taki zapis: Roz­wią­za­nie umo­wy z winy najem­cy we wcze­śniej­szym ter­mi­nie niż okre­ślo­ny powy­żej, skut­ku­je wyrów­na­niem utra­co­nych korzy­ści za okres do koń­ca trwa­nia umo­wy naj­mu oraz zatrzy­ma­nie kau­cji przez wynaj­mu­ją­ce­go, na co najem­ca wyra­ża zgo­dę. Wła­ści­ciel nie chce roz­wią­zać umo­wy za poro­zu­mie­niem stron. Czy­li nie mogę jej wypo­wie­dzieć mie­siąc wcze­śniej bez utra­ty kau­cji oraz zapła­ty za jeden mie­siąc? Dru­ga opcja to w miesz­ka­niu od daw­na jest pleśń wła­ści­ciel usu­wa ją pły­nem lecz ona cią­gle wra­ca czy mogę powo­łać się na to przy wypo­wie­dze­niu?
  Z góry dzię­ku­ję za odpo­wiedź

 • Mar­ta

  Dzień dobry, będę wdzięcz­na za pod­po­wiedź: wynaj­mu­ję miesz­ka­nie na 3 pię­trze bez win­dy. Ze wzglę­du zaawan­so­wa­ną cią­żę i na pogor­sze­nie się sta­nu zdro­wia nie mogę cho­dzić po scho­dach. Mam umo­wę naj­mu na czas okre­ślo­ny, pła­cę mie­sięcz­nie. Wiem, że mam 30 dni okre­su wypo­wie­dze­nia. Mam jed­nak taki zapis doty­czą­cy kau­cji:
  „Jeśli umo­wa zosta­nie roz­wią­za­na z winy najem­cy przed upły­wem okre­su na któ­ry zosta­ła zawar­ta, kau­cja nie pod­le­ga zwro­to­wi.”
  Chcia­ła­bym zapy­tać, czy w związ­ku z obec­ną sytu­acją zdro­wot­ną mogę powo­łać się na wyż­szą koniecz­ność (roz­wią­za­nie nie nastę­pu­je z mojej winy, lecz z wyż­szych przy­czyn zdro­wot­no-cią­żo­wych i ryzy­kiem przed­wcze­sne­go poro­du) mogę unik­nąć tego zapi­su w umo­wie i odzy­skać kau­cję?

  • skar­bo­na­ma­mo­ny

   Umo­wy zawar­tej na czas ozna­czo­ny nie moż­na wypo­wie­dzieć bez przy­czy­ny. Zapis o 30 dnio­wym wypo­wie­dze­niu jest sprzecz­ny z pra­wem, a w kon­se­kwen­cji bez­sku­tecz­ny.

   Umo­wę na czas ozna­czo­ny moż­na wypo­wie­dzieć w wypad­kach usta­wo­wych (wska­za­nych wyżej we wpi­sie) oraz w wypad­kach wska­za­nych w umo­wie.

   W mojej oce­nie cią­ża nie jest wyż­szą koniecz­no­ścią.

 • Dariusz

  Witam.
  Jestem oso­bą wynaj­mu­ją­cą miesz­ka­nie, któ­re muszę opu­ścić ze wzglę­du na wil­goć i pleśń we wszyst­kich pomiesz­cze­niach… Wła­ści­ciel nic sobie z tego nie robi, na nasze proś­by o wen­ty­la­cji w kuch­ni i łazien­ce zby­wa nas. Mamy umo­wę na rok, któ­ra mija za trzy mie­sią­ce, a okres wypo­wie­dze­nia jest mie­sięcz­ny. Jak wypo­wie­dzieć miesz­ka­nie bez utra­ty kau­cji i nie potrzeb­nych kło­po­tów… Z góry dzię­ki i pozdra­wiam.

 • Robert Lubic­ki

  Witam, mam umo­wę naj­mu na czas nie­okre­ślo­ny, z infor­ma­cją, że umo­wa może zostać wypo­wie­dzo­na naj­wcze­śniej dnia 28.02.2017, z zacho­wa­niem mie­sięcz­ne­go wypo­wie­dze­nia oraz, że wypo­wie­dze­nie ma być wysła­ne mailem do wynaj­mu­ja­ce­go. Jaką date muszę wpi­sać w wypo­wie­dze­niu (wypo­wia­dam umo­wę naj­mu miesz­ka­nia z dniem 28.02.2017 czy z dniem 31.03.2017?) czy musze podać uza­sad­nie­nie w wypo­wie­dze­niu oraz czy wystar­czy w takim wypad­ku wysłac wypo­wie­dze­nie mailem, czy rów­nież dro­gą pocz­to­wą?

 • Jh

  Witam cY moznA wypo­wie­dzieć umo­wę zawar­ta na czas okre­ślo­ny jeże­li nie ma tego w umó­wię w loka­tor pije robi liba­cje itp?polocja wie­lo­krot­nie inter­we­nio­wa­la

 • Kuba Ston­ka

  Witam,
  mam umo­wę na czas okre­ślo­ny, bez zawar­te­go w umo­wie okre­su wypo­wie­dze­nia.
  W umo­wie mam zapi­sa­ne takie pod­punk­ty jak:
  „1.Wynajmujący zaka­zu­je cał­ko­wi­cie posia­da­nia, przy­pro­wa­dza­nia, prze­trzy­my­wa­nia itp. zwie­rząt w wynaj­mo­wa­nym loka­lu.
  2.W loka­lu obo­wią­zu­je cał­ko­wi­ty zakaz pale­nia papie­ro­sów i innych środ­ków.”
  Jeśli moi współ­lo­ka­to­rzy nie sto­su­ją się do tych pod­punk­tów (palą w loka­lu, zaku­pi­li zwie­rzę), to czy mam pra­wo wypo­wie­dzieć umo­wę ze skut­kiem natych­mia­sto­wym?
  Spra­wa jest też taka, że te punk­ty są w mojej umo­wie, jed­nak nie mam poję­cia, czy moi współ­lo­ka­to­rzy pod­pi­sy­wa­li tak samo brzmią­cą umo­wę.

  • skar­bo­na­ma­mo­ny

   Nie­ste­ty z opi­sa­ne­go sta­nu nie wyni­ka moż­li­wość wypo­wie­dze­nia umo­wy. Nale­ży wezwać wynaj­mu­ją­ce­go do dopro­wa­dze­nia do sta­nu zgod­ne­go z umo­wą, tzn. by to on dopro­wa­dził do nale­ży­te­go zacho­wa­nia się współ­lo­ka­to­rów.

 • Daniel

  Czy jeśli mam pod­pi­sa­ną umo­wę na okres roku ale po dwóch mie­sią­cach chce zło­żyć wypo­wie­dze­nie z takie­go powo­du że nie mogę zna­leźć pra­cy i nie mam środ­ków na zapła­tę opłat i prze­sie­dzieć kolej­ne kolej­ne trzy mie­sią­ce któ­re ‘wyma­ga’ ode mnie wypo­wie­dze­nie to odzy­skam kau­cję?

  • skar­bo­na­ma­mo­ny

   Jeże­li w umo­wie naj­mu nie wska­za­no takie­go przy­pad­ku to nie możesz zło­żyć wypo­wie­dze­nia — będzie ono bez­sku­tecz­ne. Możesz co naj­wy­żej roz­wią­zać taką umo­wę za poro­zu­mie­niem stro­ny. Przy zawie­ra­niu takie­go poro­zu­mie­nia wynaj­mu­ją­cy może zażą­dać dodat­ko­we­go wyna­gro­dze­nia — tej kau­cji.

 • Kata­rzy­na Grusz­ka

  Witam. Mie­siac temu wyna­je­lam miesz­ka­nie na czas okre­slo­ny 6 mie­sie­cy. Po mie­sia­cu naj­mu loka­to­rzy chca zre­zy­gno­wac ( dosta­li pokoj u mamy). Rezy­gna­cja nasta­pi­la tuz przed ter­mi­nem plat­no­sci. Czy w tej sytu­acji nale­zy sie najem­com zwrot kau­cji? (wpla­ci­li tyl­ko polo­we kau­cji). Czy zosta­je ona na pokry­cie kosz­tow? (prad, gaz, ogrze­wa­nie, woda)

  • skar­bo­na­ma­mo­ny

   Loka­to­rzy nie mogą zre­zy­gno­wać bo umo­wę naj­mu zawar­tą na czas ozna­czo­ny moż­na wypo­wie­dzieć tyl­ko w wypad­ku prze­wi­dzia­nym w umo­wie. Więc nie musisz się na rezy­gna­cję godzić (zawie­rać w tym celu wypo­wie­dze­nia). Możesz żądać zapła­ty czyn­szów aż do wyga­śnię­cia umo­wy.
   Nato­miast swo­ją zgo­dę na wcze­śniej­sze roz­wią­za­nie umo­wy naj­mu za poro­zu­mie­niem stron możesz uza­leż­nić od zapła­ty dodat­ko­we­go wyna­gro­dze­nia (trze­ba to zazna­czyć w poro­zu­mie­niu), któ­re następ­nie potrą­cisz z kau­cji (trze­ba napi­sać potrą­ce­nie).

 • Mate­usz

  Witam,

  Mam bar­dzo waż­ne pyta­nie.
  chcę wyna­jąć miesz­ka­nie, otrzy­ma­łem wzór umo­wy. Umo­wa zawar­ta ma być na czas nie­ozna­czo­ny. Wynaj­mu­ją­cy w umo­wie prze­wi­dział dla sie­bie nastę­pu­ją­ce pra­wa; „2. Każ­da ze stron może umo­wę wypo­wie­dzieć z zacho­wa­niem dwu mie­sięcz­ne­go okre­su wypo­wie­dze­nia. Nie­mniej, żad­na ze stron nie może wypo­wie­dzieć umo­wy przed upły­wem 1 roku od dnia pod­pi­sa­nia niniej­szej umo­wy. ” — real­nie skut­ku­je to min 14 mie­sięcz­nym okre­sem wynaj­mu. dodat­ko­wo, „Roz­wią­za­nie umo­wy przed upły­wem wska­za­ne­go ter­mi­nu na mocy poro­zu­mie­nia stron, dopusz­cza się w przy­pad­ku, gdy u Najem­cy nastą­pią zda­rze­nia unie­moż­li­wia­ją­ce dal­szy najem, pod warun­kiem zna­le-zie­nia przez Najem­cę nowe­go najem­cy, któ­ry pod­pi­sze na tych samych warun­kach umo­wę naj­mu loka­lu „. czy taka umo­wa jest zgod­na z pra­wem? wyda­je mi się, że bar­dzo ogra­ni­cza pra­wa wynaj­mu­ją­ce­go. Będę wdzięcz­ny za szyb­ką odpo­wiedź!

