Pozew o stwierdzenie nieważności uchwały organu spółdzielni

By | 14 stycznia 2015

waga kodeks i mlotek sedziowski

We wrześniu ubiegłego roku Spółdzielnia Mieszkaniowa Młyniec wprowadziła nowy regulamin rozliczenia ciepła. W mojej opinii regulamin ten sprzeczny jest z powszechnie obowiązującym prawem, a w szczególności z ustawą prawo energetyczne i ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych. W związku z tym postanowiłem wytoczyć spółdzielni sprawę o stwierdzenie  nieważności uchwały uchwalającej treść nowego regulaminu.

Każdy kto ma w tym interes prawny ma możliwość wytoczenia takiego powództwa. Prowadzony spór ma na celu ustalenie, czy regulamin jest zgodny czy nie zgodny z prawem. Sąd ma za zadanie dokonanie wykładni zaskarżanej uchwały i porównanie jej z prawem. Ustalenie niezgodności skutkuje jego nieważnością od samego początku. Efekt jest taki jakby uchwała ta nigdy nie istniała.

Ale zacznijmy od początku. Na początek przepis prawa energetycznego, który będzie przewijać się później wielokrotnie.

Art. 45a
1. Przedsiębiorstwo energetyczne na podstawie cen i stawek opłat zawartych w taryfie lub cen i stawek opłat ustalanych na rynku konkurencyjnym, o którym mowa w art. 49 ust. 1, wylicza opłaty za dostarczane do odbiorcy paliwa gazowe, energię elektryczną lub ciepło.
2. Opłaty, o których mowa w ust. 1, z uwzględnieniem udzielonych odbiorcy upustów i bonifikat, stanowią koszty zakupu paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła dostarczanych do budynku, w którym znajdują się lokale mieszkalne i użytkowe, zamieszkane lub użytkowane przez osoby niebędące odbiorcami.
3. Przedsiębiorstwo energetyczne udziela upustów lub bonifikat, o których mowa w ust. 2, za niedotrzymanie standardów jakościowych obsługi odbiorców w wysokości określonej w taryfie lub w umowie.
4. Koszty zakupu, o których mowa w ust. 2, są rozliczane w opłatach pobieranych od osób, o których mowa w ust. 2. Wysokość opłat powinna być ustalana w taki sposób, aby zapewniała wyłącznie pokrycie ponoszonych przez odbiorcę kosztów zakupu paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła.
5. Przepisy ust. 4 stosuje się odpowiednio do ustalania przez odbiorcę – właściciela lub zarządcę budynku opłat dla osób, o których mowa w ust. 2, do których ciepło dostarczane jest z własnych źródeł i instalacji cieplnych.
6. W przypadku gdy wyłącznym odbiorcą paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła dostarczanych do budynku jest właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego, jest on odpowiedzialny za rozliczanie na poszczególne lokale całkowitych kosztów zakupu paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła.
7. W przypadku gdy miejsce zainstalowania układu pomiarowo-rozliczeniowego służącego do rozliczeń z przedsiębiorstwem energetycznym za dostarczone ciepło jest wspólne dla dwóch lub więcej budynków wielolokalowych, właściciele lub zarządcy tych budynków wyposażają je w układy pomiarowo-rozliczeniowe, w celu rozliczenia kosztów zakupu ciepła na poszczególne budynki.
8. Koszty zakupu ciepła, o których mowa w ust. 2, rozlicza się w części dotyczącej:

1) ogrzewania, stosując metody wykorzystujące:

a) dla lokali mieszkalnych i użytkowych:
– wskazania ciepłomierzy,
– wskazania urządzeń wskaźnikowych niebędących przyrządami pomiarowymi w rozumieniu przepisów metrologicznych, wprowadzonych do obrotu na zasadach i w trybie określonych w przepisach o systemie oceny zgodności,
– powierzchnię lub kubaturę tych lokali,

b) dla wspólnych części budynku wielolokalowego użytkowanych przez osoby, o których mowa w ust. 2, powierzchnię lub kubaturę tych części odpowiednio w proporcji do powierzchni lub kubatury zajmowanych lokali;

2) przygotowania ciepłej wody użytkowej dostarczanej centralnie przez instalację w budynku wielolokalowym, stosując metody wykorzystujące:

a) wskazania wodomierzy ciepłej wody w lokalach,

b) liczbę osób zamieszkałych stale w lokalu.

9. Właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego dokonuje wyboru metody rozliczania całkowitych kosztów zakupu ciepła na poszczególne lokale mieszkalne i użytkowe w tym budynku, tak aby wybrana metoda, uwzględniając współczynniki wyrównawcze zużycia ciepła na ogrzewanie, wynikające z położenia lokalu w bryle budynku przy jednoczesnym zachowaniu prawidłowych warunków eksploatacji budynku określonych w odrębnych przepisach, stymulowała energooszczędne zachowania oraz zapewniała ustalanie opłat, o których mowa w ust. 4, w sposób odpowiadający zużyciu ciepła na ogrzewanie i przygotowanie ciepłej wody użytkowej.
10. Właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego wprowadza wybraną metodę, o której mowa w ust. 9, w formie wewnętrznego regulaminu rozliczeń ciepła przeznaczonego na ogrzewanie tego budynku i przygotowanie ciepłej wody użytkowej dostarczanej centralnie poprzez instalację w budynku, zwanego dalej „regulaminem rozliczeń”; regulamin rozliczeń podaje się do wiadomości osobom, o których mowa w ust. 2, w terminie 14 dni od dnia jego wprowadzenia do stosowania.
11. W przypadku gdy właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego wprowadził metodę, o której mowa w ust. 9, wykorzystującą ciepłomierze i urządzenia wymienione w ust. 8 pkt 1 lit. a tiret drugie oraz pkt 2 lit. a, osoba, o której mowa w ust. 2, udostępnia swoje pomieszczenia w celu zainstalowania lub wymiany tych ciepłomierzy i urządzeń oraz umożliwia dokonywanie ich kontroli i odczytu wskazań w celu rozliczania kosztów zużytego ciepła w tym budynku.
12. W przypadku stosowania w budynku wielolokalowym metody, o której mowa w ust. 9, wykorzystującej wskazania urządzeń wymienionych w ust. 8 pkt 1 lit. a tiret drugie, regulamin rozliczeń powinien dopuszczać możliwość zamiennego rozliczania opłat za ciepło dla lokali mieszkalnych lub użytkowych na podstawie ich powierzchni lub kubatury oraz określać warunki stosowania zamiennego rozliczania.

Teraz treść samego pozwu wraz z uzasadnieniem. Przywoływane dowody można kliknąć i zapoznać się z ich treścią.

Gdańsk, 3 września 2014 roku 

 Do:  

Sąd Okręgowy w Gdańsku 

XV Wydział Cywilny

Nowe Ogrody 30/34, 80-803 Gdańsk

 

Powód: 

Piotr xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxx Gdańsk

PESEL: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

 

Pozwana: 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Młyniec” 

Pilotów 3, 80-460 Gdańsk

KRS: 0000059153 

 

 

POZEW O STWIERDZENIE NIEWAŻNOŚCI UCHWAŁY ORGANU SPÓŁDZIELNI 

W imieniu własnym wnoszę o: 

 1. stwierdzenie nieważności Uchwały Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Młyniec” nr 67 z dnia 17 lipca 2014; 
 1. przeprowadzenie dowodów z dokumentów załączonych do pozwu na okoliczności wskazane w uzasadnieniu; 
 1. przeprowadzenia dowodów z przesłuchania stron, ograniczone w trybie art. 302 par. 1 k.p.c. do przesłuchania powoda, na okoliczności wskazane w uzasadnieniu; 
 1. zasądzenie od Pozwanej na rzecz Powoda kosztów procesu w tym kosztów zastępstwa procesowego gdybym w trakcie procesu postanowił ustanowić profesjonalnego pełnomocnika; 
 1. przeprowadzenie rozprawy pod nieobecność powoda. 

 

UZASADNIENIE 

Pozwana jest właścicielem budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Gdańsku przy ul. Skarżyńskiego 10. Powód jest właścicielem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oznaczonego numerem xxx w klatce „xxx” tegoż budynku, dla którego Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku prowadzi księgę wieczystą GD1G/xxxxxxxxx/8. Powód jest także członkiem Spółdzielni Mieszkaniowej Młyniec w Gdańsku.  

