Wypowiedzenie umowy najmu przez najemcę

By | 5 czerwca 2016

Schlüsselübergabe Haus - hand-over of keys real estate

Strony umowy mają prawo zakończyć umowę najmu. Nie w każdym wypadku jednak można to czynić w dowolnym momencie. Już wcześniej opisałem przypadki, w których wynajmujący może wypowiedzieć umowę. Teraz przyszedł czas na zebranie w jednym wpisie wszystkich uprawnień najemców.

Kilka pojęć na początek

Ponieważ bardzo często w Internecie, na różnych forach, myli się wynajmującego z najemcą to chcę wyjaśnić oba pojęcia. Jest to niezmiernie istotne by zrozumieć ten wpis.

Wynajmujący – najczęściej właściciel mieszkania lub lokalu użytkowego, który udostępnia go najemcy do używania na podstawie umowy najmu.

Najemca – użytkownik mieszkania lub lokalu użytkowego, który używa go na podstawie umowy najmu.

Bardzo ważne uwagi początkowe

Ten wpis dotyczy wyłącznie uprawnień najemców. Uprawnienie wynajmujących nie są symetryczne więc zostały one opisane już wcześniej. Tutaj znajdziesz wpis dotyczący wypowiadania przez wynajmującego umowy najmu lokalu mieszkalnego, a tutaj lokalu użytkowego.

Uprawnienia najemcy są tożsame, zarówno w odniesieniu do najmu lokalu mieszkalnego, jak również w odniesieniu do najmu lokalu niemieszkalnego (użytkowego). Z uwagi na to zagadnienie to może być opisane wspólnie.

Ważne jest by wpis ten przeczytać do samego końca. Na końcu zebrałem wiele uwag proceduralnych, wspólnych dla poszczególnych omówionych zagadnień.

Wypowiedzenie przez najemcę umowy najmu bez podania przyczyny

Wypowiedzenie umowy najmu bez podania przyczyny dotyczy wyłącznie umowy zawartej na czas nie oznaczony. Uprawnienie do wypowiedzenie stosunku bezterminowego wynika z art. 673 § 1 k.c. Zgodnie z brzmieniem tego przepisu, uprawnienie do wypowiedzenia umowy najmu zawartej na czas nie oznaczony dotyczy obu jej stron, ale w odniesieniu do najmu lokali mieszkalnych uprawnienie to jest wyłączone dla wynajmującego na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy o ochronie praw lokatorów.

Uprawnienie najemcy do wypowiedzenia umowy najmu zawartej na czas nie oznaczony jest niezależne od tego, czy w umowie zawarto odpowiedni zapis umowny czy też go pominięto. Uprawnienie to bowiem wprost wynika z przytoczonego wyżej przepisu.

W pierwszej kolejności obowiązuje okres wypowiedzenia ustalony w umowie. Ustawodawca dał prymat ustaleniom stron w tym zakresie. Teoretycznie można ustalić ten termin dowolnie. Dopuszczalne jest zarówno ich skrócenie jak i wydłużenie. Należy to czynić jednak bardzo ostrożnie. Brak symetrii, czyli różne okresy wypowiedzenia dla najemcy i wynajmującego mogą prowadzić do nieważności takich zapisów w umowie. Modyfikacja terminu ustawowego nie może bowiem naruszać granicy swobody kształtowania umów. Musi odpowiadać właściwości umowy najmu. Dlatego najlepiej w umowie nie modyfikować ustawowych okresów wypowiedzenia, a jeżeli już to robimy to zachować symetrię uprawnień obu stron i/lub uzasadnić przyczynę takich ustaleń.

Gdy strony w umowie nie określą okresu wypowiedzenia, to obowiązują terminy ustawowe. Są one  zależne od częstotliwości płatności czynszu i wynoszą:

 • jeżeli czynsz jest płatny w odstępach czasu dłuższych niż miesiąc, umowę najmu można wypowiedzieć najpóźniej na trzy miesiące naprzód na koniec kwartału kalendarzowego;
 • jeżeli czynsz jest płatny miesięcznie, najem można wypowiedzieć najpóźniej na trzy miesiące naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego;
 • gdy czynsz jest płatny w krótszych niż miesiąc odstępach czasu – najem można wypowiedzieć na trzy dni naprzód;
 • jednakże gdy płatność czynszu odbywa się codziennie – okres wypowiedzenie wynosi jeden dzień.

Wypowiedzenie umowy zawartej na czas oznaczony

Umowę zawartą na czas oznaczony najemca można wypowiedzieć wyłącznie w wypadkach określonych w umowie. Ograniczenie takie przewidziane jest w art. 673 § 3 k.c.

Celem umowy najmu zawartej na czas oznaczony jest zapewnienie trwałości stosunku najmu i ochrona obu stron tej umowy. Z jednej strony najemca ma gwarancję, że stosunek najmu będzie trwał, a z drugiej strony wynajmujący ma gwarancję, że przez określony czas będzie otrzymywał czynsz. Umowa zawarta na czas oznaczony jest umową, w której oznaczony jest termin końcowy, a sposób oznaczenia tego terminu wyklucza niepewność co do nadejścia zdarzenia kończącego najem. Tak zawarte umowy pozwalają stronom podejmowanie działań w zaufaniu, że wynikające z nich prawa i obowiązki nie wygasną przedwcześnie. Stwarza to im możliwość lepszej ochrony ważnych interesów osobistych lub gospodarczych.

Jak już wskazałem , strony umowy najmu zawartej na czas oznaczony mogą w umowie przewidzieć możliwość wcześniejszego jej wypowiedzenia. Wymaga to określenia w umowie przyczyny, z jakiej wypowiedzenie może nastąpić. Na ten temat wielokrotnie wypowiadał się Sąd Najwyższy:

„Umowę najmu zawartą na czas oznaczony można wypowiedzieć wyłącznie w wypadkach określonych w tej umowie.” (V CSK 487/08 – wyrok SN – Izba Cywilna z dnia 19-06-2009)

„Swobodne wypowiadanie umów najmu zawartych na czas oznaczony nie jest dopuszczalne i ogranicza je treść art. 673 § 3 KC. Ustawodawca przewidział w nim jedynie możliwość wypowiadania umów zawartych na czas oznaczony w razie określenia w umowie wypadków wskazujących, kiedy będzie to dopuszczalne. Przepis art. 673 § 3 KC rozumiany jest jako zakaz wypowiadania takich umów w sytuacji, w której decyzja o wypowiedzeniu ma być pozostawiana tylko swobodnemu uznaniu samych stron lub strony umowy. Postanowienie, które zezwala na rozwiązanie w drodze swobodnego wypowiadania umów zawartych na czas oznaczony, jest więc nie tylko sprzeczne z naturą takiego stosunku, ale również z przepisem ustawy. Inaczej natomiast należy oceniać wprowadzenie do umowy najmu zawartej na czas oznaczony postanowienia, które przewiduje możliwość jej wypowiedzenia w określonych w tej umowie okolicznościach. W art. 673 § 3 KC ustawodawca uznał, za wystarczające wskazanie w umowie wypadków, upoważniających do wypowiedzenia umowy zawartej na czas oznaczony. Za uzasadnione należy uznać, że wskazanie tych okoliczności nie musi być enumeratywne, ale wystarczy ogólne ich oznaczenie.” (I ACa 402/13 – wyrok SA Gdańsk z dnia 20-09-2013)

„Zawarte w umowie postanowienie określające przypadek, w którym umowa najmu zawarta na czas oznaczony może zostać wypowiedziana, decyduje o uprawnieniu bądź braku uprawnienia do takiego wypowiedzenia.” (I ACa 1183/12 – wyrok SA Łódź z dnia 20-02-2013)

„Wynikający z art. 673§ 3 KC zakaz swobodnego wypowiadania umów najmu zawartych na czas oznaczony, w przypadku braku określenia w umowie wypadków wskazujących, kiedy to będzie dopuszczalne, nie oznacza absolutnej stabilizacji tego rodzaju stosunków obligacyjnych, gdyż jak wskazuje się w doktrynie i orzecznictwie ustawodawca dopuszcza możliwość rozwiązania takiej umowy w regulowanych ustawowo przypadkach (art. 664 § 2 KC, 667 § 2 KC, 672, 687 § 1, 685, 691 § 4, 703 KC). ” (V ACa 697/11 – wyrok SA Katowice z dnia 10-10-2012)

Wymieniona w umowie przyczyna powinna być wskazana w sposób dostatecznie jednoznaczny. Powinno to umożliwić obiektywną ocenę czy zastrzeżony wypadek nastąpił czy też nie. Przepis art 675 §3 k.c. zawiera przesłankę „wypadku określonego w umowie” co daje stronom możliwość uregulowania wypowiedzenia umowy najmu zawartej na czas oznaczony w bardziej elastyczny sposób. Językowe rozumienie „wypadku” obejmuje bowiem zdarzenia, wydarzenia, bądź fakty.

Orzeczenia Sądu Najwyższego wskazują wyjątkowo nierestrykcyjny kierunek interpretacji tego przepisu. W orzeczeniu Sądu Najwyższego z 21 listopada 2006 roku (III CZP 92/06) rozpatrywano rozwiązanie umowy z powodu „ważnych przyczyn”, a w późniejszym orzeczeniu Sądu Apelacyjnego w Łodzi z 20 lutego 2013 roku (I ACa 1183/12) rozpatrywano „szczególny przypadek”.  Nawet tak niedookreślone sformułowania uznano za dostateczną przesłankę wypowiedzenia umowy, mieszczącą się w ramach swobody zawierania umów. Wskazano jednocześnie, że przy tego typu sformułowaniach chodzi o sytuację nadzwyczajną, której nie dało się przewidzieć i która odbiega od zwykłego, typowego rozwoju wypadków. Jednocześnie zauważono, że winno to wynikać z podjęcia przez obie strony ryzyka wystąpienia sytuacji, w których takie zakończenie stosunku prawnego może nastąpić. Ryzyko występujące jedynie po jednej ze stron nie mieści się w ramach tych niedookreślonych sformułowaniach. Nie może ono także wynikać z swobodnej decyzji strony umowy.

Nie jest możliwe wskazanie w umowie zawartej na czas oznaczony możliwości jej wypowiedzenia bez wymienionej przyczyny. Taki zapis jest po prostu nieważny. Złożone na podstawie takiego zapisu drugiej stronie wypowiedzenie pozostanie bezskuteczne. Stosunek najmu będzie trwał nadal po upłynięciu wskazanego w nim okresu.

Tak więc, jeżeli strony umowy przewidzą w umowie przypadek, w którym mogą wypowiedzieć umowę, to wypowiedzenie takie jest dopuszczalne. Okres wypowiedzenia można dostosować w taki sam sposób jak opisałem wyżej, a jeżeli tego nie zrobimy, to obowiązują opisane wcześniej ustawowe okresy wypowiedzenia.

Muszę zwrócić uwagę, że umowa najmu zawarta na czas oznaczony dłuższy niż 10 lat, po upłynięciu pierwszych 10 lat traktowana jest jako umowa zawarta na czas nieokreślony i po tych 10 latach można ją wypowiedzieć jak każdą inną umowę zawartą na czas nie oznaczony. Jednakże, jeżeli umowę najmu  zawiera dwóch przedsiębiorców, to wtedy okres gwarantowanego najmu wydłuża się z 10 do 30 lat.

Rękojmia

Na wynajmującym ciąży obowiązek utrzymania lokalu w stanie przydatnym do umówionego użytku. Dotyczy to oczywiście powinności wykonywania napraw, do których nie jest zobligowany najemca. Wcześniej już przygotowywałem wpis dotyczący podziału tych obowiązków między najemcę i wynajmującego, tak w lokalu użytkowym, jak i w lokalu mieszkalnym.

Zgodnie z art. 663 k.c. jeżeli w czasie trwania najmu lokal wymaga napraw, które obciążają wynajmującego, a bez których nie jest on przydatny do umówionego użytku, najemca może wyznaczyć wynajmującemu odpowiedni termin do wykonania napraw. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu najemca może dokonać koniecznych napraw na koszt wynajmującego.

Z kolei zgodnie z art. 664 § 2 k.c. jeżeli w chwili wydania najemcy rzecz miała wady, które uniemożliwiają przewidziane w umowie używanie rzeczy, albo jeżeli wady takie powstały później, a wynajmujący mimo otrzymanego zawiadomienia nie usunął ich w czasie odpowiednim, albo jeżeli wady usunąć się nie dadzą, najemca może wypowiedzieć najem bez zachowania terminów wypowiedzenia.

Zestawiając oba te przepisy zauważamy, że różnią się one przesłanką wady. Uprawnienie do wypowiedzenia umowy najmu bez zachowania terminu wypowiedzenia powstaje dopiero w momencie gdy lokal ma wady uniemożliwiające przewidziane w umowie używanie go oraz gdy wynajmujący mimo otrzymanego zawiadomienia nie usunął ich w odpowiednim czasie. Pojęcie wady wiąże się w istocie z nienależytym wykonaniem zobowiązania. Możemy podzielić je na wady fizyczne, oraz wady prawne.

Przykładem wystąpienia wady fizycznej jest pozbawienie lokalu dopływu prądu, co stanowi wadę wyłączającą jego przydatność do umówionego  (I ACa 264/12 – wyrok SA Warszawa z dnia 05-10-2012). Jeżeli chodzi o wadę prawną to na pewno wystąpi ona gdy lokal jest obciążony prawem lub prawami osoby trzeciej.

