Kaucja zabezpieczająca przy umowie najmu

By | 16 stycznia 2015

klucz na monetach

Zawie­ra­jąc umo­wę naj­mu czę­sto decy­du­je­my się na zasto­so­wa­nie kau­cji zabez­pie­cza­ją­cej rosz­cze­nia. Kau­cja co do zasa­dy ma speł­niać rolę gwa­ran­cyj­ną i zabez­pie­cza­ją­cą. Pozo­sta­je w sta­nie nie­na­ru­szo­nym przez cały okres trwa­nia umo­wy i po jej zakoń­cze­niu powin­na być zwró­co­na. W tym wpi­sie zawar­łem wszyst­kie waż­ne infor­ma­cje, jakie mogą wią­zać się z kau­cją daną przy zawar­ciu umo­wy naj­mu.

Kau­cja zabez­pie­cza­ją­ca doty­czą­ca umów naj­mu praw­nie ure­gu­lo­wa­na jest jedy­nie w usta­wie o ochro­nie praw loka­to­rów. Doty­czy więc wyłącz­nie umów naj­mu loka­li miesz­kal­nych. Przy naj­mie loka­li nie­miesz­kal­nych, sto­so­wa­nie kau­cji i spo­sób jej roz­li­cze­nia zale­ży wyłącz­nie od woli stron zawie­ra­ją­cych umo­wę. Dla­te­go szcze­gó­ło­wo omó­wię spra­wę kau­cji przy naj­mie miesz­kań, a póź­niej wska­żę istot­ne róż­ni­ce dla kau­cji przy naj­mie loka­li użyt­ko­wych.

Wprowadzenie prawne

Pod­sta­wo­wy prze­pis usta­wy o ochro­nie praw loka­to­rów brzmi:

Art. 6

1. Zawar­cie umo­wy naj­mu może być uza­leż­nio­ne od wpła­ce­nia przez najem­cę kau­cji zabez­pie­cza­ją­cej pokry­cie należ­no­ści z tytu­łu naj­mu loka­lu, przy­słu­gu­ją­cych wynaj­mu­ją­ce­mu w dniu opróż­nie­nia loka­lu. Kau­cja nie może prze­kra­czać dwu­na­sto­krot­no­ści mie­sięcz­ne­go czyn­szu za dany lokal, obli­czo­ne­go według staw­ki czyn­szu obo­wią­zu­ją­cej w dniu zawar­cia umo­wy naj­mu.

2. Kau­cji nie pobie­ra się, jeże­li umo­wa:

1) doty­czy naj­mu loka­lu zamien­ne­go lub socjal­ne­go;

2) jest zawie­ra­na w związ­ku z zamia­ną loka­lu, a najem­ca uzy­skał zwrot kau­cji bez doko­na­nia jej walo­ry­za­cji.

3. Zwrot zwa­lo­ry­zo­wa­nej kau­cji nastę­pu­je w kwo­cie rów­nej ilo­czy­no­wi kwo­ty mie­sięcz­ne­go czyn­szu obo­wią­zu­ją­ce­go w dniu zwro­tu kau­cji i krot­no­ści czyn­szu przy­ję­tej przy pobie­ra­niu kau­cji, jed­nak w kwo­cie nie niż­szej niż kau­cja pobra­na.

4. Kau­cja pod­le­ga zwro­to­wi w cią­gu mie­sią­ca od dnia opróż­nie­nia loka­lu lub naby­cia jego wła­sno­ści przez najem­cę, po potrą­ce­niu należ­no­ści wynaj­mu­ją­ce­go z tytu­łu naj­mu loka­lu.

Nie­co odmien­nie ure­gu­lo­wa­no kau­cję przy umo­wie naj­mu oka­zjo­nal­ne­go:

art. 19a ust. 4.

Zawar­cie umo­wy naj­mu oka­zjo­nal­ne­go loka­lu może być uza­leż­nio­ne od wpła­ce­nia przez najem­cę kau­cji zabez­pie­cza­ją­cej pokry­cie należ­no­ści z tytu­łu naj­mu oka­zjo­nal­ne­go loka­lu przy­słu­gu­ją­cych wła­ści­cie­lo­wi w dniu opróż­nie­nia loka­lu oraz ewen­tu­al­nych kosz­tów egze­ku­cji obo­wiąz­ku opróż­nie­nia loka­lu. Kau­cja nie może prze­kra­czać sze­ścio­krot­no­ści mie­sięcz­ne­go czyn­szu za dany lokal, obli­czo­ne­go według staw­ki czyn­szu obo­wią­zu­ją­cej w dniu zawar­cia umo­wy naj­mu oka­zjo­nal­ne­go loka­lu.

Ustanowienie kaucji zabezpieczającej umowę najmu lokalu mieszkalnego

Usta­no­wie­nie kau­cji zabez­pie­cza­ją­cej zależ­ne jest od woli stron umo­wy. Jeże­li tak się z najem­cą umó­wi­my, to umo­wa naj­mu loka­lu miesz­kal­ne­go będzie zabez­pie­czo­na taką kau­cją. Sto­su­je się typo­we zapi­sy umow­ne cytu­ją­ce zapi­sy usta­wo­we.

Jeże­li umo­wa naj­mu tak sta­no­wi, brak wpła­ty kau­cji zabez­pie­cza­ją­cej w okre­ślo­nym ter­mi­nie może być warun­kiem nie­po­wsta­nia sto­sun­ku naj­mu jesz­cze przed wyda­niem loka­lu najem­cy do uży­wa­nia. Czy­li wpła­ta kau­cji w ter­mi­nie powo­du­je utrzy­ma­nie sto­sun­ku naj­mu. Wte­dy w odpo­wied­nim ustę­pie umo­wy napi­sze­my:

Najem­ca zobo­wią­za­ny jest do uisz­cze­nia wska­za­nej w ust. 1 kau­cji na rachu­nek ban­ko­wy wynaj­mu­ją­ce­go w ter­mi­nie do dnia …………. W wypad­ku nie dotrzy­ma­nia wska­za­ne­go  ter­mi­nu niniej­sza umo­wa naj­mu nie docho­dzi do skut­ku.

Wynaj­mu­ją­cy może żądać kau­cji aż do nawią­za­nia umo­wy. Po zawar­ciu umo­wy naj­mu nie moż­na już żądać usta­no­wie­nia kau­cji zabez­pie­cza­ją­cej. Stro­ny mogą jedy­nie się na to umó­wić.

Co zabezpiecza kaucja przy umowie najmu lokalu mieszkalnego

Kau­cja zabez­pie­cza­ją­ca sta­no­wi zabez­pie­cze­nie rosz­czeń wynaj­mu­ją­ce­go o cha­rak­te­rze rze­czo­wym. Przy umo­wie naj­mu loka­lu miesz­kal­ne­go kau­cja zabez­pie­cza­ją­ca z mocy pra­wa słu­ży zabez­pie­cze­niu pokry­cia należ­no­ści z tytu­łu naj­mu loka­lu. Trze­ba jed­no­znacz­nie pod­kre­ślić, że jest ona zabez­pie­cze­niem nie tyl­ko należ­no­ści czyn­szo­wych, ale tak­że wszyst­kich innych należ­no­ści wynaj­mu­ją­ce­go jakie mogą powstać aż do opróż­nie­nia loka­lu. W szcze­gól­no­ści cho­dzi o:

 • nie­za­pła­co­ny czynsz;
 • opła­ty za bez­u­mow­ne korzy­sta­nie z loka­lu;
 • opła­ty nie­za­leż­ne od wła­ści­cie­la, jak: opła­ty za wodę i odpro­wa­dze­nie ście­ków, ener­gię elek­trycz­ną, cie­pło, pali­wo gazo­we, wywóz odpa­dów i nie­czy­sto­ści cie­kłych;
 • należ­no­ści z tytu­łu zuży­cia ele­men­tów wypo­sa­że­nia tech­nicz­ne­go któ­rych napra­wą bądź wymia­ną obcią­żo­ny jest najem­ca;
 • należ­no­ści z tytu­łu zastęp­cze­go wyko­na­nia przez wynaj­mu­ją­ce­go robót obcią­ża­ją­cych najem­cę, w opar­ciu o spo­rzą­dzo­ny przez wynaj­mu­ją­ce­go kosz­to­rys budow­la­ny;
 • odszko­do­wa­nie za stwier­dzo­ne i osza­co­wa­ne szko­dy usta­lo­ne na zasa­dach ogól­nych zwią­za­ne z uszko­dze­niem loka­lu powsta­łym z winy najem­cy;
 • odset­ki i należ­no­ści ubocz­ne zwią­za­ne z powyż­szy­mi należ­no­ścia­mi głów­ny­mi.

Wysokość kaucji zabezpieczającej umowę najmu lokalu mieszkalnego

Wyso­ko­ści kau­cji pobie­ra­nej przy umo­wie naj­mu loka­lu miesz­kal­ne­go jest ogra­ni­czo­na do dwu­na­sto­krot­no­ści mie­sięcz­ne­go czyn­szu naj­mu. Słu­ży to zabez­pie­cze­niu nad­mier­nym wyma­ga­niom, jakie mogą sta­wiać wynaj­mu­ją­cy loka­le miesz­kal­ne. Nie­do­zwo­lo­ne jest pobie­ra­nie kau­cji przy umo­wach naj­mu loka­li zamien­nych i socjal­nych, a w wypad­ku umów naj­mu oka­zjo­nal­ne­go mak­sy­mal­na wyso­kość kau­cji ogra­ni­czo­na jest do rów­no­war­to­ści sze­ścio­mie­sięcz­ne­go czyn­szu. Zwróć uwa­gę, że mak­sy­mal­na krot­ność doty­czy tyl­ko czyn­szu, czy­li tego co wynaj­mu­ją­cy dosta­je od najem­cy za wyna­jem. Nie wli­cza się w to opłat nie­za­leż­nych od wynaj­mu­ją­ce­go, np. opłat za wodę, prąd czy należ­no­ści do spół­dziel­ni miesz­ka­nio­wej albo wspól­no­ty.

Przechowywanie i zarabianie na kaucji zabezpieczającej

Wynaj­mu­ją­cy zobo­wią­za­ny jest prze­cho­wy­wać kau­cję w spo­sób nale­ży­ty. Cała odpo­wie­dzial­ność za utra­tę kau­cji spo­czy­wa na nim. Nie moż­na tłu­ma­czyć się, że kau­cja wynaj­mu­ją­ce­mu zagi­nę­ła, że zban­kru­to­wał bank w któ­rym ją zde­po­no­wał lub co gor­sza, że wynaj­mu­ją­cy kau­cję źle zain­we­sto­wał i stra­cił. Musi on nale­ży­cie roz­li­czyć się z najem­cą z kau­cji.

Z dru­giej stro­ny wszyst­ko to co wynaj­mu­ją­cy na kau­cji zaro­bi, zosta­je u nie­go. Cho­dzi na przy­kład o odset­ki od loka­ty ban­ko­wej. Nie musi się tym dzie­lić z najem­cą, a najem­ca nie ma pra­wa żądać, by wynaj­mu­ją­cy się pożyt­ka­mi podzie­lił.

Rozliczenie kaucji pobranej przy najmie lokalu mieszkalnego

Kau­cja pod­le­ga roz­li­cze­niu po wyga­śnię­ciu sto­sun­ku naj­mu i opróż­nie­niu loka­lu miesz­kal­ne­go. Kau­cja win­na zostać zwró­co­na najem­cy loka­lu miesz­kal­ne­go naj­póź­niej w ter­mi­nie mie­sią­ca od opróż­nie­nia loka­lu. Ter­min roz­li­cze­nia kau­cji ma szcze­gól­ne zna­cze­nie w związ­ku z usta­le­niem moż­li­we­go ter­mi­nu potrą­ce­nia zobo­wią­za­nia najem­cy z kau­cją. Wynaj­mu­ją­cy może roz­li­cze­nia doko­nać ostat­nie­go dnia z tego mie­sięcz­ne­go ter­mi­nu, a do tego cza­su nali­czać najem­cy odset­ki usta­wo­we od zale­gło­ści.

Najem­ca nie może żądać, by roz­li­czyć z wynaj­mu­ją­cym „ostat­ni czynsz” przy pomo­cy kau­cji. To typo­wy wnio­sek najem­ców, któ­rzy zakła­da­ją, że temu wła­śnie słu­ży kau­cja. Wynaj­mu­ją­cy ma peł­ne pra­wo żądać zapła­ty w ter­mi­nie czyn­szu za ostat­ni mie­siąc i roz­li­czyć kau­cję dopie­ro po mie­sią­cu od zakoń­cze­nia umo­wy i zwro­cie loka­lu.

Art. 6 ust. 3 usta­wy o ochro­nie praw loka­to­rów regu­lu­je walo­ry­za­cję zwra­ca­nej najem­cy loka­lu miesz­kal­ne­go kau­cji. Wynaj­mu­ją­cy zobo­wią­za­ny jest roz­li­czyć (zwró­cić lub potrą­cić) kau­cję zwa­lo­ry­zo­wa­ną w ten spo­sób, że otrzy­ma­ną od najem­cy przy zawar­ciu umo­wy kwo­tę winien podzie­lić przez wiel­kość obo­wią­zu­ją­ce­go w dniu zawar­cia umo­wy czyn­szu, a uzy­ska­ną w ten spo­sób krot­ność czyn­szu zasto­so­wać do wyli­cze­nia kau­cji pod­le­ga­ją­cej roz­li­cze­niu poprzez prze­mno­że­nie jej przez wiel­kość czyn­szu obo­wią­zu­ją­ce­go w dniu zwro­tu kau­cji.

Przykład

W dniu zawar­cia umo­wy naj­mu usta­li­li­śmy z najem­cą czynsz w wyso­ko­ści 1200 zł. W tym samym dniu otrzy­ma­li­śmy od najem­cy kau­cję w wyso­ko­ści 2400 zł. Ozna­cza to, że przy­ję­ta kau­cja sta­no­wi dwu­krot­ność czyn­szu. W ostat­nim mie­sią­cu trwa­nia umo­wy naj­mu, na sku­tek walo­ry­za­cji (np. o wskaź­nik infla­cji) lub zmian czyn­szu w inny spo­sób (wypo­wie­dze­nia lub umow­ne zwięk­sze­nia) czynsz wyno­sił już 1300 zł. Ta zmia­na czyn­szu spo­wo­do­wa­ła, że wynaj­mu­ją­cy musi z najem­cą roz­li­czyć kwo­tę 2600 zł kau­cji (dwu­krot­ność czyn­szu 1300 zł).

Kwo­ta zwra­ca­nej kau­cji nie może być jed­nak niż­sza od kwo­ty wpła­co­nej. Ozna­cza to, że jeże­li czynsz naj­mu w ostat­nim mie­sią­cu jest niż­szy niż w pierw­szym, to najem­cy nale­ży roz­li­czyć całą war­tość pier­wot­nie wpła­co­nej kau­cji.