 • Edy­ta

  Witam, mamy okres wypo­wie­dze­nia dwu mie­sięcz­ny i pła­ci­my za to miesz­ka­nie czynsz lecz go nie urzyt­ku­je­my. Minął mie­siąc wypo­wie­dze­nia i na koniec mie­sią­ca idzie­my zapła­cić dru­gi czynsz. Jed­nak­że wynaj­mu­ją­cy po zapła­cie czyn­szu odda­je jed­ną część kau­cji ponie­waż nic nie bylo znisz­czo­ne a miesz­ka­li­smy tam 3 tygo­dnie. Wynaj­mu­ją­cy chce zabrac nam dru­gą parę klu­czy od miesz­ka­nia mimo zeże pla­ci­my za nie czynsz, ma takie pra­wo czy powin­ni­smy miec klu­cze do tego miesz­ka­nia? Pro­szę o odpo­wiedz

 • Arek

  Witam, miesz­ka­nie wyna­jo­łem w mar­cu, ale przez okres mie­sią­ca w moim życiu wyda­rzył się nie ocze­ki­wa­ny zwrot. Moja part­ner­ka któ­ra ze mną miesz­ka­ła i jej dziec­ko ode­szła ode mnie do inne­go face­ta. Powia­do­mi­ła mnie o tym tydzień temu, dziś jestem w tym miesz­ka­niu sam, jestem z inne­go mia­sta i w sumie nie widzę sen­su aby tu miesz­kać. mam umo­wę zawar­ta na rok , pła­cę co mie­siąc czynsz z góry. Jak mogę za poro­zu­mie­niem stron lub ina­czej zre­zy­gno­wać z tego miesz­ka­nia ?

  • skar­bo­na­ma­mo­ny

   Jedy­ne roz­wią­za­nie to poro­zu­mie­nie się z wynaj­mu­ją­cym i roz­wią­za­nie umo­wy za poro­zu­mie­niem stron. Pro­szę wyja­śnić mu swo­ją sytu­ację i może zapro­po­no­wać dodat­ko­we wyna­gro­dze­nie za wyra­że­nie zgo­dy na wcze­śniej­sze roz­wią­za­nie umo­wy.

 • Matik

  Mam strasz­ny pro­blem, co zro­bić jeśli oso­ba któ­ra wynaj­mu­je mi miesz­ka­nie nagle mi powie­dzia­ła że mam się wypro­wa­dzić bo ma kup­ca na miesz­ka­nie a jak powie­dzia­łem „to popro­szę o wypo­wie­dze­nie” to coś pier­ni­czy­ła o loka­lu zastęp­czym itd i spy­ta­ła czy może tro­chę pod­re­mon­to­wać no to się zgo­dzi­łem i dziś patrzę a moja tecz­ka z doku­men­ta­mi była ruszo­na i nie ma tam umo­wy naj­mu, co mam teraz zro­bić ? ;(

 • Ola

  Mam pro­blem, czy mam pra­wo do natych­mia­sto­we­go zerwa­nia umo­wy naj­mu oka­zjo­nal­ne­go, jesli inni najem­cy robia impre­zy 2–3 razy w tygo­dniu od 4 mie­sie­cy, inter­wen­cja poli­cji byla juz z 4 razy , od Paz­dzier­ni­ka nie jest do kon­ca spraw­na insta­la­cja ogrze­wa­nia ( cala zime w domu bylo strasz­nie zim­no do teraz kalo­ry­fe­ry dzia­la­ja tyl­ko cza­sa­mi), a Wynaj­mu­ja­cy od tego cza­su nie moze tego napra­wic oraz raz Wynaj­mu­ją­cy wszedl mi do poko­ju uzy­wa­jac swo­je­go klu­cza pod moja nie­obec­nosc nie powia­da­mia­jac mnie o tym ? Czy w tym wypad­ku mam pra­wo wypo­wie­dziec umo­we natych­miast nie tra­cąc kau­cji, jesli w umo­wie jest okres wypo­wie­dze­nia jeden mie­siac ?

  • skar­bo­na­ma­mo­ny

   Jak wyni­ka z powyż­sze­go wpi­su takie upraw­nie­nie nie przy­słu­gu­je.

   • Ola

    Upraw­nie­nie do wypo­wie­dze­nia umo­wy naj­mu przez najem­cę na pod­sta­wie art. 682 k.c. powsta­je dopie­ro po wezwa­niu wynaj­mu­ją­ce­go do usu­nię­cia wady i mimo takiej moż­li­wo­ści nie­wy­ko­na­nie przez nie­go obo­wiąz­ku. Wezwa­nie to może być przed­sta­wio­ne w każ­dej praw­nie dozwo­lo­nej for­mie.
    Wynaj­mu­ją­cy pró­bo­wal napra­wic ogrze­wa­nie z 10 razy i nie uda­lo mu sie, czy to nie umo­zli­wia mi zerwa­nia umo­wy w try­bie natych­mia­sto­wym ???

    • skar­bo­na­ma­mo­ny

     A czy na dzień dzi­siej­szy ta wada unie­moż­li­wia korzy­sta­nie z loka­lu czy tyl­ko ogra­ni­cza jego przy­dat­ność do umó­wio­ne­go celu? W tym dru­gim wypad­ku wypo­wie­dze­nie będzie bez­sku­tecz­ne.

     A nie pro­ściej po pro­stu poroz­ma­wiać i zapro­po­no­wać roz­wią­za­nie umo­wy za poro­zu­mie­niem stron?

     • Ola

      Nie­ste­ty wła­sci­ciel nie chcial sie zgo­dzic i poze­gnal sie z nami bar­dzo ner­wo­wo i nie­przy­jem­nie. Co jesli on tez zla­mal warun­ki umo­wy ? Np. Wypo­ży­czyl w domu w kto­rym miesz­ka­my innym Najem­ca dwa poko­je na week­end aby oni mogli zro­bic duza impre­ze( na oko­lo 30 osob). Nie pyta­jac nas o to czy wyra­za­my zgo­de na ta impre­ze kto­ra trwa­la 4 dni jed­ne­go dnia az do 7 rano oraz byla inter­wen­cja poli­cji. Zła­mal umo­we wcho­dzac nam do poko­ju pod nasza nie­obec­nosc uzy­wa­jac wla­sne­go klu­cza. oraz w umo­we mamy napi­sa­ne ze musi byc spraw­na insta­la­cja ogrze­wa­nia a nie jest.

     • skar­bo­na­ma­mo­ny

      Art. 664 [Rękoj­mia]
      § 1. Jeże­li rzecz naję­ta ma wady, któ­re ogra­ni­cza­ją jej przy­dat­ność do umó­wio­ne­go użyt­ku, najem­ca może żądać odpo­wied­nie­go obni­że­nia czyn­szu za czas trwa­nia wad.

      To w kwe­stii impre­zy. Trze­ba było zapła­cić odpo­wied­nio mniej­sza kwo­tę.

      Wej­ście do zaj­mo­wa­ne­go pomiesz­cze­nia pod nie­obec­ność powin­ni­ście zgło­sić na poli­cji bo to prze­stęp­stwo z art. 193 k.k.

     • Ola

      Czy­li teraz juz nic nie da sie zro­bic ?

     • skar­bo­na­ma­mo­ny

      Ale w kwe­stii cze­go?

     • Ola

      W umo­wie ma napi­sa­ne , że Najem­ca moze roz­wia­zac umo­we w try­bie natych­mia­sto­wym, jesli korzy­sta­nie z poko­ju sta­nie sie utrud­nio­ne lub nie­mo­zli­we a wynaj­mu­ja­cy pomi­mo zawia­do­mie­nia nie usu­nie przy­czy­ny.
      Więc sko­ro nie napra­wił ogrze­wa­nia oraz sa impre­zy zakło­ca­ja­ce cisze noc­na i spo­koj innych najem­cow to nie mamy pra­wa roz­wia­zac umo­wy w try­bie natych­mia­sto­wym ?

     • skar­bo­na­ma­mo­ny

      Jak będzie impre­za to dzwoń­cie do wła­ści­cie­la, a jeże­li nie usu­nie pro­ble­mu to możesz wypo­wie­dzieć umo­wę. Na dzień dzi­siej­szy ogrze­wa­nie chy­ba nie jest potrzeb­ne, nato­miast jeże­li tem­pe­ra­tu­ra w poko­ju spad­nie, a ogrze­wa­nie nie będzie dzia­ła­ło to też śmia­ło.