W każdym jednak wypadku, wypowiedzenie najmu z powodu wad istniejących od samego początku jest możliwe tylko wówczas gdy wady te uniemożliwiają przewidziane w umowie używanie lokalu. Gdy wady ujawnią się później to wypowiedzenie jest możliwe tylko gdy wynajmujący na skutek wezwania najemcy z zakreśleniem odpowiedniego terminu nie usunie wad albo gdy obiektywnie wady nie dadzą się usunąć i oczywiście wady te muszą uniemożliwiać przewidziane w umowie używanie lokalu.

Gdy na skutek istnienia wady tylko ograniczona jest przydatność lokalu do umówionego użytku, to najemca nie może wypowiedzieć umowy. W tym przypadku ma on jedynie uprawnienie do żądania odpowiedniego obniżenia czynszu za czas trwania .

Wady zagrażające zdrowiu najemcy lub jego domowników albo osób u niego zatrudnionych

Wracając do pojęcia wad, ustawodawca przewidział jeszcze jedną przesłankę dla wypowiedzenia umowy w związku z wadami. Mianowicie zgodnie z art. 682 k.c. jeżeli wady najętego lokalu są tego rodzaju, że zagrażają zdrowiu najemcy lub jego domowników albo osób u niego zatrudnionych to najemca może wypowiedzieć najem bez zachowania terminów wypowiedzenia. Uprawnienie to może zrealizować niezależnie od tego czy o wadach tych wiedział w chwili zawarcia umowy czy też nie.

Uprawnienie do złożenia wypowiedzenia przez najemcę w tym trybie uwarunkowane jest istnieniem wady lokalu w postaci takiego jego stanu technicznego lub sanitarnego, że stwarza to realne zagrożenie dla zdrowia najemcy lub przebywających w nim domowników albo pracowników. Wystarczającą przesłanką jest realność zagrożenia, nie jest wymagane zaistnienie skutku czyli faktyczne pogorszenie się stanu zdrowia. Dodatkowo w wyroku z dnia 21 maja 1974 roku (II CR 199/74 – wyrok SN – Izba Cywilna) Sąd Najwyższy wskazał, stan zagrożenia życia lub mienia osób zamieszkujących budynek to nie tylko stan polegający na tym, że budynek jest zagrożony bezpośrednio w swym fizycznym istnieniu, ale także stan wynikający z zagrożenia życia na skutek warunków antysanitarnych, jak i nadmierne zawilgocenie i zagrzybienie, których nie usuwa się przez okres kilkuletni. Z kolei w 1986 roku (II CR 362/86 – wyrok SN – Izba Cywilna z dnia 1 grudnia 1986) wskazano, że użycie przez wykonawcę do budowy domu (mieszkania) materiałów budowlanych emitujących substancje toksyczne, które zagrażają życiu osób korzystających z tego domu (mieszkania) rodzi odpowiedzialność cywilną wykonawcy wobec tych osób za szkodę wyrządzoną takim działaniem. To też jest przesłanka dla zastosowania przez najemcę wypowiedzenia umowy najmu bez zachowania terminu wypowiedzenia w trybie omawianego przepisu. Niewątpliwie taką przesłanką będzie też groźba zawalenia się budynku, a nawet oddziaływanie na dany lokal innych lokali lub nieruchomości znajdujących się w sąsiedztwie np. nadmiernym hałasem albo czynnikami powodującymi alergię. Choć w wypadku tego ostatniego należy przyjąć, że może dotyczyć to wyłącznie czynników, których występowanie nie jest powszechne. Ciężko bowiem przyjąć za zasadne wypowiedzenie z powodu pylenia roślin.

Uprawnienie do wypowiedzenia umowy najmu przez najemcę na podstawie art. 682 k.c. powstaje dopiero po wezwaniu wynajmującego do usunięcia wady i mimo takiej możliwości niewykonanie przez niego obowiązku. Wezwanie to może być przedstawione w każdej prawnie dozwolonej formie.

Ogólne reguły wypowiadania umowy

O wypowiedzeniu umowy możemy mówić dopiero z chwilą jego złożenia drugiej stronie. Wypowiedzenie jest jednostronnym oświadczeniem woli, co oznacza, że osoba je składająca powoduje wygaszenie stosunku prawnego z upływem terminu wypowiedzenia niezależnie od woli drugiej strony.

Okres wypowiedzenia zaczyna się liczyć od dnia, w którym druga strona mogła zapoznać się z oświadczeniem o wypowiedzeniu. Tę zasadę należy rozumieć w taki sposób, że sam fakt możliwości zapoznania się z wypowiedzeniem jest równoznaczny z rozpoczęciem biegu okresu wypowiedzenia.

Umowa najmu wygasa z upłynięciem okresu wypowiedzenia.

Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron

Oczywiście w każdym wypadku umowę można rozwiązać na skutek zgodnych oświadczeń woli obu stron tej umowy. Strony w takim wypadku korzystają z zasady swobody kontraktowania, która oprócz swobody zawarcia umowy, wyboru kontrahenta, obejmuje także jej zakończenie. W wypadku chęci rozwiązania umowy w tym trybie strony powinny osiągnąć satysfakcjonujący obie strony kompromis i złożyć zgodne oświadczenia woli w formie przewidzianej umową, a gdy to nie zostało w umowie przewidziane to w takiej samej formie jak zawarto umowę.

 • Jolanta

  Na jakiej podstawie twierdzisz, że nie można rozwiązać umowy na czas określony bez podania przyczyny? Przecież co nie jest zakazane jest dozwolone!

  • skarbonamamony

   To wynika z zasad wnioskowania prawniczego i reguł wykładni prawa.

   W art. 673 § 1 ustawodawca wskazuje, że jeżeli czas trwania najmu nie jest oznaczony, zarówno wynajmujący, jak i najemca mogą wypowiedzieć najem z zachowaniem terminów umownych, a w ich braku z zachowaniem terminów ustawowych,
   a z kolei w § 3 dodatkowo wskazuje, że jeżeli czas trwania najmu jest oznaczony, zarówno wynajmujący, jak i najemca mogą wypowiedzieć najem w wypadkach określonych w umowie.

   Dodatkowo trzeba zauważyć, że przepis §3 jest stosunkowo nowy. Wszedł w życie 10 lipca 2001 roku. Do tego dnia wypowiadanie umowy najmu zawartej na czas oznaczony z przyczyn innych niż ustawowe nie było możliwe wcale.

   Zasada swobody umów – art. 353[1] k.c. wskazuje, że strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. Możliwość wypowiedzenia bez przyczyny umowy zawartej na czas oznaczony jest sprzeczny właśnie z właściwością (naturą) umowy terminowej, która ma stronom zapewnić trwałość tego stosunku.

   Skoro ustawodawca w art. 673 § 1 wskazuje, że umowę zawartą na czas nie oznaczony można wypowiedzieć to rozumując a contrario nie stosuje się tego przepisu do sytuacji, do których nie odnosi się on wprost, a więc do umów terminowych. A skoro w art. 673 § 3 wskazano, ze wypowiedzenie najmu zawartego na czas oznaczony można dokonać jedynie w wypadkach określonych w umowie, to wypowiedzenie umowy zawartej bez zastrzeżenia takiego wypadku nie jest dopuszczalne oraz nie jest możliwe jej wypowiedzenie gdy wypadek taki nie zaistniał.

   Zresztą nie jest to tylko moja opinia. Wskazałem we wpisie szereg orzeczeń Sądu Najwyższego na ten temat.

 • Aga Klus

  Jeżeli do umowy najmu na czas określony dołączono aneks ze każda ze stron może wypowiedzieć umowę z miesięcznym okresem poprzedzajacym bez przyczyny to trzeba to zaakceptować? Czy może w umowie musi być konkretna sytuacja w jakiej takie rozwiązanie może nastąpić?

  • skarbonamamony

   Tak zapis jest sprzeczny z prawem, a w konsekwencji nie wiąże stron. Jest o tym w artykule, a także w poprzednim komentarzu.

   By była możliwość wypowiedzenia umowy zawartej na czas oznaczony, umowa musi wskazywać wypadki w jakich takie wypowiedzenie może nastąpić.

   Dodatkowo, nie w każdym wypadku wynajmujący będzie mógł z takiego wypowiedzenia skorzystać bowiem przy najmie lokali mieszkalnych na zasadach ogólnych (nie umowa najmu okazjonalnego lokalu) wynajmujący dodatkowo ograniczony jest przepisem art. 11 ust. 1 ustawy o ochronie praw lokatorów. Więcej na ten temat tutaj: http://skarbonamamony.pl/wypowiedzenie-umowy-najmu-mieszkania-przez-wynajmujacego.html

   • Grabol

    Witam. Jak rozumieć Pański powyższy zapis cyt. „Dodatkowo, nie w każdym wypadku wynajmujący będzie mógł z takiego
    wypowiedzenia skorzystać bowiem przy najmie lokali mieszkalnych na
    zasadach ogólnych (nie umowa najmu okazjonalnego lokalu) wynajmujący
    dodatkowo ograniczony jest przepisem art. 11 ust. 1 ustawy o ochronie
    praw lokatorów.”
    Czy wskazany art. 11 ust. 1 ustawy o ochronie
    praw lokatorów nie wyłącza wynajmującemu w sposób bezwzględny możliwość wypowiedzenia umowy najmu zawartej na czas oznaczony? Czy są jakieś „wypadki”, kiedy wynajmujący posiada take uprawnienie?
    Druga rzecz, to czy mógłby Pan wskazać, jako praktyk, przykładowy katalog wypadków wskazanych w ww art. 675 §3 kc, które „Powinny umożliwić obiektywną ocenę czy zastrzeżony wypadek
    nastąpił czy też nie. Językowe rozumienie „wypadku” obejmuje
    zdarzenia, wydarzenia, bądź fakty”?

    • skarbonamamony

     Jeżeli chodzi o pierwsze pytanie, to miałem na myśli to, że w umowie najmu okazjonalnego lokalu ustawodawca dopuścił możliwość wypowiedzenia takiej umowy również przez wynajmującego w wypadkach przewidzianych w umowie. Proszę zajrzeć tutaj: http://skarbonamamony.pl/umowa-najmu-okazjonalnego-lokalu.html
     Z praktyki to tak jak napisałem, kierunek interpretacji tego wymogu jest bardzo „luźny”. Począwszy od wskazanych w cytowanych orzeczeniach „ważnych przyczynach”, przez „zmianę miejsca pracy przez najemcę”, „skreślenie z listy studentów”, „zakup własnego mieszkania”. Inną sprawą jest, czy wynajmujący musi godzić się z takimi propozycjami. Wszak wynajmującemu zależy na długotrwałym wynajmowaniu lokalu. Ale strony mogą ukształtować to zagadnienie zgodnie ze swoimi planami, a potencjalna zgoda na zapis umowny dopuszczający wypowiedzenie najmu może być argumentem w negocjacjach dotyczących wysokości czynszu.

 • Rah V Gelerth

  Kiedy wprowadzałem się do mieszkania ( w lutym tego roku) wynajmujący oświadczył, że jeden pokój jest do remontu. W chwili obecnej żąda odmalowania pozostałych pomieszczeń pod groźbą wypowiedzenia umowy!Umowa na czas określony, bez żadnych zapisów odnośnie remontów. Nie bardzo mam ochotę malować komuś mieszkanie na własny koszt, wynajmujący nawet nie odświeżył mieszkania po poprzednich lokatorach co dokumentują zdjęcia zrobione przed wprowadzeniem więc chyba szuka takiego co to zrobi za niego. Czy ma prawo tego żądać?

  • skarbonamamony

   W okresie trwania najmu obowiązki w zakresie remontów opisuje ten artykuł:http://skarbonamamony.pl/kto-placi-za-remonty-i-naprawy-w-wynajmowanym-mieszkaniu.html

   Natomiast po zakończeniu najmu, jeżeli umowa nie zawiera innych uregulowań, zgodnie z art. 6e ust. 1 ustawy o ochronie praw lokatorów po zakończeniu najmu i opróżnieniu lokalu najemca jest obowiązany odnowić lokal i dokonać w nim obciążających go napraw, a także zwrócić wynajmującemu równowartość zużytych elementów wyposażenia technicznego, wymienionych w art. 6b ust. 2 pkt 4, które znajdowały się w lokalu w chwili wydania go najemcy. Jeżeli najemca w okresie najmu dokonał wymiany niektórych elementów tego wyposażenia, przysługuje mu zwrot kwoty odpowiadającej różnicy ich wartości między stanem istniejącym w dniu objęcia lokalu oraz w dniu jego opróżnienia. Należne kwoty oblicza się według cen obowiązujących w dniu rozliczenia.

 • Mariusz Szafran

  We wrześniu ma zakończyć się remont w przyznany mi w tym roku mieszkaniu komunalnym, a aktualnie wynajmuje z umową na czas nieokreślony z trzymiesiecznym wypowiedzeniem.
  Co mam zrobić żeby w październiku nie płacić dwóch czynszów?
  Na porozumienie nie mam co liczyć

  • skarbonamamony

   Niestety mamy już sierpień, więc okres wypowiedzenia 3 miesięcznego, ze skutkiem na koniec miesiąca zakończy się z końcem listopada. Oprócz rozwiązania umowy za porozumieniem stron nie ma innych sposobów wcześniejszego zakończenia najmu.

   Pacta sunt servanda

 • Michał Koszelak

  Podpisałem umowę wynajmu na 1,5 roku z miesięcznym okresem wypowiedzenia. W ciągu 4 miesięcy okazało się, że właściciel zawyża rachunki . Czy mogę na tej podstawie wypowiedzieć wynajmującemu umowę ze skutkiem natychmiastowym czy będę musiał odczekać miesiąc?