Jeże­li najem­ca nie jest nic wynaj­mu­ją­ce­mu win­ny, to wynaj­mu­ją­cy powi­nien zwró­cić najem­cy należ­ną kwo­tę kau­cji w ter­mi­nie mie­sią­ca od opróż­nie­nia loka­lu. Zasad­ni­czo to najem­ca powi­nien wska­zać spo­sób w jaki chce zwrot otrzy­mać. Jeże­li tego nie uczy­nił, to zwrot kau­cji jako typo­we­go dłu­gu oddaw­cze­go powi­nien nastą­pić w miej­scu zamiesz­ka­nia najem­cy, np. prze­ka­zem pocz­to­wym.

Gdy wynaj­mu­ją­cy chce coś z kau­cji potrą­cić to powi­nien zro­bić i dorę­czyć najem­cy roz­li­cze­nie, a róż­ni­cę zwró­cić w spo­sób wska­za­ny wyżej. Waż­ne jest, by z tre­ści roz­li­cze­nia wyraź­nie wyni­ka­ło że wynaj­mu­ją­cy coś „potrą­ca” i wska­za­nie co wynaj­mu­ją­cy sobie potrą­cił i z cze­go.

Przykładowe rozliczenie kaucji

Sopot, 16 stycz­nia 2015

Najem­ca: Józef Nowak

Z kau­cji w kwo­cie 2400 zł potrą­cam:

 1. Czynsz naj­mu za m-c sty­czeń 2015 w kwo­cie 1200,- zł
 2. Odset­ki usta­wo­we za nie­ter­mi­no­we płat­no­ści czyn­szów w łącz­nej kwo­cie 36,50 zł
 3. Opła­tę za nie­ure­gu­lo­wa­ną fak­tu­rę za ener­gię elek­trycz­ną w kwo­cie 42,50 zł
 4. Kosz­ty napra­wy bate­rii łazien­ko­wej przy umy­wal­ce w łazien­ce w kwo­cie 130 zł

Róż­ni­cę w kwo­cie 991 zł zwra­cam na Pana rachu­nek ban­ko­wy.

Z powa­ża­niem

Jan Kowal­ski

 

Kaucja zabezpieczająca a podatki

Kau­cja zabez­pie­cza­ją­ca jest obo­jęt­na podat­ko­wo. Ozna­cza to, że przy­ję­cie kau­cji nie jest przy­cho­dem – nie trze­ba pła­cić od tego podat­ku. Z dru­giej stro­ny zwrot kau­cji po usta­niu naj­mu nie jest kosz­tem uzy­ska­nia przy­cho­du.

Jed­nak­że to co potrą­ci­my z kau­cji sta­je się u nas przy­cho­dem z dniem potrą­ce­nia, jeże­li to co potrą­ca­my jest przy­cho­dem z naj­mu. Cho­dzi tu przede wszyst­kim o czynsz, odset­ki od nie­ter­mi­no­wych płat­no­ści, kosz­ty napraw. Ja uwa­żam, że opła­ta za nie­ure­gu­lo­wa­ną fak­tu­rę za prąd nie jest naszym przy­cho­dem gdy to najem­ca miał ją opła­cić, a z uwa­gi na jego zanie­dba­nie zapła­ci­li­śmy za to my.

Z całą pew­no­ścią róż­ni­ca wyni­ka­ją­ca z walo­ry­za­cji kau­cji w opar­ciu o wyżej wska­za­ną krot­ność czyn­szu jest kosz­tem uzy­ska­nia przy­cho­du z naj­mu.

Przykład

W dniu zawar­cia umo­wy naj­mu usta­li­li­śmy z najem­cą czynsz w wyso­ko­ści 1200 zł. W tym samym dniu otrzy­ma­li­śmy od najem­cy kau­cję w wyso­ko­ści 2400 zł. Ozna­cza to, że przy­ję­ta kau­cja sta­no­wi dwu­krot­ność czyn­szu. W ostat­nim mie­sią­cu trwa­nia umo­wy naj­mu, na sku­tek walo­ry­za­cji (np. o wskaź­nik infla­cji) lub zmian czyn­szu w inny spo­sób (wypo­wie­dze­nia lub umow­ne zwięk­sze­nia) czynsz wyno­sił już 1300 zł. Ta zmia­na czyn­szu spo­wo­do­wa­ła, że wynaj­mu­ją­cy musi z najem­cą roz­li­czyć kwo­tę 2600 zł kau­cji (dwu­krot­ność czyn­szu 1300 zł). Te 200 zł róż­ni­cy w dniu roz­li­cze­nia (zwro­cie lub potrą­ce­niu) jest kosz­tem uzy­ska­nia przy­cho­du z naj­mu.

 

Kaucja zabezpieczająca przy umowie najmu lokalu niemieszkalnego

Jeże­li kau­cja zabez­pie­cza­ją­ca ma zabez­pie­czać umo­wę naj­mu loka­lu nie­miesz­kal­ne­go, to z uwa­gi na brak tak szcze­gó­ło­wych ure­gu­lo­wań praw­nych stro­ny mogą umó­wić się prak­tycz­nie w dowol­ny spo­sób. Istot­ną rolę mają tu usta­le­nia zawar­te w umo­wie lub usta­lo­ne zwy­cza­je.

Przykładowy zapis umowny

 1. Stro­ny usta­la­ją kau­cję w wyso­ko­ści 1.500,- zł (jeden tysiąc pięć­set zło­tych).
 2. Kau­cja jest pobie­ra­na jako zabez­pie­cze­nie ewen­tu­al­nych rosz­czeń z tytu­łu znisz­cze­nia loka­lu ponad nor­mal­ne zuży­cie w trak­cie uży­wa­nia, oraz zabez­pie­cze­nia wszel­kich innych należ­no­ści finan­so­wych.
 3. Wynaj­mu­ją­cy niniej­szym potwier­dza, że kau­cja wymie­nio­na w ust. 1 wpły­nę­ła już na jego rachu­nek ban­ko­wy. ALBO Wynaj­mu­ją­cy niniej­szym potwier­dza gotów­ko­we otrzy­ma­nie kau­cji o któ­rej mowa w ust. 1.
 4. Kau­cja zosta­nie zwró­co­na najem­cy w ter­mi­nie 30 dni od zakoń­cze­nia umo­wy naj­mu i przy­ję­cia loka­lu przez wynaj­mu­ją­ce­go, po potrą­ce­niu należ­no­ści wynaj­mu­ją­ce­go z tytu­łu naj­mu loka­lu.

Z całą pew­no­ścią w umo­wie naj­mu loka­lu nie­miesz­kal­ne­go nie jest ogra­ni­czo­na wiel­kość kau­cji. Może­my usta­lić ją sobie dowol­nie.

Jeże­li nie okre­śli­my ter­mi­nu roz­li­cze­nia kau­cji zabez­pie­cza­ją­cej, to kau­cja powin­na zostać roz­li­czo­na nie­zwłocz­nie po wezwa­niu wynaj­mu­ją­ce­go przez najem­cę do zwro­tu kau­cji.

Walo­ry­za­cja kau­cji wpła­ca­nej w związ­ku z zawar­ciem umo­wy naj­mu loka­lu nie­miesz­kal­ne­go nie jest prze­wi­dzia­na w pra­wie. Stro­ny mogą w tym zakre­sie poczy­nić wła­sne usta­le­nia lub nie usta­lać żad­nej walo­ry­za­cji. Może mieć tu jedy­nie zasto­so­wa­nie art. 3581 § 3 k.c., a więc sądo­wa walo­ry­za­cja świad­cze­nia pie­nięż­ne­go w razie istot­nej zmia­ny siły nabyw­czej pie­nią­dza, choć to roz­wią­za­nie może być sto­so­wa­ne w napraw­dę wyjąt­ko­wych przy­pad­kach i z całą pew­no­ścią stro­ną powo­do­wą takie­go pozwu nie może być przed­się­bior­ca.

Moż­na też w umo­wie naj­mu okre­ślić ode­sła­nie do odpo­wied­nie­go sto­so­wa­nia prze­pi­sów usta­wy o ochro­nie praw loka­to­rów. Na przy­kład w taki spo­sób:

 1. Stro­ny usta­la­ją kau­cję w wyso­ko­ści 1.500,- zł (jeden tysiąc pięć­set zło­tych).
 2. Wynaj­mu­ją­cy niniej­szym potwier­dza, że kau­cja wymie­nio­na w ust. 1 wpły­nę­ła już na jego rachu­nek ban­ko­wy. ALBO Wynaj­mu­ją­cy niniej­szym potwier­dza gotów­ko­we otrzy­ma­nie kau­cji o któ­rej mowa w ust. 1.
 3. W zakre­sie roz­li­cze­nia i zwro­tu kau­cji stro­ny usta­la­ją odpo­wied­nie sto­so­wa­nie prze­pi­sów art. 6 ust. 3 i 4 usta­wy o ochro­nie praw loka­to­rów.

Cho­ciaż ja bym oso­bi­ście wolał usta­lić wła­sne, szcze­gó­ło­we warun­ki roz­li­cze­nia kau­cji.

Umowne sposoby zabezpieczenia interesu wynajmującego

Zobacz w jaki inny spo­sób możesz zabez­pie­czyć swój inte­res przy umo­wie naj­mu miesz­ka­nia. Zapo­znaj się z porad­ni­kiem.

 

 • heca­to

  No dobrze a co mam zwro­bić jeże­li wła­ści­ciel miesz­ka­nia od 3 tygo­dni nie chce mi oddać kau­cji? Cze­ka ponoć na fak­tu­rę za gaz, ale nie wia­do­mo kie­dy ją dosta­nie.

  • skar­bo­na­ma­mo­ny

   Wła­ści­ciel ma mie­siąc na roz­li­cze­nie kau­cji. Dopie­ro po tym ter­mi­nie możesz żądać jej zwro­tu. Jeże­li to nie pomo­że to pozo­sta­je tyl­ko spra­wa sądo­wa.

 • Sen­kaa

  czy wynaj­mu­ją­cy może potrą­cić koszt jakiejś napra­wy, jeśli w danym cza­sie napra­wy nie infor­mo­wał na piśmie, że będzie to potrą­cać z kau­cji?

  • skar­bo­na­ma­mo­ny

   Jeże­li są to napra­wy obcią­ża­ją­ce najem­cę a najem­ca ich nie wyko­nał, to może doko­nać tako­we­go potrą­ce­nia. W umo­wie naj­mu obie stro­ny mają obo­wiąz­ki zwią­za­ne z utrzy­ma­niem przed­mio­tu naj­mu. Jeże­li Wasza umo­wa nie regu­lu­je tego w inny spo­sób, to zgod­nie z usta­wą o ochro­nie praw loka­to­rów najem­ca jest obo­wią­za­ny:
   — utrzy­my­wać lokal oraz pomiesz­cze­nia, do uży­wa­nia któ­rych jest upraw­nio­ny, we wła­ści­wym sta­nie tech­nicz­nym i higie­nicz­no-sani­tar­nym okre­ślo­nym odręb­ny­mi prze­pi­sa­mi;
   — doko­ny­wać napraw i kon­ser­wa­cji pod­łóg, posa­dzek, wykła­dzin pod­ło­go­wych oraz ścien­nych okła­dzin cera­micz­nych, szkla­nych i innych, okien i drzwi;
   — doko­ny­wać napraw i kon­ser­wa­cji, a w razie potrze­by tak­że wymia­ny wbu­do­wa­nych mebli, trzo­nów kuchen­nych, kuch­ni i grzej­ni­ków wody prze­pły­wo­wej (gazo­wych, elek­trycz­nych i węglo­wych), pod­grze­wa­czy wody, wanien, bro­dzi­ków, mis klo­ze­to­wych, zle­wo­zmy­wa­ków i umy­wa­lek wraz z syfo­na­mi, bate­rii i zawo­rów czer­pal­nych oraz innych urzą­dzeń sani­tar­nych;
   — doko­ny­wać napraw i kon­ser­wa­cji osprzę­tu i zabez­pie­czeń insta­la­cji elek­trycz­nej, z wyłą­cze­niem wymia­ny prze­wo­dów oraz osprzę­tu ante­ny zbior­czej;
   — doko­ny­wać napraw i kon­ser­wa­cji pie­ców węglo­wych i aku­mu­la­cyj­nych, łącz­nie z wymia­ną zuży­tych ele­men­tów;
   — doko­ny­wać napraw i kon­ser­wa­cji eta­żo­we­go cen­tral­ne­go ogrze­wa­nia, a w przy­pad­ku gdy nie zosta­ło ono zain­sta­lo­wa­ne na koszt wynaj­mu­ją­ce­go, tak­że jego wymia­ny;
   — doko­ny­wać napraw i kon­ser­wa­cji w tym nie­zwłocz­ne­go usu­wa­nia nie­droż­no­ści prze­wo­dów odpły­wo­wych urzą­dzeń sani­tar­nych aż do pio­nów zbior­czych;
   — doko­ny­wać napraw i kon­ser­wa­cji innych ele­men­tów wypo­sa­że­nia loka­lu i pomiesz­czeń przy­na­leż­nych przez malo­wa­nie lub tape­to­wa­nie oraz napra­wę uszko­dzeń tyn­ków ścian i sufi­tów oraz malo­wa­nie drzwi i okien, wbu­do­wa­nych mebli, urzą­dzeń kuchen­nych, sani­tar­nych i grzew­czych;
   — odno­wić lokal po zakoń­cze­niu naj­mu i opróż­nie­niu loka­lu.

 • Anna

  A czy wynaj­mu­ją­cy ma pra­wo potrą­cić z kau­cji kosz­ty zwią­za­ne z napra­wa­mi w dniu naszej wypro­wadz­ki? Miesz­ka­nie było przed­sta­wio­ne jako goto­we do zamiesz­ka­nia, bez uste­rek. W pierw­szych godzi­nach nasze­go zamiesz­ki­wa­nia oka­za­ło się, że prze­cie­ka kran w łazien­ce oraz w kuch­ni- coś jest nie­szczel­ne. Czy Wynaj­mu­ją­cy ma pra­wo żądać od nas pie­nię­dzy za wymia­nę tych ele­men­tów? Dru­ga kwe­stia, czy za doło­że­nie żebe­rek do kalo­ry­fe­rów, ponie­waż w miesz­ka­niu było zim­no odpo­wia­da najem­ca czy wynaj­mu­ją­cy?

  • Anna

   Cho­dzi­ło o pro­wadz­kę- wpro­wa­dzi­li­śmy się i dostrze­gli­śmy uster­ki i wady w kra­nach.

