Umowa najmu okazjonalnego lokalu

By | 29 lutego 2016

businessman signing an agreement after negotiation in the meeting room ** Note: Slight graininess, best at smaller sizes

Czy najem oka­zjo­nal­ny jest recep­tą na nie­rze­tel­nych loka­to­rów, czy może sta­no­wi dość oso­bli­wą, ale nadal mało popu­lar­ną insty­tu­cję pol­skie­go pra­wa cywil­ne­go? Jakie prze­szko­dy wią­żą się z jej zawar­ciem? Czy na pew­no jest ona korzyst­niej­sza dla wynaj­mu­ją­ce­go i czy war­to wysi­lać się by taką umo­wę zawrzeć? Jakie wąt­pli­wo­ści wią­żą się z umo­wą naj­mu oka­zjo­nal­ne­go loka­lu?

Uwa­ga: Wpis został zak­tu­ali­zo­wa­ny w opar­ciu o zmia­ny, któ­re weszły w życie 11 wrze­śnia 2017 roku.

For­mu­ła naj­mu oka­zjo­nal­ne­go jest adre­so­wa­na do okre­ślo­ne­go krę­gu osób, któ­rych potrze­ba naj­mu wyni­ka z ich aktyw­no­ści życio­wej, a któ­re posia­da­ją moż­li­wość wska­za­nia loka­lu, w któ­rym będą mogły zamiesz­kać w przy­pad­ku opróż­nie­nia loka­lu zaj­mo­wa­ne­go na pod­sta­wie umo­wy o najem oka­zjo­nal­ny.” (źró­dło: uza­sad­nie­nie do pro­jek­tu usta­wy wpro­wa­dza­ją­cej najem oka­zjo­nal­ny loka­lu).

Umo­wa naj­mu oka­zjo­nal­ne­go loka­lu może doty­czyć wyłącz­nie loka­li, któ­re ze swej cha­rak­te­ry­sty­ki mogę być prze­zna­czo­ne na cele miesz­kal­ne. Moż­na ją zawrzeć tyl­ko w celu zaspo­ko­je­nia potrzeb miesz­ka­nio­wych. Może więc on słu­żyć wyłącz­nie zaspo­ko­je­niu potrzeb miesz­ka­nio­wych najem­cy i jego rodzi­ny. Nie moż­na jej sto­so­wać w odnie­sie­niu do naj­mu loka­lu użyt­ko­we­go albo naj­mu miesz­ka­nia na cele użyt­ko­we. Najem na cele miesz­kal­ne prze­są­dza o tym, że najem­ca powi­nien być oso­bą fizycz­ną.

Trochę historii

Umo­wę naj­mu oka­zjo­nal­ne­go wpro­wa­dzo­no do porząd­ku praw­ne­go 28 stycz­nia 2010 roku. Nie jest to jed­nak roz­wią­za­nie nowe. W poprzed­niej usta­wie, któ­rą zastą­pi­ła usta­wa o ochro­nie praw loka­to­rów, wybra­na gru­pa wynaj­mu­ją­cych mogła nie sto­so­wać czę­ści prze­pi­sów chro­nią­cych pra­wa najem­ców. W art. 2 ust. 1 usta­wy o naj­mie loka­li miesz­kal­nych i dodat­kach miesz­ka­nio­wych usta­wo­daw­ca stwier­dził, że jej prze­pi­sów nie sto­su­je się do naj­mu oka­zjo­nal­ne­go. Prze­pi­sy te jed­nak nie były dosta­tecz­nie wyja­śnio­ne. Usta­wa ta zosta­ła uchy­lo­na 10 lip­ca 2001 roku na sku­tek kil­ku orze­czeń Try­bu­na­łu Kon­sty­tu­cyj­ne­go.

Począt­ko­wo usta­wa o ochro­nie praw loka­to­rów nie zawie­ra­ła wyłą­czeń doty­czą­cych naj­mu oka­zjo­nal­ne­go. Nie zawie­ra­ła ona tak­że innych roz­wią­zań w jaki­kol­wiek spo­sób osła­bia­ją­cych pozy­cję najem­cy w sto­sun­ku do wynaj­mu­ją­ce­go. Od razu roz­wią­za­nie to było moc­no kry­ty­ko­wa­ne. W 2005 roku wpro­wa­dzo­no do niej art. 3 ust. 1 zgod­nie z któ­rym, w razie odda­nia do uży­wa­nia loka­lu, z któ­re­go wła­ści­ciel przej­ścio­wo nie korzy­sta w cało­ści lub w czę­ści w celu zaspo­ko­je­nia wła­snych potrzeb miesz­ka­nio­wych, nie sto­su­je się wybra­nych prze­pi­sów usta­wy. To wyłą­cze­nie jed­nak nie obej­mo­wa­ło fun­da­men­tal­nych prze­pi­sów chro­nią­cych pra­wa loka­to­ra, a w kon­se­kwen­cji wynaj­mu­ją­cy nadal nie mógł w łatwy spo­sób wyeks­mi­to­wać nie­uczci­we­go najem­cy. To był tyl­ko nie­wiel­ki wyłom w całym sys­te­mie, któ­ry w prak­ty­ce nadal nie chro­nił wynaj­mu­ją­ce­go przed nie­uczci­wo­ścią najem­ców.

W 2010 roku ponow­nie wpro­wa­dzo­no do porząd­ku praw­ne­go insty­tu­cje naj­mu oka­zjo­nal­ne­go. Wpro­wa­dzo­ne prze­pi­sy mia­ły być ukło­nem w stro­nę wła­ści­cie­li loka­li miesz­kal­nych. Usta­wo­daw­ca chciał by okre­ślo­ny krąg wynaj­mu­ją­cych, zamiast tkwić w sza­rej stre­fie nie opo­dat­ko­wu­jąc docho­dów z wynaj­mu, zgła­szał zawar­cie umo­wy, pła­cił podat­ki i dzię­ki temu miał lep­szą ochro­nę przed nie­uczci­wym najem­cą. Krąg tak upraw­nio­nych osób został począt­ko­wo ogra­ni­czo­ny wyłącz­nie do osób fizycz­nych, któ­rzy naj­mu­ją swo­je nie­ru­cho­mo­ści pry­wat­nie. Wyłą­czo­no oso­by trud­nią­ce się wynaj­mem loka­li miesz­kal­nych w związ­ku z pro­wa­dzo­na dzia­łal­no­ścią gospo­dar­czą. Jak z tego wyni­ka zapro­po­no­wa­no swo­isty targ. Wy pła­ci­cie podat­ki, a my zapew­ni­my wam więk­szą ochro­nę przed nie­uczci­wo­ścią. Szyb­ko się jed­nak oka­za­ło, że wte­dy gdy to oby­wa­te­le mają podej­mo­wać ryzy­ko i udo­stęp­niać swo­je nie­ru­cho­mo­ści, to stwo­rzy się im jesz­cze dodat­ko­wą kon­ku­ren­cję.

W poło­wie 2013 roku Rząd zapo­wie­dział utwo­rze­nie fun­du­szu miesz­kań na wyna­jem, któ­ry miał­by zająć się zaku­pem na ryn­ku miesz­kań i zaofe­ro­wa­nie ich wynaj­mu w atrak­cyj­nych cenach. Aby fun­dusz mógł spraw­nie dzia­łać przy­go­to­wa­no kolej­ne zmia­ny legi­sla­cyj­ne, roz­sze­rza­ją­ce krąg wynaj­mu­ją­cych, któ­rzy mogą sto­so­wać umo­wę naj­mu oka­zjo­nal­ne­go. Od 23 listo­pa­da 2013 roku umo­wę naj­mu oka­zjo­nal­ne­go loka­lu mogą zawie­rać wszy­scy wynaj­mu­ją­cy, nie­za­leż­nie od celu w jakim zawie­ra­ją umo­wę oraz sta­tu­su praw­ne­go w jakim dzia­ła­ją. Jak z tego wyni­ka po raz kolej­ny dzię­ki poli­ty­ce oka­za­ło się, że moż­na tro­chę polu­zo­wać, a dzię­ki temu chro­nić inwe­sty­cje pań­stwo­we. Co nie koniecz­nie wcze­śniej tak łatwo prze­cho­dzi­ło.

11 wrze­śnia 2017 roku nastą­pi­ła kolej­na nowe­li­za­cja prze­pi­sów o naj­mie oka­zjo­nal­nym. Od tego dnia, wynaj­mu­ją­cym w opar­ciu o umo­wę naj­mu oka­zjo­nal­ne­go loka­lu może być jed­nie oso­ba fizycz­na nie­pro­wa­dzą­ca dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej w zakre­sie naj­mu loka­li. Najem oka­zjo­nal­ny zato­czył koło i wró­cił do pier­wot­nych zało­żeń. Od tego dnia  oso­by fizycz­ne, oso­by praw­ne lub inne jed­nost­ki orga­ni­za­cyj­ne nie­bę­dą­ce oso­ba­mi praw­ny­mi, pro­wa­dzą­ce dzia­łal­ność gospo­dar­czą w zakre­sie wynaj­mo­wa­nia loka­li mogą korzy­stać z nowe­go rodza­ju umo­wy naj­mu — umo­wę naj­mu insty­tu­cjo­nal­ne­go loka­lu.

Definicja umowy najmu okazjonalnego lokalu

Defi­ni­cję umo­wy naj­mu oka­zjo­nal­ne­go loka­lu two­rzy się poprzez połą­cze­nie prze­pi­sów usta­wy o ochro­nie praw loka­to­rów oraz prze­pi­sów kodek­sy cywil­ne­go. Kon­struk­cja tego sto­sun­ku wyni­ka bowiem z pod­sta­wo­wej defi­ni­cji umo­wy naj­mu z kodek­su cywil­ne­go i uzu­peł­nio­na jest dodat­ko­wy­mi ogra­ni­cze­nia­mi z usta­wy o ochro­nie praw loka­to­rów.

Przez umo­wę naj­mu oka­zjo­nal­ne­go loka­lu rozu­mie­my zatem umo­wę zawar­tą w for­mie pisem­nej pod rygo­rem nie­waż­no­ści, w któ­rej wynaj­mu­ją­cy, będą­cy oso­bą fizycz­ną, nie pro­wa­dzi dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej w zakre­sie wynaj­mo­wa­nia loka­li, zobo­wią­zu­je się oddać najem­cy do uży­wa­nia lokal słu­żą­cy do zaspo­ka­ja­nia potrzeb miesz­ka­nio­wych na czas ozna­czo­ny, nie dłuż­szy niż 10 lat, a najem­ca zobo­wią­zu­je się pła­cić wynaj­mu­ją­ce­mu umó­wio­ny czynsz, któ­ry może być ozna­czo­ny w pie­nią­dzach lub w świad­cze­niach inne­go rodza­ju.

Forma umowy i niezbędne załączniki

O ile typo­wą umo­wę naj­mu loka­lu moż­na zawrzeć w dowol­ny spo­sób — tak samo waż­na jest umo­wa naj­mu zawar­ta w for­mie pisem­nej jak i ust­nej. Umo­wa naj­mu oka­zjo­nal­ne­go loka­lu oraz zmia­ny tej umo­wy (wszel­kie anek­sy) wyma­ga­ją for­my pisem­nej i to pod rygo­rem nie­waż­no­ści. Umo­wa naj­mu oka­zjo­nal­ne­go w zakre­sie for­my pod­le­ga zatem surow­szym rygo­rom niż typo­wa umo­wa naj­mu.

Dodat­ko­wo umo­wa naj­mu oka­zjo­nal­ne­go loka­lu wyma­ga załą­cze­nia kil­ku dodat­ko­wych oświad­czeń:

Trze­cie oświad­cze­nie skła­da się tyl­ko wte­dy, gdy najem­ca nie posia­da tytu­łu praw­ne­go do inne­go loka­lu. To oczy­wi­ście sytu­acja naj­częst­sza, ale w wie­lu przy­pad­kach najem loka­lu reali­zo­wa­ny jest na potrze­by pod­ję­cia pra­cy poza miej­scem sta­łe­go zamiesz­ka­nia.

STOPNIE MUSISZ JUŻ CZYTAĆ DALEJ

Zamów mój spraw­dzo­ny wzór umo­wy naj­mu oka­zjo­nal­ne­go loka­lu wszyst­kich nie­zbęd­nych załącz­ni­ków oraz innych nie­zbęd­nych pism. Dosta­wa natych­mia­sto­wa!

Co cie­ka­we, z samej usta­wy nie wyni­ka jaki mają sta­tus te załącz­ni­ki. Nie wyni­ka zatem, w jaki spo­sób powin­na być trak­to­wa­na umo­wa naj­mu oka­zjo­nal­ne­go loka­lu bez tych załącz­ni­ków. Tutaj praw­ni­cy są nie­ste­ty podzie­le­ni. Jak do tej pory nie ma roz­strzy­gnię­cia tego pro­ble­mu przez Sąd Naj­wyż­szy, któ­ry z pew­no­ścią wyzna­czył­by osta­tecz­ny kie­ru­nek inter­pre­ta­cji. Według więk­szo­ści źró­deł (np. Paweł Wider­ski, Paweł Sła­wic­ki, Najem oka­zjo­nal­ny loka­li – cz. I, Moni­tor Praw­ni­czy 7/2012) umo­wa bez załącz­ni­ków z całą pew­no­ścią nie prze­kształ­ca się w „zwy­kłą” umo­wę naj­mu loka­lu miesz­kal­ne­go, ani nie jest ona dotknię­ta nie­waż­no­ścią. Według zaś innych przed­sta­wi­cie­li dok­try­ny (np. Kata­rzy­na Zdun-Załę­ska, Usta­wa o ochro­nie praw loka­to­rów, miesz­ka­nio­wym zaso­bie gmi­ny i o zmia­nie Kodek­su cywil­ne­go. Komen­tarz, War­sza­wa, 2014 str. 139) gdy do umo­wy nie załą­czo­no któ­re­go­kol­wiek z wyma­ga­nych załącz­ni­ków nie docho­dzi do zawar­cia umo­wy naj­mu oka­zjo­nal­ne­go loka­lu.

Edit z 17 wrze­śnia 2016 roku:

Poszpe­ra­łem w wyro­kach sądów powszech­nych i zna­la­złem wyrok z 30 czerw­ca 2014 roku (wyrok SO w Pozna­niu sygn. akt XV Ca 217/14). W tym wyro­ku Sąd Okrę­go­wy przy­chy­lił się do sta­no­wi­ska Wider­skie­go i Sła­wic­kie­go oraz doko­nu­jąc wykład­ni stwier­dził, że umo­wa, mimo bra­ku załącz­ni­ków, nadal jest umo­wą naj­mu oka­zjo­nal­ne­go.

Przyj­mu­jąc tę wykład­nię za obo­wią­zu­ją­cą, docho­dzi się do wnio­sku, że bez oświad­cze­nia najem­cy w for­mie aktu nota­rial­ne­go, w któ­rym najem­ca pod­da­je się egze­ku­cji i zobo­wią­zu­je się do opróż­nie­nia i wyda­nia loka­lu, docho­dzi do zawar­cia umo­wy naj­mu oka­zjo­nal­ne­go loka­lu. W tym jed­nak przy­pad­ku wynaj­mu­ją­cy nie może korzy­stać z szyb­szej ścież­ki eks­mi­syj­nej.

Wider­ski i Sła­wic­ki wska­zu­ją, że w takim wypad­ku wynaj­mu­ją­cy powi­nien wystą­pić do sądu z wnio­skiem o usta­le­nie obo­wiąz­ku ist­nie­nia zło­że­nia oświad­cze­nia o dobro­wol­nym pod­da­niu się egze­ku­cji, a w dal­szej kolej­no­ści, po otrzy­ma­niu wyro­ku stwier­dza­ją­ce­go obo­wią­zek zło­że­nia takie­go oświad­cze­nia, sko­rzy­stać z eks­mi­sji uprosz­czo­nej.