  • skarbonamamony

   Przyczyny z powodu których możesz wypowiedzieć najem są opisane w artykule. Nie ma wśród nich tego co wskazałeś.
   Jeżeli umowa zawiera możliwość wypowiedzenia bez podania przyczyny to takie zapis jest nieważny. Wskazałem to w artykule.
   Biorąc to pod uwagę, nie możesz wypowiedzieć umowy przed upłynięciem okresu na jaki była zawarta. Zawyżone rachunku łatwo rozliczyć, chociażby przez potrącenie.

 • Piotrek Kraszewski

  Czy wynajmujący może zabrać kaucję jako kara za wcześniejsze wypowiedzenie umowy? I ile wynajmujący może maksymalnie miesięcy zarządzać wypowiedzenia przy podpisaniu umowy?

  • skarbonamamony

   Jeżeli tak się umówiliście to może. A drugiego zdania niestety nie rozumiem.

 • Piotrek Kraszewski

  Przy umowie na rok czasu jaki jest okres wypowiedzenia?

 • Andrzej K

  Jeżeli wypowiedziałem umowę najmu i się już wyprowadziłem to płacę tylko czynsz czy świadczenia (za wodę i wywóz śmieci) również?

  • skarbonamamony

   To zależy jak sformułowana jest umowa, a także od czego zależą opłaty za śmieci w gminie w której jest zlokalizowany lokal. Zwróć uwagę, że część opłat ma charakter stały/zaliczkowy, a część związana jest z faktycznym zużyciem.

   Ja bym ostatnie zdanie wpisał „umowa najmu wygaśnie z dniem 31.12.2016” bo jest bardziej jednoznacznie. Wypowiedzenie można wysłać/doręczyć nawet dziś.

 • Zrozpaczona

  Co w przypadku, jeśli podpisałam umowę do 15 czerwca od 15 września, ale chce zrezygnować. W umowie nie ma żadnych informacji na temat wypowiedzenia. Czy to znaczy, że jeśli nie będę płaciła rachunków właściciel sam mi da wypowiedzenie i przepadnie mi tylko kaucja? Czy w takim przypadku będę miała dług u właściciela za okres do wypowiedzenia lub do końca umowy?

  • skarbonamamony

   Prawo wypowiedzenia jest uprawnieniem wynajmującego, a nie jego obowiązek. Wcale nie musi jego składać. Może domagać się zapłaty należnego czynszu za kolejne okresy trwania umowy, sprzedać roszczenie o czynsz, zastosować ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych do przedmiotu najmu oraz szereg innych czynności.
   Czy nie lepiej porozmawiać z wynajmującym i rozwiązać umowę za porozumieniem stron? Nawet godząc się na jakieś dodatkowe dla niego wynagrodzenie z tego tytułu?

 • Maciej

  Czy mogę wypowiedzieć umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku gdy okazało się, że jeden z sąsiadów jest nadmiernie hałaśliwy? Konkretnie, to notorycznie zakłóca ciszę nocną bardzo głośną muzyką i wrzaskami przez całą noc do rana. Właściciel był o tym informowany, informacja również trafiła do administracji budynku, kilkukrotnie była wzywana policja. Wszystko bez wymiernego rezultatu.

  • skarbonamamony

   Skoro nie wypisałem takiej możliwości w artykule powyżej to takiej możliwości nie ma.

   Ciężko uznać, że wynajmujący odpowiada za poczynania sąsiada, który nie przestrzega nie tylko regulaminu porządku domowego ale też zasad współżycia społecznego. W związku z tym można wnioskować do administracji o wszczęcie procedury sprzedaży lokalu/spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w drodze licytacji. Zakładam, że jest on właścicielem lokalu. Jeżeli on jest najemcą to przysługuje Ci prawo do skorzystania z poniższego przepisu

   Art. 13 ustawy o ochronie praw lokatorów
   1. Jeżeli lokator wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali w budynku, inny lokator lub właściciel innego lokalu w tym budynku może wytoczyć powództwo o rozwiązanie przez sąd stosunku prawnego uprawniającego do używania lokalu i nakazanie jego opróżnienia.

 • Leszek Dąbkowski

  Jestem wynajmującym lokal użytkowy na czas określony do 31-12-2016r.
  Najemca wypowiedział umowę najmu 26-09-2016r.
  W umowie jest zapis o wypowiedzeniu bez podania przyczyn z miesięcznym okresem wypowiedzenia.
  Czy taki zapis jest skuteczny i jak się ma do Art.673 par 3 kodeksu cywilnego.

  • skarbonamamony

   Odpowiedź na to pytanie jest w treści wpisu.

   Umowę zawartą na czas oznaczony najemca można wypowiedzieć wyłącznie w wypadkach określonych w umowie. Ograniczenie takie przewidziane jest w art. 675 § 3 k.c.

   Nie jest możliwe wskazanie w umowie zawartej na czas oznaczony możliwości jej wypowiedzenia bez wymienionej przyczyny. Taki zapis jest po prostu nieważny własnie na podstawie w art. 675 § 3 k.c. Złożone na podstawie takiego zapisu drugiej stronie wypowiedzenie pozostanie bezskuteczne. Stosunek najmu będzie trwał nadal po upłynięciu wskazanego w nim okresu.

 • Sylwia Wolna

  Mam pytanie,byłam najemcą najmu okazjonalego na pół roku z takim zapisem
  Umowa może zostać rozwiązana przez strony w trybie porozumienia okreslającego termin opuszczenia lokalu…wypowiedziałam meilowo co jest dopuszczalne w umowie z powodu trudnej sytuacji finansowej i podwyzki czynszu prze wynajmującego co jest dla nas nie do przyjecia.Wypowiedziałam 28 lipca, spotkała się ze mną 29 lipca w lokalu i powiedziała że potwiedza ale teraz nie ma czasu bo wyjezdza i spotkamy sie w sierpniu.
  11 sierpnia spotkalismy się i Pani oswiadczyła że musze zapłacić za cały miesiąc jeszcze…bo tak jest w umowei a w umowie tego nie ma…i co ja mam robić płacic za miesiąc dodatkowo skoro nie mieszkałam i nie mam ustalonego wypowiedzenia…

 • Jon

  Witam
  Chciałem zapytać co mam zrobić jezeli wynajmujacy telefonicznie wypowiedzial mi umowe najmu. Ja nieznajac przepisow prawa myślałem ze to wystarczy i sie zgodzilem. Mineły 2 miesiace i nadchodzi termin w ktorym mam sie wyprowadzic. Z tego co przeczytalem widze ze powinienem dostac to wypowiedzenie na pismie aby było ważne. Powiedziałem to wlascicielce mieszkania jednak ona twierdzi ze wystarczy wypowiedzenie ustne i nie dostarczyc mi tego na pismie.
  Niechce sie z nia klucic i dluzej tutaj mieszkac chcialbym sie wyprowadzic w terminie ktory wspolnie z nia ustalilem przez telefon.
  W Jaki sposob moge sie zabezpieczyc aby miec dowod ze umowa najmu została rozwiazana.
  Dodam ze proponowałem jej podpisanie rozwiazania umowy za porozumieniem stron, a sam wypowiedzenia jej nie skladałem bo nieznam jej adresu na ktory moglbym takie wypowiedzenie wysłać i musial bym zachowac umowny czas wypowiedzenia na ktory ona sie nie zgodzi (bedzie probowala mnie wyrzucic z mieszkania).

  • skarbonamamony

   Niestety wynajmująca nie ma racji. Jej wypowiedzenie powinno mieć formę pisemną i to pod rygorem nieważności.

   By rozwiązać Pana problem proponuje odpowiedni zapis dodać do protokołu przekazania lokalu.

   • jon

    Dziekuje za szybko odpowiedz
    Własnie o tym myślałem aby dodac zapis:

    Stan mieszkania w dniu zdania lokalu X przy ulicy Y dla własciciela Z.

    Czy taki zapis wystarczy jako dowod na to ze wynajmojacy odebrał odemnie mieszkanie i ja juz w nim nie mieszkam i nie obowiazuje mnie placenie rachunkow i czynszu?
    Czy nagranie rozmowy w dniu zdania lokalu w ktorej wynajmujacy mowi mi ze wypowiada mi umowe było by wystarczającym dowodem w sądzie ?

    Z góry dziekuje i pozdrawiam

    • skarbonamamony

     Taki zapis nie rozwiązuje stosunku prawnego, który z punktu widzenia prawa będzie trwał nadal.

     „Strony zgodnie rozwiązują łączącą je umowę najmu z dniem ………..”

     • Jon

      Mam nadzieje ze nie beda sprawiali problemu aby podpisac protokul przekazania lokalu z takim zapisem.
      Jezeli beda sie spierać rozumiem ze nie powinienm oddawac kluczy i sie wyprowadzac z mieszkania. I mam prawo wezwac policje jezeli wynajmujacy nie beda chcieli opuscic lokalu?

      Bardzo dziekuje za pomoc

     • skarbonamamony

      A proszę powiedzieć, czy w umowie najmu jest zapis, że „wszelkie zmiany/aneksy muszą być wprowadzane w formie pisemnej pod rygorem nieważności” lub podobny zapis?

     • Jon

      Jest taki zapis:
      „Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności”

     • skarbonamamony

      Czyli wszystko jasne. Rozwiązanie umowy w takim wypadku musi być dokonane w formie pisemnej. Ustne ustalenia będę po prostu nieważne. Strony same tak ustaliły.

      Myślę, że argument, który znalazła Pani w umowie najmu będzie wystarczający by zaproponowane przeze mnie zdanie w protokole zdawczym się znalazło.

     • Jon

      a jak w przypadku braku mozliwosci dogadania sie i proby wyrzucenia mnie siłą?
      Mam prawo sie bronic i wezwac policje ?

     • skarbonamamony

      Oczywiście. Próba siłowego pozbawienia posiadania mieszkania jest przestępstwem. Niezależnie od tego czy jest to przemoc wobec osoby czy wobec rzeczy (np. wymiana zamka, wyrzucenie rzeczy z mieszkania). Różnią je tylko podstawa prawna przestępstwa no i możliwa kara.

      Najlepiej po prostu wezwać Policję.

     • Jon

      jeszcze raz dziekuje za pomoc

     • Jon

      Czy taki protokuł wystarczy:
      http://imgur.com/a/xUhbR

      aby miec dowod ze umowa zostala rozwiazana?

      Nie dodałem wiecej szczegółów do protokołu ponieważ ta pani wzbrania sie przed podpisaniem czego kolwiek 🙁

 • Justyna Maciejewska

  Witam, mam ciężki temat, podpisałam umowę w roku 2014, po tym roku był aneks, z okresem rocznym. Umowa kończyła się 31 września 2016, roku, Pani z nieruchomości, która reprezentuje najemcę wysłała e-maila z zapytaniem czy przedłużamy o kolejny rok umowę, odpasałam e-mailem proszę wysłać dokumenty do przedłużenia. Do dnia dzisiejszego nie mam umowy… ale w między czasie chytrus wynajmujący zerwał umowę z Nieruchomościami i wysłał mi umowę.. w październiku , którą nie podpisałam do dziś.. Ciągle nie ma albo ogrzewani albo ciepłej wody i chce wypowiedzieć umowę ale do czego jak nie mam umowy i jaki mam termin? Dziękuje za pomoc bo straszą mnie 3 miesięcznym wypowiedzeniem a ja chcę jak najszybciej.

 • Jon

  Wydaje mi sie ze w artykule jest błąd w terminie wypowiedzenia umowy najmu na czas nieoznaczony

  „jeżeli czynsz jest płatny miesięcznie, najem można wypowiedzieć najpóźniej na trzy miesiące naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego;”

  Art. 673. § 2. Ustawowe terminy wypowiedzenia najmu są następujące:
  „gdy czynsz jest płatny miesięcznie – na miesiąc naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego;”

  • skarbonamamony

   W artykule nie ma błędu. Przepis art. 688 k.c., w odniesieniu do najmu lokalu, modyfikuje okresy wypowiedzenia określone w art. 673 § 2 k.c. w ten sposób, że dla czynszu płatnego miesięcznie określa okres wypowiedzenia na trzy miesiące naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego. Art. 688 k.c. jest przepisem szczególnym w stosunku do przepisu ogólnego art. 673 § 2 k.c.

   • Jon

    Oba artykuły mowia o umowie najmu na czas nieoznaczony.
    Oba podaja czas wypowiedzenia najmu przy czynszu płatnym mieśiecznie.
    Skąd mam wiedziec ze 688 jest wazniejszy niz 673

    • skarbonamamony

     W wypadku najmu lokalu jest to przepis szczególny.

     W wypadku takiego zbiegu przepisów, które pozornie regulują to samo, zgodnie z zasadami wykładni prawa stosuje się reguły kolizyjne. To jest część rzemiosła prawniczego.

     W tym wypadku zastosowanie znajduje reguła kolizyjna Lex specialis derogat legi generali (przepis szczególny uchyla przepis ogólny).

     Taką samą regułę kolizyjną stosuje się pomiędzy ustawą o ochronie praw lokatorów, a kodeksem cywilnym wtedy, gdy obie te ustawy regulują te same zagadnienia w odmienny sposób (np. wypowiedzenie najmu przez wynajmującego). W wypadku najmu lokali mieszkalnych to ustawa o ochronie praw lokatorów jest ustawą szczególną (lex specialis) w stosunku do kodeksu cywilnego, który jest ustawą ogólną.