Pozwana zobowiązana jest w oparciu o przepis art. 45a Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (dalej „PrEnerg”) do wyboru metody rozliczania całkowitych kosztów zakupu ciepła na poszczególne lokale mieszkalne w tym budynku i wprowadzenia regulaminu rozliczania. W dniu 17 lipca 2014 roku Rada Nadzorcza Pozwanej podjęła uchwałę nr 67 (dalej „Uchwała”) w sprawie wprowadzenia nowego Regulaminu rozliczania kosztów ogrzewania lokali mieszkalnych i użytkowych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Młyniec (dalej „Regulamin”). Pozwana zdecydowała się rozliczać koszty ogrzewania w budynku w którym Powód posiada prawo do lokalu  na poszczególne lokale w oparciu o wskazania urządzeń wskaźnikowych niebędących przyrządami pomiarowymi w rozumieniu przepisów metrologicznych, wprowadzonych do obrotu na zasadach i w trybie określonych w przepisach o systemie oceny zgodności potocznie nazywanymi „podzielnikami kosztów ogrzewania”. 

Dowód: Uchwała nr 67 wraz z załącznikiem

W dniu 21 sierpnia 2014 podczas rozmowy telefonicznej z pracownicą Pozwanej Powód uzyskał wiedzę dotyczącą podjęcia przez Radę Nadzorczą Pozwanej wyżej wymienionej Uchwały. Powód tego samego dnia wystąpił do Pozwanej z żądaniem wydania kopii Uchwały. Pozwana bezpodstawnie ociągała się z udostępnieniem kopii Uchwały. W związku z tym Powód w dniu 25 sierpnia br. osobiście odbył spotkanie z Prezesem Pozwanej, który również (wbrew przepisowi art. 8(1) ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych) odmówił udostępnienia kopii Uchwały, zasłaniając się tym, że uchwalony regulamin jeszcze nie obowiązuje. Ostatecznie w dniu 26 sierpnia 2014 Pozwana przesłała Powodowi kopię uchwały, niemniej jednak nadal odmawiała wydania załącznika nr 1 – uchwalonego Regulaminu. Dopiero w dniu 1 września Powód odebrał z siedziby Pozwanej egzemplarz załącznika nr 1 do Uchwały. 

Dowody: Wydruk korespondencji mailowej, zeznania powoda.  

Uchwała jest sprzeczna z art. 45a ust. 4 zdanie drugie PrEnerg. Stosownie do wskazanego przepisu, wysokość pobieranych przez użytkowników opłat na pokrycie kosztów zakupu ciepła powinna być ustalana w taki sposób, aby zapewniała wyłącznie pokrycie ponoszonych przez Pozwaną kosztów zakupu ciepła. Nie jest zatem dopuszczalne pobieranie opłat, które powodowałyby uzyskiwanie dodatkowych przychodów przez Pozwaną. W par. 3 ust. 1, 3, 4 Regulaminu Pozwana ustaliła, że koszty ogrzewania budynku będzie dzielić na lokale w oparciu o proporcjonalne podzielenie zgodnie z wskazaniami podzielników, przy czym w wypadku budynków mieszkalnych dodatkowo będzie uwzględniała współczynniki związane z położeniem lokalu w bryle budynku. Nadto zgodnie z przepisami umieszczonymi w par. 9 ust. 1 i par. 9 ust. 6 Regulaminu Pozwana zastrzegła sobie przypadki, w których będzie ustalać koszty ogrzewania dla użytkowników w oparciu o stawkę ryczałtową. Dodatkowo w przepisie par. 9 ust. 9 Pozwana ustaliła, że w przypadku rezygnacji użytkownika z indywidualnego systemu rozliczania kosztów ogrzewania na podstawie podzielników ustali miesięczne koszty ogrzewania również w oparciu o stawki ryczałtowe. Przepisy par. 9 Regulaminu w istocie powodują, że Pozwana uzyskuje niedozwolone dodatkowe przychody, bowiem w par. 3 Regulaminu Pozwana nie odejmuje od dzielonych kosztów ogrzewania budynku, kosztów ryczałtowych jakimi obciąża w wyżej wskazanych przypadkach użytkowników. 

Uchwała jest także sprzeczna z art. 45a ust. 6 PrEnerg. W przepisie tym wskazano imiennie właściciela budynku wielolokalowego jako odpowiedzialnego za rozliczenie na poszczególne lokale całkowitych kosztów zakupu ciepła. Pozwana w przepisie par. 5 ust. 2 Regulaminu niezgodnie z prawem deleguje tę odpowiedzialność na firmę rozliczeniową.  