Muszę jed­nak pod­kre­ślić, że w pol­skim sys­te­mie praw­nym nie sto­su­je się pre­ce­den­sów i sądy mogą orze­kać odmien­nie. Póki nie będzie orze­cze­nia Sądu Naj­wyż­sze­go, póty nadal nie może­my być pew­ni orze­czeń sądów powszech­nych.

Załą­cze­nie do umo­wy naj­mu oka­zjo­nal­ne­go loka­lu wypi­su z aktu nota­rial­ne­go, w któ­rym najem­ca pod­da­je się dobro­wol­nej egze­ku­cji, daje wynaj­mu­ją­ce­mu moż­li­wość uprosz­czo­nej reali­za­cji pra­wa do opróż­nie­nia loka­lu w sytu­acji, gdy najem­ca nie chce go dobro­wol­nie opu­ścić. Funk­cją umo­wy naj­mu oka­zjo­nal­ne­go loka­lu jest zatem ogra­ni­cze­nie ochro­ny najem­cy. Wynaj­mu­ją­cy nie musi wyta­czać prze­ciw­ko najem­cy powódz­twa o opróż­nie­nie loka­lu, może on bowiem pro­wa­dzić egze­ku­cję na pod­sta­wie zaopa­trzo­ne­go w klau­zu­lę wyko­nal­no­ści aktu nota­rial­ne­go, w któ­rym dłuż­nik pod­dał się dobro­wol­nie egze­ku­cji.

Wyna­gro­dze­nie nota­riu­sza za spo­rzą­dze­nie powy­żej wska­za­ne­go aktu nota­rial­ne­go wyno­si nie wię­cej niż mak­sy­mal­na kwo­ta czyn­szu nor­mo­wa­ne­go bez opcji za 1 m2 miesz­ka­nia na wyna­jem, o któ­rym mowa w prze­pi­sach usta­wy z dnia 20 lip­ca 2017 r. o Kra­jo­wym Zaso­bie Nie­ru­cho­mo­ści (Dz. U. poz. 1529), okre­ślo­ną dla mia­sta sto­łecz­ne­go War­sza­wy. Usta­wa ta prze­wi­du­je w art. 82 ust. 6, że to Rada Mini­strów będzie okre­śla­ła wiel­kość mak­sy­mal­ne­go czyn­szu nor­mo­wa­ne­go bez opcji. Wskaź­nik ten ma być aktu­ali­zo­wa­ny w dro­dze roz­po­rzą­dze­nia corocz­nie do dnia 31 mar­ca.

Za spo­rzą­dze­nie aktu nota­rial­ne­go nota­riusz pobie­ra wyna­gro­dze­nie. Jego wyso­kość zosta­ła usta­wo­wo ogra­ni­czo­na do 1/10 mini­mal­ne­go wyna­gro­dze­nia za pra­cę. W prak­ty­ce, po uwzględ­nie­niu koniecz­no­ści spo­rzą­dze­nia wypi­su i w związ­ku z doli­cze­niem podat­ku VAT, kwo­ta należ­na za przy­go­to­wa­nie tego aktu nie powin­na prze­kro­czyć 250 zł.

Zgłoszenie zawarcia umowy najmu okazjonalnego lokalu naczelnikowi urzędu skarbowego

Ogra­ni­cze­nie czę­ści upraw­nień najem­cy w związ­ku z zawar­ciem umo­wy naj­mu oka­zjo­nal­ne­go loka­lu, w sto­sun­ku do „zwy­kłej” umo­wy naj­mu jest uza­leż­nio­ne od zgło­sze­nia jej zawar­cia przez wynaj­mu­ją­ce­go naczel­ni­ko­wi wła­ści­we­go urzę­du skar­bo­we­go. Zgło­sze­nie to powin­no nastą­pić w ter­mi­nie 14 dni od dnia roz­po­czę­cia naj­mu.

Obo­wią­zek zgło­sze­nia doty­czy wyłącz­nie wynaj­mu­ją­cych, któ­rzy są oso­ba­mi fizycz­ny­mi, nie­pro­wa­dzą­cy­mi dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej w zakre­sie wynaj­mo­wa­nia loka­li. Jak z tego wyni­ka, wszel­kie spół­ki han­dlo­we oraz oso­by fizycz­ne pro­wa­dzą­ce dzia­łal­ność gospo­dar­czą pole­ga­ją­cą na wynaj­mie loka­li są z tego obo­wiąz­ku zwol­nio­ne.

Nie­do­peł­nie­nie obo­wiąz­ku zgło­sze­nia umo­wy do naczel­ni­ka urzę­du skar­bo­we­go ma kolo­sal­ne zna­cze­nie dla stron umo­wy. Brak zgło­sze­nia ozna­cza bowiem ogra­ni­cze­nie upraw­nień wynaj­mu­ją­ce­go, a doty­czą mię­dzy inny­mi czyn­szu, warun­ków wypo­wie­dze­nia umo­wy naj­mu oka­zjo­nal­ne­go loka­lu oraz klu­czo­we­go prze­pi­su doty­czą­ce­go uprosz­czo­nej eks­mi­sji. W takim przy­pad­ku nie zosta­ją zmniej­szo­ne ogra­ni­cze­nia upraw­nień wynaj­mu­ją­ce­go. Z nie­wiel­ki­mi wyjąt­ka­mi, nie­zgło­szo­na umo­wa naj­mu oka­zjo­nal­ne­go loka­lu nie­mal zrów­nu­je sytu­ację wynaj­mu­ją­ce­go z umo­wą zawar­tą w opar­ciu o prze­pi­sy ogól­ne. Choć nomi­nal­nie jest to w dal­szym cią­gu umo­wa naj­mu oka­zjo­nal­ne­go.

W każ­dym wypad­ku, nie­za­leż­nie od zgło­sze­nia czy też nie­zgło­sze­nia mimo cią­żą­ce­go obo­wiąz­ku, wynaj­mu­ją­cy ma obo­wią­zek roz­li­cze­nia należ­ne­go podat­ku od uzy­ski­wa­ne­go z tego tytu­łu przy­cho­du. Wynaj­mu­ją­cy ma tak­że obo­wią­zek wyka­za­nia przy­cho­du z naj­mu w zezna­niu podat­ko­wym, nawet wte­dy gdy kosz­ty uzy­ska­nia tych przy­cho­dów były więk­sze od uzy­ska­nych przy­cho­dów i w kon­se­kwen­cji nie powsta­ło zobo­wią­za­nie podat­ko­we. Za nie­zgło­sze­nie zawar­cia umo­wy naj­mu nie są prze­wi­dzia­ne bowiem żad­ne sank­cje o cha­rak­te­rze admi­ni­stra­cyj­nym, kar­no­skar­bo­wym czy też podat­ko­wym.

Wymóg zgło­sze­nia umo­wy popra­wia ścią­gal­ność podat­ku docho­do­we­go od naj­mu. Wie­le umów zawie­ra­nych wyłącz­nie ust­nie w celu ukry­cia osią­ga­ne­go docho­du, nie było bowiem nale­ży­cie roz­li­cza­nych przez podat­ni­ków. Nie pły­nął do budże­tu z tego tytu­łu stru­mień pie­nię­dzy. Obo­wią­zek zgło­sze­nia zawar­cia umo­wy nie­wąt­pli­wie popra­wia efek­tyw­ność fiskal­ną podat­ku docho­do­we­go od naj­mu.

Najem okazjonalny wyłącznie na czas oznaczony, maksymalnie na 10 lat

Umo­wa naj­mu oka­zjo­nal­ne­go loka­lu może zostać zawar­ta wyłącz­nie na czas ozna­czo­ny, nie dłuż­szy niż 10 lat. Umo­wa naj­mu oka­zjo­nal­ne­go daje zatem stro­nom gwa­ran­cję pew­no­ści jej trwa­nia. Stro­ny nie mogą usta­lić sobie, że umo­wa zosta­je zawar­ta na czas nie ozna­czo­ny. Taki zapis był­by z mocy pra­wa nie­waż­ny i pro­wa­dził­by do bar­dzo dale­kich kom­pli­ka­cji, z nie­waż­no­ścią całej umo­wy włącz­nie.

Zawar­cie umo­wy naj­mu w for­mie umo­wy naj­mu oka­zjo­nal­ne­go poluź­nia nie­co ogra­ni­cze­nia wynaj­mu­ją­ce­go w zakre­sie moż­li­wo­ści jej wypo­wie­dze­nia. Oczy­wi­ście o ile zosta­nie zgło­szo­na naczel­ni­ko­wi urzę­du skar­bo­we­go. O ile kata­log przy­czyn wypo­wie­dze­nia umo­wy naj­mu loka­lu na cele miesz­kal­ne zawar­tej na zasa­dach ogól­nych jest moc­no ogra­ni­czo­ny, o tyle przy naj­mie oka­zjo­nal­nym moż­li­wość wypo­wie­dze­nia, pod pew­ny­mi, ści­śle okre­ślo­ny­mi warun­ka­mi moż­na w tre­ści umo­wy prze­wi­dzieć. Zapi­sy takie nie były by nie­waż­ne w tym przy­pad­ku.

Umo­wa naj­mu oka­zjo­nal­ne­go uchy­la rów­nież moż­li­wość inge­ren­cji przez sąd i roz­wią­za­nie tej umo­wy na wnio­sek wynaj­mu­ją­ce­go, w związ­ku z zaist­nie­niem waż­nej przy­czy­ny. Z tego wzglę­du wynaj­mu­ją­cy musi samo­dziel­nie prze­wi­dzieć mogą­ce się wyda­rzyć przy­pad­ki i zadbać o odpo­wied­nie zapi­sy umo­wy.

Pobieranie opłat niezależnych od wynajmującego i większa swoboda w podwyższaniu czynszu

Umo­wa naj­mu oka­zjo­nal­ne­go zgło­szo­na naczel­ni­ko­wi urzę­du skar­bo­we­go luzu­je rów­nież sfe­rę czyn­szo­wą oraz pobie­ra­nie opłat nie­za­leż­nych od wynaj­mu­ją­ce­go. W takim wypad­ku nie ma ogra­ni­czeń w pobie­ra­niu przez wynaj­mu­ją­ce­go opłat nie­za­leż­nych od nie­go. Wynaj­mu­ją­cy, ma więk­szą swo­bo­dę w narzu­ca­niu usta­leń zwią­za­nych z opła­ta­mi dodat­ko­wy­mi a doty­czą­cy­mi utrzy­ma­nia loka­lu lub czę­ści wspól­nych budyn­ku. Trze­ba pamię­tać, że kosz­ty te mogą sta­no­wić istot­ną, comie­sięcz­ną pozy­cję.

W zakre­sie czyn­szu, stro­ny w umo­wie mogą prze­wi­dzieć tryb jego pod­wyż­sza­nia. Wynaj­mu­ją­cy nie musi się przy tym za każ­dym razem tłu­ma­czyć i wska­zy­wać przy­czy­ny pod­wyż­ki. Nie jest wyma­ga­na skom­pli­ko­wa­na pro­ce­du­ra oraz moż­li­wość zło­że­nia przez najem­cę pozwu o usta­le­nie, że pod­wyż­ka jest nie­uza­sad­nio­na lub uza­sad­nio­na w innej wyso­ko­ści. Oczy­wi­ście najem­ca nadal może się bro­nić przed pod­wyż­ką, ale w takim wypad­ku sytu­acja pro­ce­so­wa obu stron zosta­je zrów­na­na i obo­wią­zu­ją w tym zakre­sie zasa­dy ogól­ne.

Kaucja zabezpieczająca

W umo­wie naj­mu oka­zjo­nal­ne­go loka­lu ogra­ni­czo­no tak­że wyso­kość kau­cji zabez­pie­cza­ją­cej, jaką wynaj­mu­ją­cy może żądać od najem­cy w związ­ku z zawar­ciem umo­wy. Kau­cja w tym przy­pad­ku nie może prze­kra­czać sze­ścio­krot­no­ści mie­sięcz­ne­go czyn­szu za dany lokal, obli­czo­ne­go według staw­ki czyn­szu obo­wią­zu­ją­cej w dniu zawar­cia umo­wy naj­mu oka­zjo­nal­ne­go loka­lu. Kau­cja pod­le­ga zwro­to­wi w cią­gu mie­sią­ca od dnia opróż­nie­nia loka­lu. Rów­nież przy umo­wie naj­mu oka­zjo­nal­ne­go loka­lu, ana­lo­gicz­nie do zwy­kłej umo­wy naj­mu na cele miesz­kal­ne, zwrot zwa­lo­ry­zo­wa­nej kau­cji nastę­pu­je w kwo­cie rów­nej ilo­czy­no­wi kwo­ty mie­sięcz­ne­go czyn­szu obo­wią­zu­ją­ce­go w dniu zwro­tu kau­cji i krot­no­ści czyn­szu przy­ję­tej przy pobie­ra­niu kau­cji, jed­nak w kwo­cie nie niż­szej niż kau­cja pobra­na.

STOPNIE MUSISZ JUŻ CZYTAĆ DALEJ

Zamów mój spraw­dzo­ny wzór umo­wy naj­mu oka­zjo­nal­ne­go loka­lu wszyst­kich nie­zbęd­nych załącz­ni­ków oraz innych nie­zbęd­nych pism. Dosta­wa natych­mia­sto­wa!

Z kau­cji zabez­pie­cza­ją­cej wynaj­mu­ją­cy może potrą­cić swo­je należ­no­ści. Co cie­ka­we, przy umo­wie naj­mu oka­zjo­nal­ne­go loka­lu roz­sze­rzo­no zakres należ­no­ści, jakie wynaj­mu­ją­cy może potrą­cić z niej przy roz­li­cza­niu. W „zwy­kłej” umo­wie naj­mu loka­lu miesz­kal­ne­go wynaj­mu­ją­cy mógł potrą­cić należ­no­ści z tytu­łu naj­mu loka­lu przy­słu­gu­ją­ce mu w dniu opróż­nie­nia loka­lu. Cho­dzi­ło zatem o:

 • nie­za­pła­co­ny czynsz;
 • opła­ty za bez­u­mow­ne korzy­sta­nie z loka­lu;
 • opła­ty nie­za­leż­ne od wła­ści­cie­la, jak: opła­ty za wodę i odpro­wa­dze­nie ście­ków, ener­gię elek­trycz­ną, cie­pło, pali­wo gazo­we, wywóz odpa­dów i nie­czy­sto­ści cie­kłych;
 • należ­no­ści z tytu­łu zuży­cia ele­men­tów wypo­sa­że­nia tech­nicz­ne­go któ­rych napra­wą bądź wymia­ną obcią­żo­ny jest najem­ca;
 • należ­no­ści z tytu­łu zastęp­cze­go wyko­na­nia przez wynaj­mu­ją­ce­go robót obcią­ża­ją­cych najem­cę, w opar­ciu o spo­rzą­dzo­ny przez wynaj­mu­ją­ce­go kosz­to­rys budow­la­ny;
 • odszko­do­wa­nie za stwier­dzo­ne i osza­co­wa­ne szko­dy usta­lo­ne na zasa­dach ogól­nych zwią­za­ne z uszko­dze­niem loka­lu powsta­łym z winy najem­cy;
 • odset­ki i należ­no­ści ubocz­ne zwią­za­ne z powyż­szy­mi należ­no­ścia­mi głów­ny­mi.