     • Jon

      Widze ze prawo jest trudniejsze niz mi sie wydawało 🙁
      Czy jezeli złoże wypowiedzenie dla wynajmujacego i wpisze
      „wypowiadam umowe najmu dnia XYZ z zachowaniem terminu ustawowego”
      bo nie wiem jaki termin mam wpisac zeby był zgodny z umowa i prawem a niechce zeby ktos podważył ważność wypowiedzenia? czy takie rozwiazanie jest dobre?

     • skarbonamamony

      Rozumiem, że umowa zawarta jest na czas nie oznaczony. Zakładam też, że umowa nie przewiduje innego okresu wypowiedzenia.
      Teoretycznie można tak wpisać, ale najistotniejsze jest by wypowiedzenie dotarło do wynajmującego najpóźniej w poniedziałek, by okres wypowiedzenia zakończył się 31 stycznia 2017 (czynsz płatny miesięcznie więc okres wypowiedzenia trwa 3 miesiące). Wypowiedzenie musi dotrzeć do wynajmującego by rozpoczął się okres wypowiedzenia. Samo wysłanie listu z wypowiedzeniem w poniedziałek nie rozpoczyna biegu okresu wypowiedzenia.

     • Jon

      Tak umowa jest na czas nieokreslony i nie ma w niej nic o terminach wypowiedzenia umowy.
      Co moge zrobic jezeli nieznam adresu wynajmujacego? Cala jego korespondencja przychodzi do mieszkania ktore od niego obecnie wynajmuje.
      Czy jezeli wręcze mu wypowiedzenie osobiscie musze miec pokwitowanie ze takie wypowiedzenie dostał?

     • skarbonamamony

      A w umowie najmu nie ma jego adresu zamieszkania?

      A zadzwonić nie można i się zapytać o adres?

      W wypadku doręczenia osobistego należy uzyskać pokwitowaniu odbioru z datą.

     • Jon

      własnie nie 🙁 tak podpisałem tą umowe i teraz mam problemy

     • skarbonamamony

      Masakra, „kocham” takich niestarannych wynajmujących…

      Możesz wykorzystać art. 6g ustawy o ochronie praw lokatorów, który stanowi iż w okresie trwania najmu strony umowy są obowiązane informować się nawzajem na piśmie o każdej zmianie adresu swojego zamieszkania lub siedziby. W razie zaniedbania tego obowiązku korespondencję wysłaną na ostatni adres listem poleconym, za potwierdzeniem odbioru i nieodebraną, uważa się za doręczoną.

      Jak z tego wynika musisz wysłać list polecony za potwierdzeniem odbioru. Po 14 dniach od dnia pierwszej próby doręczenia przez listonosza, Twoje wypowiedzenie będzie uważać się za doręczone. Przez to jednak wydłuży Ci się o miesiąc okres wypowiedzenia…

     • Jon

      Jutro przychodzi wynajmujaca po klucze, mam nadzieje ze uda mi sie z nia dogadać i podpisze rozwiazanie za porozumieniem stron. Ona jak i ja chcemy rozwiazac umowe tylko ona boi sie czegokolwiek podpisywac.

 • Magda

  Witam. Mam duży problem z wypowiedzeniem a konkretnie: jestem najemcą lokalu użytkowego gminnego od 2013 r., we wrześniu 2016 otrzymałam wypowiedzenie 3-miesięczne z powodu rewitalizacji kamienicy. Moje pytanie jest następujące czy administracja/urząd miasta musi mi zapewnić lokal zamienny?

  • skarbonamamony

   Zakładam, że umowa zawarta jest na czas nie oznaczony. W takim wypadku, przy najmie lokalu użytkowego nie ma obowiązku zapewniania lokalu zamiennego. Natomiast jeżeli ten lokal jest Twoją pracownią, a Ty jesteś twórcą, to wtedy zmienia to nieco postać rzeczy.

 • Rafał

  Witam, dostałem ustne wypowiedzenie umowy najmu mieszkania. Umowa jest na czas nie oznaczony z dwumiesiecznym wypowiedzeniem z dwóch stron. Co jeśli nie znajdę mieszkania do którego muszę się przeprowadzić w ciągu tych 2 miesięcy? Czy mam prawo zostac dłużej na tym mieszkaniu niż 2 miesiące? Wypowiedzenie umowy słowne, nic nie mam na papierze

 • Name

  Dzień dobry.
  W mojej umowie jest tylko zapis o tym, iż wynajmujący może wypowiedzieć najemcy umowę z miesięcznym okresem wypowiedzenia. Nie ma słowa o tym kiedy najemca powinien złożyć wypowiedzenie. Proszę o jakąś podpowiedź, dotyczącą tego terminu. Planuję wyprowadzić się do końca stycznia 2017. Jaki obowiązuje mnie termin wypowiedzenia?

  • skarbonamamony

   Cały powyższy wpis jest na ten temat. Co jest niejasne?

 • Michał

  Witam.

  Jestem najemcą, mam podpisaną umowę o najem okazjonalny, podpisana u notariusza. Umowa jest na czas oznaczony, trwa do końca czerwca 2017. Niestety, z przyczyn osobistych muszę się wyprowadzić do końca roku. Poinformowałem dwa dni temu telefonicznie wynajmującego o potrzebie rozwiązania tej mowy, co ten przyjął i się zgodził. Niestety, chwilę później oddzwonił, informując że tej umowy nie mogę jednak o tak rozwiązać, bo jest na czas określony i zgodnie z prawem skończy się dopiero w czerwcu 2017. Przejrzałem umowę punkt po punkcie i niestety, są tam tylko zapisy kiedy wynajmujący może ją wypowiedzieć, nie ma nic o takim prawie dla najemcy. Czy wynajmujący ma rację? Czy nie mogę wypowiedzieć tej umowy na piśmie i szybciej jej zakończyć? Jak można rozwiązać tą sytuację?
  Bardzo proszę o pomoc, bo nie wiem co mam teraz zrobić : (

  • skarbonamamony

   Umowę najmu okazjonalnego, która z definicji jest umową zawartą na czas oznaczony, można wypowiedzieć tylko w przypadkach szczególnych opisanych wyżej oraz w przypadkach wskazanych w umowie. Bowiem celem umowy zawartej na czas oznaczony jest właśnie zapewnienie trwałości stosunku najmu i ochrona obu stron tej umowy.

   Oczywiście można ją rozwiązać za porozumieniem stron, ale to wymaga zgody obu stron. Można próbować wynajmującego namówić do zawarcia takiego porozumienia stosują różnorodną argumentację, np. dodatkowe wynagrodzenie za wyrażenie takiej zgody.

   • Michał

    Witam.

    Dziękuję uprzejmie za wyjaśnienie tej kwestii. Będę próbował się zatem jakoś dogadać z wynajmującym. Jestem dobrej myśli, bo to ludzie na poziomie. Jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam.

 • ola

  Witam, jestem najemcą i mam umowe podpisana na czas nieokreslony. W umowie czynsz byl ustalony 2300 ale ze sytuacja sie pogorszyla wynajmujacy zgodzil sie zejsc z czynszu na dwa miesiace czyli listopad, grudzien ( nie bylo zmiany w umowie- byla to tylko umowa slowna). W dniu dzisiejszym wlasciciel dzwoni do mnie i mowi ze wracamy do normalnego czynszu i niema mowy o obnizce stwierdzajac ze na swoje powody. Wiec chce teraz zrezygnowac z wynajmu do konca grudnia czy mam prawnie taka mozliwosc? Prosz o pomoc, niejestem w stanie zaplacic takiego czynszu w tych miesiacach bo jest kiepsko w biznesie.

  • skarbonamamony

   Przypadki szczególne, w których najemca może wypowiedzieć umowę są opisane powyżej. Z Twojego opisu nie wynika, że taki szczególny przypadek nastąpił. Zatem możesz wypowiedzieć umowę zawartą na czas nieoznaczony za wypowiedzeniem określonym w umowie, a gdy go nie określono, to obowiązują okresy ustawowe (wskazane w powyższym wpisie).

 • kama

  Chciałam zapytać się o :
  Jestem najemcą lokalu użytkowego na czas oznaczony do III 2019 roku (3 lata). W umowie zaznaczone jest, że czynsz może być podwyższony raz w roku o wskaźnik GUS i jeśli dostawcy mediów podwyższą ceny. Dostałam aneks do umowy ( od I 2017 będzie podwyżka wody o 1,40 za m3), który wprowadza mi dodatkowe opłaty do czynszu tj za wodę 20 zł i śmieci 40 zł (dostawca mediów nie zmienił cen za odbiór śmieci na 2017 rok). Nie chcę podpisać aneksu, bo uważam, że jest niezgodny z umową. Nie mam zamontowanych podliczników za wodę (lokal biurowy, woda jest używana tylko do zrobienia kilku kaw dziennie, a podwyżka duża). Zagrozili mi wypowiedzeniem. Nie chcą się dogadać, zaproponowałam, że zaakceptuję podwyżkę 30 zł, nie zgadzają się. Co mam robić, jeśli dostanę wypowiedzenie? Trochę w ten lokal zainwestowałam i nie zależy mi na przeprowadzce. Wynajmujący wiedzą, że mi zależy, bo nie odzyskam nakładów, a oni mają wyremontowany lokal, więc działają z pozycji siły, na zasadzie nie podpiszesz to wypowiedzenie. Podpisywałam tę umowę na 3 lata, żeby zapewnić sobie stabilną sytuację na ten okres a to nic nie daje? Właściciel może działać niezgodnie z umową, a ja mam się wyprowadzić i dochodzić swoich praw w sądzie?

  • skarbonamamony

   Gdy dostaniesz wypowiedzenie możesz, albo wystąpić do sądu z pozwem o stwierdzenie jego bezskuteczności, albo nie wyprowadzać się i te zarzuty podnosić na ewentualnej rozprawie eksmisyjnej. Oczywiście moja opinia nie odnosi się merytorycznie do podstaw Twojej wypowiedzi bo ani nie znam treści umowy, ani tym bardziej faktycznych kosztów obsługi mediów.

   • kama

    treść umowy odnośnie możliwości zmiany kwoty czynszu:
    „Wynajmujący ma prawo dokonać zmiany wysokości w opłatach za media, o których mowa w par.3 bez zachowania terminów wypowiedzenia w przypadku zmian cen przez dostawców mediów.”
    Mam ustaloną stałą kwotę czynszu:
    ” pkt.1. Tytułem czynszu za pomieszczenie wymienione w par. 1 Najemca będzie wnosił niezbędne opłaty wg stawek umownych. Ogółem czynsz wynosi 1610 zł netto + podatek VAT.”
    Par. 3 brzmi ” W związku z wynajęciem pomieszczeń Najemca korzystać będzie z : energii elektrycznej, energii cieplnej, instalacji wodno-kanalizacyjnej, urządzenia klimatyzacji.”

    • kama

     Par.3 pkt 2 Ustala się następujące warunki korzystania ze świadczeń w par.3 ust 1.:
     Opłata za energię elektryczną, wywóz śmieci, oraz usługi wodno-kanalizacyjne ujęta jest w czynszu.

   • kama

    Właśnie dostałam informację, że w styczniu dostanę fakturę z wyższą kwotą (aneksu nie podpisałam, bo uważam że jest niezgodny z umową) i jak jej nie zapłacę, to wtedy mi wypowiedzą w trybie natychmiastowym (tak jak przewiduje umowa, za nie zapłacenie faktury).. Co robić?

 • Martyna Latawiec

  Witam, jestem Najemcą lokalu mieszkalnego. Ze względu na fakt, iż Właścicielka nie płaci opłat administracyjnych do Wspólnoty (ja opłącam co miesiąc na czas) zost5ał mi zdemontowany licznik ciepłej wody w łazience. Wypowiedziałąm telefonicznie I na piśmie umowę ze skutkiem natychmiastowym na koniec miesiąca, jednocześnie żądając zwrotu pełnej kaucji. Czy rzeczywiście fakt braku ciepłej wody w łazience jest taka podstawą do natychmiastowego wypowiedzenia umowy? Uprzejmie proszę o informację. Pozdrawiam.

  • skarbonamamony

   Bez wcześniejszego wezwania do usunięcia wady i wyznaczenia odpowiedniego terminu, to wypowiedzenie jest raczej bezskuteczne. Jeżeli przyjmiemy, że brak ciepłej wody jest wadą (podobnie jak odcięcie prądu przywołane wyżej) to zgodnie z art. 664 § 2 k.c. najpierw trzeba przesłać wynajmującemu zawiadomienie.

   Dodatkowo, niewątpliwie należy się Pani odpowiednia obniżka czynszu zgodnie z art. 664 § 1 k.c.

 • Najemca

  Witam. Właściciel mieszkania dostarczył mi nową umowę najmu. Doszedł w niej punkt, że „po wygaśnięciu umowy najemca wyprowadzi się pod wymieniony adres” i podał w tym punkcie mój adres zameldowania. Otóż to tylko adres mojego zameldowania. Nie mam możliwości wyprowadzenia się pod ten adres.. Pytanie moje, czy powyższy punkt musi prawnie znajdować się w umowie najmu.
  Druga rzecz to czy muszę podawać w „Ankiecie osobowej” dane swoje i współzamieszkujących ze mną osób dotyczące stopnia pokrewieństwa? W ankecie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (podobno do rachunków trachunków). Proszę o szybką odpowiedz.