   • skar­bo­na­ma­mo­ny

    Temat jest bar­dzo cie­ka­wy. Jeże­li wpro­wa­dza­jąc się zgło­si­li­ście uster­ki (np. w pro­to­ko­le prze­ka­za­nia), to napra­wę powi­nien wyko­nać wła­ści­ciel. Sto­sow­nie do prze­pi­su art. 6a ust. 2 usta­wy o ochro­nie praw loka­to­rów, wynaj­mu­ją­cy powi­nien przed wyda­niem loka­lu doko­nać nie­zbęd­nych napraw. Nie­mniej jed­nak w umo­wie naj­mu moż­na poczy­nić inne usta­le­nia, np. takie, że stan tech­nicz­ny jest najem­cy zna­ny (art. 6f tej samej usta­wy). Z całą pew­no­ścią uster­kę nale­ża­ło wpi­sać do pro­to­ko­łu, bo ist­nie­je domnie­ma­nie praw­ne chro­nią­ce wynaj­mu­ją­ce­go (art. 675 par. 3 k.c.). Nato­miast nic nie stoi na prze­szko­dzie by zgło­sić ją w cią­gu kil­ku dni. Kapią­cy kran nie jest uster­ką, któ­ra powsta­ła nagle i wynaj­mu­ją­cy powi­nien ją napra­wić na wła­sny koszt. Pro­po­nu­ję na spo­koj­nie poroz­ma­wiać.

    Spra­wa kalo­ry­fe­rów to oddziel­ny temat. Roz­strzy­gnię­cie zale­ży od wie­lu czyn­ni­ków. Jeże­li miesz­ka­nie jest spół­dziel­cze to raczej ktoś kie­dyś poli­czył nie­zbęd­ną moc grzej­ni­ków przy mon­ta­żu. Pro­blem mógł w takim wypad­ku wyni­kać nie z ilo­ści żebe­rek tyl­ko z tem­pe­ra­tu­ry wody w nim pły­ną­cej, albo wad insta­la­cji (zapo­wie­trze­nie, brak nale­ży­te­go prze­pły­wu czyn­ni­ka). To trze­ba wyja­śniać z wynaj­mu­ją­cym i za jego pośred­ni­kiem z zarząd­cą. Przy domach jed­no­ro­dzin­nych spra­wa jest jesz­cze bar­dziej skom­pli­ko­wa­na bo tutaj mamy peł­na samo­wol­kę. Jeże­li w czyn­szu pła­co­nym wynaj­mu­ją­ce­mu mamy zawar­te ogrze­wa­nie, to nie dziw­my się że wynaj­mu­ją­cy oszczę­dza­ją. W każ­dym wypad­ku nale­ży odwo­łać się do roz­po­rzą­dze­nia, któ­re mówi o koniecz­no­ści zapew­nie­nia takie­go roz­wią­za­nia by dało się uzy­skać wła­ści­wą tem­pe­ra­tu­rę w pomiesz­cze­niu miesz­kal­nym (Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Infra­struk­tu­ry z dnia 12 kwiet­nia 2002 r. w spra­wie warun­ków tech­nicz­nych, jakim powin­ny odpo­wia­dać budyn­ki i ich usy­tu­owa­nie. Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690). Brak takiej moż­li­wo­ści daje moż­li­wość roz­wią­za­nia umo­wy lub obni­że­nia czyn­szu.

 • Mag­da

  W jaki spo­sób mogę egze­kwo­wać należ­no­ści za opła­ty licz­ni­ko­we (ogrze­wa­nie, woda, prąd), któ­re są roz­li­cza­ne o wie­le póź­niej niż do 1 m-ca od wypro­wa­dze­nia loka­to­rów z wynaj­mo­wa­ne­go miesz­ka­nia. Rozu­miem, ze pozo­sta­je tyl­ko pisem­ne zawia­do­mie­nie o ewen­tu­al­nych nie­do­pła­tach za eks­plo­ata­cję loka­lu? Czy moż­na na koniec umo­wy dodat­ko­wo pisem­nie zobli­go­wać oso­by naj­mu­ją­ce do ure­gu­lo­wa­nia tych płat­no­ści (nie pamię­tam jakie zapi­sy mam w umo­wie )

  • skar­bo­na­ma­mo­ny

   Jak się loka­tor wypro­wa­dza to prze­cież i tak zwy­cza­jo­wo robi się spi­sa­nie licz­ni­ków. Umoż­li­wia to samo­dziel­ne doko­na­nie roz­li­cze­nia, w opar­ciu o to co naro­sło od ostat­nie­go odczy­tu doko­na­ne­go przez dostaw­cę mediów. Takie samo­dziel­ne roz­li­cze­nie moż­na od razu potrą­cić z kau­cji. Wynaj­mo­wa­nie miesz­kań to cięż­ka pra­ca. Trze­ba cza­sa­mi poli­czyć.
   Pole­cam też sto­so­wa­nie tzw. roz­li­czeń rze­czy­wi­stych. Dostaw­cy prą­du i gazu umoż­li­wia­ją poda­wa­nie sta­nu licz­ni­ka przez Inter­net i od razu w sys­te­mie powsta­je wte­dy fak­tu­ra. Ja to sto­su­je od kil­ku lat. Dzię­ki temu najem­ca przy wypro­wadz­ce dosta­je fak­tu­rę koń­co­wą, a należ­ność roz­li­czam z kau­cji i opła­cam ją sam.
   Tak czy ina­czej, zawsze po zakoń­cze­niu naj­mu możesz wzy­wać do dopłat, jeże­li zuży­cie będzie wyma­gać dopła­ty.

   • L.Weitz

    Czy jeśli w umo­wie nie ma zawar­te­go punk­tu na temat tego, że najem­ca ma pokryć kosz­ty ewen­tu­al­nej nie­do­pła­ty za media to wynaj­mu­ją­cy może się jej doma­gać? Jeśli tak to jaki zapis to regu­lu­je?

 • han­naz

  Super publi­ka­cja doty­czą­ca umo­wy a kon­kret­nie kau­cji. Wła­śnie pod­pi­su­ję pierw­szą w swo­im życiu i war­to się w tym tema­cie doedu­ko­wac stąd pole­cam też tutaj info http://aty.pl/umowa-najmu-wszystko-co-warto-wiedziec/ bo spo­ro poza kau­cją rze­czy opi­sa­li o któ­rych trze­ba pamię­tać.

  • skar­bo­na­ma­mo­ny

   Pod­lin­ko­wa­ny tekst jest bar­dzo ogól­ny. Obej­mu­je on nie tyl­ko umo­wy naj­mu loka­li, ale tak­że naj­mu rze­czy w ogól­no­ści (samo­cho­dy, kaja­ki itp). W związ­ku z tym uogól­nie­niem zna­la­złem w nim wie­le nie­do­mó­wień, a w kon­tek­ście naj­mu loka­li wręcz błę­dy. Przy­kła­do­wo przy okre­śla­niu moż­li­wość pod­naj­mu przed­sta­wio­no w nim tyl­ko jed­ną z moż­li­wych zasad, bez grun­tow­ne­go zba­da­nia wza­jem­nych rela­cji pomię­dzy art. 668 § 1 k.c. i art. 688[2] k.c oraz art. 11 ust. 2 pkt. 3 Ochr­Lo­kU.

 • Ode­st­ki

  Za korzy­sta­nie z cudzych pie­nię­dzy takich jak kau­cja nale­ży się wyna­gro­dze­nie w posta­cji odse­tek usta­wo­wych, co wyni­ka z KC. stwier­dze­nie że to co wynaj­mu­aą­cy zaro­bi na kau­cji zosta­je u nie­go nie jest praw­dą.

  • skar­bo­na­ma­mo­ny

   Prze­pis art. 359 § 1 k.c. mówi coś zupeł­nie odwrot­ne­go — „Odset­ki od sumy pie­nięż­nej nale­żą się tyl­ko wte­dy, gdy to wyni­ka z czyn­no­ści praw­nej albo z usta­wy, z orze­cze­nia sądu lub z decy­zji inne­go wła­ści­we­go orga­nu.”. Nie ist­nie­je prze­pis, naka­zu­ją­cy zapła­tę odse­tek od wpła­co­nej kau­cji. Jeże­li uwa­ża Pan jed­nak ina­czej to pro­szę o jego wska­za­nie. Chęt­nie mery­to­rycz­nie pody­sku­tu­je na ten temat.

   Prze­pis art. 6 ust. 4 Ochr­Lo­kU wprost wska­zu­je, że „kau­cja pod­le­ga zwro­to­wi w cią­gu mie­sią­ca od dnia opróż­nie­nia loka­lu lub naby­cia jego wła­sno­ści przez najem­cę, po potrą­ce­niu należ­no­ści wynaj­mu­ją­ce­go z tytu­łu naj­mu loka­lu”. Nie ma tu mowy o żad­nych odset­kach.

 • Tomek

  Jeże­li po okre­sie użyt­ko­wa­nia loka­lu ( w tym przy­pad­ku 4 lata i 6 mie­się­cy ) w miesz­ka­niu nie zosta­ło nic uszko­dzo­ne , ani znisz­czo­ne , po za brud­ny­mi ścia­na­mi , któ­re zwy­czaj­nie trze­ba odświe­żyć , to czy wynaj­mu­ją­cy ma pra­wo zatrzy­mać kau­cje z tego tytu­łu ?

  • skar­bo­na­ma­mo­ny

   To zale­ży jak się umó­wi­li­ście. Jeże­li w umo­wie nic nie ma na temat sta­nu w jakim ma się znaj­do­wać lokal w chwi­li jego zwro­tu, to po zakoń­cze­niu naj­mu i opróż­nie­niu loka­lu najem­ca jest obo­wią­za­ny odno­wić lokal. Obo­wią­zek ten wyni­ka z art. 6e ust. 1 usta­wy o ochro­nie praw loka­to­rów.

   Gdy najem­ca, mimo obo­wiąz­ku, nie wyko­nał odno­wie­nia, to wynaj­mu­ją­cy może doko­nać potrą­ceń należ­no­ści z tytu­łu zastęp­czego wyko­na­nia przez wynaj­mu­ją­cego robót obcią­ża­ją­cych najem­cę, w opar­ciu o spo­rzą­dzony przez wynaj­mu­ją­cego kosz­to­rys budow­la­ny.

   • Tomek

    Dzię­ku­ję bar­dzo za odpo­wiedź . Tak się skła­da , że wynaj­mu­ją­cy sam jest wła­ści­cie­lem firm budow­la­nych i remon­to­wych , więc jest nie­pew­ność , czy ów kosz­to­ry­su nie zawy­ży na swo­ją korzyść . Pozo­sta­je mi tyl­ko pyta­nie , czy może to prze­kro­czyć war­tość kau­cji ?

    • skar­bo­na­ma­mo­ny

     Oczy­wi­ście, że może prze­kro­czyć war­tość kau­cji. W wypad­ku spo­ru i gdy spra­wa tra­fi do sądu to sąd usta­li jaka powin­na być war­tość odno­wie­nia loka­lu i co powin­no wcho­dzić w skład tego odno­wie­nia. Naj­czę­ściej powo­łu­je się do tego celu bie­głych, któ­rzy albo na pod­sta­wie wizji lokal­nej, albo na pod­sta­wie danych zawar­tych w pro­to­ko­le przy wyda­niu loka­lu i pro­to­ko­le przy jego zwro­cie okre­ślą zakres koniecz­nych prac oraz ich war­tość na lokal­nym ryn­ku.

     Jeże­li od odda­nia loka­lu nie upły­nę­ło zbyt wie­le cza­su to roz­wią­za­niem jest żąda­nie udo­stęp­nie­nia tego loka­lu w celu doko­na­nia odno­wie­nia. Z prze­pi­su art. 6e ust. 1 usta­wy o ochro­nie praw loka­to­rów wyni­ka bowiem, że odno­wie­nie to powin­no być zre­ali­zo­wa­ne po zakoń­cze­niu naj­mu i opróż­nie­niu loka­lu, a więc już po Two­jej wypro­wadz­ce. Może samo­dziel­ne wyko­na­nie odno­wie­nia będzie mniej kosz­tow­ne od kwo­ty kau­cji?

     Byś miał pełen ogląd Two­jej sytu­acji zacy­tu­je cały prze­pis. Bo nie cho­dzi tu tyl­ko o odno­wie­nie, ale tak­że o wie­le innych spraw.
     Art. 6e [Zakoń­cze­nie naj­mu; roz­li­cze­nia]

     1. Po zakoń­cze­niu naj­mu i opróż­nie­niu loka­lu najem­ca jest obo­wią­za­ny odno­wić lokal i doko­nać w nim obcią­ża­ją­cych go napraw, a tak­że zwró­cić wynaj­mu­ją­ce­mu rów­no­war­tość zuży­tych ele­men­tów wypo­sa­że­nia tech­nicz­ne­go, wymie­nio­nych w art. 6b ust. 2 pkt 4, któ­re znaj­do­wa­ły się w loka­lu w chwi­li wyda­nia go najem­cy. Jeże­li najem­ca w okre­sie naj­mu doko­nał wymia­ny nie­któ­rych ele­men­tów tego wypo­sa­że­nia, przy­słu­gu­je mu zwrot kwo­ty odpo­wia­da­ją­cej róż­ni­cy ich war­to­ści mię­dzy sta­nem ist­nie­ją­cym w dniu obję­cia loka­lu oraz w dniu jego opróż­nie­nia. Należ­ne kwo­ty obli­cza się według cen obo­wią­zu­ją­cych w dniu roz­li­cze­nia.

     2. Wynaj­mu­ją­cy może żądać usu­nię­cia ulep­szeń wpro­wa­dzo­nych przez najem­cę z naru­sze­niem art. 6d i przy­wró­ce­nia sta­nu poprzed­nie­go, jeże­li nie naru­szy to sub­stan­cji loka­lu, albo ulep­sze­nia zatrzy­mać za zwro­tem ich war­to­ści uwzględ­nia­ją­cej sto­pień zuży­cia według sta­nu na dzień opróż­nie­nia loka­lu.

 • Pau­li­na

  W umo­wie naj­mu wynaj­mu­ją­cy zawarł zapis: „w przy­pad­ku wcze­śniej­szej rezy­gna­cji z wynaj­mu przed zakoń­cze­niem umo­wy wynaj­mu­ją­cy potrą­ca kau­cję”. Pomi­ja­jąc kwe­stie lin­gwi­stycz­ne, czy taki zapis w ogó­le jest zgod­ny z obo­wią­zu­ją­cy­mi prze­pi­sa­mi? Kau­cja powin­na chy­ba zabez­pie­czać inte­re­sy rze­czo­we?

  • skar­bo­na­ma­mo­ny

   Witaj, pyta­nie jest bar­dzo cie­ka­we.

   Po pierw­sze chciał­bym zauwa­żyć, że to nie „wynaj­mu­ją­cy zawarł zapis”, tyl­ko obie stro­ny zgo­dzi­ły się na taki zapis. Pod umo­wą jest tak­że Twój pod­pis.