 • Mate­usz Szmol­ke

  Mam pro­blem zwią­za­ny z roz­wią­za­niem umow­ny naj­mu poko­ju dwu­oso­bo­we­go.
  Razem z moja dziew­czy­na zamiesz­ka­li­śmy w tym­że poko­ju, spi­sa­li­śmy umo­wę na czas okre­ślo­ny, jed­nak­że zna­leź­li­śmy się w nie­cie­ka­wej sytu­acji życio­wej, wiec chcie­li­śmy roz­wią­zać umo­wę za poro­zu­mie­niem stron, umo­wa mie­dzy nami i wynaj­mu­ją­cym (nie­ste­ty słow­na ) była taka, że żeby roz­wią­zać umo­wę mamy zna­leść kogoś na swo­je miej­sce, kie­dy już znaj­do­wa­li­śmy poten­cjal­ne oso­by do zamiesz­ka­nia na naszym miej­sciu wła­ści­ciel miesz­ka­nia albo utrud­niał spo­tka­nia, albo wymy­ślał pro­blem typu „nowi najem­cy nie mogą się wpro­wa­dzić bo nie ma wszyst­kich loka­to­rów w miesz­ka­niu” ( cięż­ko jest zła­pać wszyt­kie oso­by któ­re miesz­ka­ją w loka­lu, gdyż są to stu­den­ci, a na doda­tek spo­tka­nia byly orga­ni­zo­wa­ne w weken­dy kie­dy niko­go nie było na miesz­ka­niu ), albo ze nie ma na tyle cza­su zeby pod­pi­sy­wać teraz umo­wy, przy­szedł tyl­ko tak sobie zoba­czyć ludzi któ­rzy chcie­li tam zamiesz­kać ‚a wia­do­mo, że nikt nie będzie cze­kać nie wia­do­mo ile na następ­ne spo­tka­nie, wiec poten­cjal­ny wynaj­mu­ją­cy rezy­gno­wa­li.
  Byłem zapy­tać praw­ni­ka co sądzi o tej sytu­acji- stwier­dził ze jeśli nie ma zapi­su w umó­wie, któ­ry umoż­li­wia jaką­kol­wiek moż­li­wość zerwa­nia umo­wy przez najem­cy to jest to pod­sta­wa do zerwa­nia umo­wy powo­łu­jąc się na naru­sze­nie praw kon­su­men­ta, czy jest to praw­da ?

  • skar­bo­na­ma­mo­ny

   Czy wynaj­mu­ją­cy pro­wa­dzi dzia­łal­ność gospo­dar­czą w zakre­sie wynaj­mu loka­li?

   • Mate­usz Szmol­ke

    Tak, pro­wa­dzi. Miesz­kań ma spo­ro w całym mie­ście. Wiem ze bar­dzo dużo ludzi wno­si na nie­go skar­gi o wyłu­dza­nie kau­cji ( nie wypła­ca w cało­ści, powo­dy są róż­ne, np smu­gi na szy­bie okien, czy inne niu­łan­se)
    Jest jakie­kol­wiek wyj­ście z sytu­acji ?
    Dodam ze nie miesz­kam już tam od 2 mie­się­cy.

    • skar­bo­na­ma­mo­ny

     Doga­dać się. Zapro­po­no­wać np. dodat­ko­wą kwo­tę za zgo­dę na wcze­śniej­sze roz­wią­za­nie umo­wy. On z całą pew­no­ścią ponie­sie jakieś dodat­ko­we kosz­ty szu­ka­nia najem­cy po 2 mie­sią­cach.

     • Mate­usz Szmol­ke

      To jest nie­ste­ty typ czło­wie­ka z któ­rym nie da się doga­dać . Roz­ma­wia­łem z praw­ni­kiem któ­ry toczy prze­ciw­ko nie­mu obec­nie 5 roz­praw i wiem ze nic nie pomo­gą proś­by o ugo­do­we roz­wią­za­nie umo­wy.
      Zosta­je mi pła­cić do koń­ca pokój w któ­rym nie miesz­kam.
      Dzię­ku­je Panu za odpo­wie­dzi doty­czą­ce moje spra­wy.

  • skar­bo­na­ma­mo­ny

   W sumie to bez zna­cze­nia, bo nie­za­leż­nie od tego czy jeste­ście w tej umo­wie kon­su­men­ta­mi, czy nie jeste­ście, to przed­sta­wio­na sytu­acja nie naru­sza Waszych praw jako kon­su­men­tów. Umo­wę zawar­tą na czas ozna­czo­ny moż­na wypo­wie­dzieć na warun­kach wska­za­nych wyżej we wpi­sie, któ­ry komen­tu­je­my. Nawet jeże­li nie ma odpo­wied­nich zapi­sów umow­nych to macie pra­wa wyni­ka­ją­ce z art. 682 i 664 § 2 k.c. Pod­sta­wo­wą zasa­dą kon­trak­to­wa­nia jest swo­bo­da umów. Obej­mu­je ona dobro­wol­ność zawie­ra­nia umów, ale jak już się umo­wę zawrze, to nale­ży jej dotrzy­mać. W tym oczy­wi­ście okre­su na jaki jest zawar­ta.

   Umo­wę w każ­dym cza­sie moż­na roz­wią­zać za poro­zu­mie­niem stron. Dodat­ko­wym argu­men­tem dla wynaj­mu­ją­ce­go w tej sytu­acji może być zapro­po­no­wa­nie dodat­ko­we­go wyna­gro­dze­nia za zgo­dę na roz­wią­za­nie umo­wy w tym try­bie.

 • Kata­rzy­na

  Witam, mam bar­dzo podob­ny pro­blem jak kole­ga z dołu. Mam umo­wę na pokój do 31.08, miesz­kam od poło­wy kwiet­nia, ale mam pro­blem ze współlokatorami.Pałą faj­ki i nie tyl­ko w miesz­ka­niu, smród, nie sprzą­ta­ją, bio­rą moje pry­wat­ne garn­ki itd i zosta­wia­ja uwa­lo­ne na kil­ka tygo­dni, piją po nocach w środ­ku tyg w miesz­ka­niu, wszyst­ko było zgła­sza­ne do wła­ści­cie­la, miał kole­si usu­nąć. Kole­sie są nadal. Czy­li zero reak­cji tak na dobrą spra­wę. Zgło­szo­ne było wywa­la­nie kor­ków przy włą­cze­niu 3 pal­ni­ków na kuchen­ce elek­trycz­nej, zero reak­cji ze str wła­sci­cie­la. Umo­wa ‘ust­na’ przy pod­pi­sa­niu tej for­mal­nej była taka, że jeśli chcę wypro­wa­dzić się wcze­śniej muszę zna­leźć na swo­je miej­sce kogoś. Ofi­cjal­nie takie­go zapi­su nie ma. Szu­kam od mie­sią­ca, ale nie ma chęt­nych a ja nie zamie­rzam tu dalej miesz­kać pła­cąc 1000 zł za pokój i będąc sprzą­tacz­ką w miesz­ka­niu. Chęć i powód wypro­wadz­ki zgła­sza­łam tel pod koniec kwiet­nia, ale pisem­ne­go wypo­wie­dze­nia nie dałam, bo napi­sał mi, że to nic nie da gdyż nało­ży na mnie karę finan­so­wą w ilość czyn­szów do koń­ca umo­wy tj 3000 zl. Mam tyl­ko to w sms’sach. Chcę teraz wyslać im ofi­cjal­ne wypo­wie­dze­nie, że od czerw­ca wypo­wia­dam umo­wę i podać wszyst­kie przy­czy­ny. Czy mogę tak zro­bić i raz na zawsze opu­ścic to miesz­ka­nie?

 • Kla­ra

  Witam,
  Popi­sa­łam umo­wę naj­mu miesz­ka­nia za rok lecz po 4 mie­sią­cach z uwa­gi na pra­cę rzu­cam stu­dia i zmie­niam miej­sce zamiesz­ka­nia, umo­wę pod­pi­sa­łam jako jedy­na ja bo wła­ści­ciel­ka twier­dzi­ła ze tyl­ko 1 oso­ba może tutaj pod­pi­sać umo­wę. Moim współ­lo­ka­to­ra też na rękę jest ta wypro­wadz­ka. Co może­my zro­bić jeże­li wła­ści­ciel nie zgo­dzi się na wcze­śniej­sze roz­wią­za­nie umo­wy? Czy ewen­tu­al­nie moż­na coś zro­bić dla­te­go ze kazał pod­pi­sać jed­nej oso­bie nie wszyst­kim ? Czy pozo­sta­je cze­ka­nie na jego dobra wolę?

 • Tos

  Witam, czy jeśli życiu i zdro­wiu najem­cy zagra­ża dru­gą oso­bą wynaj­mu­ja­ca pokój obok w tym samym miesz­ka­niu to moż­na wte­dy wypo­wie­dzieć umo­wę któ­ra była zawar­ta na czas okre­ślo­ny ?

  • skar­bo­na­ma­mo­ny

   Jeże­li dru­ga oso­ba zagra­ża życiu i zdro­wiu to raczej mamy do czy­nie­nia z prze­stęp­stwem lub groź­bą jego popeł­nie­nia, a nie z wadą loka­lu. Roz­ja­śnij pro­szę co masz na myśli…

   • Tos

    Loka­tor wra­ca do domu w sta­nie wska­zu­ją­cym na to że jest pod wpły­wem środ­ków odu­rza­ją­cych. Wrzesz­czy po nocach jest agre­syw­ny zda­rzy­ło mu się zde­mo­lo­wac bal­kon i tro­chę kuch­ni a jedy­ne co zro­bił wła­ści­ciel to prze­pro­wa­dził z nim roz­mo­wę któ­ra i tak była bwz­sku­tecz­na. Dla wła­sne­go dobra lepiej było­by sie wypro­wa­dzić A umów naj­mu jest jesCze na 4 mie­sią­ce…

    • skar­bo­na­ma­mo­ny

     To trze­ba wzy­wać poli­cję po pro­stu. W mojej oce­nie nie jest to wada loka­lu.

 • Piotr

  Witam, zło­ży­łem wypo­wie­dze­nie umo­wy naj­mu loka­lu użyt­ko­we­go listem pole­co­nym i za potwier­dze­niem odbio­ru. Ter­min nada­nia to 31.03.17, nato­miast data dorę­cze­nia 04.04.17. Któ­ry ter­min jest bra­ny pod uwa­gę przy wypo­wie­dze­niu 3 mie­sięcz­nym. Dla mnie jako najem­cy ter­min koń­ca umo­wy to 30.06.17, nato­miast wynaj­mu­ją­cy twier­dzi że 31.07.17. Pro­szę o pora­dę, któ­ra inter­pre­ta­cja jest wła­ści­wa.