W prze­pi­sach doty­czą­cych naj­mu oka­zjo­nal­ne­go loka­lu roz­sze­rzo­no ten zakres o kosz­ty egze­ku­cji obo­wiąz­ku opróż­nie­nia loka­lu. Sta­no­wi to dodat­ko­wą gwa­ran­cję i uła­twia prze­pro­wa­dze­nia egze­ku­cji wobec najem­cy oka­zjo­nal­ne­go. Cho­dzi tu przede wszyst­kim o zalicz­kę na pokry­cie wydat­ków zwią­za­nych z egze­ku­cją, któ­rą zwy­kle żąda komor­nik od wie­rzy­cie­la (wynaj­mu­ją­ce­go) przy wsz­czę­ciu egze­ku­cji.

Realizacja prawa uproszczonej eksmisji

Załą­cze­nie do umo­wy naj­mu oka­zjo­nal­ne­go loka­lu wypi­su z aktu nota­rial­ne­go, w któ­rym najem­ca pod­da­je się dobro­wol­nej egze­ku­cji, daje wynaj­mu­ją­ce­mu moż­li­wość uprosz­czo­nej reali­za­cji pra­wa do opróż­nie­nia loka­lu w sytu­acji, gdy najem­ca nie chce go dobro­wol­nie opu­ścić. Funk­cją umo­wy naj­mu oka­zjo­nal­ne­go loka­lu jest zatem ogra­ni­cze­nie ochro­ny najem­cy. Wynaj­mu­ją­cy nie musi wyta­czać prze­ciw­ko najem­cy powódz­twa o opróż­nie­nie loka­lu, może on bowiem pro­wa­dzić egze­ku­cję na pod­sta­wie zaopa­trzo­ne­go w klau­zu­lę wyko­nal­no­ści aktu nota­rial­ne­go, w któ­rym dłuż­nik pod­dał się egze­ku­cji.

Po roz­wią­za­niu sto­sun­ku naj­mu, albo jego wyga­śnię­ciu na sku­tek wypo­wie­dze­nia czy upły­nię­cia okre­su na jaki umo­wa zosta­ła zawar­ta, najem­ca powi­nien wypro­wa­dzić się. Jeże­li tego nie czy­ni dobro­wol­nie, to wynaj­mu­ją­cy dorę­cza mu żąda­nie opróż­nie­nia loka­lu, spo­rzą­dzo­ne na piśmie opa­trzo­nym urzę­do­wo poświad­czo­nym pod­pi­sem wła­ści­cie­la. Poświad­cze­nia pod­pi­su powi­nien zatem udzie­lić nota­riusz. To naj­częst­szy spo­sób uzy­ski­wa­nia takie­go poświad­cze­nia. Pozo­sta­łe są nie­zwy­kle rzad­ko sto­so­wa­ne toteż nie będę ich oma­wiał.

Żąda­nie opróż­nie­nia loka­lu zawie­rać powin­no w szcze­gól­no­ści ozna­cze­nie wynaj­mu­ją­ce­go oraz najem­cy, któ­re­go żąda­nie doty­czy, wska­za­nie umo­wy naj­mu oka­zjo­nal­ne­go loka­lu i przy­czy­nę usta­nia sto­sun­ku z niej wyni­ka­ją­ce­go. Powin­no ono tak­że zawie­rać wska­za­nie ter­mi­nu nie krót­sze­go niż 7 dni od dnia dorę­cze­nia żąda­nia najem­cy, w któ­rym najem­ca i oso­by z nim zamiesz­ku­ją­ce mają opróż­nić lokal.

Dopie­ro w przy­pad­ku bez­sku­tecz­ne­go upły­wu zakre­ślo­ne­go w żąda­niu ter­mi­nu wynaj­mu­ją­cy może zło­żyć sądu wnio­sek o nada­nie klau­zu­li wyko­nal­no­ści akto­wi nota­rial­ne­mu w któ­rym najem­ca pod­da­je się dobro­wol­nej egze­ku­cji, któ­ry był załącz­ni­kiem do umo­wy. Do wnio­sku o nada­nie klau­zu­li załą­cza się:

 • żąda­nie opróż­nie­nia loka­lu wraz z dowo­dem jego dorę­cze­nia najem­cy albo dowo­dem wysła­nia go prze­sył­ką pole­co­ną;
 • doku­ment potwier­dza­ją­cy przy­słu­gu­ją­cy wynaj­mu­ją­ce­mu tytuł praw­ny do loka­lu, któ­re­go opróż­nie­nia doty­czy żąda­nie (np. aktu­al­ny wypis z księ­gi wie­czy­stej);
 • potwier­dze­nie zgło­sze­nia zawar­cia umo­wy wła­ści­we­mu naczel­ni­ko­wi urzę­du skar­bo­we­go (o ile ten obo­wią­zek doty­czy wynaj­mu­ją­ce­go).

W postę­po­wa­niu o nada­nie klau­zu­li wyko­nal­no­ści akto­wi nota­rial­ne­mu sąd bada jedy­nie czy fak­tycz­nie umo­wa naj­mu wyga­sła oraz czy są speł­nio­ne pozo­sta­łe prze­słan­ki mery­to­rycz­ne i for­mal­ne. Postę­po­wa­nie klau­zu­lo­we powin­no być prze­pro­wa­dzo­ne bar­dzo spraw­nie, nie wyma­ga bowiem wyzna­cze­nia roz­pra­wy. Sąd nada­je klau­zu­le na posie­dze­niu nie­jaw­nym, bez zawia­do­mie­nia o nim stron.

W przy­pad­ku naj­mu oka­zjo­nal­ne­go loka­lu nie ma moż­li­wo­ści przy­zna­nia najem­cy pra­wa do loka­lu socjal­ne­go. Wie­lo­krot­nie skra­ca to etap postę­po­wa­nia sądo­we­go oraz póź­niej­sze fak­tycz­ne doko­na­nie eks­mi­sji przez komor­ni­ka.

W przy­pad­ku doko­ny­wa­nia przez komor­ni­ka eks­mi­sji, komor­nik wyko­nu­jąc obo­wią­zek opróż­nie­nia loka­lu, usu­wa byłe­go najem­cę do inne­go pomiesz­cze­nia, do któ­re­go dłuż­ni­ko­wi przy­słu­gu­je tytuł praw­ny. W wypad­ku umo­wy naj­mu oka­zjo­nal­ne­go loka­lu będzie to lokal wska­za­ny w załącz­ni­ku.

Przepisy nadal obowiązujące wynajmującego

Jak już wyżej wska­za­łem, zasto­so­wa­nie umo­wy naj­mu oka­zjo­nal­ne­go i zgło­sze­nie jej zawar­cia naczel­ni­ko­wi urzę­du skar­bo­we­go (o ile sytu­acja wynaj­mu­ją­ce­go tego wyma­ga) uchy­la sto­so­wa­nie dla takiej umo­wy więk­szość prze­pi­sów usta­wy o ochro­nie praw loka­to­rów. Nie­mniej jed­nak pozo­sta­je kil­ka norm, któ­re wynaj­mu­ją­cy nadal musi sto­so­wać. Przyj­rzyj­my się zatem pozo­sta­ją­cym obo­wiąz­kom wynaj­mu­ją­ce­go.

Wynaj­mu­ją­cy musi roz­li­czyć kau­cję tak samo jak przy zwy­kłej umo­wie naj­mu loka­lu miesz­kal­ne­go. Kau­cja win­na zostać zwró­co­na najem­cy loka­lu miesz­kal­ne­go naj­póź­niej w ter­mi­nie mie­sią­ca od opróż­nie­nia loka­lu. Art. 6 ust. 3 usta­wy o ochro­nie praw loka­to­rów regu­lu­je nad­to walo­ry­za­cję zwra­ca­nej najem­cy loka­lu miesz­kal­ne­go kau­cji. Wynaj­mu­ją­cy zobo­wią­za­ny jest roz­li­czyć (zwró­cić lub potrą­cić) kau­cję zwa­lo­ry­zo­wa­ną w ten spo­sób, że otrzy­ma­ną od najem­cy przy zawar­ciu umo­wy kwo­tę winien podzie­lić przez wiel­kość obo­wią­zu­ją­ce­go w dniu zawar­cia umo­wy czyn­szu, a uzy­ska­ną w ten spo­sób krot­ność czyn­szu zasto­so­wać do wyli­cze­nia kau­cji pod­le­ga­ją­cej roz­li­cze­niu poprzez prze­mno­że­nie jej przez wiel­kość czyn­szu obo­wią­zu­ją­ce­go w dniu zwro­tu kau­cji.

Wynaj­mu­ją­ce­go nadal obo­wią­zu­ją okre­ślo­ne ter­mi­ny, a tak­że pro­ce­du­ra wypo­wie­dze­nia umo­wy naj­mu oka­zjo­nal­ne­go z powo­dów nie­wła­ści­we­go wyko­ny­wa­nia obo­wiąz­ków przez najem­cę. A zatem stro­nu nie mogą w umo­wie skró­cić mie­sięcz­ne­go okre­su wypo­wie­dze­nia ze skut­kiem na koniec mie­sią­ca gdy wypo­wie­dze­nie ma doty­czyć:

 • uży­wa­nia loka­lu w spo­sób sprzecz­ny z umo­wą lub nie­zgod­nie z jego prze­zna­cze­niem,
 • zanie­dby­wa­nia obo­wiąz­ków, dopusz­cza­jąc przy tym do powsta­nia szkód, lub nisz­cze­nia urzą­dze­nia prze­zna­czo­nych do wspól­ne­go korzy­sta­nia przez miesz­kań­ców,
 • wykra­cza­nia w spo­sób rażą­cy lub upo­rczy­wy prze­ciw­ko porząd­ko­wi domo­we­mu, czy­niąc uciąż­li­wym korzy­sta­nie z innych loka­li.

Dodat­ko­wo z tych przy­czyn wynaj­mu­ją­cy musi wypo­wie­dze­nie poprze­dzić upo­mnie­niem. Sze­rzej to zagad­nie­nie opi­sa­łem w oddziel­nym wpi­sie.

Nie jest tak­że moż­li­we skró­ce­nie okre­su wypo­wie­dze­nia z powo­du opóź­nień w płat­no­ści czyn­szu. Nie póź­niej niż na mie­siąc naprzód, na koniec mie­sią­ca kalen­da­rzo­we­go, wynaj­mu­ją­cy może wypo­wie­dzieć sto­su­nek praw­ny, jeże­li najem­ca jest w zwło­ce z zapła­tą czyn­szu lub innych opłat za uży­wa­nie loka­lu co naj­mniej za trzy peł­ne okre­sy płat­no­ści pomi­mo uprze­dze­nia go na piśmie o zamia­rze wypo­wie­dze­nia sto­sun­ku praw­ne­go i wyzna­cze­nia dodat­ko­we­go, mie­sięcz­ne­go ter­mi­nu do zapła­ty zale­głych i bie­żą­cych należ­no­ści.

W wypad­ku pod­na­ję­cia loka­lu bez zgo­dy wynaj­mu­ją­ce­go moż­na najem­cy wypo­wie­dzieć najem z mie­sięcz­nym okre­sem wypo­wie­dze­nia, ze skut­kiem na koniec mie­sią­ca. Skró­ce­nie tego ter­mi­nu rów­nież jest nie­do­pusz­czal­ne.

Wzory umowy najmu okazjonalnego, załączników, zgłoszenia i pism

For­mu­łu­jąc umo­wę naj­mu oka­zjo­nal­ne­go loka­lu nie moż­na zapo­mi­nać o zawar­ciu w niej tak­że innych waż­nych z nasze­go punk­tu widze­nia zapi­sów. Ponie­waż najem oka­zjo­nal­ny jest bar­dziej ela­stycz­ny, to umo­wę taką nale­ży mak­sy­mal­nie roz­sze­rzyć o dodat­ko­we korzyst­ne dla nas klau­zu­le. To ma prze­cież słu­żyć mak­sy­mal­ne­mu, dopusz­czal­ne­mu przez pra­wo zabez­pie­cze­niu naszych inte­re­sów. Wzo­ry umo­wy naj­mu oka­zjo­nal­ne­go, wyma­ga­nych załącz­ni­ków, zgło­sze­nia zawar­cia umo­wy naczel­ni­ko­wi urzę­du skar­bo­we­go oraz wie­lu innych pism znaj­dziesz tutaj.

Podsumowanie

Z uwa­gi na znacz­nie więk­szą ela­stycz­ność umo­wy naj­mu oka­zjo­nal­ne­go loka­lu powin­ny być coraz czę­ściej sto­so­wa­ne na ryn­ku. Zresz­tą, taki wzrost ich sto­so­wa­nia obser­wu­je już od jakie­goś cza­su. Jej zawar­cie nie wyma­ga zbyt wie­lu dodat­ko­wych zabie­gów, a ska­la uprosz­czeń i korzy­ści jest dość znacz­na. Nie gwa­ran­tu­je ona co praw­da peł­ne­go bez­pie­czeń­stwa wynaj­mu­ją­ce­mu, ale pozwa­la na ogra­ni­cze­nie cza­su odzy­ska­nia loka­lu od nie­uczci­we­go najem­cy. Nie­ste­ty, choć­by naj­lep­sza umo­wa nie zastą­pi wro­dzo­nej ostroż­no­ści, jaką wynaj­mu­ją­cy powi­nien się w każ­dym przy­pad­ku kie­ro­wać.

 • mar­cin­woj

  Nie napi­sa­łeś kto powi­nien zapła­cić za ten akt nota­rial­ny? Wynaj­mu­ją­cy czy ja?

  • skar­bo­na­ma­mo­ny

   A to już jest kwe­stia usta­leń mię­dzy Tobą a najem­cą. Co do tego zagad­nie­nia to nawet nie ma usta­lo­ne­go zwy­cza­ju. Ja zwy­kle przy dłuż­szej umo­wie pokry­wam ten koszt u „moje­go” nota­riu­sza, z któ­rym od jakie­goś cza­su współ­pra­cu­je.

   • mag­da

    Piotr dzię­ku­je i dla mnie przy­da­ła się Two­ja odpo­wiedź. Dodał­bym jesz­cze, że moż­na uczci­wie z góry usta­lić, że koszt nota­riu­sza pokry­je wynaj­mu­ją­cy, jeśli najem­ca prze­miesz­ka okre­ślo­ną ilość mie­się­cy…

    Dodat­ko­wo zapy­tam:

    1
    ile aktu­al­nie może mak­sy­mal­nie wynieść staw­ka nota­rial­na za ?
    „spo­rzą­dze­nie powy­żej wska­za­ne­go aktu nota­rial­ne­go wyno­si nie wię­cej niż mak­sy­mal­na kwo­ta czyn­szu nor­mo­wa­ne­go bez opcji za 1 m2 miesz­ka­nia na wyna­jem, o któ­rym mowa w prze­pi­sach usta­wy z dnia 20 lip­ca 2017 r. o Kra­jo­wym Zaso­bie Nie­ru­cho­mo­ści (Dz. U. poz. 1529), okre­ślo­ną dla mia­sta sto­łecz­ne­go War­sza­wy. Usta­wa ta prze­wi­du­je w art. 82 ust. 6, że to Rada Mini­strów będzie okre­śla­ła wiel­kość mak­sy­mal­ne­go czyn­szu nor­mo­wa­ne­go bez opcji. Wskaź­nik ten ma być aktu­ali­zo­wa­ny w dro­dze roz­po­rzą­dze­nia corocz­nie do dnia 31 mar­ca.”

    2
    czy nie ma pro­ble­mu z praw­ni­ka­mi, któ­rzy poni­żej pew­nych sta­wek nie mają ocho­ty w ogó­le roz­ma­wiać ?

    3
    co jeśli: „oświad­cze­nie najem­cy spo­rzą­dzo­ne­go w for­mie aktu nota­rial­ne­go, w któ­rym pod­da­je się egze­ku­cji i zobo­wią­zu­je się do opróż­nie­nia i wyda­nia loka­lu uży­wa­ne­go na pod­sta­wie umo­wy naj­mu oka­zjo­nal­ne­go loka­lu w ter­mi­nie wska­za­nym w odpo­wied­nim żąda­niu,” nie będzie poświad­czo­ne nota­rial­nie ?