  • skarbonamamony

   Zaproponowany zapis umowny i tak nic nie daje właścicielowi chyba, że jest to umowa najmu okazjonalnego lokalu. O najmie okazjonalnym lokalu napisałem tutaj: http://skarbonamamony.pl/umowa-najmu-okazjonalnego-lokalu.html
   Jeżeli chodzi o listę osób to mogę tylko domyślać się, że w razie gdybyś nie regulowała należności, to wynajmujący będzie ich żądał od pozostałych. Ma do tego prawo za okresy, w których z Tobą mieszkali. Poza tym sam fakt, że sporządza taką listę jest na Twoją korzyść, bo dzięki temu nie będzie mógł Ci zarzucić, że lokal podnajęłaś albo oddałaś komuś do bezpłatnego używania, a to mogłoby skutkować wypowiedzeniem umowy za miesięcznym okresem wypowiedzenia. Co do stopnia pokrewieństwa to mam wątpliwości, ale zapewne jest to związane z tym, że w razie gdyby obciążał Cię wobec niektórych z nich obowiązek alimentacyjny, to na zamieszkiwanie tych osób nie musisz uzyskiwać zgody wynajmującego.
   Zawsze można umowy nie podpisać i po prostu poszukać innego wynajmującego.

   • Najemca

    Bardzo dziękuje za pomoc.

 • Wlasciciel

  Wypowiedziana umowa. Czas najmu konczy sie w lutym. Niestety pojawil sie grzyb. Lokator poinformowal, ze wyprowadzi sie na poczatku stycznia o czym poinformuje mnie wypowiadajac najem ze skutkiem natychmiastowym. Podejrzewam, ze ma juz inne lokum i chce przez pierwszy tydz stycznia powoli przenosic graty. Jezeli wypowie umowe 7. 01 to ma zaplacic za caly styczen czy tylko te 7 dni?

  • skarbonamamony

   Oczywiście tylko za 7 dni.

   • Wlasciciel

    Czy takie wypowiedzenie maga wyslac tylko mailem, czy listem poleconym. Jaka data wypowiedzenia bedzie obowiazywac. Wyslania listu doz mnie czy odebrania przeze mnie?

    • skarbonamamony

     Jeżeli umowa jest zawarta w formie pisemnej to wypowiedzenie powinno być w formie pisemnej.

     Oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, jest złożone z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią. Czyli jak celowo nie odbierasz korespondencji to i tak traktuje się jako doręczoną w dniu, w którym np. odmówiłeś odbioru listu.

     • Wlasciciel

      Chce odebrac, jesli wysla poczta, chodzilo mi bardziej o to, jesli oni napisza w wypowiedzeniu ze wyprowadzaja sie 5 a ja to wypowiedzenie dostane poczta 7 to liczy sie 7. A jesli wysla mailem to musza tez poczta tzw.analogowa 🙂 a na dodatek chca kaucje rozliczyc jako zadluzenie za grudzien i te kilka dni stycznia. super blog!!!

     • Wlasciciel

      Czy nie powinni najpierw wezwac mnie do usuniecia tego grzyba?

     • skarbonamamony

      Też się nad tym zastanawiałem, ale uznałem, że przeczytałeś powyższy wpis.

      Sprawa grzyba jest w nim poruszona akurat na przykładzie orzeczenia Sądu Najwyższego. W wypadku nadmiernego zawilgocenia i zagrzybienia, które nie są usuwane przez okres kilkuletni, możemy mówić o wadach zagrażających zdrowiu najemcy lub jego domowników, a w takim wypadku najemca może wypowiedzieć najem bez zachowania terminów wypowiedzenia.

      Ale w tym przypadku nie może być mowy o nieusuwaniu przez okres kilkuletni, więc wydaje mi się, że odpada przesłanka zagrożenia zdrowia. Poza tym zależy jak zareagowałeś na zgłoszenie problemu. Jest to jednak sprawa uznaniowa.

      W każdym innym wypadku, poza zagrożeniem zdrowiu najemcy lub jego domowników, musi być najpierw wezwanie od najemcy i w zależności od tego jakie wada wywołuje skutki, różne są uprawnienia najemcy. Zajrzyj ponownie do wpisu powyżej.

     • Wlasciciel

      To co Pan radzi, jesli wysla na dniach maila, ze wyprowadzaja sie natychmiast (juz pewnie przenosza rzeczy do nowego lokum). Odebrac klucze? Wymagac zaplaty za caly styczen? Domagac sie wezwania zebym usunal grzyba. A co jesli przedstawia zaswiadczenie od lekarza, ze zachorowali.

     • skarbonamamony

      Jak zawsze proponuje po prostu porozmawiać i się dogadać.

 • Karol T.

  Lokatorzy wyslali wypowiedzenie w trybie natychmiastowym. Jaka data bedzie sie liczyla jesli dostane je w poniedzialek, a oni tam napisali, ze np. 4.01 sie wyprowadzaja. Termin platnosci za styczen mija jutro.

  • skarbonamamony

   Oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, jest złożone z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią.

 • Malgorzata Grys

  Witam,mam pytanie. Cudzoziemiec wynajal mieszkanie na czas oznaczony,jednak teraz wynikla sytuacja ze musi wrocic do Hiszpani powodem jest praca zawodowa.Platnosc za mieszkanie ma na 20 stycznia.Wypwiedzenie z uzasadnieniem chce wyslac do wlascicielki meilem poniewaz ona mieszka w Anglii.Czy w tej sytuacji musi placic w styczniu czynsz czy nie.Platnosci robil za miesiac z gory.Prosze o porade.

 • Apartamenty Mazowiecka

  Witam, mam pytanie. W umowie najmu lokalu uzytkowego zawarty jest termin wypowiedzenia 4 miesiace oraz punkt ze w przypadku zalegania z czynszem mozna wypowiedziec umowe bez zachowania okresu wypowiedzenia oraz najemca poczynil bez zgody zmiany w lokalu (scianka dzialowa) to czy moge mu wypowiedziec umowe bez okresu wypowiedzenia kiedy zalega 3 miesiace z czynszem ? Z gory dziekuje za odpowiedz .

 • Alicja

  Witam, jestem najemcą miejsca garażowego na czas określony – czasowo na 13 miesięcy. Właściciel poinformowa mnie telefonicznieł, ze chce podnieść czynsz ze względu na podwyżke opłat administracyjnych. W umowie najmu nie ma zapisu o okresie wypowiedzenia, nie ma tez zapisu o mozliwości podniesienia czynszu w trakcie trwania umowy. Czy ze względu na zmiane warunków umowy, na którą nie chce się godzić – zwiększenie czynszu – mam możliwośc wypowiedzenia umowy? W umowie jest zapis „Wszdelkie zmiany warunków nieniejszej umowy mogą być dokonane jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności w formie aneksu do umowy podpisanej przez obie strony” – czy to daje mi jakiś argument, żeby wypowiedziec umowę?

 • Izabela

  Witam jestem najemca mieszkania na czas nieokreslony jednak wynajmujacy zaznaczyl by wypowiedzenie umowy z mojej strony bylo 3miesieczne. Czesto jest czynsz place co miesiac czy moge jednak wypowiedziec umowe miesiac wczesniej? Dodam ze czesto jest wylanczane centralne ogrzewanie i ciepla woda.

  • skarbonamamony

   W takiej sytuacji, w zależności od okoliczności, może być co najwyżej należna odpowiednia obniżka czynszu.

 • ja70

  Witam czy wynajmując mieszkanie na czas określony (ankesem przełużony) należy dodatkowo wypowiedzieć umowę najmu? Dodam, że czas u pływa końcem lutego 2017.

  • skarbonamamony

   Jeżeli umowa jest zawarta na czas oznaczony, to po prostu wygasa z tym dniem. Nie ma obowiązku składania jakichkolwiek dodatkowych oświadczeń.

   Natomiast z punktu widzenia praktycznego, dobrze jest powiadomić najemcę np. miesiąc wcześniej lub nawet jeszcze wcześniej. Chodzi o to, by uniknąć efektu zaskoczenia i próby nieoczekiwanych zachowań ze strony najemcy. Poza tym, dzięki wcześniejszej rozmowie będziemy mogli przewidzieć kroki najemcy.

   Podstawową zasadą w trakcie trwania każdej umowy jest lojalność kontrahentów. Właśnie na tej podstawie strony powinny informować się o swoich planach.

 • Majk

  Witam, czy zmiana wynajmującego w przypadku umowy najmu na czas określony stwarza najemcy jakąś furtkę do rozwiązania umowy (niekorzystnej dla mnie finansowo przez wzgląd na spadek cen wynajmu) przed czasem (w umowie jako najemca nie mam zastrzeżonej żadnej możliwości wypowiedzenia)?
  Z góry bardzo dziękuję za odpowiedź i gratuluję bloga pełnego przydatnych, merytorycznych wpisów. Pozdrawiam

  • skarbonamamony

   Niestety nie ma przepisu, który by to umożliwiał.

 • Maciej

  Witam, czy w przypadku umowy zawartej na czas określony, bez punktu o możliwości wypowiedzenia, lecz z punktem o możliwości zmian w umowie, jest możliwe wcześniejsze wypowiedzenie umowy najmu? Pozdrawiam

 • Aleksandra

  Witam,
  Jestem najemcą pokoju w mieszkaniu. Mam umowę na czas nieokreślony i dostałam miesięczne wypowiedzenie ze skutkiem 1 marca bieżącego roku. Znalazłam inny pokój i możliwość wprowadzenia się do niego w połowie obecnego miesiąca. Czy mogę zapłacić wynajmującemu tylko połowę ustalonej kwoty?

  • skarbonamamony

   Niestety nie. Ale zapewne wynajmujący zgodzi się skrócić okres wypowiedzenia, a wtedy stosunek najmu zostanie rozwiązany zgodnie z Waszymi ustaleniami. W takim wypadku można będzie proporcjonalnie rozliczyć luty.

   • Aleksandra

    Nie zgodził się 🙁 Czy mając umowę na czas nieokreślony z zaznaczonym punktem o miesięcznym wypowiedzeniu przysługuje mi prawnie 3 miesiące wypowiedzenia? Mam taki punkt: „Każda ze stron może umowę wypowiedzieć z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia”. Płatność mojego czynszu jest co miesięczna.

 • Natalia

  Witam, czy istnieje możliwość wypowiedzenia umowy najmu pokoju bez okresu wypowiedzenia przez najemce jeśli właściciel celowo zawyza rachunki?

  • Natalia

   Umowa jest na cze określony

 • Dominika Katarzyna Traczyk

  Dzień dobry, chciałabym się dowiedzieć co zrobić w sytuacji umowy najmu na czas nie określony z miesięcznym wypowiedzeniem, czy mogę wymówić umowę 7 lutego i wyprowadzić sie 7 marca? W umowie nie ma określonych terminów typu z zachowaniem ostatniego dnia miesiąca bądź pierwszego dnia miesiąca. Nadmienię, że w lokalu jest mniej niż 18 stopni i bylo to zgłaszane wynajmujacemu. A także inne usterki których nie usunął. Pozdrawiam.

 • Paulina

  Witam,
  Miesiąc temu podpisałam umowę najmu, z data przyszła to znaczy wynajem nastąpi dopiero w następnym miesiącu, i tu poją sie moje pytanie Czy ustnieje możliwość zerwania umowy najmu (na czas określony) przed data jej rozpoczęcie pomimo jej podpisania?

  • skarbonamamony

   Nie można „zerwać”.

   Można odstąpić gdy umowa przewidywała taką możliwość.

   Można wypowiedzieć w wypadkach wskazanych w umowie albo ustawowych, wskazanych wyżej.

   Można rozwiązać za porozumieniem stron.

   • Paulina

    Dziekuje pieknie za odpowiedz.
    A na czym polega rozwiązanie umowy za porozumieniem stron? Musze napisac „prośbę” do wynajmującego np z propozycją, zeby zatrzymał kaucje w zamian za odstąpienie od umowy?

    • skarbonamamony

     Po prostu trzeba porozmawiać, a następnie ustalenia spisać i podpisać. Zatrzymanie kaucji może być dobrym argumentem.

     • Paulina

      Dziekuje za wszelkie wskazówki.

 • Weronika

  Witam, jestem najemca kawalerki umowa kończy się 28.03.2017. Nie ma wzmianki o wczesniejszym wypowiedzeniu tylko taki zapis: Rozwiązanie umowy z winy najemcy we wcześniejszym terminie niż określony powyżej, skutkuje wyrównaniem utraconych korzyści za okres do końca trwania umowy najmu oraz zatrzymanie kaucji przez wynajmującego, na co najemca wyraża zgodę. Właściciel nie chce rozwiązać umowy za porozumieniem stron. Czyli nie mogę jej wypowiedzieć miesiąc wcześniej bez utraty kaucji oraz zapłaty za jeden miesiąc? Druga opcja to w mieszkaniu od dawna jest pleśń właściciel usuwa ją płynem lecz ona ciągle wraca czy mogę powołać się na to przy wypowiedzeniu?
  Z góry dziękuję za odpowiedź

 • Marta

  Dzień dobry, będę wdzięczna za podpowiedź: wynajmuję mieszkanie na 3 piętrze bez windy. Ze względu zaawansowaną ciążę i na pogorszenie się stanu zdrowia nie mogę chodzić po schodach. Mam umowę najmu na czas określony, płacę miesięcznie. Wiem, że mam 30 dni okresu wypowiedzenia. Mam jednak taki zapis dotyczący kaucji:
  „Jeśli umowa zostanie rozwiązana z winy najemcy przed upływem okresu na który została zawarta, kaucja nie podlega zwrotowi.”
  Chciałabym zapytać, czy w związku z obecną sytuacją zdrowotną mogę powołać się na wyższą konieczność (rozwiązanie nie następuje z mojej winy, lecz z wyższych przyczyn zdrowotno-ciążowych i ryzykiem przedwczesnego porodu) mogę uniknąć tego zapisu w umowie i odzyskać kaucję?