  • skar­bo­na­ma­mo­ny

   Bra­ny pod uwa­gę jest ter­min dorę­cze­nia oświad­cze­nia woli (04.04.17). To wyni­ka z art. 61 §1 k.c.

 • ala

  Mam pyta­nie. Poin­for­mo­wa­ła mnie dzi­siaj mat­ka wła­ści­ciel­ki (peł­no­moc­nik, któ­ry nie ma peł­no­moc­nic­twa nota­rial­ne­go tyl­ko cywil­ne na kart­ce papie­ru), że cór­ka wra­ca z Anglii i musi mi wypo­wie­dzieć umo­wę naj­mu miesz­ka­nia. Dzi­siaj jest 05.07. Umo­wę mam na rok z zacho­wa­niem 1 mie­sięcz­ne­go okre­su wypo­wie­dze­nia. Peł­no­moc­nik chce mi wrę­czyć wypo­wie­dze­nie jutro 06.07.2017 r., aby bie­gło od 06.07.2017 do 06.08.2017 r.. Uwa­żam, że powin­na mi wrę­czyć wypo­wie­dze­nie z koń­cem lip­ca aby bie­gło od 01.08.2017 r. i roz­wią­za­nie nastą­pi­ło z dniem 31.08.2017 r.. Moż­na wypo­wie­dzieć umo­wę w środ­ku mie­sią­ca?. Już zapła­ci­łam czynsz mie­sięcz­ny za lipiec 2017 r. PILNIE pro­szę o odpo­wiedź

  • skar­bo­na­ma­mo­ny

   Umo­wy naj­mu zawar­tej na czas ozna­czo­ny nie moż­na wypo­wie­dzieć. Zapis z umo­wy jest nie­waż­ny na pod­sta­wie art. 58 §1 k.c. w związ­ku z art. 673 §3 k.c. oraz art. 11 ust. 1 usta­wy o ochro­nie praw loka­to­rów.

   W kon­se­kwen­cji zło­żo­ne wypo­wie­dze­nie będzie rów­nież nie­waż­ne.

   • ala

    dzię­ku­ję za odpo­wiedź. A jeśli ona się uprze i powie żebym opu­ści­ła miesz­ka­nie? co mam zro­bić, Czy powin­nam napi­sać już dzi­siaj pismo i jej wrę­czyć powo­łu­jąc się na art. 58 §1 k.c. w związ­ku z art. 673 §3 k.c. oraz art. 11 ust. 1 usta­wy o ochro­nie praw loka­to­rów.

    • skar­bo­na­ma­mo­ny

     Po otrzy­ma­niu wypo­wie­dze­nia wysłać list pole­co­ny z infor­ma­cją, że uzna­jesz wypo­wie­dze­nie za nie­waż­ne na pod­sta­wie art. 58 §1 k.c. w związ­ku z art. 673 §3 k.c. oraz art. 11 ust. 1 usta­wy o ochro­nie praw loka­to­rów oraz, że na tej pod­sta­wie jest ono bez­sku­tecz­ne. Umo­wa naj­mu wyga­śnie w ter­mi­nie okre­ślo­nym w umo­wie tj. w dniu .….

 • Miś­ka

  Witam! Miesz­kam w pry­wat­nej kamie­ni­cy gdzie warun­ki w cza­sie wpro­wa­dze­nia przed­wo­jen­ne. Ubi­ka­cja na kory­ta­rzu (z cza­sem zro­bi­li­smy sobie w domu), zaczal się poja­wiac grzyb na scia­nach a w domu mam troj­ke dzie­ci, pan admi­ni­stra­tor stwier­dzil że scia­na się poci z bra­ku wen­ty­la­cji, kto­ra mie­li robic prze­szlo 2 lata temu w zwiaz­ku z czym kaza­no nam nie kon­czyc remon­tu a wen­ty­la­cji jak nie bylo tak nie ma do tej pory. Ogrzr­wa­nie pie­cem kuchen­nym na dwa pokoje,ktory cie­plo daje jak sie sta­nie obok, na kolej­ne dwa piec kaflo­wy, pech chcial ze piec kto­ry dawal nam naj­wie­cej cie­pla sie zatkał i do jego napra­wy potrzeb­ny jest zdun. Po zglo­sze­niu tego admi­ni­stra­tor mi ozbaj­mil ze musze go napra­wic z wla­snej kie­sze­ni zresz­ta jak wszyst­ko w tym miesz­ka­niu (okna sta­re gdzie wia­lo z nich strasz­nie ji trze­ba bylo je wymie­nic jak row­niez drzwi wej­scio­we kto­re wystar­czy­lo kop­nac i by pole­cia­ly). Nie mozna sie nicze­go doprosic.Nawet na klat­ce na pie­trze od kil­ku lat nie mam swia­tla i tez sie nie moge dopro­sic o napra­we. stad moje pyta­nie, czy majac umo­we zawar­ta na czas noe okre­slo­ny (dodam ze umo­wa byla pod­pi­sa­na ok.6 lat temu z zupel­nie innym admi­ni­stra­to­rem i wowczas byl inny wla­sci­ciel kamie­ni­cy) moge roz­wia­zac umo­we w try­bie natych­mia­sto­wym?!

 • Ewe­li­na

  dzień dobry, czy w związ­ku z nowe­li­za­cją kodek­su cywil­ne­go o nowych for­mach doku­men­to­wa­nia, najem­ca może wypo­wie­dzieć umo­wę przez SMS? dzię­ku­ję za odpo­wiedź i pozdra­wiam

  • skar­bo­na­ma­mo­ny

   A co na temat wyni­ka z umo­wy naj­mu?

 • Ewik

  Witam ser­decz­nie. Wyna­je­lam dom jako najem­ca na pel­ny rok po 6 mie­sia­cach oka­za­lo sie ze meza prze­no­sza do inne­go. Miej­sca pra­cy wiec musi­my sie wypro­wa­dzic. Czy moge wypo­wie­dziec umo­we i z jakim okre­sem wypo­wie­dze­nia sko­ro w umo­wie nie ma tako­we­go zapusu?Pilne!!!!

  • skar­bo­na­ma­mo­ny

   Prze­cież wszyst­ko jest opi­sa­ne wyżej. Jeże­li nie ma w umo­wie odpo­wied­nie­go zapi­su, to nie moż­na wypo­wie­dzieć umo­wy zawar­tej na czas ozan­czo­ny. Na tym pole­ga cha­rak­ter umo­wy ter­mi­no­wej, że jest ona umo­wą trwa­łą.
   Moż­na umo­wę roz­wią­zać za poro­zu­mie­niem stron.

 • alicja24

  Witam, Mie­siąc temu wyna­ję­łam lokal miesz­kal­ny na czas okre­ślo­ny jed­nak jak się oka­za­ło w pomiesz­cze­niach nie ma wen­ty­la­cji, a w łazien­ce brzyd­ko pach­nie i poja­wia się pleśń. Ponad­to dowie­dzia­łam się od osób któ­re miesz­ka­ły tutaj wcze­śniej, że wynaj­mu­ją­cy nie dotrzy­mu­je warun­ków umo­wy, zmie­nia je w trak­cie trwa­nia a w zimie nie­wy­star­cza­ją­co ogrze­wa pomiesz­cze­nia. Czy na takiej pod­sta­wie mogę wypo­wie­dzieć umo­wę naj­mu? Dodat­ko­wo w umo­wie znaj­du­je się zapis o koniecz­no­ści zapła­ce­nia czyn­szu w wyso­ko­ści pro­por­cjo­nal­nej do okre­su naj­mu w danym roku kalen­da­rzo­wym. Czy po ewen­tu­al­nym zerwa­niu umo­wy będę zmu­szo­na uiścić opła­tę? Pro­szę o pora­dę!

 • Domi­ni­ka Klo­bu­zen­ska

  Mam pytan­ko, Moj brat wynaj­mu­je stan­cje, z powo­du utar­ty pra­cy nie jest on w sta­nie opła­cać dalej wyso­kie­go czyn­szu. Jed­nak wła­ści­ciel­ka, nie zga­dza się na wypo­wie­dze­nie dopó­ki nie znaj­dzie nowych loka­to­rów na swo­je miej­sce. Czy moż­na jakoś to obejść? Nie­dłu­go będzie się zbli­żał kolej­ny mie­siac i opła­ta na któ­rą mój brat nie ma, co zro­bić w takiej sytu­acji ?

  • skar­bo­na­ma­mo­ny

   Jeże­li umo­wa była zawar­ta na czas ozna­czo­ny to moż­na ją wypo­wie­dzieć tyl­ko w wypad­kach prze­wi­dzia­nych w umo­wie albo z powo­du wad loka­lu (co opi­sa­łem wyżej). Obejść się tego nie da. Umo­wę moż­na co naj­wy­żej roz­wią­zać za poro­zu­mie­niem stron.

 • Dariusz Bia­łek

  Witam,

  razem z żoną wynaj­mu­je­my miesz­ka­nie. W pier­wot­nej umo­wie naj­mu najem­ca­mi jestem ja i moja żona. Nie­daw­no pod­pi­sa­li­śmy aneks na czas ozna­czo­ny 12 m-cy. Jed­nak­że na anek­sie nie ma pod­pi­su mojej żony, któ­ra jak się oka­za­ło chcia­ła, aby aneks został pod­pi­sa­ny na czas nie­ozna­czo­ny. Czy taki aneks jest w związ­ku z tym waż­ny?

  Z góry bar­dzo dzię­ku­ję za odpo­wiedź.