   Idąc dalej, nie­ste­ty nie da się na to pyta­nie udzie­lić jed­no­znacz­nej odpo­wie­dzi, bez zba­da­nia cało­ści umo­wy. A zresz­tą jed­no­znacz­ną odpo­wiedź da tyl­ko i wyłącz­nie sąd, jeże­li roz­strzy­gnię­cie pod­da­cie pod jego osąd.

   Zgod­nie z art. 65 § 2 k.c. w umo­wach nale­ży raczej badać, jaki był zgod­ny zamiar stron i cel umo­wy, ani­że­li opie­rać się na jej dosłow­nym brzmie­niu. Jak z tego wyni­ka, jeże­li umo­wa zosta­ła spo­rzą­dzo­na w spo­sób nie­po­rad­ny to jest ona oczy­wi­ście nadal waż­na. Taki zapis przy odro­bi­nie szczę­ścia, jeże­li w pozo­sta­łym zakre­sie umo­wa na to wska­zu­je, może zostać potrak­to­wa­ny jako kara umow­na za roz­wią­za­nie umo­wy przed ter­mi­nem. Choć ta teza rze­czy­wi­ście wyma­ga­ła by szczę­ścia.

   Kau­cja rze­czy­wi­ście zabez­pie­cza rosz­cze­nia wynaj­mu­ją­ce­go o cha­rak­te­rze rze­czo­wym, ale w po prze­kro­cze­niu ter­mi­nu jej zwro­tu może zostać potrą­co­na jak każ­de inne zobo­wią­za­nie z należ­no­ścią należ­ną zobo­wią­za­ne­mu o ile umo­wa tego nie wyklu­cza (art. 498 § 1 k.c.).

   Po zba­da­niu całej umo­wy może oka­zać się, że jest zawar­ta na czas ozna­czo­ny, a jed­no­cze­śnie zawie­ra zapi­sy o moż­li­wo­ści jej wypo­wie­dze­nia bez poda­nia przy­czy­ny. Ten ostat­ni zapis jest z całą pew­no­ścią nie­waż­ny i nie­wią­żą­cy, a co za tym idzie gdy zło­żysz wypo­wie­dze­nie to będzie ono bez­sku­tecz­ne i umo­wa będzie trwa­ła nadal, a w kon­se­kwen­cji nadal będzie nale­żał się wynaj­mu­ją­ce­mu czynsz. Zasa­da swo­bo­dy umów nie jest bowiem zasa­dą nie­ogra­ni­czo­na.

   Jak widzisz, bada­nie umo­wy nie pole­ga na wyrwa­niu z kon­tek­stu jakie­goś zapi­su tyl­ko na jej wykład­ni, zgod­nie z zasa­da­mi okre­ślo­ny­mi w pra­wie. Takiej samej wykład­ni pod­da­wa­ne są wszel­kie inne oświad­cze­nia stron. Osta­tecz­nej wykład­ni, gdy stro­ny nie potra­fią się poro­zu­mieć, doko­nu­je sąd.

   • Pau­li­na

    Po zba­da­niu całej umo­wy może oka­zać się, że jest zawar­ta na czas
    ozna­czo­ny, a jed­no­cze­śnie zawie­ra zapi­sy o moż­li­wo­ści jej wypo­wie­dze­nia
    bez poda­nia przy­czy­ny. Ten ostat­ni zapis jest z całą pew­no­ścią nie­waż­ny i
    nie­wią­żą­cy.”
    Owszem, umo­wa jest zawar­ta na czas okre­ślo­ny i znaj­du­je się w niej zapis, że każ­da ze stron może ją wypo­wie­dzieć z mie­sięcz­nym okre­sem wypo­wie­dze­nia, bez koniecz­no­ści poda­wa­nia przy­czyn. Zgo­nie z art. 673 § 3 Kodek­su cywil­ne­go, „jeże­li czas trwa­nia naj­mu jest
    ozna­czo­ny, zarów­no wynaj­mu­ją­cy, jak i najem­ca mogą wypo­wie­dzieć najem w
    wypad­kach okre­ślo­nych w umo­wie”. W umo­wie jed­no­znacz­nie stwier­dzo­no, że moż­na ją wypo­wie­dzieć bez poda­nia przy­czy­ny, w związ­ku z tym nie rozu­miem dla­cze­go taki zapis miał­by być nie­waż­ny?

    Wra­ca­jąc do kau­cji, jedy­ny o niej zapis brzmi: ” kau­cja zosta­nie loka­to­ro­wi zwró­co­na w momen­cie odda­nia loka­lu miesz­kal­ne­go lub pokry­je zobo­wią­za­nia zwią­za­ne z naj­mem loka­lu”. Moim zda­niem, nie wyni­ka z tego, aby kau­cja mogła być trak­to­wa­na jako kara umow­na.

    • skar­bo­na­ma­mo­ny

     Prze­pis art 675 § 3 k.c. zawie­ra prze­słan­kę „wypad­ku okre­ślo­ne­go w umo­wie” co daje stro­nom moż­li­wość ure­gu­lo­wa­nia wypo­wie­dze­nia umo­wy naj­mu zawar­tej na czas ozna­czo­ny po wystą­pie­niu w sta­nie fak­tycz­nym prze­słan­ki wska­za­nej w umo­wie. Języ­ko­we rozu­mie­nie „wypad­ku” obej­mu­je bowiem zda­rze­nia, wyda­rze­nia, bądź fak­ty. Wymie­nio­na w umo­wie przy­czy­na powin­na być wska­za­na w spo­sób dosta­tecz­nie jed­no­znacz­ny. Powin­no to umoż­li­wić obiek­tyw­ną oce­nę czy zastrze­żo­ny wypa­dek nastą­pił czy też nie.

     Umo­wę naj­mu zawar­tą na czas ozna­czo­ny moż­na wypo­wie­dzieć wyłącz­nie w wypad­kach okre­ślo­nych w tej umo­wie.” (V CSK 487/08 — wyrok SN — Izba Cywil­na z dnia 19-06-2009)

     Swo­bod­ne wypo­wia­da­nie umów naj­mu zawar­tych na czas ozna­czo­ny nie jest dopusz­czal­ne i ogra­ni­cza je treść art. 673 § 3 KC. Usta­wo­daw­ca prze­wi­dział w nim jedy­nie moż­li­wość wypo­wia­da­nia umów zawar­tych na czas ozna­czo­ny w razie okre­śle­nia w umo­wie wypad­ków wska­zu­ją­cych, kie­dy będzie to dopusz­czal­ne. Prze­pis art. 673 § 3 KC rozu­mia­ny jest jako zakaz wypo­wia­da­nia takich umów w sytu­acji, w któ­rej decy­zja o wypo­wie­dze­niu ma być pozo­sta­wia­na tyl­ko swo­bod­ne­mu uzna­niu samych stron lub stro­ny umo­wy. Posta­no­wie­nie, któ­re zezwa­la na roz­wią­za­nie w dro­dze swo­bod­ne­go wypo­wia­da­nia umów zawar­tych na czas ozna­czo­ny, jest więc nie tyl­ko sprzecz­ne z natu­rą takie­go sto­sun­ku, ale rów­nież z prze­pi­sem usta­wy. Ina­czej nato­miast nale­ży oce­niać wpro­wa­dze­nie do umo­wy naj­mu zawar­tej na czas ozna­czo­ny posta­no­wie­nia, któ­re prze­wi­du­je moż­li­wość jej wypo­wie­dze­nia w okre­ślo­nych w tej umo­wie oko­licz­no­ściach. W art. 673 § 3 KC usta­wo­daw­ca uznał, za wystar­cza­ją­ce wska­za­nie w umo­wie wypad­ków, upo­waż­nia­ją­cych do wypo­wie­dze­nia umo­wy zawar­tej na czas ozna­czo­ny. Za uza­sad­nio­ne nale­ży uznać, że wska­za­nie tych oko­licz­no­ści nie musi być enu­me­ra­tyw­ne, ale wystar­czy ogól­ne ich ozna­cze­nie.” (I ACa 402/13 — wyrok SA Gdańsk z dnia 20-09-2013)

     Zawar­te w umo­wie posta­no­wie­nie okre­śla­ją­ce przy­pa­dek, w któ­rym umo­wa naj­mu zawar­ta na czas ozna­czo­ny może zostać wypo­wie­dzia­na, decy­du­je o upraw­nie­niu bądź bra­ku upraw­nie­nia do takie­go wypo­wie­dze­nia.” (I ACa 1183/12 — wyrok SA Łódź z dnia 20-02-2013)

     Wyni­ka­ją­cy z art. 673§ 3 KC zakaz swo­bod­ne­go wypo­wia­da­nia umów naj­mu zawar­tych na czas ozna­czo­ny, w przy­pad­ku bra­ku okre­śle­nia w umo­wie wypad­ków wska­zu­ją­cych, kie­dy to będzie dopusz­czal­ne, nie ozna­cza abso­lut­nej sta­bi­li­za­cji tego rodza­ju sto­sun­ków obli­ga­cyj­nych, gdyż jak wska­zu­je się w dok­try­nie i orzecz­nic­twie usta­wo­daw­ca dopusz­cza moż­li­wość roz­wią­za­nia takiej umo­wy w regu­lo­wa­nych usta­wo­wo przy­pad­kach (art. 664 § 2 KC, 667 § 2 KC, 672, 687 § 1, 685, 691 § 4, 703 KC). ” (V ACa 697/11 — wyrok SA Kato­wi­ce z dnia 10-10-2012)

     Jak z tego wyni­ka Two­ją umo­wę moż­na przed ter­mi­nem jej wyga­śnię­cia roz­wią­zać za poro­zu­mie­niem stron albo wypo­wie­dzieć wyłącz­nie w przy­pad­kach prze­wi­dzia­nych w usta­wie. Jeże­li umo­wa naj­mu nie jest umo­wą naj­mu oka­zjo­nal­ne­go to:

     - ze stro­ny wynaj­mu­ją­ce­go wypo­wie­dze­nie może doty­czyć m.in. nie­na­le­ży­te­go wypeł­nia­nia obo­wiąz­ków przez najem­cę (art. 11 usta­wy o ochro­nie praw loka­to­rów),

     - ze stro­ny najem­cy wypo­wie­dze­nie w wypad­kach prze­wi­dzia­nych w k.c. (rękoj­mia (art. 664 § 2 k.c.), prze­by­wa­nie w loka­lu zagra­ża zdro­wiu najem­cy lub jego domow­ni­ków (art. 682 k.c.)).

     • Pau­li­na

      Dzię­ku­ję bar­dzo za wyja­śnie­nia. Nie zda­wa­łam sobie spra­wy z tak rygo­ry­stycz­nych obwa­run­ko­wań naj­mu na czas okre­ślo­ny.

     • skar­bo­na­ma­mo­ny

      Dro­biazg.

      Wpro­wa­dze­nie w umo­wie naj­mu zawar­tej na czas ozna­czo­ny moż­li­wo­ści jej wypo­wie­dze­nia bez poda­nia przy­czy­ny czy­ni z niej w prak­ty­ce umo­wę zawar­tą na czas nie ozna­czo­ny. To jest zupeł­nie nie­lo­gicz­ne i sprzecz­ne z natu­ra umo­wy na czas ozna­czo­ny.

 • Kamil Dobrzyc­ki

  Witam, pierw­szy raz pisze na forum ale mam bardz wazne pyta­nie…
  Wynaj­mo­wa­łem miesz­ka­nie, umo­wa byla na pól roku. Od lute­go do lip­ca ubie­głe­go roku.
  Ja wypro­wa­dzi­łem się wcze­sniej. W kwiet­niu. Roz­wia­za­lem umo­wę za poro­zu­mie­niem stron.

  Wla­sci­ciel­ka powie­dzia­ła ze kau­cje dosta­ne, w lutym, po roz­li­cze­niu za ogrze­wa­nie.
  Taki zapis jest rów­nież w umo­wie. W przy­pad­ku wcze­śniej­sze­go roz­wią­za­nia umo­wy kau­cja zosta­nie zwró­co­na po okre­sie roz­li­cze­nio­wym za ogrze­wa­nie.
  Ale.. Miesz­ka­nie zosta­lo sprze­da­ne przez wla­sci­ciel­ke. W zeszłym roku.

  Czy nadal ma pra­wo wstrzy­my­wać się z wypla­ta kau­cji? Są może jakies zapi­sy w kodek­sie cywil­nym doty­czą­ce takich sytu­acji?

  • skar­bo­na­ma­mo­ny

   Kau­cja pod­le­ga zwro­to­wi w cią­gu mie­sią­ca od dnia opróż­nie­nia loka­lu lub naby­cia jego wła­sno­ści przez najem­cę, po potrą­ce­niu należ­no­ści wynaj­mu­ją­ce­go z tytu­łu naj­mu loka­lu. Wszel­kie posta­no­wie­nia umow­ne sprzecz­ne z tym prze­pi­sem są nie­waż­ne. Ewen­tu­al­ne roz­li­cze­nia zwią­za­ne z sys­te­mem fak­tu­ro­wa­nia dostaw­ców mediów są bez zna­cze­nia jeże­li cho­dzi o ter­min zwro­tu kau­cji. Co naj­wy­żej wynaj­mu­ją­ca może póź­niej docho­dzić roz­li­czeń z Panem za zuży­te ponad zapła­co­ne zalicz­ki ogrze­wa­nie. Nie­ste­ty roz­li­cza­nie cie­pła jest bar­dzo skom­pli­ko­wa­nym pro­ce­sem, szcze­gól­nie wte­dy gdy uży­wa się sys­te­mu podziel­ni­ko­we­go. Dla­te­go zwy­kle roz­li­cza się to w spół­dziel­niach miesz­ka­nio­wych raz do roku. Oczy­wi­ście to co napi­sa­łem zakła­da, że sprze­daż miesz­ka­nia nastą­pi­ła już po roz­wią­za­niu przez Pana umo­wy z wynaj­mu­ją­cą.

   • Kamil Dobrzyc­ki

    Dzię­ku­ję. Bar­dzo mi pomo­głeś , sam nie bar­dzo wie­dzia­łem co w takiej sytu­acji robić. Pozdra­wiam.

 • Rena­ta

  Dzień dobry, moje pyta­nie jest nastę­pu­ją­ce. Zawar­łam umo­wę naj­mu poko­ju na czas ozna­czo­ny, chcę ją wypo­wie­dzieć wcze­śniej. W umo­wie zapi­sa­ne jest, że kau­cja prze­pa­da, jeśli wypro­wa­dzę się wcze­śniej i że muszę zna­leźć inną oso­bę na swo­je miej­sce, aby unik­nąć regu­lo­wa­nia czyn­szu do koń­ca trwa­nia okre­su naj­mu. Moje pyta­nie brzmi, czy takie posta­no­wie­nie jest zgod­ne z pra­wem? Czy rze­czy­wi­ście tra­cę kau­cję, mimo iż zna­la­złam inną oso­bę na swo­je miej­sce? Pro­szę jesz­cze o pod­po­wie­dze­nie mi, czy wypo­wie­dze­nie musi zawie­rać uza­sad­nie­nie i czy mogę żądać od wynajmującego,aby je pod­pi­sał.