  • skarbonamamony

   Umowy zawartej na czas oznaczony nie można wypowiedzieć bez przyczyny. Zapis o 30 dniowym wypowiedzeniu jest sprzeczny z prawem, a w konsekwencji bezskuteczny.

   Umowę na czas oznaczony można wypowiedzieć w wypadkach ustawowych (wskazanych wyżej we wpisie) oraz w wypadkach wskazanych w umowie.

   W mojej ocenie ciąża nie jest wyższą koniecznością.

 • Dariusz

  Witam.
  Jestem osobą wynajmującą mieszkanie, które muszę opuścić ze względu na wilgoć i pleśń we wszystkich pomieszczeniach… Właściciel nic sobie z tego nie robi, na nasze prośby o wentylacji w kuchni i łazience zbywa nas. Mamy umowę na rok, która mija za trzy miesiące, a okres wypowiedzenia jest miesięczny. Jak wypowiedzieć mieszkanie bez utraty kaucji i nie potrzebnych kłopotów… Z góry dzięki i pozdrawiam.

 • Robert Lubicki

  Witam, mam umowę najmu na czas nieokreślony, z informacją, że umowa może zostać wypowiedzona najwcześniej dnia 28.02.2017, z zachowaniem miesięcznego wypowiedzenia oraz, że wypowiedzenie ma być wysłane mailem do wynajmujacego. Jaką date muszę wpisać w wypowiedzeniu (wypowiadam umowę najmu mieszkania z dniem 28.02.2017 czy z dniem 31.03.2017?) czy musze podać uzasadnienie w wypowiedzeniu oraz czy wystarczy w takim wypadku wysłac wypowiedzenie mailem, czy również drogą pocztową?

 • Jh

  Witam cY moznA wypowiedzieć umowę zawarta na czas określony jeżeli nie ma tego w umówię w lokator pije robi libacje itp?polocja wielokrotnie interweniowala

 • Kuba Stonka

  Witam,
  mam umowę na czas określony, bez zawartego w umowie okresu wypowiedzenia.
  W umowie mam zapisane takie podpunkty jak:
  „1.Wynajmujący zakazuje całkowicie posiadania, przyprowadzania, przetrzymywania itp. zwierząt w wynajmowanym lokalu.
  2.W lokalu obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i innych środków.”
  Jeśli moi współlokatorzy nie stosują się do tych podpunktów (palą w lokalu, zakupili zwierzę), to czy mam prawo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym?
  Sprawa jest też taka, że te punkty są w mojej umowie, jednak nie mam pojęcia, czy moi współlokatorzy podpisywali tak samo brzmiącą umowę.

  • skarbonamamony

   Niestety z opisanego stanu nie wynika możliwość wypowiedzenia umowy. Należy wezwać wynajmującego do doprowadzenia do stanu zgodnego z umową, tzn. by to on doprowadził do należytego zachowania się współlokatorów.

 • Daniel

  Czy jeśli mam podpisaną umowę na okres roku ale po dwóch miesiącach chce złożyć wypowiedzenie z takiego powodu że nie mogę znaleźć pracy i nie mam środków na zapłatę opłat i przesiedzieć kolejne kolejne trzy miesiące które ‚wymaga’ ode mnie wypowiedzenie to odzyskam kaucję?

  • skarbonamamony

   Jeżeli w umowie najmu nie wskazano takiego przypadku to nie możesz złożyć wypowiedzenia – będzie ono bezskuteczne. Możesz co najwyżej rozwiązać taką umowę za porozumieniem strony. Przy zawieraniu takiego porozumienia wynajmujący może zażądać dodatkowego wynagrodzenia – tej kaucji.

 • Katarzyna Gruszka

  Witam. Miesiac temu wynajelam mieszkanie na czas okreslony 6 miesiecy. Po miesiacu najmu lokatorzy chca zrezygnowac ( dostali pokoj u mamy). Rezygnacja nastapila tuz przed terminem platnosci. Czy w tej sytuacji nalezy sie najemcom zwrot kaucji? (wplacili tylko polowe kaucji). Czy zostaje ona na pokrycie kosztow? (prad, gaz, ogrzewanie, woda)

  • skarbonamamony

   Lokatorzy nie mogą zrezygnować bo umowę najmu zawartą na czas oznaczony można wypowiedzieć tylko w wypadku przewidzianym w umowie. Więc nie musisz się na rezygnację godzić (zawierać w tym celu wypowiedzenia). Możesz żądać zapłaty czynszów aż do wygaśnięcia umowy.
   Natomiast swoją zgodę na wcześniejsze rozwiązanie umowy najmu za porozumieniem stron możesz uzależnić od zapłaty dodatkowego wynagrodzenia (trzeba to zaznaczyć w porozumieniu), które następnie potrącisz z kaucji (trzeba napisać potrącenie).

 • Mateusz

  Witam,

  Mam bardzo ważne pytanie.
  chcę wynająć mieszkanie, otrzymałem wzór umowy. Umowa zawarta ma być na czas nieoznaczony. Wynajmujący w umowie przewidział dla siebie następujące prawa; „2. Każda ze stron może umowę wypowiedzieć z zachowaniem dwu miesięcznego okresu wypowiedzenia. Niemniej, żadna ze stron nie może wypowiedzieć umowy przed upływem 1 roku od dnia podpisania niniejszej umowy. ” – realnie skutkuje to min 14 miesięcznym okresem wynajmu. dodatkowo, „Rozwiązanie umowy przed upływem wskazanego terminu na mocy porozumienia stron, dopuszcza się w przypadku, gdy u Najemcy nastąpią zdarzenia uniemożliwiające dalszy najem, pod warunkiem znale-zienia przez Najemcę nowego najemcy, który podpisze na tych samych warunkach umowę najmu lokalu „. czy taka umowa jest zgodna z prawem? wydaje mi się, że bardzo ogranicza prawa wynajmującego. Będę wdzięczny za szybką odpowiedź!

 • Edyta

  Witam, mamy okres wypowiedzenia dwu miesięczny i płacimy za to mieszkanie czynsz lecz go nie urzytkujemy. Minął miesiąc wypowiedzenia i na koniec miesiąca idziemy zapłacić drugi czynsz. Jednakże wynajmujący po zapłacie czynszu oddaje jedną część kaucji ponieważ nic nie bylo zniszczone a mieszkalismy tam 3 tygodnie. Wynajmujący chce zabrac nam drugą parę kluczy od mieszkania mimo zeże placimy za nie czynsz, ma takie prawo czy powinnismy miec klucze do tego mieszkania? Proszę o odpowiedz

 • Arek

  Witam, mieszkanie wynajołem w marcu, ale przez okres miesiąca w moim życiu wydarzył się nie oczekiwany zwrot. Moja partnerka która ze mną mieszkała i jej dziecko odeszła ode mnie do innego faceta. Powiadomiła mnie o tym tydzień temu, dziś jestem w tym mieszkaniu sam, jestem z innego miasta i w sumie nie widzę sensu aby tu mieszkać. mam umowę zawarta na rok , płacę co miesiąc czynsz z góry. Jak mogę za porozumieniem stron lub inaczej zrezygnować z tego mieszkania ?

  • skarbonamamony

   Jedyne rozwiązanie to porozumienie się z wynajmującym i rozwiązanie umowy za porozumieniem stron. Proszę wyjaśnić mu swoją sytuację i może zaproponować dodatkowe wynagrodzenie za wyrażenie zgody na wcześniejsze rozwiązanie umowy.

 • Matik

  Mam straszny problem, co zrobić jeśli osoba która wynajmuje mi mieszkanie nagle mi powiedziała że mam się wyprowadzić bo ma kupca na mieszkanie a jak powiedziałem „to poproszę o wypowiedzenie” to coś pierniczyła o lokalu zastępczym itd i spytała czy może trochę podremontować no to się zgodziłem i dziś patrzę a moja teczka z dokumentami była ruszona i nie ma tam umowy najmu, co mam teraz zrobić ? ;(

 • Ola

  Mam problem, czy mam prawo do natychmiastowego zerwania umowy najmu okazjonalnego, jesli inni najemcy robia imprezy 2-3 razy w tygodniu od 4 miesiecy, interwencja policji byla juz z 4 razy , od Pazdziernika nie jest do konca sprawna instalacja ogrzewania ( cala zime w domu bylo strasznie zimno do teraz kaloryfery dzialaja tylko czasami), a Wynajmujacy od tego czasu nie moze tego naprawic oraz raz Wynajmujący wszedl mi do pokoju uzywajac swojego klucza pod moja nieobecnosc nie powiadamiajac mnie o tym ? Czy w tym wypadku mam prawo wypowiedziec umowe natychmiast nie tracąc kaucji, jesli w umowie jest okres wypowiedzenia jeden miesiac ?

  • skarbonamamony

   Jak wynika z powyższego wpisu takie uprawnienie nie przysługuje.

   • Ola

    Uprawnienie do wypowiedzenia umowy najmu przez najemcę na podstawie art. 682 k.c. powstaje dopiero po wezwaniu wynajmującego do usunięcia wady i mimo takiej możliwości niewykonanie przez niego obowiązku. Wezwanie to może być przedstawione w każdej prawnie dozwolonej formie.
    Wynajmujący próbowal naprawic ogrzewanie z 10 razy i nie udalo mu sie, czy to nie umozliwia mi zerwania umowy w trybie natychmiastowym ???

    • skarbonamamony

     A czy na dzień dzisiejszy ta wada uniemożliwia korzystanie z lokalu czy tylko ogranicza jego przydatność do umówionego celu? W tym drugim wypadku wypowiedzenie będzie bezskuteczne.

     A nie prościej po prostu porozmawiać i zaproponować rozwiązanie umowy za porozumieniem stron?

     • Ola

      Niestety własciciel nie chcial sie zgodzic i pozegnal sie z nami bardzo nerwowo i nieprzyjemnie. Co jesli on tez zlamal warunki umowy ? Np. Wypożyczyl w domu w ktorym mieszkamy innym Najemca dwa pokoje na weekend aby oni mogli zrobic duza impreze( na okolo 30 osob). Nie pytajac nas o to czy wyrazamy zgode na ta impreze ktora trwala 4 dni jednego dnia az do 7 rano oraz byla interwencja policji. Złamal umowe wchodzac nam do pokoju pod nasza nieobecnosc uzywajac wlasnego klucza. oraz w umowe mamy napisane ze musi byc sprawna instalacja ogrzewania a nie jest.

     • skarbonamamony

      Art. 664 [Rękojmia]
      § 1. Jeżeli rzecz najęta ma wady, które ograniczają jej przydatność do umówionego użytku, najemca może żądać odpowiedniego obniżenia czynszu za czas trwania wad.

      To w kwestii imprezy. Trzeba było zapłacić odpowiednio mniejsza kwotę.

      Wejście do zajmowanego pomieszczenia pod nieobecność powinniście zgłosić na policji bo to przestępstwo z art. 193 k.k.

     • Ola

      Czyli teraz juz nic nie da sie zrobic ?

     • skarbonamamony

      Ale w kwestii czego?

     • Ola

      W umowie ma napisane , że Najemca moze rozwiazac umowe w trybie natychmiastowym, jesli korzystanie z pokoju stanie sie utrudnione lub niemozliwe a wynajmujacy pomimo zawiadomienia nie usunie przyczyny.
      Więc skoro nie naprawił ogrzewania oraz sa imprezy zakłocajace cisze nocna i spokoj innych najemcow to nie mamy prawa rozwiazac umowy w trybie natychmiastowym ?

     • skarbonamamony

      Jak będzie impreza to dzwońcie do właściciela, a jeżeli nie usunie problemu to możesz wypowiedzieć umowę. Na dzień dzisiejszy ogrzewanie chyba nie jest potrzebne, natomiast jeżeli temperatura w pokoju spadnie, a ogrzewanie nie będzie działało to też śmiało.

 • Mateusz Szmolke

  Mam problem związany z rozwiązaniem umowny najmu pokoju dwuosobowego.
  Razem z moja dziewczyna zamieszkaliśmy w tymże pokoju, spisaliśmy umowę na czas określony, jednakże znaleźliśmy się w nieciekawej sytuacji życiowej, wiec chcieliśmy rozwiązać umowę za porozumieniem stron, umowa miedzy nami i wynajmującym (niestety słowna ) była taka, że żeby rozwiązać umowę mamy znaleść kogoś na swoje miejsce, kiedy już znajdowaliśmy potencjalne osoby do zamieszkania na naszym miejsciu właściciel mieszkania albo utrudniał spotkania, albo wymyślał problem typu „nowi najemcy nie mogą się wprowadzić bo nie ma wszystkich lokatorów w mieszkaniu” ( ciężko jest złapać wszytkie osoby które mieszkają w lokalu, gdyż są to studenci, a na dodatek spotkania byly organizowane w wekendy kiedy nikogo nie było na mieszkaniu ), albo ze nie ma na tyle czasu zeby podpisywać teraz umowy, przyszedł tylko tak sobie zobaczyć ludzi którzy chcieli tam zamieszkać ,a wiadomo, że nikt nie będzie czekać nie wiadomo ile na następne spotkanie, wiec potencjalny wynajmujący rezygnowali.
  Byłem zapytać prawnika co sądzi o tej sytuacji- stwierdził ze jeśli nie ma zapisu w umówie, który umożliwia jakąkolwiek możliwość zerwania umowy przez najemcy to jest to podstawa do zerwania umowy powołując się na naruszenie praw konsumenta, czy jest to prawda ?