  Pozdra­wiam

 • Karol Klenc­ner

  Witam,
  wynaj­mu­ję miesz­ka­nie od 3 lat. Umo­wa była pod­pi­sa­na na rok i zosta­ła prze­dłu­żo­na na czas nie­okre­ślo­ny. Muszę zmie­nić miesz­ka­nie i zło­żyć wypo­wie­dze­nie. Nie­ste­ty nie mam kon­tak­tu z wła­ści­cie­lem od 3 lat, nie mam do nie­go maila, żad­ne­go adre­su ani nr tele­fo­nu bo usu­nął mi się z tele­fo­nu. W spół­dziel­ni, ani żaden z sąsia­dów też nie ma kon­tak­tu do wła­ści­cie­la. CO mam zro­bić? jak wypo­wie­dzieć umo­wę? Wypro­wa­dzić się po pro­stu?
  Pro­szę o pomoc i z góry dzię­ku­ję : )

  • skar­bo­na­ma­mo­ny

   Wypo­wie­dze­nie nale­ży wysłać listem pole­co­nym za zwrot­nym poświad­cze­niem odbio­ru na adres zamiesz­ka­nia wska­za­ny w umo­wie naj­mu, a jeże­li po zawar­ciu umo­wy wynaj­mu­ją­cy wska­zy­wał inny adres zamiesz­ka­nia to na ten inny adres. W myśl art. 6g usta­wy o ochro­nie praw loka­to­rów tak wysła­na prze­sył­ka będzie uzna­wa­na za dorę­czo­ną.

 • Илона Лисица

  Witam ser­decz­nie, pierw­sze­go dnia mie­sią­ca pod­pi­sa­łam umo­wę naj­mu loka­lu (pokój w miesz­ka­niu). Przy pod­pi­sa­niu umo­wy wpła­ci­łam kau­cję, czynsz mam zapła­cić do 10go dnia mie­sią­ca. Umo­wa zawar­ta na czas okre­ślo­ny z ter­mi­nem wypo­wie­dze­nia 2 mie­sią­ce.
  Czy mogę roz­wią­zać umo­wę ze skut­kiem natych­mia­sto­wym, jeże­li mam uczu­le­nie na kurz, a w poko­ju znaj­du­je się bar­dzo zaku­rzo­na wykła­dzi­na oraz mate­rac? Po kil­ku dniach mam obja­wy aler­gii, co nega­tyw­nie wpły­wa na stan moje­go zdro­wia, a sto­so­wać się do ter­mi­nu wypo­wie­dze­nia jest bar­dzo nie­bez­piecz­ne.
  Co w takim przy­pad­ku z kau­cją? I czy muszę wpła­cić czynsz za pierw­szy trwa­ją­cy mie­siąc wynaj­mu?
  Z góry dzię­ku­ję za pod­po­wiedź.

 • Ryszard Olszew­ski

  Witam ser­decz­nie
  Wraz z żoną wynaj­mu­je­my od 6 lat miesz­ka­nie 3 poko­jo­we w Swi­no­uj­sciu.
  Nie­ste­ty nie posia­da­my żad­nej umo­wy pisem­nej a jedy­nie ust­ną z wła­ści­ciel­ką miesz­ka­nia.
  Gdy zawie­ra­li­śmy umo­wę ust­ną wpla­ci­li­smy kau­cje i opla­tę z góry warun­ko­wa­li­smy jak rów­niez wynaj­mu­ją­ca ze zale­zy nam na dłu­gim wynaj­mie np 10 lat na co wspól­nie przy­sta­li­smy.
  Pie­nią­dze nie małe 1900zł regu­lar­nie do 15 kaz­de­go mie­sią­ca wpla­ca­li­smy wla­sci­ciel­ce na kon­to.
  Jakies 2 lata temu wynaj­mu­ja­ca oswiad­czy­ła ze szu­ka kup­ca na to mieszkanie.Bylo paru poten­cjal­nych kup­cow ale trans­ak­cja nie doszla do skut­ku.
  W zeszlym roku wla­sci­ciel­ka oswiad­czy­la ze rezy­gnu­je ze sprze­da­ży miesz­ka­nia ale musi nam pod­wyz­szyc czynsz naj­mu na 2150zł + opla­ty oczy­wi­scie i ze pod­czy­mu­je to ze moze­my tam spo­koj­nie miesz­kac nawet jesz­cze 10lat.
  Uwie­rzy­li­smy jej na sło­wo bo jak do tam­tej pory nie bylo żad­nych zasr­rze­zen.
  Jakie bylo zdzi­wie­nie mojej żony gdy wla­sci­ciel­ka zadzwo­ni­ła 3tyg temu z infor­ma­cją ze sprze­da­ła miesz­ka­nie i do kon­ca wrze­śnia musi­my się wypro­wa­dzić i opu­scic lokal.
  Byli­śmy w szo­ku !!! Nie tak się uma­wia­li­smy! Liczy­li­smy na to ze zarów­no my jak i wynaj­mu­ją­ca po 6letniej wspól­pra­cy gdy­by doszlo do zerwa­nia umo­wy to mini­mal­ny okres jej wypo­wie­dze­nia dla kaz­dej ze stron to 3 mie­sią­ce.
  Wyna­je­cie miesz­ka­nia w Swi­no­uj­sciu to bar­dzo wiel­ki pro­blem.
  Zna­la­złem miesz­ka­nie ale wyma­ga ono remon­tu kto­ry w tej chwi­li prze­pro­wa­dzam.
  Wszyst­ko to jest na szyb­ko i wia­ze się z duzy­mi nie pla­no­wa­ny­mi kosz­ta­mi.
  Gdy­by­smy wie­dzie­li o tym wcze­sniej wszy­sko bysmy n zapla­no­wa­li ina­czej.
  Wczo­raj wla­sci­cie­le miesz­ka­nia odwie­dzi­li moją zone (mnie nie bylo w domu) z tymi co kupi­li to mieszkanie.Nowa wla­sci­ciel­ka byla bar­dzo nie uprzej­ma powie­dzia­la do mojej zony ze 30.09 ma nas tu juz nie byc bo oni sie wpro­wa­dza­ją.
  Ja nie mam zamia­ru pod­dac się temu.
  Co moge zro­bić? Czy wypo­wie­dze­nie ust­ne przez tele­fon co praw­da ust­nej umo­wy jest pra­wo­moc­ne? Co jesli się nie wypro­wa­dzę? Jakie są moje pra­wa?
  Czy mogę np zaza­dac od wła­sci­ciel­ki miesz­ka­nia odszko­do­wa­nia np w wyso­ko­sci 2 mie­sięcz­ne­go czyn­szu? Bo przez tą sytu­acje ja jestem nara­zo­ny na duzo wiek­sze kosz­ta?
  Bar­dzo pro­sze o pomoc -zale­zy mi na cza­sie.
  Pozdra­wiam
  Ryszard

  • skar­bo­na­ma­mo­ny

   Jeże­li lokal został sprze­da­ny to w myśl art. 678 §1 k.c. nabyw­ca wstą­pił w sto­su­nek naj­mu na miej­sce zbyw­cy. Teraz to nabyw­ca nie­ru­cho­mo­ści jest dla Was wynaj­mu­ją­cym.

   Bio­rąc pod uwa­gę prze­pis art. 11 ust. 1 usta­wy o ochro­nie praw loka­to­rów nabyw­ca nie może wypo­wie­dzieć umo­wy naj­mu bez przy­czy­ny.

   Może to zro­bić zgod­nie z art. 11 ust. 4 tej samej usta­wy — Nie póź­niej niż na pół roku naprzód, na koniec mie­sią­ca kalen­da­rzo­we­go, wła­ści­ciel może wypo­wie­dzieć sto­su­nek praw­ny, o ile zamie­rza zamiesz­kać w nale­żą­cym do nie­go loka­lu, jeże­li loka­to­ro­wi przy­słu­gu­je tytuł do loka­lu, w któ­rym może zamiesz­kać w warun­kach takich, jak­by otrzy­mał lokal zamien­ny, lub jeże­li wła­ści­ciel dostar­czy mu lokal zamien­ny. W loka­lu zamien­nym wyso­kość czyn­szu i opłat, z wyjąt­kiem opłat nie­za­leż­nych od wła­ści­cie­la, musi uwzględ­niać sto­su­nek powierzch­ni i wypo­sa­że­nia loka­lu zamien­ne­go do loka­lu zwal­nia­ne­go.

   Albo może zasto­so­wać prze­pis art. 11 ust. 5 tej samej usta­wy — Nie póź­niej niż na 3 lata naprzód, na koniec mie­sią­ca kalen­da­rzo­we­go, wła­ści­ciel może wypo­wie­dzieć sto­su­nek praw­ny loka­to­ro­wi, o ile zamie­rza zamiesz­kać w nale­żą­cym do nie­go loka­lu, a nie dostar­cza mu loka­lu zamien­ne­go i loka­to­ro­wi nie przy­słu­gu­je pra­wo do loka­lu, o któ­rym mowa w ust. 4.