    4
    czy „oświad­cze­nia najem­cy w któ­rym wska­zu­je on inny lokal, w któ­rym będzie mógł zamiesz­kać w przy­pad­ku wyko­na­nia egze­ku­cji obo­wiąz­ku opróż­nie­nia naj­mo­wa­ne­go loka­lu,” tez powin­no byc w posta­ci aktu nota­rial­ne­go ?

    • skar­bo­na­ma­mo­ny

     Ad. 1
     Wciąż brak prze­pi­sów wyko­naw­czych.

     Ad. 2
     Nie rozu­miem pyta­nia szcze­rze mówiąc.

     Ad. 3
     Jak wska­za­łem w arty­ku­le, wg przy­to­czo­ne­go orze­cze­nia wła­ści­ciel pozba­wia się moż­li­wo­ści sko­rzy­sta­nia z uprosz­czo­nej eks­mi­sji w razie pro­ble­mów z najem­cą. Brak for­my aktu nota­rial­ne­go dys­kwa­li­fi­ku­je taki doku­ment jako tytuł egze­ku­cyj­ny.

     Ad. 4
     Wystar­czy zwy­kła for­ma pisem­na.

     • mag­da

      dzię­ku­je. Punkt 2 doty­czył pun­ku 1 co do sta­wek nota­rial­nych… ale sko­ro bra­ku­je prze­pi­sów wyko­naw­czych to nie ma do cze­go się odnieść 🙂 w jed­nej z war­szaw­skich kanl­ce­la­rii zapro­po­no­wa­no 150 pln łącz­nie z odpi­sem czy jakoś tak.

     • skar­bo­na­ma­mo­ny

      Tanio! W poprzed­nim sta­nie praw­nym staw­ka wyno­si­ła mak­sy­mal­nie 1/10 mini­mal­ne­go wyna­gro­dze­nia za pra­cę.

 • Ola

  Sko­ro nie­mo­zli­we jest skra­ca­nie cza­su wypo­wie­dze­nia w umo­wie na krit­szy niz mie­su­ac jeze­li najem­ca zale­ga z czyn­szem to czy mozli­we jest wypo­wie­dze­nie umo­wy ze skut­kiem natych­mia­sto­wym gdy najem­ca raza­co naru­sza posta­no­wie­nia umo­wy, gdzie zapis taki zostal zamiesz­czo­ne jako jed­na z mozli­wo­sci roz­wia­za­nia umo­wy. A mia­no­wi­cie naru­sze­niem posta­no­wien umo­wy mia­lo­by byc to ze zostal w niej zawar­ty punkt mowia­cy o tym ze do okre­slo­ne­go dnia najem­ca zobo­wia­zal sie prze­lac na kon­to ban­ko­we wynaj­mu­ja­ce­go usta­lo­na kau­cje. Ter­min ten minal i kau­cja nie zosta­la wpla­co­na. Jest to jed­no­znacz­ne z naru­sze­niem posta­no­wien umo­wy. Czy w tym przy­pad­ku tez powin­nam naj­pierw wyslac pona­gle­nie i dac dodat­ko­wy mie­siac na ure­gu­lo­wa­nie- nie jest to prze­ciez czynsz za najem. Lub czy row­niez musze wypo­wie­dziec umo­we z zacho­wa­niem mie­siecz­ne­go ter­mi­nu wypo­wie­dze­nia czy tak jak zosta­lo uje­te w umo­wie moze to byc uzna­ne wte­dy jesli wypo­wiem z natych­mia­sto­wym skut­kiem?? Ponad­to najem­ca nie zapla­cil mi tez czyn­szu oraz oplat do dostaw­cow ale jest to zale­glosc za mie­siac wiec na tej pod­sta­wie wiem ze okres wypo­wie­dze­nia nie moze byc skro­co­ny zeby wypo­wie­dze­nie bylo uzna­ne praw­nie, mimo ze taki zapis zawar­lam. Cho­ciaz? Czy ten zapis doty­czy sie tyl­ko czyn­szu za najem? A jak jest z opla­ta­mi do dostaw­cow uslug co bylo w umo­wie dodat­ko­wym punk­tem nie­za­le­znym od czyn­szu naj­mu. Czy­li brak ich regu­lo­wa­nia tez mozna pod­cze­pic pod naru­sza­nie posta­no­wien umo­wy i nie cze­kac az zale­gac bedzie trzy mie­sia­ce aby wypo­wie­dziec umo­we?

  • skar­bo­na­ma­mo­ny

   Nie­ste­ty nie napi­sa­łaś czy zawar­łaś umo­wę naj­mu oka­zjo­nal­ne­go czy umo­wę opar­tą o zasa­dy ogól­ne. Nie­pła­ce­nie opłat na pew­no nie jest rażą­cym naru­sze­niem warun­ków umo­wy. Usta­wa o ochro­nie praw loka­to­rów bar­dzo ści­śle regu­lu­je moż­li­wo­ści wypo­wie­dze­nia umo­wy przez wynaj­mu­ją­ce­go.

   Nie­któ­rzy praw­ni­cy uwa­ża­ją, że usta­no­wie­nie kau­cji zabez­pie­cza­ją­cej w umo­wie powo­du­je wpro­wa­dze­nie do umo­wy warun­ku, dzię­ki któ­re­mu z mocy pra­wa umo­wa wyga­sa wobec nie­wpła­ce­nia tej kau­cji w zakre­ślo­nym ter­mi­nie. Taka inter­pre­ta­cja pozo­sta­je jed­nak w mniej­szo­ści. Moim zda­niem by takie zastrze­że­nie było sku­tecz­ne nale­ży je zawrzeć w tre­ści umo­wy i to przy zało­że­niu, że ter­min wpła­ty nastą­pi przed wyda­niem lokalu/rozpoczęciem naj­mu. W tym zakre­sie nie ma do tej pory żad­ne­go orzecz­nic­twa Sądu Naj­wyż­sze­go.

   Dzi­wie się, że wyda­łaś miesz­ka­nie najem­cy bez ode­bra­nia kau­cji i co naj­mniej pierw­sze­go czyn­szu. Ile razy jesz­cze moż­na ape­lo­wać, by tego nie robić? To zwy­kłe psu­cie ryn­ku i wpę­dza­nie się w kło­po­ty na wła­sne życze­nie. Jako wynaj­mu­ją­cy musi­my raczej dążyć do wdro­że­nia zwy­cza­ju, by kau­cja sta­no­wi­ła co naj­mniej trzy­krot­ność czyn­szu, a nie tak jak teraz 1–2 mie­sięcz­ny czynsz.

   Wię­cej infor­ma­cji o wypo­wie­dze­niu umo­wy przez wynaj­mu­ja­ce­go znaj­dziesz tutaj:
   http://skarbonamamony.pl/wypowiedzenie-umowy-najmu-mieszkania-przez-wynajmujacego.html
   i tutaj:
   http://skarbonamamony.pl/najemca-nie-placi-czynszu-jak-rozwiazac-umowe-najmu.html

 • Anna

  Umo­wa naj­mu loka­lu oka­zjo­nal­ne­go moze zostać wypo­wie­dzia­na, lecz Czy moż­li­wość wypo­wie­dze­nia umo­wy naj­mu loka­lu oka­zjo­nal­ne­go musi byc prze­wi­dzia­na przez stro­ny w umó­wię zgod­nie z art. 673 § 3. Jeże­li czas trwa­nia naj­mu jest ozna­czo­ny, zarów­no wynaj­mu­ją­cy, jak i najem­ca mogą wypo­wie­dzieć najem w wypad­kach okre­ślo­nych w umó­wie? Pozdra­wiam i z góry dzie­ku­je za odpo­wiedź.

  • skar­bo­na­ma­mo­ny

   Tak. Moż­li­wość wypo­wie­dze­nia umo­wy naj­mu oka­zjo­nal­ne­go loka­lu musi być prze­wi­dzia­na w umo­wie i musi zawie­rać wska­za­nie wypad­ków, w jakich to może nastą­pić. Wypo­wie­dze­nie „bez poda­nia przy­czy­ny” jest nie­do­pusz­czal­ne w umo­wach zawar­tych na czas ozna­czo­ny, a prze­cież umo­wa naj­mu oka­zjo­nal­ne­go może być zawar­ta wyłącz­nie na czas ozna­czo­ny.

   • Anna

    Dzie­ku­ję bar­dzo za pomoc, jed­nak­że w przy­pad­ku wynaj­mu­ją­ce­go mogą być to tyl­ko przy­czy­ny okre­ślo­ne w usta­wie o ochro­nie praw loka­to­rów. W przy­pad­ku gdy­by stro­ny umow­nie okre­śli­ły dodat­ko­wo inne przy­czy­ny wypo­wie­dze­nia umo­wy przez wynaj­mu­ją­ce­go były­by one bez­sku­tecz­ne? . Czy dobrze rozu­miem ?

    • skar­bo­na­ma­mo­ny

     Przy umo­wie naj­mu oka­zjo­nal­ne­go loka­lu ogra­ni­cze­nia wynaj­mu­ją­ce­go są „polu­zo­wa­ne”. Tę dys­ku­sję pro­wa­dzi­my w kon­tek­ście wpi­su, do któ­re­go są te komen­ta­rze. W tego typu umo­wie rów­nież wynaj­mu­ją­cy ma pra­wo wypo­wie­dzieć umo­wę w wypad­kach zastrze­żo­nych w umo­wie. Spójrz na art. 19e usta­wy o ochro­nie praw loka­to­rów. Oczy­wi­ście pod warun­kiem zgło­sze­nia zawar­cia umo­wy naj­mu naczel­ni­ko­wi urzę­du skar­bo­we­go, o ile Cie­bie taki obo­wią­zek obej­mu­je.

 • jurek

  kil­ka wąt­pli­wo­ści:
  1
  sko­ro umo­wa naj­mu oka­zjo­nal­ne­go zawie­ra­na jest na okre­ślo­ny czas np do 2016.11.01 to do kie­dy naj­póź­niej nale­ży przed­sta­wić kolej­na nowa umo­wę dla najem­cy ? ewen­tu­al­nie czy jeśli nie prze­dłu­ży­my umo­wy to samo­czyn­nie ule­gnie roz­wią­za­niu ?
  2
  czy w nowej umo­wie może­my zmie­nić ter­min płat­no­ści z 1 mie­sięcz­ne­go na 1 tygo­dnio­wy 🙂 ?
  3
  jak podzie­lić kwo­tę płat­no­ści.. bo mie­sią­ce mają róż­ną ilość tygo­dni 4 lub 5.. na doda­tek nie peł­ne. w umo­wie z mie­sięcz­nym okre­sem płat­no­ści najem­ca pła­ci za każ­dy mie­siąc tą samą kwo­tę. nato­miast w tygo­dnio­wym co mie­siąc inną

  • skar­bo­na­ma­mo­ny

   Ad. 1
   Kolej­ną umo­wę nale­ży zawrzeć w takim ter­mi­nie by mogła ona obo­wią­zy­wać od dnia nastę­pu­ją­ce­go po upły­wie ter­mi­nu umo­wy poprzed­niej. To zale­ży od orga­ni­za­cji dzia­łań. Prze­cież umo­wę moż­na zawrzeć znacz­nie wcze­śniej, np. we wrze­śniu, jed­no­cze­śnie wska­zu­jąc że najem roz­pocz­nie się np. 2 listo­pa­da 2016 roku.
   Pamię­taj, że w nowej umo­wie musisz zadbać ponow­nie o wszyst­kie załącz­ni­ki.
   Jeże­li umo­wy nie prze­dłu­żysz, to umo­wa naj­mu wyga­śnie. Najem­ca będzie zobo­wią­za­ny do opróż­nie­nia loka­lu, a gdy tego nie zro­bi możesz wystą­pić do sądu z wnio­skiem o nada­nie klau­zu­li wyko­nal­no­ści akto­wi nota­rial­ne­mu, a po jej uzy­ska­niu wnio­sko­wać do komor­ni­ka o eks­mi­sję.
   Ad. 2
   Jeże­li stro­ny się na to zgo­dzą to oczy­wi­ście moż­na. To jest nowa umo­wa, a więc nowe warun­ki.
   Ad. 3
   Sko­ro uma­wiasz się na czynsz tygo­dnio­wy to powi­nien on być płat­ny w każ­dym tygo­dniu, np. w każ­dy ponie­dzia­łek.
   Nie powi­nie­neś usta­lać czyn­szu tygo­dnio­we­go, a jed­no­cze­śnie wska­zy­wać, że ma być płat­ny mie­sięcz­nie. To może zostać potrak­to­wa­ne jako pró­ba obej­ścia pra­wa i nie uzy­skasz upraw­nie­nia o jaki zapew­ne Ci cho­dzi ;-).

   • jurek

    dzię­ku­je za szyb­ka i wyczer­pu­ją­cą odpo­wiedź.

    ad1
    a jak wyglą­da sytu­acja w przy­pad­ku umo­wy tra­dy­cyj­nej wynaj­mu loka­lu miesz­kal­ne­go na czas okre­ślo­ny? czy rów­nież samo­czyn­nie wyga­sa ?
    ad3
    jako, ze w umo­wie musi byc poda­na kwo­ta czyn­szu to przy roz­li­cza­niu tygo­dnio­wym po pro­stu poda­je kwo­te X wg wzo­ru: (czynsz mie­siecz­ny x 12 )

    / 52 tygo­dni = X ?

    • skar­bo­na­ma­mo­ny

     Ad. 1
     Tak samo wyga­sa. Ale oczy­wi­ście ewen­tu­al­na pro­ce­du­ra eks­mi­syj­na w takim wypad­ku jest bar­dziej skom­pli­ko­wa­na i dłu­go­trwa­ła.
     Ad. 3
     Przy czyn­szu tygo­dnio­wym poda­jesz czynsz za tydzień, np.
     Stro­ny usta­la­ją czynsz naj­mu w wyso­ko­ści 350 zł tygo­dnio­wo. Czynsz płat­ny jest w każ­dy ponie­dzia­łek na rachu­nek ban­ko­wy wynaj­mu­ją­ce­go wska­za­ny w § … ust. .…

     • jurek

      faj­nie — jesz­cze raz dzię­ku­je !

 • gra­zy­na

  Jeże­li wynaj­mu­ją­cych jest kil­ku to wystar­czy jed­no zgło­sze­nie do US czy każ­dy z nich powi­nien zgło­sić umo­wę oddziel­nie?

  • skar­bo­na­ma­mo­ny

   Tutaj fak­tycz­nie moż­na mieć dość spo­rą wąt­pli­wość. Wykład­nia języ­ko­wa tego prze­pi­su nie roz­strzy­ga jak nale­ży postą­pić we wska­za­nym przez Cie­bie przy­pad­ku. Z uwa­gi na to nale­ża­ło­by zasto­so­wać wykład­nię celo­wo­ścio­wą.

   Bio­rąc pod uwa­gę cel tego prze­pi­su, jakim jest swo­isty auto­do­nos o uzy­ski­wa­niu przy­cho­dów z naj­mu, moim zda­niem każ­dy z wynaj­mu­ją­cych powi­nien zło­żyć swo­je zgło­sze­nie. Zresz­tą tego auto­do­no­su wca­le nie ukry­wa­li auto­rzy usta­wy w uza­sad­nie­niu do niej. Jed­nym z celów tego prze­pi­su była bowiem eli­mi­na­cja sza­rej stre­fy w zakre­sie naj­mu. Z dru­giej stro­ny, stro­na­mi postę­po­wa­nia klau­zu­lo­we­go (o nada­nie klau­zu­li wyko­nal­no­ści akto­wi nota­rial­ne­mu o dobro­wol­nym pod­da­niu się egze­ku­cji) powin­ni być wszy­scy wynaj­mu­ją­cy dzia­ła­ją­cy łącz­nie. Sąd będzie wte­dy wery­fi­ko­wał zawia­do­mie­nia naczel­ni­ka urzę­du skar­bo­we­go, a w kon­se­kwen­cji docho­dzi­my do takie­go same­go wnio­sku.