  • skarbonamamony

   Czy wynajmujący prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wynajmu lokali?

   • Mateusz Szmolke

    Tak, prowadzi. Mieszkań ma sporo w całym mieście. Wiem ze bardzo dużo ludzi wnosi na niego skargi o wyłudzanie kaucji ( nie wypłaca w całości, powody są różne, np smugi na szybie okien, czy inne niułanse)
    Jest jakiekolwiek wyjście z sytuacji ?
    Dodam ze nie mieszkam już tam od 2 miesięcy.

    • skarbonamamony

     Dogadać się. Zaproponować np. dodatkową kwotę za zgodę na wcześniejsze rozwiązanie umowy. On z całą pewnością poniesie jakieś dodatkowe koszty szukania najemcy po 2 miesiącach.

     • Mateusz Szmolke

      To jest niestety typ człowieka z którym nie da się dogadać . Rozmawiałem z prawnikiem który toczy przeciwko niemu obecnie 5 rozpraw i wiem ze nic nie pomogą prośby o ugodowe rozwiązanie umowy.
      Zostaje mi płacić do końca pokój w którym nie mieszkam.
      Dziękuje Panu za odpowiedzi dotyczące moje sprawy.

  • skarbonamamony

   W sumie to bez znaczenia, bo niezależnie od tego czy jesteście w tej umowie konsumentami, czy nie jesteście, to przedstawiona sytuacja nie narusza Waszych praw jako konsumentów. Umowę zawartą na czas oznaczony można wypowiedzieć na warunkach wskazanych wyżej we wpisie, który komentujemy. Nawet jeżeli nie ma odpowiednich zapisów umownych to macie prawa wynikające z art. 682 i 664 § 2 k.c. Podstawową zasadą kontraktowania jest swoboda umów. Obejmuje ona dobrowolność zawierania umów, ale jak już się umowę zawrze, to należy jej dotrzymać. W tym oczywiście okresu na jaki jest zawarta.

   Umowę w każdym czasie można rozwiązać za porozumieniem stron. Dodatkowym argumentem dla wynajmującego w tej sytuacji może być zaproponowanie dodatkowego wynagrodzenia za zgodę na rozwiązanie umowy w tym trybie.

 • Katarzyna

  Witam, mam bardzo podobny problem jak kolega z dołu. Mam umowę na pokój do 31.08, mieszkam od połowy kwietnia, ale mam problem ze współlokatorami.Pałą fajki i nie tylko w mieszkaniu, smród, nie sprzątają, biorą moje prywatne garnki itd i zostawiaja uwalone na kilka tygodni, piją po nocach w środku tyg w mieszkaniu, wszystko było zgłaszane do właściciela, miał kolesi usunąć. Kolesie są nadal. Czyli zero reakcji tak na dobrą sprawę. Zgłoszone było wywalanie korków przy włączeniu 3 palników na kuchence elektrycznej, zero reakcji ze str własciciela. Umowa ‚ustna’ przy podpisaniu tej formalnej była taka, że jeśli chcę wyprowadzić się wcześniej muszę znaleźć na swoje miejsce kogoś. Oficjalnie takiego zapisu nie ma. Szukam od miesiąca, ale nie ma chętnych a ja nie zamierzam tu dalej mieszkać płacąc 1000 zł za pokój i będąc sprzątaczką w mieszkaniu. Chęć i powód wyprowadzki zgłaszałam tel pod koniec kwietnia, ale pisemnego wypowiedzenia nie dałam, bo napisał mi, że to nic nie da gdyż nałoży na mnie karę finansową w ilość czynszów do końca umowy tj 3000 zl. Mam tylko to w sms’sach. Chcę teraz wyslać im oficjalne wypowiedzenie, że od czerwca wypowiadam umowę i podać wszystkie przyczyny. Czy mogę tak zrobić i raz na zawsze opuścic to mieszkanie?

 • Klara

  Witam,
  Popisałam umowę najmu mieszkania za rok lecz po 4 miesiącach z uwagi na pracę rzucam studia i zmieniam miejsce zamieszkania, umowę podpisałam jako jedyna ja bo właścicielka twierdziła ze tylko 1 osoba może tutaj podpisać umowę. Moim współlokatora też na rękę jest ta wyprowadzka. Co możemy zrobić jeżeli właściciel nie zgodzi się na wcześniejsze rozwiązanie umowy? Czy ewentualnie można coś zrobić dlatego ze kazał podpisać jednej osobie nie wszystkim ? Czy pozostaje czekanie na jego dobra wolę?

 • Tos

  Witam, czy jeśli życiu i zdrowiu najemcy zagraża drugą osobą wynajmujaca pokój obok w tym samym mieszkaniu to można wtedy wypowiedzieć umowę która była zawarta na czas określony ?

  • skarbonamamony

   Jeżeli druga osoba zagraża życiu i zdrowiu to raczej mamy do czynienia z przestępstwem lub groźbą jego popełnienia, a nie z wadą lokalu. Rozjaśnij proszę co masz na myśli…

   • Tos

    Lokator wraca do domu w stanie wskazującym na to że jest pod wpływem środków odurzających. Wrzeszczy po nocach jest agresywny zdarzyło mu się zdemolowac balkon i trochę kuchni a jedyne co zrobił właściciel to przeprowadził z nim rozmowę która i tak była bwzskuteczna. Dla własnego dobra lepiej byłoby sie wyprowadzić A umów najmu jest jesCze na 4 miesiące…

    • skarbonamamony

     To trzeba wzywać policję po prostu. W mojej ocenie nie jest to wada lokalu.

 • Piotr

  Witam, złożyłem wypowiedzenie umowy najmu lokalu użytkowego listem poleconym i za potwierdzeniem odbioru. Termin nadania to 31.03.17, natomiast data doręczenia 04.04.17. Który termin jest brany pod uwagę przy wypowiedzeniu 3 miesięcznym. Dla mnie jako najemcy termin końca umowy to 30.06.17, natomiast wynajmujący twierdzi że 31.07.17. Proszę o poradę, która interpretacja jest właściwa.

  • skarbonamamony

   Brany pod uwagę jest termin doręczenia oświadczenia woli (04.04.17). To wynika z art. 61 §1 k.c.

 • ala

  Mam pytanie. Poinformowała mnie dzisiaj matka właścicielki (pełnomocnik, który nie ma pełnomocnictwa notarialnego tylko cywilne na kartce papieru), że córka wraca z Anglii i musi mi wypowiedzieć umowę najmu mieszkania. Dzisiaj jest 05.07. Umowę mam na rok z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia. Pełnomocnik chce mi wręczyć wypowiedzenie jutro 06.07.2017 r., aby biegło od 06.07.2017 do 06.08.2017 r.. Uważam, że powinna mi wręczyć wypowiedzenie z końcem lipca aby biegło od 01.08.2017 r. i rozwiązanie nastąpiło z dniem 31.08.2017 r.. Można wypowiedzieć umowę w środku miesiąca?. Już zapłaciłam czynsz miesięczny za lipiec 2017 r. PILNIE proszę o odpowiedź

  • skarbonamamony

   Umowy najmu zawartej na czas oznaczony nie można wypowiedzieć. Zapis z umowy jest nieważny na podstawie art. 58 §1 k.c. w związku z art. 673 §3 k.c. oraz art. 11 ust. 1 ustawy o ochronie praw lokatorów.

   W konsekwencji złożone wypowiedzenie będzie również nieważne.

   • ala

    dziękuję za odpowiedź. A jeśli ona się uprze i powie żebym opuściła mieszkanie? co mam zrobić, Czy powinnam napisać już dzisiaj pismo i jej wręczyć powołując się na art. 58 §1 k.c. w związku z art. 673 §3 k.c. oraz art. 11 ust. 1 ustawy o ochronie praw lokatorów.

    • skarbonamamony

     Po otrzymaniu wypowiedzenia wysłać list polecony z informacją, że uznajesz wypowiedzenie za nieważne na podstawie art. 58 §1 k.c. w związku z art. 673 §3 k.c. oraz art. 11 ust. 1 ustawy o ochronie praw lokatorów oraz, że na tej podstawie jest ono bezskuteczne. Umowa najmu wygaśnie w terminie określonym w umowie tj. w dniu …..

 • Miśka

  Witam! Mieszkam w prywatnej kamienicy gdzie warunki w czasie wprowadzenia przedwojenne. Ubikacja na korytarzu (z czasem zrobilismy sobie w domu), zaczal się pojawiac grzyb na scianach a w domu mam trojke dzieci, pan administrator stwierdzil że sciana się poci z braku wentylacji, ktora mieli robic przeszlo 2 lata temu w zwiazku z czym kazano nam nie konczyc remontu a wentylacji jak nie bylo tak nie ma do tej pory. Ogrzrwanie piecem kuchennym na dwa pokoje,ktory cieplo daje jak sie stanie obok, na kolejne dwa piec kaflowy, pech chcial ze piec ktory dawal nam najwiecej ciepla sie zatkał i do jego naprawy potrzebny jest zdun. Po zgloszeniu tego administrator mi ozbajmil ze musze go naprawic z wlasnej kieszeni zreszta jak wszystko w tym mieszkaniu (okna stare gdzie wialo z nich strasznie ji trzeba bylo je wymienic jak rowniez drzwi wejsciowe ktore wystarczylo kopnac i by polecialy). Nie mozna sie niczego doprosic.Nawet na klatce na pietrze od kilku lat nie mam swiatla i tez sie nie moge doprosic o naprawe. stad moje pytanie, czy majac umowe zawarta na czas noe okreslony (dodam ze umowa byla podpisana ok.6 lat temu z zupelnie innym administratorem i wowczas byl inny wlasciciel kamienicy) moge rozwiazac umowe w trybie natychmiastowym?!

 • Ewelina

  dzień dobry, czy w związku z nowelizacją kodeksu cywilnego o nowych formach dokumentowania, najemca może wypowiedzieć umowę przez SMS? dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam

  • skarbonamamony

   A co na temat wynika z umowy najmu?

 • Ewik

  Witam serdecznie. Wynajelam dom jako najemca na pelny rok po 6 miesiacach okazalo sie ze meza przenosza do innego. Miejsca pracy wiec musimy sie wyprowadzic. Czy moge wypowiedziec umowe i z jakim okresem wypowiedzenia skoro w umowie nie ma takowego zapusu?Pilne!!!!

  • skarbonamamony

   Przecież wszystko jest opisane wyżej. Jeżeli nie ma w umowie odpowiedniego zapisu, to nie można wypowiedzieć umowy zawartej na czas ozanczony. Na tym polega charakter umowy terminowej, że jest ona umową trwałą.
   Można umowę rozwiązać za porozumieniem stron.

 • alicja24

  Witam, Miesiąc temu wynajęłam lokal mieszkalny na czas określony jednak jak się okazało w pomieszczeniach nie ma wentylacji, a w łazience brzydko pachnie i pojawia się pleśń. Ponadto dowiedziałam się od osób które mieszkały tutaj wcześniej, że wynajmujący nie dotrzymuje warunków umowy, zmienia je w trakcie trwania a w zimie niewystarczająco ogrzewa pomieszczenia. Czy na takiej podstawie mogę wypowiedzieć umowę najmu? Dodatkowo w umowie znajduje się zapis o konieczności zapłacenia czynszu w wysokości proporcjonalnej do okresu najmu w danym roku kalendarzowym. Czy po ewentualnym zerwaniu umowy będę zmuszona uiścić opłatę? Proszę o poradę!

 • Dominika Klobuzenska

  Mam pytanko, Moj brat wynajmuje stancje, z powodu utarty pracy nie jest on w stanie opłacać dalej wysokiego czynszu. Jednak właścicielka, nie zgadza się na wypowiedzenie dopóki nie znajdzie nowych lokatorów na swoje miejsce. Czy można jakoś to obejść? Niedługo będzie się zbliżał kolejny miesiac i opłata na którą mój brat nie ma, co zrobić w takiej sytuacji ?

  • skarbonamamony

   Jeżeli umowa była zawarta na czas oznaczony to można ją wypowiedzieć tylko w wypadkach przewidzianych w umowie albo z powodu wad lokalu (co opisałem wyżej). Obejść się tego nie da. Umowę można co najwyżej rozwiązać za porozumieniem stron.

 • Dariusz Białek

  Witam,

  razem z żoną wynajmujemy mieszkanie. W pierwotnej umowie najmu najemcami jestem ja i moja żona. Niedawno podpisaliśmy aneks na czas oznaczony 12 m-cy. Jednakże na aneksie nie ma podpisu mojej żony, która jak się okazało chciała, aby aneks został podpisany na czas nieoznaczony. Czy taki aneks jest w związku z tym ważny?

  Z góry bardzo dziękuję za odpowiedź.