   • Ryszard Olszew­ski

    Bar­dzo dzie­ku­je za tak szyb­ko i facho­wą odpowiedz.Nie wszyst­ko jest dla mnie zro­zu­mia­le muszę zapo­znac się z arty­ku­ła­mi przy­ta­cza­ny­mi w odpo­wie­dzi.
    Mam jed­no zasad­ni­cze pyta­nie-
    czy muszę na koniec mie­sią­ca opu­ścić wynaj­mo­wa­ne miesz­ka­nie?
    A co będzie kie­dy go nie opusz­czę ? Jakie kro­ki moze poczy­nic nowy wła­ści­ciel wobec nas?
    Czu­je­my się po pro­stu bar­dzo oszu­ka­ni i nara­ze­ni na nie prze­wi­dzia­ne duze kosz­ta z tym zwią­za­ne.
    Z wyra­za­mi sza­cun­ku
    Ryszard

 • Pas­cal

  Dzień dobry. We wrze­śniu 2007 r. otrzy­ma­li­śmy wraz z „kon­ku­bi­ną” miesz­ka­nie będą­ce w zaso­bach TBS. Z przy­czyn oczy­wi­stych ja nie mogłem zostać głów­nym najem­cą, gdyż byłem w tym cza­sie głów­nym najem­cą inne­go miesz­ka­nia w tej samej miej­sco­wo­ści. Nota­rial­nie zrze­kłem się tego miesz­ka­nia i głów­nym najem­cą zosta­ła moja „kon­ku­bi­na”. Miesz­ka­li­śmy wspól­nie z naszą cór­ką przez okres 5-ciu lat. Następ­nie w sierp­niu 2012 r. moja „kon­ku­bi­na” prze­pro­wa­dzi­ła się do swo­ich rodzi­ców, gdzie miesz­ka do dzi­siaj. Ja miesz­ka­łem sam w tym miesz­ka­niu przez kolej­ne 5 lat. W czerw­cu 2017 r. rodzi­ce mojej kon­ku­bi­ny prze­pi­sa­li na nią swo­je miesz­ka­nie w tej samej miej­sco­wo­ści i auto­ma­tycz­nie wyklu­cza ją to z bycia głów­nym najem­cą. TBS wypo­wie­dział umo­wę naj­mu bez okre­su wypo­wie­dze­nia. W komen­ta­rzach do Usta­wy o ochro­nie praw loka­to­rów z 2001 r. (z pózniej­szy­mi zmia­na­mi) doczy­ta­łem, że w sto­su­nek naj­mu takie­go miesz­ka­nia może wejść oso­ba, któ­ra „fak­tycz­nie pozo­sta­wa­ła we współ­ży­ciu z głów­nym najem­cą przez co naj­mniej 5 lat. Pro­ce­du­ra rusza za życia głów­ne­go najem­cy lu po jego śmier­ci”. Bar­dzo pro­szę o pomoc w tym zakre­sie.

 • Kin­ga

  Jeśli mamy roz­wią­za­nie umo­wy naj­mu za poro­zu­mie­niem stron a najem­ca nie zda­je wynaj­mu­ja­ce­mu miesz­ka­nia w wyzna­czo­nym ter­mi­nie. Uni­ka kon­tak­tu, nie pła­ci. Czy moż­na uznać najem­ce za wła­my­wa­cza i zgło­sić na poli­cję? Co Jesz­ce może zro­bić wynaj­mu­ją­cy?

 • LM

  Witam,
  Mam pyta­nie któ­re nie zosta­ło tu uwzględ­nio­ne:
  Jakie obo­wiąz­ki cią­żą na wynaj­mu­ją­cym w przy­pad­ku gdy naj­mu­ją­cy sku­tecz­nie wypo­wie­dział umo­wę naj­mu na czas okre­ślo­ny przed jej zakoń­cze­niem?
  Wyja­śniam: umo­wa była na rok, najem­ca wypo­wie­dział po 3 mie­sią­cach z 2 mie­sięcz­nym okre­sem wypo­wie­dzia­na.

  Co z aktem nota­rial­nym? muszę to gdzieś zgło­sić? teo­re­tycz­nie wg nota­riu­sza najem­ca może tam miesz­kać do poło­wy 2018r.

  • skar­bo­na­ma­mo­ny

   Nie rozu­miem.

   • LM

    Opis pro­ble­mu z data­mi:
    1. najem oka­zjo­nal­ny z aktem nota­rial­nym.
    2. umo­wa okre­ślo­na do dnia 30/07/2018r
    3. najem­ca wypro­wa­dza się 30/11/2017r.

    czy­li mam nadal akt nota­rial­ny pozwa­la­ją­cy Najem­cy korzy­stać z loka­lu.

    więc czy muszę gdzieś zgła­szać że najem­ca się wypro­wa­dził ( urząd skar­bo­wy jak przy reje­stra­cji?)

    i czy mogę od dnia 01/12/2017 wpro­wa­dzić NOWEGO najem­cę z umo­wą naj­mu oka­zjo­nal­ne­go i 2 aktem nota­rial­nym.

    czy po wypro­wadz­ce pierw­sze­go najem­cy akt nota­rial­ny prze­sta­je z auto­ma­tu obo­wią­zy­wać? czy muszę iść do nota­riu­sza i powia­do­mić o fak­cie wypro­wadz­ki najem­cy?

    • skar­bo­na­ma­mo­ny

     Nic nie trze­ba niko­mu zgła­szać. Nale­ży umo­wę roz­wią­zać w for­mie pisem­nej (poro­zu­mie­nie stron) i póź­niej moż­na wpro­wa­dzić nowe­go loka­to­ra.

 • kasi­na

  Mam pro­blem.

  Pod­pi­sa­łam umo­wę na najem miesz­ka­nia na czas nie­okre­ślo­ny.
  Z dwu­mie­siecz­nym okre­sie wypo­wie­dze­nia. Wpla­ci­lam zada­tek.
  Z przy­czyn loso­wych musia­łam zre­zy­gno­wać. Czy wła­ści­ciel odda mi zada­tek?
  Nie było prze­ka­za­nia klu­czy jesz­cze,
  Wła­ści­ciel wie o rezy­gna­cji ale nie chce mi oddać pie­nię­dzy

 • Adrian

  Wynaj­mu­ję miesz­ka­nie na czas nie­okre­ślo­ny, wła­ści­ciel miesz­ka­nia karzę mi się wypro­wa­dzić ponie­waż chce sprze­dać lokal. Pła­cę zawsze na czas i jestem grzecz­nym najem­cą. Czy wła­ści­ciel może doma­gać się mojej wypro­wadz­ki w takim przy­pad­ku? Był­bym wdzięcz­ny za pomoc, ponie­waż z arty­ku­łu powy­żej nie mogłem zna­leźć jed­no­znacz­nej odpo­wie­dzi. Pozdra­wiam ser­decz­nie.

 • Kata­rzy­na

  Witam, mam pod­pi­sa­ną umo­wę na trzy lata z 3 MIESIĘCZNYM OKRESEM WYPOWIEDZENIA ZE SZCZEGÓLNIE UZASADNIONEJ PRZYCZYNY. po 7 mie­sią­cach chce­my z mężem wypo­wie­dzieć umo­wę gdyż zaku­pi­li­śy swo­je miesz­ka­nie. Oczy­wi­ście chce­my zacho­wac okres 3 mie­sie­cy wypo­wie­dze­nie. CZY ZAKUP SWOJEGO MIESZKANIA JEST UZASADNIONĄ PRZYCZYNA ?

  • skar­bo­na­ma­mo­ny

   Szcze­rze to raczej wąt­pię.

   Wska­za­no w orze­cze­niach, że przy tego typu sfor­mu­ło­wa­niach cho­dzi o sytu­ację nad­zwy­czaj­ną, któ­rej nie dało się prze­wi­dzieć i któ­ra odbie­ga od zwy­kłe­go, typo­we­go roz­wo­ju wypad­ków. 7 mie­się­cy temu nie pla­no­wa­li­ście zaku­pić miesz­ka­nia?

 • Justy­na Pesta

  15 kwiet­nia br pod­pi­sa­łam umo­wę na czas okre­ślo­ny, każ­dy rachu­nek opła­ca­łam w ter­mi­nie, na wła­sny koszt w miesz­ka­niu zosta­ło odma­lo­wa­ne, pod­łą­czo­na zosta­ła rów­nież kuch­nia elek­trycz­na któ­rą zaku­pił wła­ści­ciel jed­nak kosz­ty jej pod­łą­cze­nia rów­nież ponio­słam ja, od kilu mie­się­cy wła­ści­ciel zaczął zawy­żać opła­ty za media i dopi­sy­wał jakieś wyrów­na­nia. Zosta­ły zało­żo­ne pod­licz­ni­ki na ener­gię na któ­re wła­ści­ciel się zgo­dził ale oczy­wi­ście na mój koszt. Chcę zało­żyć wypo­wie­dze­nie na mie­siąc (w umo­wie nie zapi­sy­wa­li­śmy żad­nej infor­ma­cji o wypo­wie­dze­niu) jed­nak wła­ści­ciel gro­zi mi komor­ni­kiem, sądem i robi mi awan­tu­ry. Jest on praw­ni­kiem, wyty­cZa mi pra­wo, a czy jakieś pra­wo mi przy­słu­gu­je abym wraz z rodzi­ną mogła wypro­wa­dzić się wcze­śniej? —— I dru­ga histo­ria powią­za­na z tą spra­wę: przed wyna­ję­ciem tego miesz­ka­nia wynaj­mo­wa­łam miesz­ka­nie u tego same­go wła­ści­cie­la, umo­wa rów­nież spo­rzą­dzo­na była na czas okre­ślo­ny, wpro­wa­dzi­łam się z tam­tąd do obec­ne­go miesz­ka­nia, a na moje miej­sce wpro­wa­dzi­ła się sio­stra. Umo­wa obo­wią­zy­wa­ła do 31 sierp­nia br. Sio­stra miesz­ka­ła w tym miesz­ka­niu do 31 paź­dzier­ni­ka br. Tu zaczę­ły się pro­ble­my zwią­za­ne ze sta­rym miesz­ka­niem. Wła­ści­ciel chce mnie obcią­żyć dodat­ko­wy­mi kosz­ta­mi zwią­za­ny­mi z tam­tym miesz­ka­niem gdyż uwa­ża, że dopó­ki nie pod­pi­sze.. pro­to­ko­łu.. rezy­gna­cji z tam­te­go miesz­ka­nia nadal jestem jego najem­cą. Dodam, że ja umo­wy nie przed­łu­źa­lam, sio­stra rów­nież, miesz­ka­ła tam bez umo­wy. Wcze­śniej o żad­nym pro­to­ko­le nie było mowy. Dla­te­go też w tej sytu­acji wra­ca­jąc do spra­wy pierw­szej tzn moje­go obec­ne­go miesz­ka­nia co mogę zro­bić, jeże­li wła­ści­ciel poste­pu­jew taki spo­sób. Ta sytu­acja przy­czy­ni­ła się rów­nież do tego, że chcę się wypro­wa­dzić

 • Grze­siek Mali­now­ski

  Dzień dobry, wynaj­mu­ję lokal użyt­ko­wy na czas nie­okre­ślo­ny w któ­rym pro­wa­dzę dzia­łal­ność gospo­dar­czą. W pew­nym momen­cie wła­ści­ciel loka­lu zaczął mi utrud­niać życie. Dopu­ścił się mię­dzy inny­mi sto­so­wa­nia gróźb karal­nych (zosta­ło zgło­szo­ne na poli­cję) oraz do wynie­sie­nia moich rze­czy poza lokal bez mojej zgo­dy. Jed­no­cze­śnie nie chce on pod­pi­sać wypo­wie­dze­nia za poro­zu­mie­niem stron. Czy mogę w takim wypad­ku wypo­wie­dzieć najem natych­mia­sto­wo bez okre­su wypo­wie­dze­nia? Na co się powo­łać? Ochro­na wła­sno­ści, swo­bo­da pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści itp? Dzię­ku­ję za wszel­ką pomoc.