   Do tego prze­pi­su nie ma do tej pory orze­czeń, któ­ry­mi moż­na by się było posił­ko­wać przy roz­strzy­gnię­ciu.

 • Ano­nim

  Mam wąt­pli­wo­ści doty­czą­ce cyto­wa­nych zapi­sów, przed­sta­wio­nych w roz­dzia­le „Prze­pi­sy nadal obo­wią­zu­ją­ce wynaj­mu­ją­ce­go”:

  Wynaj­mu­ją­ce­go nadal obo­wią­zu­ją okre­ślo­ne ter­mi­ny, (…) z powo­dów nie­wła­ści­we­go wyko­ny­wa­nia obo­wiąz­ków przez najem­cę. A zatem stro­ny nie mogą w umo­wie skró­cić mie­sięcz­ne­go okre­su wypo­wie­dze­nia ze skut­kiem na koniec mie­sią­ca gdy wypo­wie­dze­nie ma doty­czyć:
   uży­wa­nia loka­lu w spo­sób sprzecz­ny z umo­wą (…),
   zanie­dby­wa­nia obo­wiąz­ków, dopusz­cza­jąc przy tym do powsta­nia szkód, lub nisz­cze­nia urzą­dze­nia (…),
   wykra­cza­nia w spo­sób rażą­cy lub upo­rczy­wy prze­ciw­ko porząd­ko­wi domo­we­mu”
  Czy Pan nie popeł­nił tu aby jakiejś pomył­ki? Bo jeże­li nie, to powyż­sze zapi­sy ozna­cza­ła­by, że najem­ca nisz­czy mi miesz­ka­nie a ja mogę mu wypo­wie­dzieć umo­wę jedy­nie z mie­sięcz­nym okre­sem wypo­wie­dze­nia? Pro­szę mi zatem powie­dzieć dla­cze­go nie mogę go „usu­nąć z miesz­ka­nia” czy­li wypo­wie­dzieć umo­wę ze skut­kiem natych­mia­sto­wym?

  • skar­bo­na­ma­mo­ny

   Na pod­sta­wie art. 11 ust. 2 pkt. 1 w związ­ku z art. 19e usta­wy o ochro­nie praw loka­to­rów.

 • igna­cy

  Witam.
  Mam pro­blem z loka­to­rem, z któ­rym zawar­łam umo­wę naj­mu oka­zjo­nal­ne­go. Mia­no­wi­cie nie wywią­zał się z usta­lo­ne­go w umo­wie ter­mi­nu dostar­cze­nia aktu nota­rial­ne­go, w któ­rym pod­da­je się dobro­wol­nej egze­ku­cji i jak powie­dział nie dostar­czy go w ogó­le z uwa­gi na to, iż nie jest w sta­nie uzy­skać zgo­dy — oświad­cze­nia wła­ści­cie­la loka­lu lub oso­by posia­da­ją­cej tytuł praw­ny do loka­lu o wyra­że­niu zgo­dy na
  zamiesz­ka­nie w nim najem­cy w wypad­ku
  wyko­na­nia egze­ku­cji z obo­wiąz­ku opróż­nie­nia naj­mo­wa­ne­go loka­lu. Sam nie jest wła­ści­cie­lem miesz­ka­nia, w któ­rym posia­da mel­du­nek.
  Czy w takim przy­pad­ku umo­wę naj­mu uzna­je się za nie­waż­ną, czy mam zło­żyć najem­cy wypo­wie­dze­nie umo­wy naj­mu oka­zjo­nal­ne­go? Jeże­li tak, to jaki ter­min na wypro­wa­dze­nie się mam dać najem­cy?

  • skar­bo­na­ma­mo­ny

   Jak napi­sa­łem w tre­ści arty­ku­łu z samej usta­wy nie wyni­ka jaki mają sta­tus te załącz­ni­ki. Nie wyni­ka zatem, w jaki spo­sób powin­na być trak­to­wa­na umo­wa naj­mu oka­zjo­nal­ne­go loka­lu bez tych załącz­ni­ków.

   Tutaj praw­ni­cy są nie­ste­ty podzie­le­ni. Jak do tej pory nie ma roz­strzy­gnię­cia tego pro­ble­mu przez Sąd Naj­wyż­szy, któ­ry z pew­no­ścią wyzna­czył­by osta­tecz­ny kie­ru­nek inter­pre­ta­cji. Według więk­szo­ści źró­deł (np. Paweł Wider­ski, Paweł Sła­wic­ki, Najem oka­zjo­nal­ny loka­li – cz. I, Moni­tor Praw­ni­czy 7/2012) umo­wa bez załącz­ni­ków z całą pew­no­ścią nie prze­kształ­ca się w „zwy­kłą” umo­wę naj­mu loka­lu miesz­kal­ne­go, ani nie jest ona dotknię­ta nie­waż­no­ścią. Według zaś innych przed­sta­wi­cie­li dok­try­ny (np. Kata­rzy­na Zdun-Załę­ska, Usta­wa o ochro­nie praw loka­to­rów, miesz­ka­nio­wym zaso­bie gmi­ny i o zmia­nie Kodek­su cywil­ne­go. Komen­tarz, War­sza­wa, 2014 str. 139) gdy do umo­wy nie załą­czo­no któ­re­go­kol­wiek z wyma­ga­nych załącz­ni­ków nie docho­dzi do zawar­cia umo­wy naj­mu oka­zjo­nal­ne­go loka­lu.

   Jeże­li lokal nie został wyda­ny najem­cy, a zakła­dam, że tak wła­śnie jest, to ja trzy­mał­bym się dru­giej wer­sji i loka­lu nie wydał.

   Nie­ste­ty Ty lokal wyda­łeś. Jeże­li wyda­łeś i trzy­ma­my się dru­giej wer­sji to nie ma sen­su skła­dać wypo­wie­dze­nia bowiem w takim wypad­ku nie docho­dzi do zawar­cia umo­wy i w kon­se­kwen­cji najem­ca korzy­sta z loka­lu bez tytu­łu praw­ne­go. Tak­że cze­ka Cię postę­po­wa­nie eks­mi­syj­ne w nor­mal­nym try­bie.

   Tak napraw­dę oświad­cze­nie wła­ści­cie­la inne­go loka­lu nie jest potrzeb­ne, by akt nota­rial­ny powstał. Moż­na jesz­cze pró­bo­wać wystą­pić do sądu z wnio­skiem o usta­le­nie obo­wiąz­ku ist­nie­nia zło­że­nia oświad­cze­nia o dobro­wol­nym pod­da­niu się egze­ku­cji, a w dal­szej kolej­no­ści, po otrzy­ma­niu wyro­ku stwier­dza­ją­ce­go obo­wią­zek zło­że­nia takie­go oświad­cze­nia sko­rzy­stać z eks­mi­sji uprosz­czo­nej. Takie kro­ki zresz­tą pole­ca­ją Paweł Wider­ski i Paweł Sła­wic­ki w przy­wo­ła­nym wyżej arty­ku­le.

   Tak czy ina­czej szu­kaj praw­ni­ka w Two­jej miej­sco­wo­ści bo raczej tra­fi­łeś na oszu­sta. Nie podej­muj żad­nych kro­ków samo­dziel­nie.

   Wpła­ci­li cho­ciaż kau­cję i pierw­szy czynsz?

  • skar­bo­na­ma­mo­ny

   Poszpe­ra­łem jesz­cze w wyro­kach sądów powszech­nych i zna­la­złem wyrok z 30 czerw­ca 2014r. SO w Pozna­niu sygn. akt V.C.838/13. W tym wyro­ku Sąd Okrę­go­wy przy­chy­lił się do sta­no­wi­ska Wider­skie­go i Sła­wic­kie­go oraz potwier­dził, że umo­wa nadal jest umo­wą naj­mu oka­zjo­nal­ne­go, tyle tyl­ko, że nie możesz korzy­stać z szyb­szej ścież­ki eks­mi­syj­nej.

   W takim wypad­ku jed­nak możesz wystą­pić z pozwem o usta­le­nie ist­nie­nia obo­wiąz­ku zło­że­nia oświad­cze­nia, o któ­rym pisa­łem we wcze­śniej­szym komen­ta­rzu.

   Oczy­wi­ście, jeże­li przyj­mu­je­my tę wykład­nie za wła­ści­wą to nadal masz obo­wią­zek powia­do­mić naczel­ni­ka urzę­du skar­bo­we­go by po pozy­tyw­nym roz­strzy­gnię­ciu mimo wszyst­ko sko­rzy­stać z uprosz­czo­nej eks­mi­sji.

   Bez­względ­nie pole­cam kon­takt z praw­ni­kiem z miej­sco­wo­ści, w któ­rej zlo­ka­li­zo­wa­ny jest lokal. I to naj­le­piej już w ponie­dzia­łek byś dotrzy­mał ewen­tu­al­nych upły­wa­ją­cych ter­mi­nów.

 • igna­cy

  Dzię­ku­ję za odpo­wiedź, choć prze­ra­ża mnie ona.

  Lokal został wyda­ny, mie­sięcz­ny czynsz zapła­co­no, kau­cję roz­ło­ży­li­śmy w cza­sie — otrzy­ma­łam 1/4 usta­lo­nej kwo­ty. Pozo­sta­ła mia­ła zostać wpła­co­na w kolej­nych mie­sią­cach. Umo­wę zawar­li­śmy na rok. Z odpo­wie­dzi jaką otrzy­ma­łam wyni­ka, iż mam NIE skła­dać wypo­wie­dze­nia naj­mu loka­lu?
  Dodam tyl­ko, że w umo­wie naj­mu loka­lu zawar­li­śmy nastę­pu­ją­cej tre­ści zapis ” Najem­ca
  zobo­wią­zu­je się dostar­czyć Wynaj­mu­ją­ce­mu nota­rial­nie poświad­czo­ne Oświad­cze­nie
  Najem­cy o pod­da­niu się egze­ku­cji, naj­póź­niej do dnia 20 wrze­śnia 2016 roku. W przy­pad­ku bez­sku­tecz­ne­go upły­wu tego ter­mi­nu, Wynaj­mu­ją­cy ma pra­wo roz­wią­zać Umo­wę ze skut­kiem natych­mia­sto­wym.” Czy to nie ma zatem żad­ne­go zna­cze­nia?
  Miesz­ka­nie wynaj­mu­ję w Kra­ko­wie, miesz­kam w Łodzi i wszyst­ki­mi spra­wa­mi for­mal­ny­mi zaj­mu­je się moja mama. Czy mam zatem wysłać ją do praw­ni­ka w tej spra­wie?

  • skar­bo­na­ma­mo­ny

   Na tym blo­gu wie­lo­krot­nie były przy­ta­cza­ne przy­kła­dy dzie­le­nia kau­cji na raty. Czę­sto oka­zu­je się, że to nie­ste­ty począ­tek pro­ble­mów. To pod­sta­wo­wy błąd — tego w żad­nym wypad­ku nie robi­my!

   Z powo­du nie­do­star­cze­nia aktu nota­rial­ne­go i tak nie moż­na roz­wią­zać umo­wy ze skut­kiem natych­mia­sto­wym. W tym zakre­sie taki zapis jest bez­sku­tecz­ny. Poza tym, nawet jak­by umo­wę moż­na było roz­wią­zać, to co z tego, sko­ro najem­ca miesz­ka w miesz­ka­niu i cze­ka nas wie­lo­mie­sięcz­na pro­ce­du­ra eks­mi­syj­na?

   Suge­ru­ję mimo wszyst­ko kon­takt z praw­ni­kiem z Kra­ko­wa i dostar­cze­nie mu kom­ple­tu doku­men­tów. I to szyb­ko by prze­ana­li­zo­wał on doku­men­ty, pod­jął decy­zje i dotrzy­mał ewen­tu­al­nych ter­mi­nów.

 • Moni­ka

  Witam. Najem­ca pod­pi­sal umo­we naj­mu oka­zjo­nal­ne­go, lecz nadal nie dostar­czyl aktu nota­rial­ne­go, twierdzac,ze nota­riusz odmo­wil pod­pi­sa­nia. Czy jest to w ogo­le mozli­we?

  • skar­bo­na­ma­mo­ny

   Na samym począt­ku, gdy umo­wa naj­mu oka­zjo­nal­ne­go wcho­dzi­ła, nie­któ­rzy nota­riu­sze fak­tycz­nie odma­wia­li spo­rzą­dze­nia takich aktów. Mie­li swo­je wąt­pli­wo­ści. Na dzień dzi­siej­szy nie sły­sza­łem o takich zda­rze­niach.
   Naj­le­piej same­mu zna­leźć nota­riu­sza, któ­ry pro­ble­mu nie robi i jego wska­zać najem­cy.

 • wolf

  Czy umo­wę naj­mu oka­zjo­nal­ne­go może­my zasto­so­wać przy wynaj­mie nie­ru­cho­mo­ści grun­to­wej zabu­do­wa­nej budyn­kiem miesz­kal­nym (domem jed­no­ro­dzin­nym)?

  • skar­bo­na­ma­mo­ny

   Tak, przy czym nale­ża­ło­by sfor­mu­ło­wać ją w ten spo­sób, że wyna­ję­cie doty­czy budyn­ku, wraz z pra­wem korzy­sta­nia z ogro­du, dział­ki, pod­jaz­du itp.

   • wolf

    Dzię­ku­ję za odpo­wiedź i gra­tu­lu­ję świet­ne­go blo­ga.

 • Daniel Bogusz

  Dzień dobry,
  facho­wo opi­sał Pan temat — wyra­zy uzna­nia.
  Nur­tu­je mnie tyl­ko Pań­skie sta­no­wi­sko doty­czą­ce kwe­stii wypo­wie­dze­nia umo­wy naj­mu oka­zjo­nal­ne­go loka­lu miesz­kal­ne­go przez wynaj­mu­ją­ce­go.
  Rozu­miem, że stoi Pan na sta­no­wi­sku, że w związ­ku z uchy­le­niem przez art. 19e nie­mal wszyst­kich prze­pi­sów usta­wy o ochro­nie praw loka­to­rów (poza kil­ko­ma), w grę wcho­dzą prze­pi­sy k.c. i gene­ral­nie wynaj­mu­ją­cy może okre­ślić dodat­ko­we, inne niż w art. 11 ust. 2 przy­pad­ki wypo­wie­dze­nia przez nie­go umo­wy naj­mu oka­zjo­nal­ne­go.
  Nie wyda­je się Panu, że art. 11 ust. 2 zawie­ra zamknię­ty kata­log przy­czyn? Nadal. Pomi­mo nie­sto­so­wa­nia pozo­sta­łych prze­pi­sów o wypo­wie­dze­niu? Rozu­miem, że pew­ną wska­zów­ką może być nie­sto­so­wa­nie art. 11 ust. 1 usta­wy, któ­ry wprost mówi o kata­lo­gu zamknię­tym. Nato­miast nie prze­ko­nu­je mnie to.
  Czy dobrze Pana rozu­miem?

  • skar­bo­na­ma­mo­ny

   Wła­śnie na pod­sta­wie wyłą­cze­nia w umo­wach naj­mu oka­zjo­nal­ne­go loka­lu art. 11 ust. 1 Ochr­Lo­kU nale­ży uznać, że usta­wo­daw­ca posta­no­wił „uwol­nić” wynaj­mu­ją­cych od ogra­ni­czeń.