  • skar­bo­na­ma­mo­ny

   Takie posta­no­wie­nie jest zgod­ne z pra­wem. Ono po pro­stu expres­sis ver­bis wyra­ża zasa­dę, że umów naj­mu zawar­tych na czas ozna­czo­ny nie moż­na wypo­wie­dzieć bez przy­czy­ny zawar­tej w usta­wie albo w wypad­ku ozna­czo­nym w umo­wie. Wcze­śniej, udzie­la­jąc odpo­wie­dzi Pau­li­nie, przy­to­czy­łem na ten temat sze­reg orze­czeń sądo­wych.
   Wypo­wie­dze­nie takiej umo­wy bez przy­czy­ny będzie bez­sku­tecz­ne. Umo­wa naj­mu będzie trwa­ła nadal do cza­su upły­nię­cia okre­su na jaki była zawar­ta. W tym cza­sie będziesz zobo­wią­za­na do pła­ce­nia czyn­szu i pono­sze­nia innych kosz­tów co do któ­rych się zobo­wią­za­łaś.
   Jak z tego wyni­ka moż­li­we jest zawar­cie z wynaj­mu­ją­cym dwu­stron­ne­go poro­zu­mie­nia o roz­wią­za­niu umo­wy naj­mu. Ale oczy­wi­ście on musi na takie poro­zu­mie­nie wyra­zić zgo­dę. Poro­zu­mie­nie może prze­wi­dy­wać dodat­ko­we warun­ki, np. zapła­tę okre­ślo­nej kwo­ty pie­nięż­nej tytu­łem wcze­śniej­sze­go roz­wią­za­nia umo­wy.
   Jeże­li cho­dzi o prze­pa­dek kau­cji to jest to raczej skrót myślo­wy. Kau­cja ule­ga bowiem roz­li­cze­niu po zakoń­cze­niu naj­mu i opróż­nie­niu loka­lu. Wte­dy wła­śnie wynaj­mu­ją­cy może zali­czyć ją na zale­gły czynsz, odset­ki od tego czyn­szu i inne kosz­ty wymie­nio­ne wyżej w arty­ku­le.

 • Anna

  Witam,
  Pod­pi­su­je­my nie­dłu­go umo­wę naj­mu miesz­ka­nia, będzie­my musie­li pocze­kać na nie 1 mie­siąc roz­li­cze­nio­wy. Wła­ści­ciel miesz­ka­nia przy pod­pi­sa­niu umo­wy żąda kau­cji. Czy ma do tego pra­wo?

  • skar­bo­na­ma­mo­ny

   Ma takie pra­wo.
   Żąda­nie wpła­ty kau­cji zabez­pie­cza­ją­cej jest upraw­nie­niem wynaj­mu­ją­ce­go, przy czym żąda­nie to może być przez nie­go przed­sta­wio­ne naj­póź­niej przed zawar­ciem umo­wy. Jeże­li umo­wa naj­mu tak sta­no­wi, brak wpła­ty kau­cji zabez­pie­cza­ją­cej w okre­ślo­nym ter­mi­nie może być warun­kiem wyga­śnię­cia sto­sun­ku naj­mu jesz­cze przed wyda­niem loka­lu najem­cy do uży­wa­nia. Upraw­nie­nie wynaj­mu­ją­ce­go do usta­no­wie­nia kau­cji zabez­pie­cza­ją­cej wyga­sa po zawar­ciu umo­wy naj­mu z uwa­gi na zabez­pie­cza­ją­cy jej cha­rak­ter w sto­sun­ku do umo­wy głów­nej.

 • Anna

  Dzię­ku­ję bar­dzo za szyb­ką odpo­wiedz. Pozdra­wiam

 • Szy­mon

  Dobry wie­czór
  Pro­sił­bym o odpo­wiedz na pyta­nie : Czy umo­wa naj­mu jest obo­wią­zu­ją­cą, jeśli z całej kau­cji usta­lo­nej w umo­wie- 1100zl zosta­la wpla­co­na tyl­ko zalicz­ka 300zl przy jej pod­pi­sa­niu ( przy czym dlu­go­pi­sem zosta­ło to dopi­sa­ne: zalicz­ki 300)? Nie ma nic w umo­wie do kie­dy ma byc dopla­co­na resz­ta, uma­wia­li­smy sie slow­nie ze na poczat­ku lute­go przy płat­no­ści za luty(umowa pod­pi­sa­na 25 stycz­nia). Jest zawar­te w umo­wie że wszel­kie zmia­ny i uzu­peł­nie­nia umo­wy wyma­ga­ja for­my pisem­nej w posta­ci anek­su. Czy to zna­czy że umo­wa jest nie­wia­za­ca?

  Z góry dzię­ku­ję za pomoc

  • skar­bo­na­ma­mo­ny

   Nie ma powo­du by umo­wa nie była wią­żą­ca. Jeste­ście nadal zwią­za­ni umo­wą naj­mu.
   Kau­cja zosta­ła usta­no­wio­na w umo­wie. Z tego powo­du wynaj­mu­ją­ce­mu przy­słu­gu­je pra­wo żąda­nia dopła­ty pozo­sta­łej czę­ści kau­cji. Może on nawet wystą­pić w tym celu do sądu i raczej uzy­ska nakaz zapła­ty co do pozo­sta­łej kwo­ty.
   Jeże­li umo­wa zosta­ła zawar­ta przez dwie oso­by fizycz­ne, to zastrze­że­nie w umo­wie for­my pisem­nej bez nada­nia jej nie­za­cho­wa­niu rygo­ru nie­waż­no­ści wszel­kich usta­leń ma tyl­ko zna­cze­nie dowo­do­we. Nie moż­na w celu udo­wod­nie­nia pro­wa­dzić okre­ślo­ne­go dowo­du przed sądem. Nato­miast wszel­kie usta­le­nia poczy­nio­ne w spo­sób ust­ny są waż­ne.

   • Szy­mon

    Dzię­ku­ję za odpo­wiedź.

    Czy­li nawet para­graf 9 “wszel­kie zmia­ny i uzu­peł­nie­nia umo­wy wyma­ga­ją for­my pisem­nej w for­mie anek­su ” nie poma­ga w mojej sytu­acji? W umo­we jest ze najem­ca wpla­ca kau­cje 1100zl.nie wpla­ci­lem tyle tyl­ko 300zl zalicz­ki, to już spra­wia ze umi­wa jest wia­za­ca?

    Muszę zre­zy­gno­wać z tego miesz­ka­nia i chce zosta­wić wynaj­mu­ja­ce­mu te 300zl zalicz­ki kau­cji

    • skar­bo­na­ma­mo­ny

     Art. 74 § 1 k.c.: „Zastrze­że­nie for­my pisem­nej bez rygo­ru nie­waż­no­ści ma ten sku­tek, że w razie nie­za­cho­wa­nia zastrze­żo­nej for­my nie jest w spo­rze dopusz­czal­ny dowód ze świad­ków ani dowód z prze­słu­cha­nia stron na fakt doko­na­nia czyn­no­ści.”. Tyl­ko taki jest sku­tek takie­go sfor­mu­ło­wa­nia w Two­jej umo­wie.
     Umo­wa trwa. Moż­na ją wypo­wie­dzieć, chy­ba że jest zawar­ta na czas ozna­czo­ny, to wte­dy nie w każ­dym wypad­ku, albo roz­wią­zać za poro­zu­mie­niem stron. Zasa­dy wypo­wia­da­nia umów naj­mu zawar­tych na czas ozna­czo­ny omó­wi­łem we wcze­śniej­szych komen­ta­rzach.

 • Maja

  Witam.
  Potrze­bu­ję pora­dy: Zosta­ła zawar­ta umo­wa naj­mu obiek­tu na czas
  nie­okre­ślo­ny z kau­cją gwa­ran­cyj­ną w wys.100.000zł. Zawar­to też w tej
  umo­wie zapis, że nie może ona zostać roz­wią­za­na przed upły­wem roku
  (gdzie nało­żo­na zosta­nie na najem­cę kara umow­na czy­li za każ­dy mie­siąc
  do roku cza­su zosta­nie zapła­co­ny wynaj­mu­ją­ce­mu czynsz). Najem­ca
  wysto­so­wał do wynaj­mu­ją­ce­go pismo z proś­bą o roz­wią­za­nie umo­wy po 7
  mie­sią­cach za poro­zu­mie­niem stron bądź zgod­nie z kodek­sem cywil­nym z 1
  mie­sięcz­nym okre­sem wypo­wie­dze­nia. Wynaj­mu­ją­cy wyra­ził zgo­dę na 1
  mie­sięcz­ny okres wypo­wie­dze­nia, wyzna­cza­jąc datę i godzi­nę zda­nia
  obiek­tu. Przy odda­wa­niu obiek­tu zosta­ło pod­pi­sa­ne poro­zu­mie­nie o zwro­cie
  kau­cji pomniej­szo­ne o nie­za­pła­co­ny czynsz i refak­tu­ry. Pod­pi­sa­ne
  zosta­ło pismo, że wynaj­mu­ją­cy odbie­ra obiekt w sta­nie dobrym, nie
  pogor­szo­nym. Ter­min zwro­tu kau­cji usta­lo­no. Po upły­wie tego ter­mi­nu
  wynaj­mu­ją­cy nie zwró­cił kau­cji po odli­cze­niu czyn­szu i refak­tur, a
  dodat­ko­wo nali­czył karę za zerwa­nie umo­wy przed upły­wem roku. Moje
  pyta­nie czy postę­po­wa­nie wynaj­mu­ją­ce­go jest zgod­ne z pra­wem i czy zapis w
  samej umo­wie na czas nie­okre­ślo­ny dot. bra­ku moż­li­wo­ści jej zerwa­nia
  przed upły­wem roku cza­su jest zgod­ny z pra­wem.

  • skar­bo­na­ma­mo­ny

   Z całą pew­no­ścią:
   — Zgod­nie z kodek­sem cywil­nym okres wypo­wie­dze­nia nie wyno­si mie­siąc tyl­ko trzy, ze skut­kiem na koniec mie­sią­ca (o ile czynsz jest płat­ny mie­sięcz­nie).
   — Zapis w umo­wie o bra­ku moż­li­wo­ści jej roz­wią­za­nia przed upły­wem roku jest zgod­ny z pra­wem (zakła­dam, że umo­wa doty­czy­ła obiek­tu do celów nie­miesz­kal­nych). Nie jest sprzecz­ny z pra­wem, a więc korzy­sta z zasa­dy swo­bo­dy umów.

   Czy postę­po­wa­nie wynaj­mu­ją­ce­go jest zgod­ne z pra­wem to cięż­ko oce­nić tyl­ko na pod­sta­wie opi­su sta­nu fak­tycz­ne­go. Trze­ba by zba­dać szcze­gó­ło­wo doku­men­ty. Pro­po­nu­je wizy­tę u praw­ni­ka w Two­jej miej­sco­wo­ści.

 • Mar­ta

  Witam,
  Jeśli w umo­wie naj­mu oka­zjo­nal­ne­go jest zawar­te że kau­cja wyno­si dwu­krot­nosc mie­sięcz­ne­go czyn­szu czy­li 2400 i za poro­zu­mie­niem zosta­ła podzie­lo­na na raty(ale jed­nak jesz­cze jed­na część nie zosta­ła wpła­co­na czy­li 600zł) a miesz­ka­my już od grud­nia 2015r. Chce­my się wyprowadzić(złożyć wypo­wie­dze­nie) czy jest moż­li­wość że te 1800zł zosta­nie nam zwró­co­ne. W umo­wie nie ma nic na temat że kau­cja wte­dy prze­pa­da. Tyl­ko cho­dzi o to że umo­wa jest nie­waż­na i jeśli chce­my się wypro­wa­dzić ponie­waż sytu­acja nie pozwa­la nam na najem to wynaj­mu­ją­cy musi ją zwró­cić?
  Pozdra­wiam,
  Mar­ta

  • skar­bo­na­ma­mo­ny

   Wynaj­mu­ją­cy z kau­cji może potrą­cić tyl­ko co wyżej opi­sa­łem w arty­ku­le. Ale ja tutaj widzę więk­szy pro­blem. Sko­ro masz umo­wę naj­mu oka­zjo­nal­ne­go, to jest to umo­wa zawar­ta na czas ozna­czo­ny, a co za tym idzie moż­na ją wypo­wie­dzieć tyl­ko w przy­pad­kach opi­sa­nych w umo­wie. Nie moż­na jej wypo­wie­dzieć bez przy­czy­ny.

 • Piter

  Dzień dobry,
  spo­tka­łem się z umo­wą (naj­mu loka­lu usłu­go­we­go), w któ­rej wynaj­mu­ją­cy zastrzegł pobie­ra­nie wszel­kich zale­głych (należ­nych a nie opła­co­nych w ter­mi­nie) świad­czeń z kau­cji z jed­no­cze­snym wezwa­niem do jej natych­mia­sto­we­go uzu­peł­nie­nia pod rygo­rem kary umow­nej i odse­tek usta­wo­wych. Mecha­nizm moc­no zdy­scy­pli­no­wał najem­ców już po pierw­szej obsu­wie. Czy coś podob­ne­go moż­na zasto­so­wać w umo­wie naj­mu na cele miesz­ka­nio­we?
  Pozdro­wer,
  Piter.

  • skar­bo­na­ma­mo­ny

   W umo­wie naj­mu loka­lu usłu­go­we­go kau­cja nie jest ure­gu­lo­wa­na usta­wo­wo. Z tego powo­du moż­li­we jest usta­le­nie umow­ne, któ­re opi­sa­łeś. Żąda­nie kary umow­nej w związ­ku z koniecz­no­ścią uzu­peł­nie­nia kau­cji jest chy­ba moc­no na wyrost i mam oba­wy, że jest sprzecz­ne z pra­wem (art. 483 § 1 k.c.). Odset­ki to jak naj­bar­dziej.