Uchwała jest nadto sprzeczna z art. 45a ust. 8 pkt. 1b PrEnerg. Ustawodawca wymaga, by Pozwana rozliczała koszty ogrzewania części wspólnych budynku wielolokalowego w oparciu o powierzchnię lub kubaturę tych części w proporcji do powierzchni lub kubatury zajmowanych lokali. Pozwana w pierwszej kolejności powinna określić czy rozliczenia kosztów ogrzewania części wspólnych budynku wielolokalowego i lokali mieszkalnych będzie dokonywać w oparciu o powierzchnię czy kubaturę. Dopiero po tej decyzji, Pozwana winna ustalić oddzielnie dla każdego budynku proporcję tych części. Tak ustaloną proporcją Pozwana winna wyliczać rzeczywiste koszty ogrzewania części wspólnych i dopiero tymi kosztami winna obciążać użytkowników proporcjonalnie do zajmowanych przez nich lokali. Dopiero różnica pomiędzy całkowitym kosztem zakupu ciepła i obciążeniami za części wspólne budynku wielolokalowego winna być dzielona w oparciu o podzielniki ciepła z uwzględnieniem współczynników wyrównawczych i mocy cieplnej, a także rozliczeń ryczałtowych z użytkownikami. Jak wynika z par. 3 ust. 1, 2 i 3 w związku z definicjami legalnymi zawartymi w słowniczku Regulaminu, Pozwana ustaliła jednostronnie dla całego osiedla, przy oczywistej wiedzy o różnych typach budynków, ryczałtowy sposób podziału kosztów pomiędzy części wspólne budynków wielolokalowych i powierzchnię mieszkalną oraz użytkową umiejscowionych w tych budynkach lokali, co jest sprzeczne z normą wynikającą z wskazanego wyżej przepisu PrEnerg

Uchwała jest także sprzeczna z art. 45a ust. 9 PrEnerg. W przepisie tym zawarta jest przesłanka wedle której Pozwana winna uwzględnić w Regulaminie współczynniki wyrównawcze wynikające z położenia lokalu w bryle budynku. Pozwana co prawda w przepisach par. 3 Regulaminu odwołuje się do współczynników wyrównawczych, niemniej jednak z Regulaminu nie wynika ani wielkość tych współczynników, ani szczegółowe przesłanki do ich zastosowania. W par. 2 ust. 7 umiejscowiono jedynie bardzo nieudolne odesłanie do całkowicie niedookreślonego opracowania firm specjalistycznych. W tym miejscu trzeba zauważyć, że w poprzedniej wersji Regulaminu, który obowiązywał do 31.08.2014 zawarto tabelę współczynników wraz z wyjaśnieniem ich stosowania.  

Dowód: Uchwała RN nr 54 z 25 sierpnia 2011 

W zakresie przepisu art. 45a ust. 9 PrEnerg Ustawodawca wymaga także uwzględnienia w treści regulaminu takiego sposobu ustalania opłat by odpowiadał on faktycznemu zużyciu ciepła. W przepisach par. 3 ust. 1 i 3 Regulaminu ustalenie kosztu odbywa się proporcjonalnie do wskazań podzielników ciepła przy zastosowaniu jedynie współczynników korygujących wynikających z położenia lokalu w bryle budynku. W przepisie tym nie zastosowano dodatkowego współczynnika korygującego wynikającego z wielkości (ilości i wysokości żeberek) lub mocy lub sprawności zastosowanych w lokalach grzejników. Podzielnik wylicza i nalicza jednostki bezwymiarowe w oparciu o porównanie temperatury grzejnika i temperatury otoczenia. Jak z tego wynika, nie jest brana pod uwagę w tym wyliczeniu ani wielkość grzejnika, ani jego moc czy sprawność energetyczna, a w konsekwencji ilość faktycznie zużytego ciepła. By spełnić wymóg ustalania opłat w taki sposób by odpowiadał on faktycznemu zużyciu ciepła, Pozwana winna w Regulaminie dodatkowo ustalić sposób korygowania podziału opłat na poszczególnych użytkowników w oparciu o dodatkowe wskaźniki mocy cieplnej, sprawności i wielkości grzejników. Niespełnienie tego wymogu implikuje niezgodność Uchwały z art. 45a ust. 9 PrEnerg.  