   Prze­pis ten skła­da się z dwóch zdań. W zda­niu pierw­szym, stwo­rzo­no kata­log zamknię­ty przy­czyn, z jakich wynaj­mu­ją­cy może wypo­wie­dzieć najem. W zda­niu dru­gim usta­wo­daw­ca nadał rygor nie­waż­no­ści wypo­wie­dze­nia w for­mie innej niż pisem­na oraz naka­zał wynaj­mu­ją­cym okre­ślać przy­czy­nę wypo­wie­dze­nia. Usta­wo­daw­ca mógł­by wyłą­czyć w umo­wach naj­mu oka­zjo­nal­ne­go loka­lu sto­so­wa­nie tyl­ko jed­ne­go zda­nia, wska­zu­jąc kon­kret­ne, jed­nak prze­pis art. 11 ust. 1 został wyłą­czo­ny w cało­ści.

   W pro­ce­sie wykład­ni pra­wa, któ­re­go regu­ły są dość ści­słe, nale­ży sto­so­wać regu­ły koli­zyj­ne, gdy z prze­pi­sów wyni­ka­ją pozor­nie dwie sprzecz­ne ze sobą nor­my. Jed­nak w tym wypad­ku taka sprzecz­ność nie zacho­dzi.

   Stro­ny umo­wy naj­mu mogą uzgod­nić warun­ki umo­wy w ramach zasa­dy swo­bo­dy umów. Swo­bo­da kon­trak­to­wa­nia wyra­żo­na w art. 353[1] k.c. okre­śla gra­ni­ce tej swo­bo­dy — stro­ny zawie­ra­ją­ce umo­wę mogą uło­żyć sto­su­nek praw­ny według swe­go uzna­nia, byle­by jego treść lub cel nie sprze­ci­wia­ły się wła­ści­wo­ści (natu­rze) sto­sun­ku, usta­wie ani zasa­dom współ­ży­cia spo­łecz­ne­go. Ponie­waż wska­za­nie w umo­wie naj­mu oka­zjo­nal­ne­go loka­lu wypad­ków, w któ­rych stro­ny mogą wypo­wie­dzieć najem nie jest sprzecz­na z pra­wem, toteż nale­ży uznać takie zapi­sy za dopusz­czal­ne i sku­tecz­ne.

 • Sła­wa

  Dzień Dobry,
  Wynaj­mu­ją­cy pod­pi­sał umo­wę naj­mu oka­zjo­nal­ne­go loka­lu miesz­kal­ne­go jako oso­ba fizycz­na. Jed­no­cze­śnie oso­ba ta pro­wa­dzi dzia­łal­ność gospo­dar­czą, inną niż najem, opo­dat­ko­wa­ną na zasa­dach ogól­nych podat­kiem linio­wym. Czy wynaj­mu­ją­cy może opo­dat­ko­wać przy­cho­dy uzy­ski­wa­ne z tytu­łu ww. naj­mu na zasa­dach ogól­nych wg ska­li podat­ko­wej, pro­wa­dząc odręb­ną kpir. Wynaj­mu­ją­cy chciał­by uwzględ­niać w kosz­tach naj­mu amor­ty­za­cję loka­lu miesz­kal­ne­go.
  Z góry dzię­ku­ję.

 • Lakie­ro­ma­nia Syli

  Witam.
  Szu­ka­jąc infor­ma­cji o oka­zjo­nal­nej umo­wie naj­mu tra­fi­łam tutaj. Póki co wynaj­mo­wa­łam miesz­ka­nia na pod­sta­wie zwy­kłej umo­wy naj­mu. Nie mia­łam z tym żad­nych pro­ble­mów. Obec­nie szu­kam nowe­go miesz­ka­nia i podo­ba mi się wła­śnie takie, w któ­rym muszě pod­pi­sać umo­wę oka­zjo­nal­ną.
  Zasta­na­wia mnie czy ona nie jest bar­dziej „szko­dli­wa” dla najem­cy, bo daje wynaj­mu­ją­ce­mu wię­cej swo­bo­dy?! A może źle rozu­miem i się mylę? Czy­ta­jąc róż­ne infor­ma­cje na ten temat wyda­je mi się iż dla najem­cy jest chy­ba jed­nak lep­sza tra­dy­cyj­na umo­wa?
  Czy jeśli ja jako najem­ca wywią­zu­ję się z płat­no­ści i nie robię nic cze­go mi nie wol­no to czy wynaj­mu­ją­cy może przed­wcze­śnie wypo­wie­dzieć umo­wę naj­mu? Ješli nie jest uwzględ­nio­ne w umo­wie w jaki spo­sób i czy w ogó­le w cza­sie trwa­nia umo­wy czynsz będzie pod­no­szo­ny czy nie to czy wynaj­mu­ją­cy może mi pod­nieść czynsz i czy może to zro­bić z dnia na dzieñ?

  Z góry dzię­ku­ję za ofpo­wiedz.

 • Ola Hiń­czew­ska

  Witam,
  Zawar­łam umo­wę naj­mu miesz­ka­nia w 2006 roku pomię­dzy ówcze­sną wła­sci­ciel­ką miesz­ka­nia w budyn­ku wie­lo­ro­dzin­nym wybu­do­wa­nym pod wyna­jem. W 2015 roku wła­ści­ciel­ka miesz­ka­nia poda­ro­wa­ła je swo­je­mu syno­wi, z któ­rym pod­pi­sa­łam ponow­nie umo­wę naj­mu.
  Otrzy­ma­łam od obec­ne­go wła­ści­cie­la infor­ma­cję, ze zamie­rza sprze­dać miesz­ka­nie, w któ­rym miesz­kam już 11 lat.
  Nie zale­gam z żad­ny­mi opła­ta­mi, a w umo­wie jest zapis o 1-mie­sięcz­nym okre­sie wypo­wie­dze­nia i umo­wa jest zawar­ta na czas nie­okre­ślo­ny.
  Mam jed­nak wąt­pli­wo­ści czy umo­wa nie jest wadli­wa i czy rze­czy­wi­ście wystar­czy mie­sięcz­ny okres wypo­wie­dze­nia?
  Spra­wa bar­dzo pil­na.
  Pro­szę o pomoc.

  • skar­bo­na­ma­mo­ny
   • Ola H.

    Dzię­ku­ję.
    Ten arty­kuł prze­czy­ta­łam jako pierw­szy, ale nie wiem czy dobrze zro­zu­mia­łam?!
    Czy to ozna­cza, ze wła­ści­ciel musi mi zapew­nić lokal zastęp­czy?
    Bo tak napraw­dę nie ma powo­du do wypo­wie­dze­nia umo­wy?!

    • skar­bo­na­ma­mo­ny

     Wynaj­mu­ją­cy nie może wypo­wie­dzieć Two­jej umo­wy jeże­li nie ma powo­du. Jeże­li chce lokal sprze­dać to albo „z Tobą” (będziesz mia­ła nowe­go wynaj­mu­ją­ce­go), albo może pró­bo­wać poro­zu­mieć się i roz­wią­zać za poro­zu­mie­niem stron. Gdy nie uda się poro­zu­mieć, to może wystą­pić do sądu z pozwem o roz­wią­za­nie umo­wy z waż­nej dla nie­go przy­czy­ny.

     • Ola H.

      Dzię­ku­ję za wyja­śnie­nie.
      W kc wyczy­ta­łam, że w przy­pad­ku naj­mu na czas nie­ozna­czo­ny z czyn­szem płat­nym mie­sięcz­nie, okres wypo­wie­dze­nia wyno­si 3 m-ce, nato­miast w Usta­wie jest mowa o 3-let­nim okre­sie wypo­wie­dze­nia z moż­li­wo­ścią skró­ce­nia do 6-ciu mie­się­cy, jak rów­nież mowa o loka­lu zastęp­czym.
      Nie ukry­wam, że już się w tym wszyst­kim pogu­bi­łam?!

      Mnie­mam, że „wła­ści­ciel” wrę­czy mi wypo­wie­dze­nie i uzna, że po mie­sią­cu będzie miał wol­ne miesz­ka­nie.
      Czy na wypo­wie­dze­nie powin­nam wnieść odwo­ła­nie do sądu???

     • skar­bo­na­ma­mo­ny

      Takie wypo­wie­dze­nie jest bez­sku­tecz­ne.
      Wynaj­mu­ją­cy musi sto­so­wać się ści­śle do art. 11 usta­wy o ochro­nie praw loka­to­rów, a w art. 11 ust. 1 jest wyłą­cze­nie innych przy­czyn wypo­wie­dze­nia.

 • Ada

  Witam,
  chcia­la­bym zasię­gnać infor­ma­cji odno­śnie anek­su do wyżej wymie­nio­nej umo­wy. Otóż pier­wot­na zosta­ła zawar­ta na czas określony(01.04.2016–31.03.2017 i chce­my ją prze­dłu­żyć o kolej­ny okres tj. 12 m-cy. Czy odpo­wied­nia for­ma to Stro­ny zgod­nie usta­la­ją iż § otrzy­mu­je naste­pu­ją­ce brzmie­nie i wpi­su­je­my 01.04.2016–31.03.2018? czy może 01.04.2017–31.03.2018

  • skar­bo­na­ma­mo­ny

   To zale­ży co zapi­sa­no w akcie nota­rial­nym o dobro­wol­nym pod­da­niu się egze­ku­cji.

 • SŁAWOMIR T

  a co zro­bić gdy najem­ca Umo­wa Naj­mu Oka­zjo­nal­ne­go uchy­la się od swo­ich obo­wiąz­ków i nie uisz­cza opłat zawar­tych w umo­wie.…

  • skar­bo­na­ma­mo­ny

   Jeże­li uchy­la­nie się od swo­ich obo­wiąz­ków pole­ga wła­śnie na nie pła­ce­niu to w pierw­szej kolej­no­ści nale­ży prze­pro­wa­dzić pro­ce­du­rę wypo­wie­dze­nia umo­wy, któ­ra jest opi­sa­na tutaj: http://skarbonamamony.pl/najemca-nie-placi-czynszu-jak-rozwiazac-umowe-najmu.html, a w kolej­nym kro­ku to co opi­sa­łem wyżej czy­li dopro­wa­dzić do nada­nia klau­zu­li wyko­nal­no­ści oświad­cze­niu o dobro­wol­nym pod­da­niu się egze­ku­cji. Spra­wa jest dość skom­pli­ko­wa­na dla­te­go suge­ru­ję wizy­tę u praw­ni­ka.

 • Irek

  Witam,
  Jako Wynaj­mu­ją­cy pod­pi­sa­łem umo­wę o najem oka­zjo­nal­ny w okre­sie 03.03.2014 — 30.04.2019 czy­li na pięć lat. I pyta­nie:
  — w jakiej for­mie prze­dłu­żyć umo­wę na kolej­ne 5 lat, czy wystar­czy tu aneks mię­dzy stro­na­mi czy musi być tak­że nota­riusz??
  — umo­wa taka nie może być dłuż­sza niż 10 lat, a co zro­bić po 10 latach??
  Czy po tych 10 latach umo­wę trze­ba zawrzeć na nowo według tych samych zasad??

  dzię­ku­ję

 • Mar­cin Klin­der

  witam, chce wyna­jac dwa poko­je w duzym miesz­ka­niu. Zadzwo­nil do mnie pan ze szu­ka poko­ii dla 6 Ukra­in­cow. Chce pod­pi­sac ze mna umowe..teraz pytanie.jak to roze­grac? Czy moge z nim pod­pi­sac umo­we naj­mu oka­zial­ne­go? Chce miec pew­nosc ze pano­wie nie zale­gna tam na sta­le. co mam zro­bic?

  • skar­bo­na­ma­mo­ny

   W dniu 2017-04-18 17:43, Disqus napisał(a):

 • Kasia Smol­ka

  czy jest moż­li­wość wyna­ję­cia budyn­ku miesz­kal­ne­go (domu) zabez­pie­cza­jąc się mową naj­mu oka­zjo­nal­ne­go?

  • skar­bo­na­ma­mo­ny

   Jeże­li na cele miesz­kal­ne to oczy­wi­ście tak.

 • idal­ka

  Inte­re­su­je mnie temat odwo­ła­nia oświad­cze­nia wła­ści­cie­la inne­go loka­lu o wyra­że­niu zgo­dy na zamiesz­ka­nie najem­cy w przy­pad­ku eks­mi­sji.
  1. Czy najem oka­zjo­nal­ny (i jego kon­se­kwen­cje doty­czą­ce uła­twio­nej eks­mi­sji) w takiej sytu­acji prze­kształ­ca się w zwy­kłą umo­wę naj­mu ze wszyst­ki­mi tego kon­se­kwen­cja­mi.
  Bo w przy­pad­ku odwo­ła­nia takiej zgo­dy komor­nik eks­mi­to­wać nie ma dokąd, jeże­li najem­ca kolej­nej zgo­dy nie dostar­czy w usta­wo­wo prze­wi­dzia­nym ter­mi­nie
  2. Czy moż­li­wość odwo­ła­nia takiej zgo­dy przez wła­ści­cie­la inne­go loka­lu jest obwa­ro­wa­na prze­pi­sa­mi, czy też zale­ży od „widzi­mi­się” tegoż właściciela,który zgo­dę odwo­łu­je?

  • skar­bo­na­ma­mo­ny

   W razie utra­ty moż­li­wo­ści zamiesz­ka­nia w wska­za­nym loka­lu, najem­ca jest obo­wią­za­ny w ter­mi­nie 21 dni od dnia powzię­cia wia­do­mo­ści o tym zda­rze­niu wska­zać inny lokal, w któ­rym mógł­by zamiesz­kać w przy­pad­ku wyko­na­nia egze­ku­cji obo­wiąz­ku opróż­nie­nia loka­lu, oraz przed­sta­wić oświad­cze­nie wła­ści­cie­la tego lokal. W przy­pad­ku nie­do­peł­nie­nia tego obo­wiąz­ku, wła­ści­ciel loka­lu może wypo­wie­dzieć na piśmie umo­wę naj­mu oka­zjo­nal­ne­go loka­lu, z zacho­wa­niem co naj­mniej sied­mio­dnio­we­go okre­su wypo­wie­dze­nia.

   Umo­wa naj­mu oka­zjo­nal­ne­go loka­lu nie prze­kształ­ca się w zwy­kłą umo­wę naj­mu.

   Odwo­ła­nie zgo­dy wła­ści­cie­la wska­za­ne­go loka­lu nie jest obwa­ro­wa­ne prze­pi­sa­mi, chy­ba, że najem­ca zawarł z tym wła­ści­cie­lem jakąś umo­wę. Moż­na by się zasta­no­wić, czy jest to dopusz­czal­ne. Z całą pew­no­ścią najem­ca z takim wła­ści­cie­lem nie moż­na zawrzeć umo­wy uży­cze­nia (nie­od­płat­nej) gdyż ta ma cha­rak­ter real­ny (wyma­ga dla swej waż­no­ści roz­po­czę­cia jej wyko­na­nia). Nato­miast moż­na by się zasta­no­wić nad jakąś przed­wstęp­ną umo­wą naj­mu z zakre­ślo­nym ter­mi­nem żąda­nia wyko­na­nia.