   Nato­miast jeże­li cho­dzi o loka­le miesz­kal­ne, to usta­wa o ochro­nie praw loka­to­rów zawie­ra bar­dzo ści­słe regu­ły. Poświę­co­no im cały art. 6. Rosz­cze­nie o zwrot kau­cji powsta­je w cią­gu mie­sią­ca od dnia opróż­nie­nia loka­lu lub naby­cia jego wła­sno­ści przez najem­cę. Z tego powo­du nie jest moż­li­we doko­na­nie wcze­śniej­szych potrą­ceń, a w kon­se­kwen­cji nie jest moż­li­we usta­le­nie o koniecz­no­ści uzu­peł­nie­nia kau­cji. Na ten temat powsta­ło wie­le publi­ka­cji. Jed­na z lep­szych autor­stwa Pana Pio­tra Roli http://czasopisma.beck.pl/nieruchomosci/artykul/zwrot-i-waloryzacja-kaucji-mieszkaniowej/

 • Adam

  Witam mam pyta­nie czy w przy­pad­ku kie­dy najem­ca prze­kro­czył „real­ny zuży­cie” cyt umo­wa mediów(woda, ogrze­wa­nie) jako wynaj­mu­ją­cy muszę to udo­ku­men­to­wać w jakiś spo­sób czy wystar­czy ze prze­in­for­mu­je najem­ce o dopła­cie i potrą­ce­niu z kau­cji ?

  • skar­bo­na­ma­mo­ny

   A co to jest real­ne zuży­cie? Jaki jest kon­tekst tego zapi­su umow­ne­go?

   • Adam

    para­graf 3 punk 4. Umo­wy brzmi tak: W mie­sięcz­nym czyn­szu zawar­te są wszel­kie opła­ty eks­plo­ata­cyj­ne: prąd, woda, ogrze­wa­nie, śmie­ci, zalicz­ka czyn­szo­wa zarząd­cy. Jeśli jed­nak kosz­ty real­ne­go zuży­cia mediów wzro­sną lub nastą­pi pod­wyż­ka któ­re­go­kol­wiek z mediów, Najem­ca zosta­nie poin­for­mo­wa­ny, a Wynaj­mu­ją­cy opła­ci tę nad­wyż­kę z kau­cji wpła­co­nej przez wszyst­kich Najem­ców. Real­ne czy­li nie wg zalicz­ki czyn­szo­wej lecz wg tego ile zosta­nie zuży­te np. woda, najem­ca może real­nie zużyć 2m3 lub 20m3 w zalicz­ce jest prze­wi­dzia­ne 5m3 wów­czas mamy nad­pła­tę lub nie­do­pła­tę. Pro­szę jed­nak o wypo­wiedz w tej spra­wie czy jest to popraw­ne jeśli nie jak moż­na wybrać z tej sytuacji.żeby było popraw­nie umo­wa jed­nak juz trwa.
    Nad­mie­nię jesz­cze ze miesz­ka­nie wynaj­mo­wa­ne jest na poko­je i jest kil­ka umów. Dzię­ku­je za odpo­wiedź.

    • skar­bo­na­ma­mo­ny

     Tak to jest z tymi nie­do­okre­ślo­ny­mi zwro­ta­mi i z umo­wa­mi „na poko­je”. Dla ure­al­nia­nia powin­no być sto­so­wa­ne odnie­sie­nie do cze­goś, np. wła­śnie do nali­cze­nia sto­so­wa­ne­go przez zarząd­cę, albo napi­sa­ne wprost — woda 3m3 na oso­bę, prąd 50kWh na oso­bę itd. Ale wte­dy zapis powi­nien brzmieć nie­co ina­czej.

     Kie­dyś obo­wią­zy­wa­ły nor­my zuży­cia wody na miesz­kań­ca, ale chy­ba te prze­pi­sy zosta­ły uchy­lo­ne bo nie moge zna­leźć ich w LEXie. Moż­na by się do nich odnieść, ale z całą pew­no­ścią były one moc­no zawy­żo­ne (stąd maso­we zakła­da­nie licz­ni­ków w latach 90-tych). A tak to musisz zasto­so­wać tłu­ma­cze­nie swo­je­go sta­no­wi­ska tak jak napi­sa­łeś to w komen­ta­rzu.

     Potrą­ca­nie z kau­cji w trak­cie trwa­nia naj­mu nie powin­no mieć miej­sca. Roz­li­cze­nie kau­cji powin­no nastą­pić po usta­niu naj­mu i zwro­cie loka­lu.

     • Adam

      dzię­ku­je za odpo­wiedz i pomoc. Mam jesz­cze jed­no pyta­nie jeden z najem­ców miał noto­rycz­ne­go gościa wg świa­dectw innych najem­ców miesz­kał 4 x po co naj­mniej 7 dni., pozo­sta­li najem­cy nie chcą par­ty­cy­po­wać w kosz­tach za zuży­te media czy ist­nie­je jakieś roz­wią­za­nie tego spo­ru, Jakie mam pra­wa jako wynaj­mu­ją­cy czy mogę uka­rać w jakiś spo­sób finan­so­wo tego najem­ce.
      I jesz­cze jed­no pyta­nie jeśli moż­na: panel chro­mo­wa­ny w łazien­ce na sku­tek zanie­dbań sani­tar­nych jest w fatal­nym sta­nie optycz­nym pory­so­wa­ny, zaka­mie­nia­ły, umo­wa mówi o obo­wiąz­ku dba­nia o czy­stość sani­tar­na czy mam szan­se jakie­goś wyeg­ze­kwo­wa­nia tych uszko­dzeń oraz innych jak poprzy­pa­lo­ne­go bla­tu w kuch­ni. Nie robi­łem jed­nak szcze­gó­ło­wych zdjęć wszyst­kich ele­men­tów wypo­sa­że­nia. Dzię­ku­je bar­dzo .

     • skar­bo­na­ma­mo­ny

      Jeże­li cho­dzi o pyta­nie pierw­sze to typo­wy pro­blem umów naj­mu „na poko­je”. W moje opi­nii trze­ba roz­dzie­lić gościa (prze­by­wa­ją­ce­go w cią­gu dnia) od oso­by sta­le nocu­ją­cej. Gość wody nie zuży­wa (chy­ba że w celu umy­cia rąk), a prą­du też raczej nie. Oso­ba nocu­ją­ca to już coś inne­go.
      Jak zwy­kle ten temat nale­ża­ło by uzgod­nić w umo­wie albo nawet regu­la­mi­nie, będą­cym załącz­ni­kiem do umo­wy. Ukaranie/obciążenie to trud­na spra­wa w tej sytu­acji.

      Jeże­li cho­dzi o napra­wę cze­go­kol­wiek w miesz­ka­niu to temat jest roz­wi­nię­ty tutaj: http://skarbonamamony.pl/kto-placi-za-remonty-i-naprawy-w-wynajmowanym-mieszkaniu.html
      a jesz­cze dokład­niej omó­wio­ny tutaj: http://books.skarbonamamony.pl/bezpieczna-umowa-najmu-mieszkania/

     • Adam

      czy w wezwa­niu do zapła­ty nale­ży wpi­sać dane z umo­wy i czy tam posy­ła­my kore­spon­den­cje czy tez musi wid­nieć adres naj­mu i tam wysłać kore­spon­den­cje?

     • skar­bo­na­ma­mo­ny

      Robi­my tak, by kore­spon­den­cja doszła do adre­sa­ta — to z prak­ty­ki, gdy chce­my fak­tycz­nie coś odzy­skać. Ja zwy­kle wysy­łam na oba adre­sy. Nato­miast zgod­nie z art. 6g usta­wy o ochro­nie praw loka­to­rów „w okre­sie trwa­nia naj­mu stro­ny umo­wy są obo­wią­za­ne infor­mo­wać się nawza­jem na piśmie o każ­dej zmia­nie adre­su swo­je­go zamiesz­ka­nia lub sie­dzi­by. W razie zanie­dba­nia tego obo­wiąz­ku kore­spon­den­cję wysła­ną na ostat­ni adres listem pole­co­nym, za potwier­dze­niem odbio­ru i nie­ode­bra­ną, uwa­ża się za dorę­czo­ną.” Tutaj istot­ne jest, że wysył­ka ma nastą­pić „za potwier­dze­niem odbio­ru”.

 • Maciej

  Dzień dobry. Mam pyta­nie odno­śnie nie­speł­nie­nia przez najem­cę zawar­te­go w umo­wie warun­ku wpła­ty kau­cji (wpła­cił tyl­ko jej część), na któ­rą ter­min minął tydzień temu. Wszyst­ko wska­zu­je na to, że tra­fi­łem na nie­uczci­we­go najem­ce — zapła­cił tyl­ko za pierw­szy nie­peł­ny mie­siąc, z czyn­szem za dru­gi zale­ga już tydzień, przy czym prze­stał odbie­rać tele­fo­ny, nie odpi­su­je na kore­spon­den­cje. Czy mogę wyko­rzy­stać fakt, nie­speł­nie­nia uzgod­nio­ne­go warun­ku (wpła­ty kau­cji) do uzna­nia umo­wy za nie­waż­ną i żądać natych­mia­sto­we­go opusz­cze­nia loka­lu?

  • skar­bo­na­ma­mo­ny

   To zale­ży, czy masz odpo­wied­ni zapis w umo­wie. Jeże­li nie, to cze­ka Cię cała pro­ce­du­ra wypo­wie­dze­nia zgod­nie z infor­ma­cja­mi zawar­ty­mi tutaj: http://skarbonamamony.pl/najemca-nie-placi-czynszu-jak-rozwiazac-umowe-najmu.html

   Popeł­ni­łeś jeden z pod­sta­wo­wych błę­dów wynaj­mu­ją­ce­go. Nie godzi­my się na wyda­nie loka­lu gdy najem­ca nie ure­gu­lu­je całej kau­cji i przy­naj­mniej czyn­szu za cały pierw­szy mie­siąc. Czy­ni­my też odpo­wied­nie zapi­sy w umo­wie: http://books.skarbonamamony.pl/bezpieczna-umowa-najmu-mieszkania/

   • Maciej

    Jest jedy­nie zapis mówią­cy, że najem­ca jest zobo­wią­za­ny zapła­cić kau­cję do dnia […].

    Na jed­nym z blo­gów dot. umów naj­mu zna­la­złem infor­ma­cję, że z pomo­cą przy­cho­dzi tutaj:

    art. 6 usta­wy o ochro­nie praw loka­to­rów
    1. Zawar­cie umo­wy naj­mu może być uza­leż­nio­ne od wpła­ce­nia przez najem­cę kau­cji zabez­pie­cza­ją­cej
    pokry­cie należ­no­ści z tytu­łu naj­mu loka­lu, przy­słu­gu­ją­cych
    wynaj­mu­ją­ce­mu w dniu opróż­nie­nia loka­lu. Kau­cja nie może prze­kra­czać
    dwu­na­sto­krot­no­ści mie­sięcz­ne­go czyn­szu za dany lokal, obli­czo­ne­go według
    staw­ki czyn­szu obo­wią­zu­ją­cej w dniu zawar­cia umo­wy naj­mu.
    [ … ]

    i infor­ma­cji, że „wpro­wa­dze­nie do umo­wy naj­mu miesz­ka­nia obo­wiąz­ku wpła­ce­nia kau­cji ma cha­rak­ter tak zwa­ne­go warun­ku zawie­sza­ją­ce­go”.

    Czy sam zapis o koniecz­no­ści wpła­ty kau­cji i bra­ku zre­ali­zo­wa­nia tego posta­no­wie­nia przez najem­cę, nie jest warun­kiem wystar­cza­ją­cym do uzna­nia umo­wy za nie­waż­ną?

    • skar­bo­na­ma­mo­ny

     Mam kil­ka komen­ta­rzy do tej usta­wy i w żad­nym nie zna­la­złem takiej inter­pre­ta­cji jak tutaj pre­zen­tu­jesz. Według więk­szo­ści z nich ten prze­pis ma cha­rak­ter ochron­ny dla najem­ców i słu­ży ochro­nie przed nad­mier­ny­mi żąda­nia­mi wynaj­mu­ją­ce­go (tak jak­by ktoś żądał kau­cji o wiel­ko­ści więk­szej 12 czyn­szów 😉 ). Nie zna­la­złem też żad­ne­go orze­cze­nia Sądu Naj­wyż­sze­go w podob­nej spra­wie. W mojej oce­nie, w umo­wie naj­mu nato­miast moż­na umie­ścić waru­nek roz­wią­zu­ją­cy wobec nie­wpła­ce­nia jej przed dniem roz­po­czę­cia trwa­nia umo­wy i wyda­nia loka­lu. Jeden zapis w umo­wie zała­twił by spra­wę jed­no­znacz­nie.
     Możesz spra­wę pro­wa­dzić dwu­to­ro­wo, z jed­nej stro­ny zakła­da­jąc, że prze­pis ten fak­tycz­nie wpro­wa­dza waru­nek zawie­sza­ją­cy, a z dru­giej stro­ny iść dro­gą tego, że umo­wa naj­mu mimo wszyst­ko trwa, a wte­dy nale­ży dążyć do jej wypo­wie­dze­nia. Jed­no jest pew­ne — suge­ru­je wizy­tę u praw­ni­ka i to szyb­ko, bo ter­mi­ny liczo­ne są w mie­sią­cach kalen­da­rzo­wych i roz­po­czę­cie pro­ce­du­ry w kwiet­niu wydłu­ża całą zaba­wę o mie­siąc kalen­da­rzo­wy.

     • Maciej

      Rozu­miem, dzię­ku­je za wyczer­pu­ją­ce odpo­wie­dzi.

   • Maciej

    Oprócz tego mam jesz­cze pyta­nie o inne pro­ce­du­ry. Umo­wa zosta­ła zawar­ta na czas okre­ślo­ny (1 rok), z dodat­ko­wy­mi zapi­sa­mi dot. wypo­wie­dze­nia. Czy poniż­sze zapi­sy są waż­ne (nawią­zu­jąc do „Wyżej wska­za­ne prze­pi­sy mają cha­rak­ter bez­względ­nie obo­wią­zu­ją­cy” z przy­to­czo­ne­go arty­ku­łu)?

    Wynaj­mu­ją­cy zastrze­ga sobie moż­li­wość roz­wią­za­nia umo­wy bez zacho­wa­nia okre­su wypo­wie­dze­nia, jeże­li Najem­cy zale­ga­ją z należ­nym czyn­szem naj­mu za 1 (jeden) pełen okres płat­no­ści.”

    oraz

    Każ­dej ze stron przy­słu­gu­je pra­wo do jej wypo­wie­dze­nia z zacho­wa­niem dwu­mie­sięcz­ne­go (dwa mie­sią­ce) ter­mi­nu wypo­wie­dze­nia. Stro­ny mogą wypo­wie­dzieć umo­wę nie­za­leż­nie od okre­su na jaki zosta­ła ona zawar­ta i w przy­pad­kach naru­sze­nia przez stro­nę prze­ciw­ną posta­no­wień umo­wy.”