Dowód: Informacja firmy Ista na temat działania podzielników zamontowanych w budynkach str. 1 str. 2

Nadto należy zauważyć, że Uchwała jest także niezgodna z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami. W przepisie art. 45a ust. 12 PrEnerg wskazano, że wprowadzany regulamin w wypadku stosowania rozliczeń kosztów ogrzewania w oparciu o podzielniki powinien dopuszczać możliwość zamiennego rozliczania ciepła w oparciu o powierzchnie lub kubaturę lokali. W przepisie par. 9 ust. 9 Regulaminu Pozwana umożliwiła użytkownikowi rezygnację z indywidualnego systemu rozliczania kosztów ogrzewania. W takim jednak wypadku, Pozwana postanowiła obciążać go miesięcznymi kosztami ogrzewania wyliczonymi w oparciu o stawkę ryczałtową i powierzchnię użytkową. Należy jednak zauważyć, że w słowniczku Regulaminu stawkę ryczałtową zdefiniowano jako koszt ogrzania 1m2 powierzchni użytkowej lokalu, wyliczony w oparciu o najwyższy poziom zużycia ciepła zarejestrowany na podzielnikach kosztów ogrzewania, zamontowanych w danej nieruchomości w ostatnim rozliczonym okresie rozliczeniowym. Przy czym stosownie do przepisu par. 4 ust. 1 Regulaminu dla lokali mieszkalnych okresem rozliczeniowym jest 12 miesięcy. Jak z tego wynika, użytkownik lokalu mieszkalnego który zrezygnuje ze stosowania podzielników będzie obciążany miesięcznym kosztem użytkowania odpowiadającym opłacie jaką ponosi inny użytkownik w tym samym budynku w całym roku proporcjonalnie do różnicy w powierzchni użytkowej obu lokali. Ustalając tak dotkliwą sankcję Pozwania nadużyła prawa podmiotowego do ustalenia treści regulaminu, co jest sprzeczne z społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa i jest sprzeczne z dobrymi obyczajami oraz godzi w interesy członków spółdzielni. 

Nie sposób też nie zwrócić uwagi na wiele wewnętrznych sprzeczności Regulaminu:  

 • W par. 9 ust. 1 Regulaminu uchwalono, że samowolne przerobienie instalacji grzewczej w lokalu lub jego części skutkuje obciążeniem kosztem ogrzewania w wysokości stawki ryczałtowej. Definicję legalną „przeróbki instalacji” umieszczono w słowniczku. Ten sam przypadek uregulowano zupełnie odmiennie w par. 11 ust. 2. 
 • W słowniczku przy okazji definicji „podzielnika” wskazano sposób obliczenia kosztu ogrzania lokalu, który jest odmienny od przepisu par. 3 ust 1. 

Mając na uwadze powyższe pozew jest w pełni uzasadniony i konieczny. 

Opłatę sądową od pozwu uiściłem znakami sądowymi. 

Załączniki: 

 1. Odpis Uchwały nr 67 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Młyniec” z dnia 17 lipca 2014 wraz z załącznikiem. 
 2. Odpis Uchwały RN nr 54 z 25 sierpnia 2011 ze zmianami. 
 3. Wydruk korespondencji mailowej. 
 4. Informacja firmy Ista na temat działania podzielników zamontowanych w budynkach. 
 5. Odpis pozwu i wszystkich załączników. 

 

W późniejszym terminie przesłałem do Sądu kolejne pismo procesowe, zawierające wskazanie dodatkowych niezgodności.

Gdańsk, 8 grudnia 2014 roku 

 Sygn. akt XV C 739/14/D.MJ 

 Do:  

Sąd Okręgowy w Gdańsku 

XV Wydział Cywilny 

Nowe Ogrody 30/34, 80-803 Gdańsk

 

 Powód: 

Piotr xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

PESEL: xxxxxxxxxxxxxxx 

  

Pozwana: 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Młyniec” 

Pilotów 3, 80-460 Gdańsk

KRS: 0000059153 

 

PISMO POWODA 

Podtrzymując dotychczasowe wywody, podnoszę dalsze niezgodności przedmiotowej uchwały z prawem i wnoszę jak w pozwie. 

Par. 5 ust. 1 Regulaminu jest sprzeczny z art. 4 ust. 1 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (dalej „SpMieszkU”). Pozwana w tym przepisie Regulaminu przerzuca koszty zakupu urządzeń wskaźnikowych na użytkowników lokali stosując zasadę, wedle której każdy użytkownik płaci za taką ilość urządzeń jaka jest w jego lokalu zainstalowana. Należy zauważyć, że pojedyńczy podzielnik kosztów ogrzewania nie pozwala na prawidłowe podzielenie kosztów ogrzewania budynku na poszczególnych użytkowników lokali.  