   • idal­ka

    Zapi­sy usta­wy znam 🙂
    Przed­sta­wie przy­kła­do­wa sytu­ację:
    Wła­ści­ciel odwo­łu­je zgo­dę (bo mu się rodzi­na powięk­sza, bo zmie­nia miesz­ka­nie na więk­sze, bo ma takie widzi­mi­się, cokol­wiek).
    Rozu­miem, że nie pono­si z tego tytu­łu (w obec­nym sta­nie praw­nym) żad­nych kon­se­kwen­cji praw­nych? Może odwo­łać w każ­dej chwi­li, nawet mie­siąc po jej zło­że­niu?
    Nawet infor­mu­je wynaj­mu­ją­ce­go pisem­nie o tym, że zgo­dę odwo­łał.
    Zgod­nie z usta­wą najem­ca ma 21 dni na przed­sta­wie­nie nowe­go oświad­cze­nia innej oso­by.
    Nie dostar­cza.
    Wynaj­mu­ją­cy wypo­wia­da umo­wę naj­mu w usta­wo­wym ter­mi­nie wypo­wie­dze­nia.
    Najem­ca nie wypro­wa­dza się. Załóż­my, że pła­ci za uży­wa­nie loka­lu jak poprzed­nio.
    Wynaj­mu­ją­cy idzie do sadu z wnio­skiem o nada­nie klau­zu­li wyko­nal­no­ści .Otrzy­mu­je pie­cząt­kę.
    Idzie do komor­ni­ka.
    Prze­ka­zu­je mu wszyst­kie nie­zbęd­ne oświad­cze­nia .
    Włącz­nie z pisem­nym odwo­ła­niem zgo­dy wła­ści­cie­la na zamiesz­ka­nie najem­cy w razie eks­mi­sji.

    Pyta­nie brzmi: Czy komor­nik przy­stą­pi do eks­mi­sji sko­ro NIE MA GDZIE eks­mi­to­wać (poprzed­nia zgo­da zosta­ła odwo­ła­na a następ­na nie zosta­ła dostar­czo­na)

    • skar­bo­na­ma­mo­ny

     W myśl art. 25d usta­wy o ochro­nie praw loka­to­rów pra­wo do tym­cza­so­we­go pomiesz­cze­nia nie przy­słu­gu­je dłuż­ni­ko­wi, jeże­li dłuż­nik został zobo­wią­za­ny do opróż­nie­nia loka­lu zaj­mo­wa­ne­go na pod­sta­wie umo­wy naj­mu oka­zjo­nal­ne­go, któ­rej zawar­cie zosta­ło zgło­szo­ne naczel­ni­ko­wi urzę­du skar­bo­we­go (o ile było to w danym wypad­ku wyma­ga­ne).

     Na pod­sta­wie art. 1046 § 5[1] k.p.c. jeże­li dłuż­ni­ko­wi nie przy­słu­gu­je pra­wo do tym­cza­so­we­go pomiesz­cze­nia, komor­nik usu­nie dłuż­ni­ka do noc­le­gow­ni, schro­ni­ska lub innej pla­ców­ki zapew­nia­ją­cej miej­sca noc­le­go­we, wska­za­nej na wnio­sek komor­ni­ka przez gmi­nę wła­ści­wą ze wzglę­du na miej­sce poło­że­nia loka­lu pod­le­ga­ją­ce­go opróż­nie­niu.

     W tym wypad­ku nie sto­su­je się art. 16 usta­wy o ochro­nie praw loka­to­rów bowiem tytuł wyko­naw­czy na pod­sta­wie któ­re­go dzia­ła komor­nik nie jest wyro­kiem. W związ­ku z tym komor­nik może doko­nać eks­mi­sji w dowol­nym cza­sie.

 • bolek

  Moje­mu loka­to­ro­wi nie­dłu­go koń­czy sie umo­wa naj­mu chciał­bym zapro­po­no­wać umo­we oka­zjo­nal­ną pew­nie odmó­wi ale wiem że posia­da on swo­je miesz­ka­nie w pobli­skiej miej­sco­wo­ści, miesz­ka u mnie bo bli­żej do pra­cy. Czy w razie pro­ce­su sąd będzie brał to pod uwage?Czy dobrze rozu­miem że w tej sytu­acji sąd nie bedzie przy­zna­wał loka­lu socjal­ne­go? Czy skró­ci to okres ocze­ki­wa­nia na spra­we lub na eks­mi­sje?

  • skar­bo­na­ma­mo­ny

   Pro­ces odby­wa się tyl­ko wte­dy, gdy najem­ca zawie­ra umo­wę na zasa­dach ogól­nych (nie umo­wę naj­mu oka­zjo­nal­ne­go loka­li). Wśród prze­sła­nek do przy­zna­nia loka­lu socjal­ne­go jest dotych­cza­so­wy spo­sób korzy­sta­nia z loka­lu oraz szcze­gól­na sytu­ację mate­rial­na i rodzin­na najem­cy. W mojej oce­nie fakt posia­da­nia loka­lu w tej miej­sco­wo­ści kwa­li­fi­ku­je się wła­śnie jako szcze­gól­na sytu­acja mate­rial­na, ale oczy­wi­ście pod warun­kiem, że najem­ca może w tym loka­lu fak­tycz­nie zamiesz­kać.

 • Kasia Jach

  Witam, wyna­je­li­smy miesz­ka­nie umo­wa wynaj­mu oka­zjo­nal­ne­go od mar­ca 2017 do mar­ca 2019. Pobra­li­smy kau­cje w wyso­ko­sci 1 czyn­szu + czynsz za marzec, w kwiet­niu pobra­li­sny kolej­ny czynsz. W maju po kil­ku pro­bach pobra­nia czyn­szu i zapla­ty za rachun­ki (w umo­wie jest gotow­ka) najem­ca poin­for­mo­wał nas ze chce zre­zy­gno­wac i sie wypro­wa­dzic za gra­ni­ce, opro­znil lokal i aktu­al­nie w nim nie prze­by­wa. Z najem­ca do tej pory nie na kon­tak­tu, nie zapla­cil rachun­kow ani czyn­szu. Pro­bo­wa­li­smy uzgod­nic poro­zu­mie­nie (zapla­ta za dwa czyn­sze + rachun­ki -kau­cja) ale nie wyra­zil zgo­dy. Czy w takim przy­pad­ku moze­my zmie­nic zam­ki? Chce­my sprze­daz miesz­ka­nie, czy musi­my cze­kac trzy mie­sia­ce aby wypo­wie­dziec umo­we? Z gory dzię­ku­ję za odpo­wiedź

  • skar­bo­na­ma­mo­ny

   Czy najem­ca prze­ka­zał lokal pro­to­ko­łem albo w jaki­kol­wiek spo­sób?

 • gość

  kie­dy ktoś pod­pi­sze oświad­cze­nie, że przyj­mie loka­to­rów w przy­pad­ku egze­ku­cji — to kie­dy i na jakich warun­kach może odwo­łać takie oświad­cze­nie?

  • skar­bo­na­ma­mo­ny

   W każ­dej chwi­li może je odwo­łać.

 • Jadwi­ga

  Dzień dobry,
  czy jest moż­li­we wypo­wie­dze­nie umo­wy naj­mu
  oka­zjo­nal­ne­go, w try­bie natych­mia­sto­wym, z powo­du nie­do­star­cze­nia przez
  najem­cę nota­rial­ne­go oświad­cze­nia, po upły­nię­ciu ponad roku od
  zaist­nie­nia warun­ku wypo­wie­dze­nia umo­wy? Umo­wa nie posia­da żad­ne­go z
  wyma­ga­nych załącz­ni­ków. W umo­wie jest zapis, że najem­ca ma obo­wią­zek
  dostar­czyć oświad­cze­nia do okre­ślo­ne­go dnia. Od tego dnia minął ponad
  rok i nagle umo­wa zosta­je wypo­wie­dzia­na z tego powo­du. Dodam, że w
  trak­cie wypo­wie­dze­nia najem­ca prze­by­wał chwi­lo­wo za gra­ni­cą, a w
  miesz­ka­niu zosta­ły wymie­nio­ne zam­ki. Czy to jest dzia­ła­nie bez­praw­ne?

  • Jadwi­ga

   Czy mam szan­sę na odpo­wiedź?

   • Ela

    Czy mógł­by Pan /skarbonamamony/ odpo­wie­dzieć?

    • skar­bo­na­ma­mo­ny

     Jeże­li cho­dzi o pierw­sze pyta­nie to zale­ży od usta­leń umow­nych.

     Jeże­li cho­dzi o dru­gie pyta­nie to wymia­na zam­ków jest bez­praw­na, rzekł­bym nawet, że to prze­stęp­stwo z art. 191 § 1a k.k.

 • alek­san­dra ch

  Dobry wie­czór, mam poważ­ny pro­blem ponie­waż od same­go począt­ku naj­mu mam kon­flikt z dewe­lo­pe­rem od któ­re­go wyna­ję­łam miesz­ka­nie.
  W umo­wie naj­mu zawar­te jest, że umo­wa trwa 24 mce i dopie­ro wte­dy mogę zre­zy­gno­wać z naj­mu. Nie­ste­ty z powo­dów rodzin­nych muszę się wypro­wa­dzić i nie będę w sta­nie miesz­kać w dwóch miej­scach jed­no­cze­śnie. Zło­ży­łam pisem­ne wypo­wie­dze­nie mie­sięcz­ne któ­re pre­zes przy­jął i pod­pi­sał. Po ponad mie­sią­cu stwier­dził że wypo­wie­dze­nie któ­re mi pod­pi­sał jest nie­waż­ne i twier­dzi że do koń­ca umo­wy naj­mu muszę pła­cić czynsz etc. Jed­no­cze­śnie nie chce zwró­cić mi kau­cji w kwo­cie 3600zl oraz wysta­wia i wysta­wiał mi fak­tu­ry za media któ­re były tytu­ło­wa­ne błęd­nie jako zarzą­dza­nie loka­lem i przy każ­dej proś­bie korek­ty odma­wiał bądź lek­ce­wa­żył moje proś­by. Co mogę w takiej sytu­acji zro­bić jeśli wypo­wie­dze­nie naj­mu mam zatwier­dzo­ne przez w/w pre­ze­sa fir­my?
  Pro­szę o pomoc.
  Z powa­ża­niem ,
  Alek­san­dra

  • skar­bo­na­ma­mo­ny

   Zło­żo­ne wypo­wie­dze­nie w tej sytu­acji jest oczy­wi­ście nie­waż­ne. Wię­cej infor­ma­cji tutaj: http://skarbonamamony.pl/wypowiedzenie-umowy-najmu-przez-najemce.html
   Oczy­wi­ście mają pra­wo doma­gać się czyn­szu i opłat aż do wyga­śnię­cia umo­wy naj­mu — umo­wa wciąż trwa.

   Kau­cja powin­na zostać roz­li­czo­na w cią­gu mie­sią­ca od opróż­nie­nia loka­lu.

   Co do fak­tu­ro­wa­nia to cięż­ko mi coś powie­dzieć bez przej­rze­nia doku­men­tów.

   • alek­san­dra ch

    nawet jeże­li zosta­ło prze­czy­ta­ne i pod­pi­sa­ne przez pana pre­ze­sa??

    • skar­bo­na­ma­mo­ny

     Ale on tyl­ko pokwi­to­wał odbiór doku­men­tu. To oświad­cze­nie woli jest od począt­ku nie­waż­ne i w związ­ku z tym bez­sku­tecz­ne.

 • sia

  Dzień dobry,
  czy moż­na zmie­nić trwa­ją­cą już umo­wę naj­mu na czas nie­okre­ślo­ny (zawar­ta 06.02.2017) na umo­wę naj­mu oka­zjo­nal­ne­go z tym samym najem­cą na np. 10 lat (roz­wią­zu­je­my za poro­zu­mie­niem tę trwa­ją­cą i zawie­ra­my umo­wę naj­mu oka­zjo­nal­ne­go na 10 lat) ?
  Z góry ser­decz­nie dzię­ku­je za odpo­wiedź. Pozdra­wiam cie­pło.

  • skar­bo­na­ma­mo­ny

   Za poro­zu­mie­niem stron zawsze moż­na.

 • ania

  Sza­now­ny Panie, chcia­ła­bym zadać pyta­nie odno­śnie prze­dłu­ża­nia umo­wy naj­mu oka­zjo­nal­ne­go. Pod­pi­sa­łam z loka­to­ra­mi umo­wę na rok, jed­nak teraz chcie­li­by­śmy ją prze­dłu­żyć na kolej­ny rok lub dłu­żej. Nie była spo­rzą­dzo­na w for­mie aktu nota­rial­ne­go, więc czy jest moż­li­wość prze­dłu­że­nia jej anek­sem? Adres poda­ny przez najem­ców w oświad­cze­niu o pod­da­niu egze­ku­cji się nie zmie­nił, więc nie ma koniecz­no­ści spo­rzą­dza­nia nowe­go aktu u nota­riu­sza.
  Zasta­na­wia mnie jed­nak jak w przy­pad­ku anek­su roz­wią­zać nastę­pu­ją­ce kwe­stie:
  — zmie­ni­łam nazwi­sko — czy wystar­czy tyl­ko zawrzeć w anek­sie infor­ma­cje o zmia­nie nazwi­ska i po pro­stu podać tam też nowy nr i serię dowo­du? czy jed­nak powin­nam spi­sać nową umo­wę?
  — chcia­ła­bym pod­wyż­szyć kwo­tę odstęp­ne­go — czy może to być zawar­te w anek­sie czy lepiej pisać nową umo­wę?
  — aktu­al­na umo­wa koń­czy się 30 paź­dzier­ni­ka, jed­nak najem­ca ma wyje­chać na dele­ga­cje i nie będzie go na prze­ło­mie października/listopada i zale­ża­ło mu, aby umo­wę prze­dłu­żyć jesz­cze we wrze­śniu — czy nie sta­no­wi to pro­ble­mu w kon­tek­ście ter­mi­nów w umo­wie, jeśli w anek­sie zawrę infor­ma­cję, że będzie obo­wią­zy­wał od 1 listo­pa­da?
  Z góry dzię­ku­ję za odpo­wiedź. Ser­decz­nie pozdra­wiam, Anna

  • ania

   Napraw­dę zale­ży mi na Pana odpo­wie­dzi. Przy­naj­mniej czy nie ma koniecz­no­ści pod­pi­sy­wa­nia nowej umo­wy. Wiem, że to dość skom­pli­ko­wa­na spra­wa, a ja przed­sta­wi­łam wie­le szcze­gó­łów. Jed­nak nie do koń­ca wiem co w takiej sytu­acji zro­bić, a jed­nak Pana rady na blo­gu i w książ­ce o wynaj­mie oka­zjo­na­lym wie­lo­krot­nie mi pomo­gły, dla­te­go zwró­ci­łam się z tą spra­wą do Pana. Pozdra­wiam i liczę na jaką­kol­wiek suge­stię, jak zała­twić spra­wę tego prze­dłu­że­nia umo­wy.

   • skar­bo­na­ma­mo­ny

    W mojej opi­nii dużo zale­ży od tre­ści aktu nota­rial­ne­go z dobro­wol­nym pod­da­niem się egze­ku­cji. Jeże­li w nim nota­riusz wska­zał okres trwa­nia umo­wy naj­mu to ja bym wolał, by najem­ca ponow­nie sta­nął do aktu nota­rial­ne­go. Tak z ostroż­no­ści, by w razie kło­po­tu sąd nie miał wąt­pli­wo­ści co do szyb­kie­go nada­nia klau­zu­li wyko­nal­no­ści.

    Pozo­sta­łe spra­wy moż­na zała­twić anek­sem w for­mie pisem­nej pod rygo­rem nie­waż­no­ści.

    • ania

     Sza­now­ny Panie,
     ser­decz­nie dzię­ku­ję za odpo­wiedź. W akcie nie ma poda­nej infor­ma­cji o cza­sie trwa­nia umo­wy, jest tyl­ko zapis, że akt obo­wią­zu­je do wyga­śnię­cia lub roz­wią­za­nia umo­wy, a sko­ro zosta­nie ona prze­dłu­żo­na anek­sem, to jeśli dobrze rozu­miem, rów­nież waż­ność aktu jest prze­dłu­żo­na. Pozdra­wiam cie­pło i jesz­cze razm ser­decz­nie dzię­ku­ję za Pana odpo­wiedź.