    • skar­bo­na­ma­mo­ny

     Oba zapi­sy są nie­waż­ne z Two­je­go punk­tu widze­nia. Pierw­szy jest sprzecz­ny z art. 11 ust. 1 i 2 usta­wy o ochro­nie praw loka­to­rów. Dru­gi jest sprzecz­ny z tym samym prze­pi­sem jeże­li wypo­wie­dze­nie miał­byś skła­dać wła­śnie Ty. Nato­miast gdy wypo­wie­dze­nie miał­by zło­żyć najem­ca to zale­ży od rodza­ju naru­sze­nia „przez stro­nę prze­ciw­ną posta­no­wień umo­wy”. Zapis jest bar­dzo nie­do­okre­ślo­ny. Spójrz na treść art. 673 §3 k.c. Gdy­by uznać, że jest to wystar­cza­ją­cy zapis, to w takiej sytu­acji będzie waż­ny. Gdy­by nie to będzie też nie­waż­ny ze stro­ny najem­cy. Orze­cze­nia SN wska­zu­ją na wyjąt­ko­wo nie­re­stryk­cyj­ne trak­to­wa­nie tych zapi­sów. Stwier­dzo­no że „waż­na przy­czy­na” i „wyjąt­ko­wy przy­pa­dek” speł­nia prze­słan­kę zawar­tą w prze­pi­sie art. 673 §3 k.c. Nato­miast „naru­szeń” nie roz­pa­try­wa­no. Nie­mniej jed­nak najem­cy z mocy pra­wa przy­słu­gu­je moż­li­wość wypo­wie­dze­nia umo­wy, nawet bez okre­su wypo­wie­dze­nia, w kil­ku przy­pad­kach wska­za­nych w k.c. Mię­dzy inny­mi art. 682, art. 664 §2 k.c.

 • Witold

  Witam,

  Mam pyta­nie doty­czą­ce kau­cji.
  Wynaj­mu­ją­cy wpła­cił 1500PLN.
  W trak­cie naj­mu jego kot ( o któ­rym nie było mowy) znisz­czył, podra­pał 4 skó­rza­ne krze­sła, któ­rych war­tość to 399PLN/szt.

  W związ­ku z tym stra­ty ponie­sio­ne prze­kra­cza­ją­cą kwo­tę kau­cji.
  Czy zatrzy­mu­jąc kau­cję muszę oddać mu krze­sła?

  Z góry dzię­ku­ję za pomoc.

  Pozdra­wiam
  Witold

 • Mar­cin

  Witam,

  mam pyta­nie doty­czą­ce zwro­tu kau­cji.
  — umo­wa na czas okre­ślo­ny
  — zerwa­nie umo­wy przed cza­sem (1-msc okres wypo­wie­dze­nia)
  — w umo­wie zawar­te, że wynaj­mu­ją­cy nie otrzy­mu­je kau­cji w przy­pad­ku gdy wyn­ja­mu­ją­cy roz­wią­ze umo­we przed jej wyga­śnię­ciem

  Czy wpis, że wynaj­mu­ją­cy nie otrzy­mu­je kau­cji w przy­pad­ku roz­wią­za­nia umo­wy przed jej wyga­śnię­ciem jest leglal­ny? Zna­la­złem pewien arty­kuł, że kau­cja może być tyl­ko zabra­na z powo­du znisz­czeń oraz bra­ku opłat.

  Z góry dzię­ku­ję za infor­ma­cje
  Mar­cin

  • skar­bo­na­ma­mo­ny

   Witaj,
   Podob­ne pyta­nie jest już w komen­ta­rzach wraz z całą póź­niej­szą dys­ku­sją. Zapo­znaj się m.in. z pyta­niem Pau­li­ny.

 • ken­dra

  mam pyta­niie , odda­li­smy miesz­ka­nie wynaj­mu­ja­ce­mu a on nie chce nam oddac kau­cji ponie­waz musi pocze­kac na roz­li­cze­nie za ogrze­wa­nie do grud­nia „ czy to jest mozli­we ze musze cze­kac 7 mie­sie­cy ? bo rachu­nek przyj­dzie w grud­niu .…w umo­wie mamy ze powin­na oddac odra­zu ..ale dala nam do pod­pi­sa­nia kart­ke czy sie zga­dza­my i to pod­pi­sa­li­smy -nasz blad idzie to jakos odwo­lac ?

  • skar­bo­na­ma­mo­ny

   Dzień dobry,

   Temat był już poru­sza­ny we wcze­śniej­szych komen­ta­rzach.

   Kau­cja pod­le­ga zwro­to­wi w cią­gu mie­sią­ca od dnia opróż­nie­nia loka­lu lub naby­cia jego wła­sno­ści przez najem­cę, po potrą­ce­niu należ­no­ści wynaj­mu­ją­ce­go z tytu­łu naj­mu loka­lu.

   Wynaj­mu­ją­ca może póź­niej docho­dzić roz­li­czeń z Panem(?) za zuży­te ponad zapła­co­ne zalicz­ki ogrze­wa­nie. Nie­ste­ty roz­li­cza­nie cie­pła jest bar­dzo skom­pli­ko­wa­nym pro­ce­sem, szcze­gól­nie wte­dy gdy uży­wa się sys­te­mu podziel­ni­ko­we­go. Dla­te­go zwy­kle roz­li­cza się to w spół­dziel­niach miesz­ka­nio­wych raz do roku.

   Nie­ste­ty nie wiem dokład­nie co było napi­sa­ne na tej „kart­ce”, ani też nie wiem czy zosta­ła ona pod­pi­sa­na już po zakoń­cze­niu naj­mu (upły­wie okre­su wypo­wie­dze­nia, roz­wią­za­niu umo­wy itp), czy jesz­cze w jego trak­cie. W każ­dym razie czy moż­na odwo­łać zło­żo­ne oświad­cze­nie? Uchy­le­nie się od skut­ków zło­żo­ne­go oświad­cze­nia woli regu­lu­je art. 88 k.c., a całe zagad­nie­nie wad oświad­cze­nia woli regu­lu­je art. 82 do 88 k.c. Jak z nich wyni­ka to pro­ces bar­dzo trud­ny w Waszym przy­pad­ku.

 • Bar­tek

  Witam. Jestem w trak­cie pod­pi­sy­wa­nia umo­wy o wyna­jem miesz­ka­nia. Wynaj­mu­ją­cy chce zamie­ścić zapis w umo­wie ze jeże­li wypo­wie­my umo­wę naj­mu w przed upły­wem 12 mie­się­cy stra­ci­my kau­cję (umo­wa na czas nie­okre­slo­ny) czy taki zapis jest zgod­ny z pra­wem ?

  • skar­bo­na­ma­mo­ny

   Witam, na podob­ne pyta­nie jest już odpo­wiedź we wcze­śniej­szych komen­ta­rzach. Sfor­mu­ło­wa­nie jest dość nie­for­tun­ne i ja bym takiej umo­wy najem­cy nie zapro­po­no­wał…

 • Zzzzz

  Witam, mam pyta­nie czy w trak­cie trwa­nia umo­wy mozna pod­niesc wyso­kosc kau­cji?

  • skar­bo­na­ma­mo­ny

   Jeże­li obie stro­ny umo­wy się na to zgo­dzą to tak.
   Jed­no­stron­nie nie jest to moż­li­we. Wynaj­mu­ją­cy może żądać usta­no­wie­nia kau­cji aż do nawią­za­nia umo­wy. Po zawar­ciu umo­wy naj­mu nie moż­na już żądać usta­no­wie­nia kau­cji zabez­pie­cza­ją­cej ani jej podwyższenia.Wynika to wyłącz­nie z cha­rak­te­ru kau­cji, z jej roli gwa­ran­cyj­nej. Nauka pra­wa defi­niu­je kau­cję jako umo­wę o cha­rak­te­rze real­nym, a więc wią­żą­cym w momen­cie jej reali­za­cji (wpła­ty). Umo­wa ta obo­wią­zu­je obok umo­wy głów­nej — naj­mu.

   • Zzzzz

    Dzie­ku­je za szyb­ka odpo­wiedz. Czy­li mam naucz­ke, ze trze­ba­brac wiek­sza kau­cje.

    • skar­bo­na­ma­mo­ny

     Moż­na się uczyć na błę­dach albo zapre­nu­me­ro­wać mój new­slet­ter :-). Wypeł­nij for­mu­larz po pra­wej stro­nie u góry.

     • Zzzzz

      Juz to robie. A czy jest jakis wzor jak takie pismo ma wygla­dac?

     • skar­bo­na­ma­mo­ny

      Ale jakie pismo?

 • Klau­di

  Witam. Czy Jeśli mamy teraz rachu­nek z pół roku za wodę o wyso­ko­ści 597 zł któ­rą musi­my zapła­cić do 17 maja to gdy chce­my zerwać umo­wę przed tym dniem to może­my powie­dzieć że chce­my by nasza kau­cja pokry­ła ten rachu­nek i nie pła­cić go ?

  • skar­bo­na­ma­mo­ny

   We wpi­sie zazna­czy­łem, że najem­ca nie może żądać, by roz­li­czyć z wynaj­mu­ją­cym „ostat­ni czynsz” przy pomo­cy kau­cji. Na tej samej zasa­dzie nale­ży trak­to­wać wszyst­kie pozo­sta­łe roz­li­cze­nia wyni­ka­ją­ce z umo­wy naj­mu, a któ­re zabez­pie­cza kau­cja.

   Kau­cja pod­le­ga roz­li­cze­niu po wyga­śnię­ciu sto­sun­ku naj­mu i opróż­nie­niu loka­lu miesz­kal­ne­go. Kau­cja win­na zostać zwró­co­na najem­cy loka­lu miesz­kal­ne­go naj­póź­niej w ter­mi­nie mie­sią­ca od opróż­nie­nia loka­lu.

   Do tego cza­su wynaj­mu­ją­cy ma pra­wo sobie z kau­cją robić co mu się zama­rzy. Nie może­cie żądać, by z tych pie­nię­dzy on pła­cił Wasze zobo­wią­za­nia. Oczy­wi­ście moż­na tak z nim się umó­wić o ile się zgo­dzi.

   • Klau­di

    Rozu­miem. Czy­li to zna­czy że jeśli mamy ten rachu­nek do zapła­ce­nia a chce­my zerwac umo­wę to trze­ba zapla­cic ten rachu­nek czy nie?

    • skar­bo­na­ma­mo­ny

     Co pra­wa nie rozu­miem co zna­czy „zerwać umo­wę” ale to i tak nie ma żad­ne­go związ­ku.
     Rachun­ki trze­ba zapła­cić, chy­ba że z wynaj­mu­ją­cym usta­li­cie że w taki spo­sób roz­li­czy­cie kau­cję, że on zapła­ci ten rachu­nek, a Wam nie zwró­ci kau­cji. Wynaj­mu­ją­cy wca­le nie ma obo­wiąz­ku na to się godzić, a nad­to może nali­czać odset­ki do dnia, w któ­rym ma obo­wią­zek roz­li­czyć kau­cję, czy­li do mie­sią­ca od wyga­śnię­cia umo­wy naj­mu i opróż­nie­nia loka­lu.

 • Piotr Arent

  Witam , loka­to­rzy wyna­ję­li ode mnie lokum , nigdy nie wpła­ci­li zawar­tej w umó­wie kau­cji , doko­na­li kil­ku znisz­czeń w miesz­ka­niu , teraz sie wypro­wa­dza­ją . Co nale­ży uczy­nić w takiej sytu­acji

 • Moni­ka

  Dzien dobry 🙂
  Wynaj­mo­wa­lam miesz­ka­nie, a raczej wynaj­mu­je do dnia 20 czerw­ca b.r. Powie­dzia­lam najem­cy, ze swo­ja kau­cje potrze­bu­je otrzy­mac do 22 czerw­ca, mak­sy­mal­nie ze wzgle­du na inne zobo­wia­za­nia. Zgod­nie z zapi­sem w umo­wie, kau­cja jesy zwrot­na po prze­ka­za­niu klu­czy i ure­gu­lo­wa­niu nale­zno­sci, bez dopi­sku o tym, ze ter­mi­ny sa zacho­wa­ne jak w usta­wie. Oso­ba, kto­ra wynaj­mo­wa­la mi miesz­ka­nie bez naj­mniej­szych wyrzu­tow sumie­nia stwier­dzi­la, ze swo­jej kau­cji nie dosta­ne, bo ona ja… Wyda­la .Wyda­la bez­praw­nie moje pie­nia­dze. Moj praw­nik uwa­za, ze ter­min co do zwro­tu zawar­ty w umo­wie moze byc roz­nie inter­pre­to­wal­ny, a dodat­ko­wo ta umo­wa moze zostac potrak­to­wa­na jako kon­su­menc­ka, wiec nie­ja­sno­sci zawartw w umo­wie sa roz­pa­try­wa­ne na korzysc klien­ta. Powie­dzial jesz­cze, ze pod­pi­su­jac umo­we na kau­cje i wyda­jac bez­pod­sta­wie moje pie­nia­dze ta oso­ba dopu­sci­la sie czy­nu, za kto­ry bedzie mozna ja pozwac. Pro­sze o opi­nie na temat tej sytu­acji, ponie­waz juz sama nie wiem co mam o tym myslec 🙂
  Pozdra­wiam,
  M.

  • skar­bo­na­ma­mo­ny

   Kau­cja pod­le­ga zwro­to­wi w ter­mi­nie mie­sią­ca od zwro­tu loka­lu, po potrą­ce­niu należ­no­ści wynaj­mu­ją­ce­go. Po upły­wie tego mie­sięcz­ne­go ter­mi­nu może Pani pozwać wynaj­mu­ją­cą o zapła­tę należ­nej kwo­ty.

   • Moni­ka

    A co z wyda­niem moich pie­nie­dzy bez kon­sul­ta­cji tego ze mna oraz na cele nie­zwia­za­ne z utrzy­ma­niem miesz­ka­nia? Czy ta oso­ba mia­la pra­wo wydat­ko­wac moja kau­cje na swo­je przy­jem­no­sci?

    • skar­bo­na­ma­mo­ny

     Wynaj­mu­ją­ca może sobie z kau­cją zro­bić co jej się podo­ba. Nie musi ich wyda­wać na cele zwią­za­ne z utrzy­ma­niem miesz­ka­nia, bo nie taka jest rola kau­cji. Pani nie ma upraw­nie­nia do dys­po­no­wa­nia tymi pie­niędz­mi w jaki­kol­wiek spo­sób w okre­sie w któ­rym zaj­mu­je Pani lokal.

     Wynaj­mu­ją­ca ma obo­wią­zek zwró­cić jej rów­no­war­tość, po ewen­tu­al­nej walo­ry­za­cji, w ter­mi­nie mie­sią­ca od zwro­tu loka­lu, po potrą­ce­niu jej należ­nych kwot.