 • Tom Jan

  Witam mam pro­blem z wypo­wie­dze­niem umo­wy naj­mu poko­ju.
  Może w pierw­szej kolej­no­ści przed­sta­wię warun­ki zawar­te w umo­wie

  + „KAŻDA ze stron może wypo­wie­dzieć niniej­szą umo­wę z zacho­wa­niem jed­no­mie­sięcz­ne­go ter­mi­nu wypo­wie­dze­nia lub roz­wią­zać ją wcze­śniej za poro­zu­mie­niem Stron.
  + Wypo­wie­dze­nie pod rygo­rem nie­waż­no­ści wyma­ga for­my pisem­nej. W przy­pad­ku wypo­wie­dze­nia umo­wy naj­mu przed koń­cem okre­su na któ­ry zosta­ła ona zawar­ta, najem­ca zobo­wią­zu­je się zna­leźć inne­go najem­cę na swo­je miej­sce pod rygo­rem bra­ku zwro­tu kau­cji”

  Umo­wa waż­na do sierp­nia 2018.

  Chcę zre­zy­gno­wać z wynaj­mu poko­ju, wypo­wie­dze­nie zło­ży­łem 10 listo­pa­da a z koń­cem tego mie­sią­ca chcę się wypro­wa­dzić. Wła­ści­ciel­ka mi mówi, że wypo­wie­dze­nie wej­dzie w „życie” dopie­ro od grud­nia. Wyna­jem jest przez biu­ro a pan z biu­ra powie­dział, że mogę zre­zy­gno­wać ale znaj­du­jąc kogoś na swo­je miej­sce. Pró­bo­wa­łem ale każ­dy kto oglą­dał pokój rezy­gno­wał przez to, że on taki malut­ki (led­wo 7m2) i stąd moje pyta­nie:
  Czy jeśli nie znaj­dę niko­go na swo­je miej­sce to i tak mogę zre­zy­gno­wać? Mogę zosta­wić nawet tą kau­cję, cho­dzi o to, że nie chcę pła­cić jesz­cze za gru­dzień bo i tak mnie nie będzie. Jeśli tak to jak mam to zała­twić???
  Pro­szę o Pomoc

  • skar­bo­na­ma­mo­ny

   Napi­sa­łem prze­cież wyżej, że taki zapis umow­ny jest cał­ko­wi­cie nie­waż­ny. W kon­se­kwen­cji zło­żo­ne w jego try­bie wypo­wie­dze­nie jest bez­sku­tecz­ne.

   • Tom Jan

    Czy­li nie mogę nic zro­bić?? Bo za poro­zu­mie­niem stron to raczej nie mam co liczyć.

    • skar­bo­na­ma­mo­ny

     Zgod­nie z pra­wem nic 🙂

     • Tom Jan

      Wypo­wie­dze­nie pod rygo­rem nie­waż­no­ści wyma­ga for­my pisem­nej. W przy­pad­ku wypo­wie­dze­nia umo­wy naj­mu przed koń­cem okre­su na któ­ry zosta­ła ona zawar­ta, najem­ca zobo­wią­zu­je się zna­leźć inne­go najem­cę na swo­je miej­sce pod rygo­rem bra­ku zwro­tu kau­cji”

      A to jesz­cze zapy­tam w takim razie jak mam to ode­brać?

     • skar­bo­na­ma­mo­ny

      Sko­ro wcze­śniej­szy zapis jest nie­waż­ny, to ten zapis jest bez­przed­mio­to­wy.

 • Darekx

  Witam,
  Mam pyta­nie odno­śnie wypo­wie­dze­nia umo­wy naj­mu miesz­ka­nia na czas okre­ślo­ny od 25.10.2017 do 25.10.2018.
  W umo­wie prze­wi­dzia­na jest moż­li­wość roz­wią­za­nia umo­wy z jed­no­mie­sięcz­nym okre­sem wypo­wie­dze­nia.
  Czynsz wpła­cam do 10. każ­de­go mie­sią­ca.
  Pyta­nia
  1. Jeże­li umo­wę wypo­wiem 09 grud­nia czy to ozna­cza że do 10 stycz­nia mam opu­ścić lokal czy do 31 stycz­nia?
  2. Jeże­li do 10 stycz­nia to czy opła­ty za lokal liczyć jako pro­por­cjo­nal­ną do licz­by dni któ­re upły­nę­ly od 25 grud­nia tj. 11 stycz­nia — 25 grud­nia = 18 dni / 31 dni= 18/31 opła­ty mie­sięcz­nej?
  3. Czy wysła­nie wypo­wie­dze­nia w for­mie ema­ila jest wystar­cza­ją­ce dla sku­tecz­no­ści wypo­wie­dze­nia?
  4. Co z kau­cją wobec bra­ku zale­gło­ści w opła­tach?
  Z góry dzię­ku­ję za odpo­wiedź

  • skar­bo­na­ma­mo­ny

   Czy w umo­wie wska­za­no wypad­ki, w któ­rych może nastą­pić wypo­wie­dze­nie umo­wy naj­mu z Two­jej stro­ny?

   • Darekx

    Nie, tyl­ko że umo­wa moze być roz­wią­za­na z jed­no­mie­sięcz­nym okre­sem wypo­wie­dze­nia.

    • skar­bo­na­ma­mo­ny

     Jak napi­sa­łem wyżej w arty­ku­le, taki zapis umow­ny jest nie­waż­ny i nie może­cie tej umo­wy wypo­wie­dzieć bez przy­czy­ny. Pro­szę o ponow­ne zapo­zna­nie się z arty­ku­łem.

    • Kami­la Gąlezs

     Cześc Darekx, a co jeśli w umo­wie nie ma żad­ne­go zapi­su o moż­li­wo­śći wypo­wie­dze­nia umo­wy przez najem­cę ? Jest cał­ko­wi­cie pomi­nię­ty w klau­zu­li doty­czą­cej warun­ków wypo­wie­dze­nia. Czy w takiej sytu­acji Najem­ca nie ma żad­nych praw do wypo­wie­dze­nia tej umo­wy? Czy taka asy­me­tria upraw­nień jest waż­na ?

     • skar­bo­na­ma­mo­ny

      Jeże­li umo­wa jest zawar­ta na czas ozna­czo­ny to najem­ca może ją wypo­wie­dzieć tyl­ko z powo­du wad loka­lu (wska­za­ne wyżej) oraz w wypad­kach wska­za­nych w umo­wie. Jeże­li stro­ny nie wska­za­ły tych wypad­ków to najem­ca nie może jej wypo­wie­dzieć. Prze­cież po to zawie­ra się umo­wę na czas ozna­czo­ny by była gwa­ran­cja sta­ło­ści naj­mu.

      Jeże­li umo­wa jest zawar­ta na czas nie­ozna­czo­ny i czynsz jest płat­ny mie­sięcz­nie to najem­ca może wypo­wie­dzieć najem za 3 mie­sięcz­nym okre­sem wypo­wie­dze­nia ze skut­kiem na koniec mie­sią­ca.

 • PeKa

  Witam,

  Czy moge wypo­wie­dziec umo­we na czas okre­slo­ny z biu­rem nie­ru­cho­mo­sci, po otrzy­ma­niu doku­men­tow od wla­sci­cie­la loka­lu wypo­wie­dze­nia umo­wy z tym biu­rem? Dodam ze z biu­rem nie mozna sie skon­tak­to­wac, no i teo­re­tycz­nie nie moga juz wynaj­mo­wac tego loka­lu? Jak to sie ma do mojej umo­wy?

  • skar­bo­na­ma­mo­ny

   To zale­ży od kon­kret­ne­go sta­nu fak­tycz­ne­go, któ­ry jest. Cięż­ko na pod­sta­wie tak ską­pych infor­ma­cji to stwier­dzić.

 • Adrian Zając

  Pod­pi­sa­łem umo­wę naj­mu miesz­ka­nia od wrze­śnia do czerw­ca z mie­sięcz­nym okre­sem wypo­wie­dze­nia. Kwo­ta oplat wyno­si 1300 i w tym wszyst­ko, prąd,woda,ogrzewanie,internet,smieci. Pro­blem pole­ga na tym iż, pomi­mo tego ze 4 razy upo­mi­na­li­śmy się do wla­sci­cie­li aby pod­krę­ci­li grza­nie bo jest zim­no w dom­ku (któ­ry nie jest ocie­plo­ny), nie docze­ka­li­śmy się tego, a jeśli już to te odczu­wal­ne grza­nie trr­wa­lo 1 dzien. Kupi­li­smy farel­kę dogrze­wa­my się tak, Oni dalej nic nie robia. A dru­ga kwe­stia jest tego typu, że w dom­ku jest STRASZNA WILGOĆ. Ubra­nia smier­dzą wil­go­cią.. Za wyna­jem pła­ci­my do 20 każ­de­go mie­sią­ca, zna­leź­li­śmy już inne miesz­ka­nie pod­pi­sa­li­śmy umo­wy, obo­wia­zu­ja­aca od 12 stycz­nia. Czy wre­czyc wla­sci­cie­lom obec­ne­go miesz­ka­nia wypo­wie­dze­nie obo­wia­zu­ja­ce od 12 stycz­nia, czy wszyst­ko będzie ok, no i oczy­wi­ście opla­cic za miesz­ka­nie od 20 grud­nia do 12 stycz­nia.