Dowód: Informacja firmy Ista na temat działania podzielników zamontowanych w budynkach str. 1 str. 2

Dopiero zespół podzielników zainstalowany na grzejnikach zainstalowanych we wszystkich lokalach pozwala na właściwy podział kosztów ogrzewania budynku na poszczególne lokale. Zatem wydatki na zakup wszystkich podzielników zainstalowanych w budynku stanowią łączny koszt służący prawidłowemu rozliczenia wydatków związanych z ogrzaniem budynku. Koszty rozliczenia nie są częścią kosztów zakupu ciepła (art. 45a ust. 4 a contrario PrEnerg), nie mogą być zatem dzielone na użytkowników w oparciu o wskazania podzielników. Nie ma też podstaw prawnych do obciążania użytkowników lokali przeliczając koszty w oparciu o wskaźnik ilości zamontowanych w lokalach urządzeń. Właściwym sposobem rozliczenia kosztu zakupu i montażu podzielników jest ogólny wskaźnik powierzchni, analogicznie do kosztów utrzymania dźwigów i innych urządzeń zainstalowanych w budynku, a także kosztów remontów i utrzymania budynku. Koszty zakupu i montażu zespołu podzielników są bowiem kosztem eksploatacji nieruchomości w rozumieniu art. 4 ust. 1 SpMieszkU. Na podstawie art. 4 ust. 1 SpMieszkU członkowie spółdzielni, którym przysługują prawa do lokali, pokrywają koszty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale. Dalsze przepisy art. 4 SpMieszkU wskazują, by w taki sam sposób obciążać innych użytkowników lokali, którzy lokalami dysponują na podstawie innych tytułów prawnych. Par. 5 ust. 1 Regulaminu jest sprzeczny z art. 4 ust. 1 SpMieszkU przez to, że ustala niezgodny z ogólnymi zasadami sposób rozliczenia kosztu zakupu i montażu urządzeń wskaźnikowych. 

Par. 4 ust. 5 Regulaminu nie jest zgodny z art. 4 ust. 1 SpMieszkU. W przepisie par. 4 ust. 5 Pozwana ustaliła, że koszty rozliczenia kosztów ogrzewania budynku będzie również rozliczać w oparciu o ilość zainstalowanych w lokalu urządzeń. Stosownie do przepisu art. 45a ust. 6 PrEnerg właściciel budynku wielolokalowego (w tym wypadku Pozwana) odpowiedzialny jest za rozliczanie na poszczególne lokale kosztów zakupu ciepła. Koszty rozliczenia nie są częścią kosztów zakupu ciepła (art. 45a ust. 4 a contrario PrEnerg), nie mogą być zatem dzielone na użytkowników w oparciu o wskazania podzielników. Właściwym sposobem podziału kosztów rozliczenia na poszczególnych użytkowników jest ogólny wskaźnik powierzchni, analogicznie do kosztów utrzymania dźwigów i innych urządzeń zainstalowanych w budynku, a także remontów i utrzymania budynku. Koszty rozliczenia kosztów ogrzania budynku są bowiem ewidentnie kosztem eksploatacji nieruchomości w rozumieniu art. 4 ust. 1 SpMieszkU. Par. 4 ust. 5 Regulaminu jest sprzeczny z art. 4 ust. 1 SpMieszkU przez to, że ustala niezgodny z ogólnymi zasadami sposób podziału kosztów rozliczenia koszów ogrzania budynku. 

Z poważaniem 

Piotr xxxxxxxxxxxx

 

Załączniki: 

Odpis niniejszego pisma 

 

Sąd co prawda pismo to mi zwrócił, ale zarzuty te podniosłem w czasie pierwszej rozprawy.

Oto odpowiedź spółdzielni na pozew (można kliknąć by powiększyć):

odpowiedz-mlyniec-1

odpowiedz-mlyniec-2

odpowiedz-mlyniec-3 odpowiedz-mlyniec-4 odpowiedz-mlyniec-5 odpowiedz-mlyniec-6

 

 

W dniu dzisiejszym odbyła się pierwsza rozprawa. Spółdzielnia udowadnia, że robi wszystko zgodnie z prawem energetycznym, przy czym pomija, że to co robi nie jest zgodne z regulaminem:

 1. Spółdzielnia nalicza współczynniki wyrównawcze zależne od mocy i typu grzejnika, choć regulamin na ten temat milczy.
 2. W spółdzielni każdy może zapoznać się z opracowaniem dotyczącym współczynników wyrównawczych zależnych od położenia lokalu w bryle budynku. Szkoda tylko, że nikt o takiej możliwości nie wie. Milczy na ten temat także regulamin.
 3. Jak stwierdziła Pani Członek Zarządu, w ubiegłym sezonie ani jedno mieszkanie w całej spółdzielni nie zostało rozliczone ryczałtem, tym czasem jak wynika z załączonego dowodu przy ul. Pilotów 18 takie mieszkanie było.
 4. Zarząd spółdzielni tak naprawdę nie wie, jak działają podzielniki. Oni ciągle myślą, że podzielniki mierzą ilość zużytego ciepła.

Sprawa została odroczona do 11 marca 2015 do godziny 13:30.

Na rozprawie w dniu 11 marca 2015 odbyło się przesłuchanie świadków: pracownicy SM Młyniec, a także przedstawiciela firmy ISTA. Sąd odroczył sprawę bez wyznaczania kolejnego terminu. W międzyczasie rozważy, czy konieczne jest powołanie biegłego czy może zapaść rozstrzygnięcie bez tego. Po tej decyzji, albo po wydaniu opinii przez biegłego, zostanie  wyznaczony kolejny termin.

Aktualizacja 25 czerwca 2015 

Po ostatniej rozprawie Sąd skierował do biegłego z zakresu ciepłownictwa i zarządzania wniosek o wydanie opinii i odpowiedź na poniższe pytania. Wydanie opinii wiąże się z wątpliwościami jakie jeszcze ma Sąd w celu ustalenia pełnego stanu faktycznego w sprawie, a także koniecznością uwzględnienia specjalistycznej wiedzy.

Pytanie 1 

Czy podzielniki kosztów ogrzewania zamontowane w poszczególnych lokalach stanowią część składową instalacji cieplnej, czy też stanowią urządzenie służące wyłącznie do użytku poszczególnych lokatorów w danych mieszkaniach? 

Pytanie 2 

Czy sposób ustalania kosztów ogrzewania lokali w oparciu o odczyty podzielników kosztów ogrzewania wskazany w §3 regulaminu rozliczania kosztów ogrzewania lokali mieszkalnych i użytkowych w zasobach SM „Młyniec”, uchwalonego w dniu 17.07.2014 roku jest prawidłowy w świetle art. 45a prawa energetycznego z dnia 10.04.1997 (Dz.U. nr 1059 z 2012 ze zmianami), jeśli nie, to na czym nieprawidłowości te polegają, w tym w szczególności: 

A) czy opłaty w ten sposób wyliczone zapewniają wyłączne pokrycie ponoszonych przez odbiorcę kosztów zakupu paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła (at. 45a ust. 4 prawa energetycznego)?

B) czy odpowiadają faktycznemu zużyciu (art. 45a ust. 9 prawa energetycznego)?

C) czy w części dotyczącej wspólnych części budynków wielolokalowych, koszty zakupu ciepła nie rozliczane są według powierzchni lub kubatury tych części odpowiednio w proporcji do powierzchni lub kubatury zajmowanych lokali (art. 45a ust. 8 pkt 1b prawa energetycznego)?

Pytanie 3 

Czy współczynniki wyrównawcze zużycia ciepła na ogrzewanie wynikające z położenia lokalu w bryle budynku przy zachowaniu warunków eksploatacji budynku (art. 45a ust. 9 prawa energetycznego) wymagają ich wskazania w treści wewnętrznego regulaminu rozliczeń, czy też wystarczające jest odwołanie się do współczynników Rm opracowanych przez firmy specjalistyczne (§2 ust. 7)? 

A) czy współczynniki wyrównawcze winny odwoływać się do wskaźników UF?

Pytanie 4 

Czy przekazanie firmie rozliczeniowej montażu i odczytu podzielników (§5 ust. 2 regulaminu), wyklucza możliwość rozliczania za poszczególne lokale całkowitych kosztów zakupu paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła (art. 45a ust. 6 prawa energetycznego) przez SM „Młyniec”? 

A) czy koszty owego montażu i odczytów podzielników stanowią koszt zakupu ciepła w rozumieniu art. 45a prawa energetycznego czy też nie, a jeżeli nie to czy sporny regulamin rozlicza je tak jak koszty zakupu ciepła?