 • Robert

  A jak się zawie­ra umo­wę z parą (nie­for­mal­ną, nie jest to mał­żeń­stwo) — to moż­na zawrzeć umo­wę tyl­ko z 1 z tych osób — z punk­tu widze­nia inte­re­sów wynaj­mu­ją­ce­go? Wte­dy też 1 oso­ba pod­pi­sa­ła­by oświad­cze­nie o egze­ku­cji?
  Czy zawrzeć umo­wę z obie­ma oso­ba­mi, i muszą być wów­czas 2 oświad­cze­nia o egze­ku­cji?

  • skar­bo­na­ma­mo­ny

   Z punk­tu widze­nia wynaj­mu­ją­ce­go naj­le­piej z obie­ma oso­ba­mi i w umo­wie zawie­ra­my klau­zu­lę soli­dar­nej odpo­wie­dzial­no­ści. Takie roz­wią­za­nie jest naj­bez­piecz­niej­sze.
   Akt nota­rial­ny pod­da­nia się dobro­wol­nej egze­ku­cji najem­cy spo­rzą­dza­ją wspól­nie.

 • Michał

  Jak się ma spra­wa załącz­ni­ków: 1. Wska­za­nia
  przez najem­cę inne­go loka­lu, w któ­rym będzie mógł zamiesz­kać w przy­pad­ku
  wyko­na­nia egze­ku­cji obo­wiąz­ku opróż­nie­nia loka­lu oraz
  2. oświad­cze­nia
  wła­ści­cie­la loka­lu lub oso­by posia­da­ją­cej tytuł praw­ny do loka­lu o wyra­że­niu
  zgo­dy na zamiesz­ka­nie najem­cy i osób z nim zamiesz­ku­ją­cych w loka­lu wska­za­nym w
  oświad­cze­niu; jeśli najem­ca ma tytuł praw­ny do loka­lu. Czy musi wte­dy sam sobie poświad­czać, że u sie­bie zamiesz­ka? A co w sytu­acji kie­dy jest współ­wła­ści­cie­lem loka­lu? Czy inny współ­wła­ści­ciel powi­nien wydać takie oświad­cze­nie?
  Pozdra­wiam
  Michał

  • skar­bo­na­ma­mo­ny

   W zasa­dzie to napi­sa­łem to wyżej:

   Trze­cie oświad­cze­nie skła­da się tyl­ko wte­dy, gdy najem­ca nie posia­da tytu­łu praw­ne­go do inne­go loka­lu. To oczy­wi­ście sytu­acja naj­częst­sza, ale w wie­lu przy­pad­kach najem loka­lu reali­zo­wa­ny jest na potrze­by pod­ję­cia pra­cy poza miej­scem sta­łe­go zamiesz­ka­nia.”

   W takim wypad­ku w oświad­cze­niu wska­zu­ją­cym lokal zazna­czam, że najem­cy przy­słu­gu­je pra­wo wła­sno­ści do okre­ślo­ne­go w załącz­ni­ku loka­lu z powo­ła­niem nume­ru księ­gi wie­czy­stej i infor­ma­cję tę wery­fi­ku­je.

 • Piotr

  Czy pod­pis włsci­cie­la czy tez wspolw­la­sci­cie­la loka­lu wska­za­ne­go przez Najem­ce musi byc poswiad­czo­ny nota­rial­nie? Prze­pi­sy mowia,ze Wynaj­mu­ja­cy moze zaza­dac takie­go potwier­dze­nia ale z kon­tek­stu wynika,ze nie jest to konieczne????dziekuje

  • skar­bo­na­ma­mo­ny

   To zale­ży od życze­nia wynaj­mu­ją­ce­go. Jeże­li takie wyra­zi to pod­pis wła­ści­cie­la innej nie­ru­cho­mo­ści powi­nien być poświad­czo­ny przez nota­riu­sza.

 • Bar­tek

  Dzień dobry. Jaką umo­wę pod­pi­sać, kie­dy Najem­ca chce sobie kosz­ty miesz­ka­nia wli­czyć w kosz­ty pro­wa­dzo­nej dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej? Czy jest w ogó­le taka moż­li­wość (jako oso­ba fizycz­na)?

  Dzię­ku­ję

  • Mr

   Pod­bi­jam pyta­nie

 • Pingback: Podwyżka czynszu przy najmie lokalu mieszkalnego | Skarbona mamony()

 • Grze­gorz Łakom­ski

  Witam. Mam kil­ka pytać
  1)
  Czy oświad­cze­nie najem­cy o adre­sie (gdzie może
  się wypro­wa­dzić) muszę wery­fi­ko­wać (spraw­dzać), czy nie ma to zna­cze­nia?
  2)
  Czy potrze­ba zgo­dy współ­wła­ści­cie­la miesz­ka­nia w for­mie
  aktu nota­rial­ne­go do pisa­nia umo­wy naj­mu oka­zjo­nal­ne­go, jeśli tak, to czy moż­na
  tą zgo­dę pod­pi­sać bez ogra­ni­cze­nia cza­so­we­go?
  3)
  Czy jeże­li pod­pi­su­ję z oso­bą umo­wę, a ta z kolei
  wypro­wa­dza się (zosta­wia­jąc inną oso­bę), to mogę się tej innej oso­by pozbyć (w
  jaki spo­sób)
  4)
  Jeże­li wynaj­mu­ją­cy sfał­szu­je oświad­cze­nie
  wła­ści­cie­la loka­lu, to czy mogę go rów­nie szyb­ko eks­mi­to­wać (czy w takim
  wypad­ku umo­wa jest nie­waż­na i muszę się z nim męczyć stan­dar­do­wo przez wie­le
  lat)?
  5)
  Czy w kwo­cie wynaj­mu uwzględ­niam czynsz i media?

  • skar­bo­na­ma­mo­ny

   Ad. 1
   Oczy­wi­ście, że trze­ba zwe­ry­fi­ko­wać cho­ciaż­by w księ­dze wie­czy­stej. Od tego prze­cież zale­ży sku­tecz­ność ewen­tu­al­nej eks­mi­sji.
   Ad. 2
   Nie wiem czy ma Pan na myśli zgo­dę na wyłącz­ne dys­po­no­wa­nie przez Pana całym loka­lem, jeże­li tak to moż­na to zro­bić bez ogra­ni­cze­nia cza­so­we­go. Choć ma to wte­dy for­mę umo­wy o podział rze­czy do korzy­sta­nia (quoad usum), któ­rą stro­ny mogą chcieć w każ­dej chwi­li zmie­nić.
   Nato­miast jeże­li współ­wła­ści­ciel ma być stro­ną umo­wy naj­mu razem z Panem, a tak wła­ści­wie tak to powin­no wyglą­dać, to powin­no to być peł­no­moc­nic­two.
   Ad. 3
   To zale­ży czy ta oso­ba mia­ła jakieś pra­wo do loka­lu czy nie.
   Ad. 4
   Umo­wa jest waż­na.
   Ad. 5
   Nie zale­cam tego roz­wią­za­nia.

   • mag­da

    świet­na uwa­ga odno­śnie Ad.1 !! Doda­łam do listy !

    Piotr prze­myśl, może war­to opra­co­wać jakiś porad­nik / wpis na temat na co zwró­cić uwa­ge pod­pi­su­jąc umo­wę naj­mu 🙂

 • Mariusz K.

  Witam.
  Mam pyta­nie wyni­ka­ją­ce z moje­go nikłe­go doświad­cze­nia w zakre­sie wynaj­mu miesz­ka­nia.

  Otóż razem z żoną jeste­śmy wła­ści­cie­la­mi miesz­ka­nia, któ­re wynaj­mu­je­my od 15 m-cy. Uda­ło się nam pod­pi­sać umo­wę naj­mu oka­zjo­nal­ne­go. W 2017 roku opła­ca­li­śmy poda­tek zry­czał­to­wa­ny. Do US zło­ży­li­śmy odpo­wied­nie zgło­sze­nia o przej­ściu na ten spo­sób pła­ce­nia podat­ku, o tym, że to ja będę pła­cił skład­ki i że skład­ki pła­co­ne będą kwar­tal­nie. W roku 2018 chcie­li­by­śmy kon­ty­nu­ować ten spo­sób pła­ce­nia podat­ku ale dowie­dzia­łem się o ogra­ni­cze­niu zwią­za­nym z limi­tem przy­cho­du za 2017 rok (kwo­ta 100 tys. zł.). Czy to ogra­ni­cze­nie doty­czy przy­cho­dów uzy­ska­nych tyl­ko z wynaj­mu mie­sza­nia (miesz­kań), czy tak­że przy­cho­du zwią­za­ne­go z wyko­ny­wa­ną pra­cą zawo­do­wą?

  • skar­bo­na­ma­mo­ny

   To ogra­ni­cze­nie doty­czy tyl­ko naj­mu.

 • Mariusz

  Panie Pio­trze, uczest­ni­czy­łem wczo­raj szko­le­niu.
  Mam pyta­nie.

  Wynaj­mu­ję poko­je w domu jed­no­ro­dzin­nym, wraz z żoną.
  Najem ten to wyna­jem pokoi pra­cow­ni­czych, czy­li w każ­dym poko­ju miesz­ka­ją 3–4
  oso­by.
  Pokoi jest 7, czte­ry na pierw­szym pię­trze i trzy poko­je na par­te­rze.
  Dom posia­da dwa osob­ne wej­ścia, każ­de na pię­tro.
  Ludzie Czę­sto są z jed­nej bry­ga­dy pra­cow­ni­czej, lecz bywa, iż są sobie zupeł­nie
  obcy, w jed­nym poko­ju.
  Okres naj­mu łóż­ka to mini­mum tydzień cza­su.

  Kie­dy nale­ży roz­li­czać się jako dzia­łal­ność gospo­dar­czą przy takim naj­mie ?
  Czy wystar­czy pła­ce­nie ryczał­tu 8,5% podat­ku docho­do­we­go bez pro­wa­dze­nia
  dzia­łal­no­ści ?

  • M

   Panie Pio­trze czy mogę pro­sić o odpo­wiedz ?

   • skar­bo­na­ma­mo­ny

    Ja bym raczej kwa­li­fi­ko­wał to jako świad­cze­nie usług zakwa­te­ro­wa­nia a nie najem sen­su stric­te. To wyklu­cza moż­li­wość sto­so­wa­nia ryczał­tu 8,5% i co do zasa­dy jest dzia­łal­no­ścią gospo­dar­czą.

 • Mr

  Dzień dobry, pro­szę o opi­nię- poten­cjal­ny najem­ca pro­wa­dzi dzia­łal­ność gospo­dar­czą, chce pod­pi­sać umo­wę na fir­mę, żeby odli­czać kosz­ty. Będzie tam tyl­ko miesz­kał , do tego z part­ne­rem, któ­ry u nie­go pra­cu­je. Czy moż­na pod­pi­sać umo­wę naj­mu oka­zjo­nal­ne­go na 2 oso­by? Jak to ogar­nąć? I jesz­cze — czy współ­mał­żo­nek wynaj­mu­ją­ce­go może udzie­lić mu zwy­kłe­go peł­no­moc­nic­twa, czy potrzeb­ne jest nota­rial­ne? Dzię­ku­ję

  • skar­bo­na­ma­mo­ny

   Pro­szę pamię­tać, że umo­wa naj­mu oka­zjo­nal­ne­go loka­lu jest na cele miesz­kal­ne, więc jakoś nie widzi mi się, by najem­ca będzie mógł wpi­sy­wać w kosz­ty. Ale oczy­wi­ście to nie nasz pro­blem.

   Jeże­li cho­dzi o umo­wę na dwie oso­by to jak naj­bar­dziej moż­na i nale­ży to zro­bić. Nota­riusz spo­rzą­dzi akt nota­rial­ny rów­nież na dwie oso­by.

   • Mr

    Dzię­ku­ję bar­dzo.

 • irek

  Piotr kil­ka nowych pytań / sytu­acji:

  1
  posia­dam najem­ców, parę chło­pa­ka i dziew­czy­nę. pod­pi­sa­łem kie­dyś umo­wę naj­mu oka­zjo­nal­ne­go, ale tyl­ko z dziew­czy­ną. Miesz­ka­ją od począt­ku obo­je. Podob­no lepiej tak nie robić, bo moga być pro­ble­my z eks­mi­sją dru­giej oso­by, tej któ­rej nie ma w umo­wie ? z jed­nej stro­ny mogę się niby jej wyprzeć, z dru­giej Najem­czy­ni wolał­by żeby pozo­sta­ło jak było… być może nie jest pew­na co do part­ne­ra i ich wspól­nej przy­szło­ści.

  2
  25 lute­go koń­czy się umo­wa naj­mu oka­zjo­nal­ne­go w innym loka­lu i wcho­dzi nowy najem­ca. wolał­bym prze­ka­zać miesz­ka­nie, klu­cze i pokwi­to­wać kau­cję w tym samym dniu. z dru­giej stro­ny chciał­bym w tym dniu (ewnt jak naj­szyb­ciej) otrzy­mać rów­nież pismo oświad­cze­nie w posta­ci aktu nota­rial­ne­go o pod­da­niu się egze­ku­cji od najem­cy.. do tego jed­nak potrze­ba wcze­śniej przed­sta­wić umo­wę w kan­ce­la­rii nota­rial­nej. 26 lute­go wcze­śnie rano nowy najem­ca wyjeż­dża dale­ko za gra­ni­cę na ok 3 tygo­dnie. Zatem jeśli nie uzy­skam pisma przed wyjaz­dem to otrzy­mam je nie wcze­śniej niż ok 3–4 tyg po roz­po­czę­ciu naj­mu ! Może dla bez­pie­czeń­stwa i wyko­rzy­stu­jąc to, żę aktu­al­nie jesz­cze ktoś miesz­ka (miesz­ka­nie nie stoi puste) pod­pi­sać w naj­bliż­szych dniach umo­wę, z zastrze­że­niem, że zacznie obo­wią­zy­wać od 25 lute­go o ile zosta­nie dla mnie prze­ka­za­ny np do 22 lute­go akt notar­nial­ny o pod­da­niu się egze­ku­cji ?

  3
  z Two­ich doświad­czeń, kto pono­si kosz­ty „aktu nota­rial­ne­go o pod­da­niu się egze­ku­cji” ? wyda­je mi się, że powin­no to być po stro­nie najem­cy. W sumie żeby nie być strat­nym np jeśli najem­ca będzie miesz­kał b.krótko, moż­na się umó­wić, że podzie­li­my się kosz­ta­mi lub je pokry­je­my jak prze­miesz­ka jakiś dłuż­szy okres cza­su.

  4
  jeśli cho­dzi o adres do kore­spon­den­cji życie i Two­je arty­ku­ły nauczy­ły mnie, że lepiej od razu zapy­tac o jakiś dru­gi… choć­by po to, żeby póź­niej sku­tecz­niej pró­bo­wać dotrzeć np listo­nie do najem­cy w przy­pad­ku pro­ble­mów. Z zapro­po­no­wa­nych adre­sów dom i fir­ma.. chy­ba ten domo­wy jest bez­piecz­niej­szy ? Ewent moż­na zano­to­wać zawsze dwa alter­nayw­ne, co by mieć w zapa­sie trzy adre­sy 🙂

  co radzisz ? jakei jest Two­je zda­nie ? ser­decz­nie pozdra­wiam !

  • irek

   Był­byś uprzej­my udzie­lić odpo­wie­dzi ?

  • anna

   Dobre pyta­nia i ja jestem cie­ka­wa, gdyż mam zbli­żo­ną sytu­ację szcze­gól­nie pkt 2 i 3