  • Adrian Zając

   Wil­goć jest nawet w szaf­kach któ­rych jest żyw­ność, ze scian odpa­da tynk,farba od wil­go­ci.. Na praw­de wyglą­da to źle..

 • Wio­la Wio­la

  Dzień dobry,
  Chcia­ła­bym roz­wią­zać umo­wę pod­naj­mu. Wynaj­mu­je jedy­nie pokój stad taka umo­wa z jed­ną z wynaj­mu­ją­cych (jest nas tu trzy), kto­ra ma umo­we naj­mu z wła­ści­cie­lem. Umo­wa jest na czas nie­okre­slo­ny od wrze­snia 2017 z zacho­wa­niem pel­ne­go okre­su roz­li­cze­nio­we­go. Rozu­miem, ze skła­da­jąc wypo­wie­dze­nie dzis moge naj­wcze­sniej wypro­wa­dzic sie na koniec lute­go.. wla­sci­ciel poza tym nie chce mi oddać kau­cji twier­dząc, ze zacho­wa ja na poczet rachun­ków , kto­re przyj­da w czerw­cu. Ja potrze­bu­ję pie­nie­dzy z kau­cji na nowa kau­cje. Nie chce tu juz wynaj­mo­wać. Miesz­ka­nie jest w kiep­skim sta­nie, a na mate­ra­cu, na kto­rym śpię odkry­łam grzyb… w osta­tecz­no­sci rozu­miem, ze przyj­dzie wyrow­na­nie i nikt nie chce byc strat­ny, ale muesz­ka­jac tutaj tak krot­ko nie sadze, aby kosz­to­wa­lo ono az cala kau­cje (tym bar­dziej, ze jeste­smy trzy a mnie omi­ne­la polo­wa okre­su grzew­czes­go).. co robic? Chcia­ła­bym wypro­wa­dzić się naj­le­piej od razu.

  • skar­bo­na­ma­mo­ny

   Wypo­wie­dze­nie umo­wy naj­mu loka­lu zawar­tej na czas nie­ozna­czo­ny może nastą­pić za 3 mie­sięcz­nym okre­sem wypo­wie­dze­nia, ze skut­kiem na koniec mie­sią­ca. Prze­ciw­ne zapi­sy umow­ne są nie­waż­ne bowiem prze­pis art. 688 k.c. ma cha­rak­ter bez­względ­nie obo­wią­zu­ją­cy. Oczy­wi­ście zakła­dam, że czynsz opła­casz mie­sięcz­nie.

   Kau­cja pod­le­ga zwro­to­wi w ter­mi­nie mie­sią­ca od opróż­nie­nia loka­lu. Tutaj też prze­pis art. 6 ust. 4 usta­wy o ochro­nie praw loka­to­rów ma cha­rak­ter bez­względ­nie obo­wią­zu­ją­cy.

 • Anna

  Witam , mam pyta­nie . Jestem oso­ba wynaj­mu­ją­ca. Wyna­ję­łam w grud­niu miesz­ka­nie fir­mie budow­la­nej na czas nie ozna­czo­ny. W stycz­niu wła­ści­ciel fir­my stwier­dził ze nie będzie mi pła­cił za puste miesz­ka­nie (eki­pa wyje­cha­ła na mie­siąc do domu ) i zerwał umo­wę . Usta­li­li­śmy , ze w takim razie za poro­zu­mie­niem stron z woli najem­cy wypo­wie­my umo­wę bez zacho­wa­nia okre­su wypo­wie­dze­nia , pozo­sta­wia­jąc zalicz­kę bez zwro­tu z powo­du takiej sytu­acji . Napi­sa­li­śmy wypo­wie­dze­nie , w któ­rym zastrze­gli­śmy ze str nie maja do sie­bie żad­nych rosz­czeń finan­so­wych . Wypo­wie­dze­nie pod­pi­sa­li­śmy . Najem­ca korzy­sta­jąc z mojej chwi­li nie uwa­gi dopi­sał na wypo­wie­dze­niu ze zalicz­ka zosta­ła DO ROZLICZENIA i wykre­ślił brak rosz­czeń . Swój egzem­plarz scho­wał do kie­sze­ni i uciekł zosta­wia­jac mi taki sam pod­ro­bio­ny druk . Teraz doma­ga się zwro­tu zalicz­ki . Moje pyta­nie brzmi czy w tej sytu­acji mogę uznać wypo­wie­dze­nie za nie­waż­ne i zadać zapła­ty za 3 mie­sięcz­ny okres wypo­wie­dze­nia i czy w ogó­le tak pod­ro­bio­ny druk na jesz­cze jakieś zna­cze­nie praw­ne ? Z góry dzię­ku­je

  • skar­bo­na­ma­mo­ny

   Raczej nie możesz doma­gać się zapła­ty za 3 mie­sięcz­ny okres wypo­wie­dze­nia bo zde­cy­do­wa­li­ście się roz­wią­zać umo­wę za poro­zu­mie­niem stron. Nato­miast inną spra­wą jest to, że prze­ro­bie­nie doku­men­tu nie jest jesz­cze rów­no­znacz­ne ze zło­że­niem takie­go oświad­cze­nia woli, któ­re­go treść wska­zu­je doku­ment. Ty tego oświad­cze­nia woli nie zło­ży­łaś, więc nie wywo­łu­je ono skut­ków.

 • Domi­ni­ka Kru­pa

  Witam, pod­pi­sa­łam w 2017 umo­wę naj­mu na czas okre­ślo­ny do koń­ca mar­ca 2018 z mie­sięcz­nym okre­sem wypo­wie­dze­nia, jed­nak w ubie­głym tygo­dniu zadzwo­nił do mnie Wynaj­mu­ją­cy infor­mu­jąc mnie o wypo­wie­dze­niu umo­wy, gdyż chce wró­cić do mia­sta i tym samym swo­je­go miesz­ka­nia. Pro­sił, żeby odby­ło się to jak naj­szyb­ciej gdyż nie chce pła­cić za wyna­jem inne­go miesz­ka­nia posia­da­jąc prze­cież swo­je. Dodam, że poprzez rachun­ki za wodę odkry­łam, że nie wid­nie­je on na tych­że doku­men­tach jako wła­ści­ciel miesz­ka­nia. Co mogę w tej sytu­acji zro­bić? Powiem szcze­rze, że uwiel­biam to miesz­ka­nie i mia­łam zamiar prze­dłu­żać umo­wę naj­mu, a nie wypro­wa­dzać się z miesz­ka­nia. Dzię­ku­ję z góry za pod­po­wie­dzi, co mogę w tej sytu­acji zro­bić i pozdra­wiam.

 • Natka1992

  Witam, Wła­ści­ciel wypo­wie­dział mi umo­wę naj­mu poko­ju (30 stycz­nia br. — ust­nie). Wypro­wa­dzi­łam się 31 stycz­nia, rze­czy zosta­ły zabra­ne oraz pokój został wysprzą­ta­ny 2 lute­go. W umo­wie mam zapi­sy:
  ” Czynsz najem­ca zobo­wią­zu­je się pła­cić mie­sięcz­nie z góry do 10 dnia każ­de­go mie­sią­ca za dany mie­siąc”.
  Najem­ca może wypo­wie­dzieć umo­wę z zacho­wa­niem mie­sięcz­ne­go okre­su wypo­wie­dze­nia, a Wynaj­mu­ją­cy jed­ne­go mie­sią­ca lub za poro­zu­mie­niem stron”. Czy muszę pła­cić czynsz jesz­cze za luty, mimo, że tam nie miesz­kam, czy nie muszę?

 • Julia

  Witam,

  pro­szę o infor­ma­cję, czy zgod­ne z pra­wem i moż­li­we do wyeg­ze­kwo­wa­nia są zapi­sy w umo­wie na czas ozna­czo­ny (cho­dzi o ter­mi­ny dru­ko­wa­ny­mi):

  2.3. Niniej­sza umo­wa może zostać wypo­wie­dzia­na BEZ ZACHOWANIA TERMINU WYPOWIEDZENIA w nastę­pu­ją­cych przy­pad­kach:
  2.4.1. przez Wynaj­mu­ją­ce­go:
  (…)
  — Najem­ca zale­ga z zapła­tą czyn­szu, opłat eks­plo­ata­cyj­nych lub innych opłat PRZEZ OKRES DŁUŻSZY NIŻ 7 DNI.

  • skar­bo­na­ma­mo­ny

   Taki zapis umow­ny jest nie­waż­ny

 • Rena­ta Oku­lar

  Witam ser­decz­nie.
  Jestem osobą,która wynaj­mu­je mieszkanie.Jest pod­pi­sa­na od maja zeszłe­go roku umo­wa o najem okazjonalny.Najemca chce wypo­wie­dzieć umo­wę w try­bie natych­mia­sto­wym zgod­nie z arty­ku­łem 682 k.c.(skarży się,że jest w miesz­ka­niu zimno,że spół­dziel­nia nie wystar­cza­ją­co grze­je cen­tral­nym ogrzewaniem.Pojawił się grzyb przy oknie w jed­nym poko­ju i z nie­go nie korzy­sta­ją).
  Moje pyta­nie jest nastę­pu­ją­ce:
  Jeże­li powia­do­mił mnie o tym 09 lute­go a miesz­ka­nie zwol­ni do 2 tygo­dni co z zapła­tą czyn­szu za mie­siąc luty?
  Czynsz jest płat­ny do 10 każ­de­go mie­sią­ca.
  Czy ma mi zapła­cić tyl­ko za te 9 dni lutego,czy do dnia kie­dy zda mi klucze?Czy być może za cały mie­siąc?
  Czy takie wypo­wie­dze­nie jest zasad­ne?
  Z góry dzię­ku­ję za odpo­wiedź.
  Pozdra­wiam.