Pytanie 5 

Czy regulamin dopuszcza możliwość zamiennego rozliczania opłat za ciepło dla lokali mieszkalnych lub użytkowych na podstawie ich powierzchni lub kubatury oraz określa warunki stosowania zamiennego rozliczania (art. 45a ust. 12 prawa energetycznego)? 

Na tak zadane pytania biegły udzielił wyczerpującej odpowiedzi. Niestety z uwagi na prawa autorskie, jakimi objęta jest opinia, nie mogę jej umieścić w całości ani nawet cytować we fragmentach. Mogę jednak stwierdzić, że:

Odpowiadając na pierwsze pytanie biegły uznał podzielniki za część instalacji centralnego ogrzewania.

W odpowiedzi na drugie pytanie wskazał on, że z dużym prawdopodobieństwem spółdzielnia dokonuje wyliczeń kosztów ogrzewania poszczególnych lokali w sposób sprzeczny z prawem, pozostawiając sobie wiele furtek na luźne interpretowanie zapisów regulaminu.

W trzecim pytaniu biegły stwierdził to co wszyscy wiedzą. Współczynniki wyrównawcze zależne od położenia lokalu w bryle budynku powinny być jednoznacznie wskazane w regulaminie i brane pod uwagę w „dzieleniu” kosztów ogrzewania.

W czwartym pytaniu biegły w zasadzie nie wniósł do sprawy nic nowego bowiem choć odpowiedział na pytanie Sądu, to pytanie to nie korelowało z moimi zarzutami podniesionymi w czasie rozprawy.

Odpowiedź na piąte pytanie to kompletne krytyka systemu ryczałtowego, który narzuciła spółdzielnia w regulaminie.

Końcowe wnioski biegłego to zmiażdżenie regulaminu. Wskazanie braku jasnego algorytmu rozliczeń, niejednoznaczności i wskazanie konieczności wprowadzenia istotnych zmian.

Teraz pozostaje czekać na wyznaczenie terminu kolejnej rozprawy…

 • Gość01

  Witam, na jakim obecnie etapie znajduje się sprawa? Sezon grzewczy 2014/2015 jest rozliczany w oparciu o zaskarżony regulamin. Dziękuję za odpowiedź.

  • skarbonamamony

   Na dzień dzisiejszy sprawa jest zawieszona na zgodny wniosek stron. Za kilka miesięcy, jeżeli nie złożymy wniosku o jej podjęcie, zostanie umorzona.

   Spółdzielnia uwzględniła większość moich postulatów w nowym regulaminie oraz wyjaśniła i uzasadniła swoje stanowisko co do pozostałych. W mojej ocenie wprowadzone zmiany są bardzo pozytywne.

   Rozmawiałem także ze spółdzielnią na temat nowego regulaminu rozliczenia wody i również w tym zakresie spółdzielnia pozytywnie zareagowała na krytykę.

   • Jeffik

    Interesuje mnie Dowód: Uchwała nr 67 wraz z załącznikiem.
    Jednak pod tym linkiem jest ulotka ISTY.
    Czy można też udostępnić obecną wersję regulaminu, z której jest Pan zadowolony, gdyż nie mogę znaleźć strony www tej spółdzielni mieszkaniowej?

    • skarbonamamony

     Regulamin można znaleźć w EBOKu, albo podejść do spółdzielni, a oni Panu wydadzą egzemplarz drukowany.

     • Jeffik

      Kłopot w tym, że mieszkam w Poznaniu, a regulamin interesuje mnie właśnie z uwagi na wątpliwości co do regulacji w mojej spółdzielni. Jeśli nie jest to dla Pana nadmiernym kłopotem to będę bardzo wdzięczny za poświęcony czas.

 • jak2000

  Mam prośbę o wyjaśnienie na czym polega uwzględnienie Pana postulatów w
  nowym regulaminie, przede wszystkim mam na myśli rozliczanie ogrzewania
  mieszkań nieopomiarowanych czyli rozliczanie od metrażu mieszkania. Czy
  będzie to średnia zużycia, czy od maksymalnego zużycia w węźle
  /nieruchomości/ ? Z góry dziękuję za odpowiedź.

  • skarbonamamony

   W tym zakresie nie uwzględniła, bo jakiś wielkich postulatów nie miałem. Uzasadnili jednak dlaczego stosują w tym przypadku stawkę o charakterze sankcyjnym, a także wykazali, że dotyczy to pojedynczych przypadków.