  Pozdrawiam

 • Karol Klencner

  Witam,
  wynajmuję mieszkanie od 3 lat. Umowa była podpisana na rok i została przedłużona na czas nieokreślony. Muszę zmienić mieszkanie i złożyć wypowiedzenie. Niestety nie mam kontaktu z właścicielem od 3 lat, nie mam do niego maila, żadnego adresu ani nr telefonu bo usunął mi się z telefonu. W spółdzielni, ani żaden z sąsiadów też nie ma kontaktu do właściciela. CO mam zrobić? jak wypowiedzieć umowę? Wyprowadzić się po prostu?
  Proszę o pomoc i z góry dziękuję : )

  • skarbonamamony

   Wypowiedzenie należy wysłać listem poleconym za zwrotnym poświadczeniem odbioru na adres zamieszkania wskazany w umowie najmu, a jeżeli po zawarciu umowy wynajmujący wskazywał inny adres zamieszkania to na ten inny adres. W myśl art. 6g ustawy o ochronie praw lokatorów tak wysłana przesyłka będzie uznawana za doręczoną.

 • Илона Лисица

  Witam serdecznie, pierwszego dnia miesiąca podpisałam umowę najmu lokalu (pokój w mieszkaniu). Przy podpisaniu umowy wpłaciłam kaucję, czynsz mam zapłacić do 10go dnia miesiąca. Umowa zawarta na czas określony z terminem wypowiedzenia 2 miesiące.
  Czy mogę rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli mam uczulenie na kurz, a w pokoju znajduje się bardzo zakurzona wykładzina oraz materac? Po kilku dniach mam objawy alergii, co negatywnie wpływa na stan mojego zdrowia, a stosować się do terminu wypowiedzenia jest bardzo niebezpieczne.
  Co w takim przypadku z kaucją? I czy muszę wpłacić czynsz za pierwszy trwający miesiąc wynajmu?
  Z góry dziękuję za podpowiedź.

 • Ryszard Olszewski

  Witam serdecznie
  Wraz z żoną wynajmujemy od 6 lat mieszkanie 3 pokojowe w Swinoujsciu.
  Niestety nie posiadamy żadnej umowy pisemnej a jedynie ustną z właścicielką mieszkania.
  Gdy zawieraliśmy umowę ustną wplacilismy kaucje i oplatę z góry warunkowalismy jak równiez wynajmująca ze zalezy nam na długim wynajmie np 10 lat na co wspólnie przystalismy.
  Pieniądze nie małe 1900zł regularnie do 15 kazdego miesiąca wplacalismy wlascicielce na konto.
  Jakies 2 lata temu wynajmujaca oswiadczyła ze szuka kupca na to mieszkanie.Bylo paru potencjalnych kupcow ale transakcja nie doszla do skutku.
  W zeszlym roku wlascicielka oswiadczyla ze rezygnuje ze sprzedaży mieszkania ale musi nam podwyzszyc czynsz najmu na 2150zł + oplaty oczywiscie i ze podczymuje to ze mozemy tam spokojnie mieszkac nawet jeszcze 10lat.
  Uwierzylismy jej na słowo bo jak do tamtej pory nie bylo żadnych zasrrzezen.
  Jakie bylo zdziwienie mojej żony gdy wlascicielka zadzwoniła 3tyg temu z informacją ze sprzedała mieszkanie i do konca września musimy się wyprowadzić i opuscic lokal.
  Byliśmy w szoku !!! Nie tak się umawialismy! Liczylismy na to ze zarówno my jak i wynajmująca po 6letniej wspólpracy gdyby doszlo do zerwania umowy to minimalny okres jej wypowiedzenia dla kazdej ze stron to 3 miesiące.
  Wynajecie mieszkania w Swinoujsciu to bardzo wielki problem.
  Znalazłem mieszkanie ale wymaga ono remontu ktory w tej chwili przeprowadzam.
  Wszystko to jest na szybko i wiaze się z duzymi nie planowanymi kosztami.
  Gdybysmy wiedzieli o tym wczesniej wszysko bysmy n zaplanowali inaczej.
  Wczoraj wlasciciele mieszkania odwiedzili moją zone (mnie nie bylo w domu) z tymi co kupili to mieszkanie.Nowa wlascicielka byla bardzo nie uprzejma powiedziala do mojej zony ze 30.09 ma nas tu juz nie byc bo oni sie wprowadzają.
  Ja nie mam zamiaru poddac się temu.
  Co moge zrobić? Czy wypowiedzenie ustne przez telefon co prawda ustnej umowy jest prawomocne? Co jesli się nie wyprowadzę? Jakie są moje prawa?
  Czy mogę np zazadac od włascicielki mieszkania odszkodowania np w wysokosci 2 miesięcznego czynszu? Bo przez tą sytuacje ja jestem narazony na duzo wieksze koszta?
  Bardzo prosze o pomoc -zalezy mi na czasie.
  Pozdrawiam
  Ryszard

  • skarbonamamony

   Jeżeli lokal został sprzedany to w myśl art. 678 §1 k.c. nabywca wstąpił w stosunek najmu na miejsce zbywcy. Teraz to nabywca nieruchomości jest dla Was wynajmującym.

   Biorąc pod uwagę przepis art. 11 ust. 1 ustawy o ochronie praw lokatorów nabywca nie może wypowiedzieć umowy najmu bez przyczyny.

   Może to zrobić zgodnie z art. 11 ust. 4 tej samej ustawy – Nie później niż na pół roku naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego, właściciel może wypowiedzieć stosunek prawny, o ile zamierza zamieszkać w należącym do niego lokalu, jeżeli lokatorowi przysługuje tytuł do lokalu, w którym może zamieszkać w warunkach takich, jakby otrzymał lokal zamienny, lub jeżeli właściciel dostarczy mu lokal zamienny. W lokalu zamiennym wysokość czynszu i opłat, z wyjątkiem opłat niezależnych od właściciela, musi uwzględniać stosunek powierzchni i wyposażenia lokalu zamiennego do lokalu zwalnianego.

   Albo może zastosować przepis art. 11 ust. 5 tej samej ustawy – Nie później niż na 3 lata naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego, właściciel może wypowiedzieć stosunek prawny lokatorowi, o ile zamierza zamieszkać w należącym do niego lokalu, a nie dostarcza mu lokalu zamiennego i lokatorowi nie przysługuje prawo do lokalu, o którym mowa w ust. 4.

   • Ryszard Olszewski

    Bardzo dziekuje za tak szybko i fachową odpowiedz.Nie wszystko jest dla mnie zrozumiale muszę zapoznac się z artykułami przytaczanymi w odpowiedzi.
    Mam jedno zasadnicze pytanie-
    czy muszę na koniec miesiąca opuścić wynajmowane mieszkanie?
    A co będzie kiedy go nie opuszczę ? Jakie kroki moze poczynic nowy właściciel wobec nas?
    Czujemy się po prostu bardzo oszukani i narazeni na nie przewidziane duze koszta z tym związane.
    Z wyrazami szacunku
    Ryszard

 • Pascal

  Dzień dobry. We wrześniu 2007 r. otrzymaliśmy wraz z „konkubiną” mieszkanie będące w zasobach TBS. Z przyczyn oczywistych ja nie mogłem zostać głównym najemcą, gdyż byłem w tym czasie głównym najemcą innego mieszkania w tej samej miejscowości. Notarialnie zrzekłem się tego mieszkania i głównym najemcą została moja „konkubina”. Mieszkaliśmy wspólnie z naszą córką przez okres 5-ciu lat. Następnie w sierpniu 2012 r. moja „konkubina” przeprowadziła się do swoich rodziców, gdzie mieszka do dzisiaj. Ja mieszkałem sam w tym mieszkaniu przez kolejne 5 lat. W czerwcu 2017 r. rodzice mojej konkubiny przepisali na nią swoje mieszkanie w tej samej miejscowości i automatycznie wyklucza ją to z bycia głównym najemcą. TBS wypowiedział umowę najmu bez okresu wypowiedzenia. W komentarzach do Ustawy o ochronie praw lokatorów z 2001 r. (z pózniejszymi zmianami) doczytałem, że w stosunek najmu takiego mieszkania może wejść osoba, która „faktycznie pozostawała we współżyciu z głównym najemcą przez co najmniej 5 lat. Procedura rusza za życia głównego najemcy lu po jego śmierci”. Bardzo proszę o pomoc w tym zakresie.

 • Kinga

  Jeśli mamy rozwiązanie umowy najmu za porozumieniem stron a najemca nie zdaje wynajmujacemu mieszkania w wyznaczonym terminie. Unika kontaktu, nie płaci. Czy można uznać najemce za włamywacza i zgłosić na policję? Co Jeszce może zrobić wynajmujący?

 • LM

  Witam,
  Mam pytanie które nie zostało tu uwzględnione:
  Jakie obowiązki ciążą na wynajmującym w przypadku gdy najmujący skutecznie wypowiedział umowę najmu na czas określony przed jej zakończeniem?
  Wyjaśniam: umowa była na rok, najemca wypowiedział po 3 miesiącach z 2 miesięcznym okresem wypowiedziana.

  Co z aktem notarialnym? muszę to gdzieś zgłosić? teoretycznie wg notariusza najemca może tam mieszkać do połowy 2018r.

  • skarbonamamony

   Nie rozumiem.

   • LM

    Opis problemu z datami:
    1. najem okazjonalny z aktem notarialnym.
    2. umowa określona do dnia 30/07/2018r
    3. najemca wyprowadza się 30/11/2017r.

    czyli mam nadal akt notarialny pozwalający Najemcy korzystać z lokalu.

    więc czy muszę gdzieś zgłaszać że najemca się wyprowadził ( urząd skarbowy jak przy rejestracji?)

    i czy mogę od dnia 01/12/2017 wprowadzić NOWEGO najemcę z umową najmu okazjonalnego i 2 aktem notarialnym.

    czy po wyprowadzce pierwszego najemcy akt notarialny przestaje z automatu obowiązywać? czy muszę iść do notariusza i powiadomić o fakcie wyprowadzki najemcy?

    • skarbonamamony

     Nic nie trzeba nikomu zgłaszać. Należy umowę rozwiązać w formie pisemnej (porozumienie stron) i później można wprowadzić nowego lokatora.

 • kasina

  Mam problem.

  Podpisałam umowę na najem mieszkania na czas nieokreślony.
  Z dwumiesiecznym okresie wypowiedzenia. Wplacilam zadatek.
  Z przyczyn losowych musiałam zrezygnować. Czy właściciel odda mi zadatek?
  Nie było przekazania kluczy jeszcze,
  Właściciel wie o rezygnacji ale nie chce mi oddać pieniędzy

 • Adrian

  Wynajmuję mieszkanie na czas nieokreślony, właściciel mieszkania karzę mi się wyprowadzić ponieważ chce sprzedać lokal. Płacę zawsze na czas i jestem grzecznym najemcą. Czy właściciel może domagać się mojej wyprowadzki w takim przypadku? Byłbym wdzięczny za pomoc, ponieważ z artykułu powyżej nie mogłem znaleźć jednoznacznej odpowiedzi. Pozdrawiam serdecznie.

 • Katarzyna

  Witam, mam podpisaną umowę na trzy lata z 3 MIESIĘCZNYM OKRESEM WYPOWIEDZENIA ZE SZCZEGÓLNIE UZASADNIONEJ PRZYCZYNY. po 7 miesiącach chcemy z mężem wypowiedzieć umowę gdyż zakupiliśy swoje mieszkanie. Oczywiście chcemy zachowac okres 3 miesiecy wypowiedzenie. CZY ZAKUP SWOJEGO MIESZKANIA JEST UZASADNIONĄ PRZYCZYNA ?

  • skarbonamamony

   Szczerze to raczej wątpię.

   Wskazano w orzeczeniach, że przy tego typu sformułowaniach chodzi o sytuację nadzwyczajną, której nie dało się przewidzieć i która odbiega od zwykłego, typowego rozwoju wypadków. 7 miesięcy temu nie planowaliście zakupić mieszkania?

 • Justyna Pesta

  15 kwietnia br podpisałam umowę na czas określony, każdy rachunek opłacałam w terminie, na własny koszt w mieszkaniu zostało odmalowane, podłączona została również kuchnia elektryczna którą zakupił właściciel jednak koszty jej podłączenia również poniosłam ja, od kilu miesięcy właściciel zaczął zawyżać opłaty za media i dopisywał jakieś wyrównania. Zostały założone podliczniki na energię na które właściciel się zgodził ale oczywiście na mój koszt. Chcę założyć wypowiedzenie na miesiąc (w umowie nie zapisywaliśmy żadnej informacji o wypowiedzeniu) jednak właściciel grozi mi komornikiem, sądem i robi mi awantury. Jest on prawnikiem, wytycZa mi prawo, a czy jakieś prawo mi przysługuje abym wraz z rodziną mogła wyprowadzić się wcześniej? —— I druga historia powiązana z tą sprawę: przed wynajęciem tego mieszkania wynajmowałam mieszkanie u tego samego właściciela, umowa również sporządzona była na czas określony, wprowadziłam się z tamtąd do obecnego mieszkania, a na moje miejsce wprowadziła się siostra. Umowa obowiązywała do 31 sierpnia br. Siostra mieszkała w tym mieszkaniu do 31 października br. Tu zaczęły się problemy związane ze starym mieszkaniem. Właściciel chce mnie obciążyć dodatkowymi kosztami związanymi z tamtym mieszkaniem gdyż uważa, że dopóki nie podpisze.. protokołu.. rezygnacji z tamtego mieszkania nadal jestem jego najemcą. Dodam, że ja umowy nie przedłuźalam, siostra również, mieszkała tam bez umowy. Wcześniej o żadnym protokole nie było mowy. Dlatego też w tej sytuacji wracając do sprawy pierwszej tzn mojego obecnego mieszkania co mogę zrobić, jeżeli właściciel postepujew taki sposób. Ta sytuacja przyczyniła się również do tego, że chcę się wyprowadzić