 • Roman Dmow­ski

  Witam, mam taki pro­blem, wynaj­mo­wa­łem pokoj, wraz z pierw­sza umo­wa dałem wynaj­mu­ją­ce­mu kau­cje, ale w gotow­ce i nie mam żad­ne­go potwier­dze­nia, ze ja wpła­ci­łem. Minął rok i teraz sie wypro­wa­dzam, boje sie, ze nie odzy­skam kau­cji, czy jest to mozli­we? W umó­wie jest zapis, ze kau­cja w wyso­ko­ści jed­no­mie­siecz­ne­go czyn­szu płat­na w dniu pod­pi­sa­nia pierw­szej umo­wy (Odna­wia­li­smy umo­wę co trzy mie­sią­ce). Czy ten zapis moze słu­żyć jako potwier­dze­nie, ze kau­cje wpła­ci­łem? Pro­sze o szyb­ka odpo­wiedz.

 • Wiol­ka

  Witam, w czerw­cu tego roku wypro­wa­dza­łam się z miesz­ka­nia, któ­re wynaj­mo­wa­łam. Mimo iż koń­czy­ła mi się umo­wa 31 czerw­ca, mie­siąc wcze­śniej poin­for­mo­wa­łam wła­ści­ciel­kę o wypro­wadz­ce. Zwró­co­no mi kau­cję w cało­ści i pod­pi­sa­łam aneks do umo­wy o otrzy­ma­niu jej. Oko­ło 1,5 mie­sią­ca póź­niej ode­zwa­ła się wła­ści­ciel­ka o ure­gu­lo­wa­nie opła­ty za sezon grzew­czy — gdzie przy wypro­wadz­ce wszyst­kie należ­no­ści były ure­gu­lo­wa­ne i nie wspo­mi­na­no o jakiej­kol­wiek dopła­cie. Czy zwrot kau­cji za miesz­ka­nie jest rów­no­znacz­ny z tym, że zosta­ły ure­gu­lo­wa­ne wszyst­kie należ­no­ści? Czy dopła­ta z mojej stro­ny jest koniecz­na ? Kwo­ta dopła­ty jaką narzu­ci­ła wła­ści­ciel­ka to koszt ponad 500 zł. Pro­szę o pomoc. Z góry dzię­ku­ję!

  • skar­bo­na­ma­mo­ny

   Fakt zwro­tu kau­cji nie wpły­wa na obo­wią­zek roz­li­cze­nia należ­no­ści.

   Obli­cze­nie należ­no­ści za ogrze­wa­nie jest dosyć skom­pli­ko­wa­nym pro­ce­sem i w związ­ku z tym zarząd­cy budyn­ku doko­nu­ją tego zwy­kle raz do roku. W całym sezo­nie roz­li­cze­nio­wym pła­ci się zalicz­ki. Dopie­ro po roz­li­cze­niu sezo­nu grzew­cze­go wycho­dzi dopła­ta albo zwrot.

   Kil­ka komen­ta­rzy wcze­śniej mie­li­śmy sytu­ację odwrot­ną, gdzie wynaj­mu­ją­cy nie chciał zwró­cić najem­cy kau­cji, zasła­nia­jąc się wła­śnie ocze­ki­wa­niem na roz­li­cze­nie ogrze­wa­nia. Tak wynaj­mu­ją­ce­mu nie wol­no robić, na co zwró­ci­łem uwa­gę.

 • Bogna

  Mam pod­pi­sa­ną umo­wę na rok w któ­rej jest punkt że kau­cja prze­pa­da jeśli będę chcia­ła się wypro­wa­dzić przed upły­wem tego ter­mi­nu. Czy jest to zgod­ne z pra­wem?

  • skar­bo­na­ma­mo­ny

   Temat był już poru­sza­ny we wcze­śniej­szych komen­ta­rzach. Zacznij­my od tego, że umo­wy zawar­tej na czas ozna­czo­ny nie moż­na wypo­wie­dzieć bez przy­czy­ny. A sko­ro tak to moż­na ją bez przy­czy­ny roz­wią­zać za poro­zu­mie­niem stron. Wynaj­mu­ją­cy może uza­leż­nić osią­gnię­cie takie­go poro­zu­mie­nia od dodat­ko­we­go wyna­gro­dze­nia.

 • Kor­ne­lia

  Witam .
  kon­cem sierp­nia tego roku wpla­ci­lam kau­cje wła­sci­ce­lo­wi bez zadnej umo­wy.
  Mamy ją pod­pi­sać gdzieś na dniach
  Dosta­łam klu­cze i juz tu miesz­kam.
  Pyta­li­smy z inny­mi loka­to­ra­mi przy ogla­da­niu miesz­ka­nia czy bedzie­my spi­sy­wac jakis pro­to­kol, odno­snie kil­ku rze­czy kto­re sa juz w miesz­ka­niu znisz­czo­ne ( np pek­nie­te okno ) i wla­sci­ciel powie­dzial ze nigdy cze­gos takie­go nie robil i sie w cos takie­go ’ nie bawi’.
  Moje pyta­nie jest takie; w czy­im inte­re­sie lezy, zeby ten pro­to­kol spi­sac?
  Czy jest taka mozli­wosc ze wla­sci­ciel pod koniec naj­mu powie ze nie dosta­nie­my kau­cji ze wzgle­du na np to pek­nie­te okno, kto­re juz bylo ?

  • skar­bo­na­ma­mo­ny

   Pro­to­kół zabez­pie­cza inte­re­sy najem­cy bowiem zgod­nie z art. 675 § 3 k.c. domnie­my­wa się, że rzecz była wyda­na najem­cy w sta­nie dobrym i przy­dat­nym do umó­wio­ne­go użyt­ku. Oczy­wi­ście domnie­ma­nie to jest wzru­szal­ne. Najem­ca może udo­wad­niać stan prze­ciw­ny do dobre­go, ale w tym wypad­ku cię­żar dowo­du spo­czy­wa na nim.

   • kd

    Witam ponow­nie i bar­dzo pro­sze o odpo­wiedz

    Sza­now­ny wla­sci­ciel powie­dzial ze mamy sie wypro­wa­dzic w cia­gu tygo­dnia z miesz­ka­nia. Nie pod­pi­sa­li­smy zadnej umo­wy z nim.
    Mar­twie sie teraz co z kau­cja. Pan wla­sci­cel powie­dzial ze odda nam polo­we, ponie­waz byli­smy tu pol mie­sia­ca.
    Czy może bez zadne­go pro­to­ko­lu i umo­wy nagle swte­ir­dzic ze zepsu­li­smy te rze­czy o kto­rych mowi­lam wcze­sniej i nie oddac nam nic ?

    • skar­bo­na­ma­mo­ny

     Ten wynaj­mu­ją­cy, muszę to z przy­kro­ścią wyznać, jest nie­od­po­wie­dzial­ny, a wręcz nawet nie­uczci­wy.

     Pań­stwo w tym wypad­ku jeste­ście „na pra­wie”. Może­cie nawet odmó­wić wypro­wa­dze­nia się, bowiem zawar­li­ście w peł­ni wią­żą­cą umo­wę naj­mu, a jej nie moż­na wypo­wie­dzieć od tak, w cią­gu nie­ca­łe­go tygo­dnia. Tyle tyl­ko, że z tym wynaj­mu­ją­cym zapew­ne nie da się logicz­nie poroz­ma­wiać, toteż pozo­sta­je zgo­dzić się na szyb­szą wypro­wadz­kę.

     Jeże­li nie zwró­ci kau­cji to pozo­sta­je Wam tyl­ko dro­ga sądo­wa w celu jej odzy­ska­nia.

     • kd

      Nie pod­pi­sa­li­smy wła­śnie żad­nej umo­wy , dali­smy kau­cję i mie­li­śmy umo­wę pod­pi­sać póź­niej

     • kd

      Dla­te­go teraz mar­twie się czy może nam wmó­wic ze te rze­czy zosta­ly zesp­su­te przez nas

     • skar­bo­na­ma­mo­ny

      Nie­ste­ty jak już pisa­łem zgod­nie z art. 675 § 3 k.c. domnie­my­wa się, że rzecz była wyda­na najem­cy w sta­nie dobrym i przy­dat­nym do umó­wio­ne­go użyt­ku. Tak­że udo­wod­nie­nie, że coś było uszko­dzo­ne to nie­ste­ty Wasz pro­blem.

     • skar­bo­na­ma­mo­ny

      Umo­wa naj­mu nie musi być zawar­ta w for­mie pisem­nej. Zgod­nie z art. 60 k.c. z zastrze­że­niem wyjąt­ków w usta­wie prze­wi­dzia­nych, wola oso­by doko­nu­ją­cej czyn­no­ści praw­nej może być wyra­żo­na przez każ­de zacho­wa­nie się tej oso­by, któ­re ujaw­nia jej wolę w spo­sób dosta­tecz­ny, w tym rów­nież przez ujaw­nie­nie tej woli w posta­ci elek­tro­nicz­nej (oświad­cze­nie woli). Zgod­nie z art. 660 k.c. takie zawar­cie umo­wy naj­mu w for­mie innej niż pisem­na rodzi kolo­sal­ne kon­se­kwen­cje, bowiem w razie nie­za­cho­wa­nia for­my pisem­nej poczy­tu­je się umo­wę za zawar­tą na czas nie­ozna­czo­ny co nie jest dobre przede wszyst­kim dla wynaj­mu­ją­ce­go.

 • Ewa Krę­ża­łek

  Witam,
  A co jeśli pod­pi­sa­li­śmy pro­to­kół zdaw­czo- odbiorczy,było wszyst­ko ok wła­ści­ciel mówił że wyśle kau­cje do max 2 mie­się­cy bo roz­li­cze­nia, nie wysłał, przy upo­mi­na­niu się nagle zna­lazł nowe wady teraz gdy miesz­ka­ją już 2 mie­sią­ce tam nowi loka­to­rzy. Napi­sał że nie odda kau­cji a może nawet będzie­my musie­li dopła­cić za te znisz­cze­nia… Jak pisa­łam już ktoś tam miesz­ka, co wię­cej wła­ści­ciel wysłał zdję­cia „szkód” wyglą­da to tak samo jak w dniu wpro­wa­dze­nia się (cho­dzi o zepsu­ty kon­takt, słu­chaw­kę od prysz­ni­ca któ­re w skle­pie kosz­tu­ją kil­ka zło­tych a nie 2 tysią­ce… ) Wymie­nio­ne przez nie­go szko­dy nie są zawar­te w pro­to­ko­le, któ­ry sam spo­rzą­dził i pod­pi­sał w dniu odda­nia loka­lu.

  • skar­bo­na­ma­mo­ny

   Wynaj­mu­ją­cy ma na roz­li­cze­nie kau­cji mie­siąc od dnia zwro­tu loka­lu, a nie dwa mie­sią­ce. W tej sytu­acji jedy­ne roz­wią­za­nie to sądo­we docho­dze­nie należ­no­ści.

   Nie pochwa­lam takie­go zacho­wa­nia wynaj­mu­ją­ce­go, wręcz potę­piam. To dzia­ła­nie jest bar­dzo nie­pro­fe­sjo­nal­ne.

 • aga­ta

  Dzień dobry,
  Umo­wa naj­mu na czas okre­ślo­ny, wynaj­mu­ją­cy bez pod­staw (winy ze stro­ny naj­mu­ją­ce­go) zry­wa umo­wę. W umo­wie mamy zapis:
  „W przy­pad­ku wcze­śniej­sze­go zerwa­nia umo­wy przez Najem­cę, kau­cja prze­cho­dzi na wła­sność Wynaj­mu­ją­ce­go”

  Czy to jest wystar­cza­ją­ce, żeby nie musieć zwra­cać kau­cji? Czy taki model jest moż­li­wy?

  • skar­bo­na­ma­mo­ny

   Przede wszyst­kim wynaj­mu­ją­cy nie może bez pod­sta­wy wypo­wie­dzieć umo­wy. Takie wypo­wie­dze­nie będzie bez­sku­tecz­ne i umo­wa będzie trwa­ła nadal.

 • Kasia

  Dzień dobry.
  A ja mam nst pro­blem.
  Pod­pi­sa­łam umo­wę na czas nie­okre­ślo­ny z kau­cja. Najem­ca nie dał mi całej kwo­ty , oraz żad­nej kau­cji. Obie­cał że zapla­ci całość za tydz. Zgo­dzi­lam się i zapi­sa­łam to wszyst­ko w umo­wie. Po tyg. Najem­ca nie dał mi żad­nej kwo­ty . Więc na wszel­ki wypa­dek mia­łam przy­go­to­wa­ne wypo­wie­dze­nie ze skut­kiem natych­mia­sto­wym . Dalam im tydzien. Nato­miast posta­no­wił ze zosta­nie parę dni dłu­żej by wyko­rzy­stać pie­nią­dze kto­re wpla­cil. Zgo­dzi­łem się. Wszyst­ko zapi­sa­ne i pod­pi­sa­ne przez wynaj­mu­ja­ce­go i najem­cę. A teraz to chce jesz­cze prze­cią­gnąć do koń­ca mie­sią­ca, dodam że dosta­je róż­ne tel, SMS y. Co w tym przy­pad­ku ? Czy jeśli najem­ca pod­pi­sał umo­wę, wypo­wie­dze­nie i zgo­dę na opusz­cze­nie miesz­ka­nia mogę wejść z dniem nst i ich po pro­stu „wypro­sic ” i zmie­nić zam­ki ?

  • skar­bo­na­ma­mo­ny

   Brak wpła­ty całej kau­cji przed wyda­niem loka­lu to kla­sycz­ny błąd wynaj­mu­ją­cych. Nie robi­my tego nigdy! Kau­cja to pod­sta­wo­we zabez­pie­cze­nie. Jeże­li ktoś nie ma na kau­cję, to zapew­ne nie będzie miał z cze­go pła­cić czyn­szu.

   Nie moż­na samo­wol­nie pozba­wić kogoś posia­da­nia miesz­ka­nia, któ­re dobro­wol­nie wyda­li­śmy. Po pierw­sze taka oso­ba może przy­wró­cić posia­da­nie w ramach tzw. samo­po­mo­cy, a po dru­gie, taki krok to od stycz­nia br. prze­stęp­stwo.

   Moż­na albo namó­wić taką oso­bę do dobro­wol­ne­go opusz­cze­nia loka­lu. Jeże­li to się nie uda to cze­ka Cię cała pro­ce­du­ra eks­mi­syj­na.

   • ysza

    Jesli najem­ca nie wpła­cił kau­cji, mimo zapi­su w umo­wie, to czy nie jest tak, że umo­wa jest „nieaktywna”/nieważna. Czy­li jesli nie ma umo­wy to rów­nież nie moge kogoś wyrzu­cić?

    • skar­bo­na­ma­mo­ny

     W zasa­dzie wszyst­ko napi­sa­łem wyżej.

     Nie­któ­rzy praw­ni­cy (ale to zde­cy­do­wa­na mniej­szość) uwa­ża­ją, że brak wpła­ty kau­cji okre­ślo­nej w umo­wie powo­du­je, że umo­wa nie docho­dzi do skut­ku (waru­nek zawie­sza­ją­cy). W mojej oce­nie taki waru­nek nale­ża­ło­by w umo­wie umie­ścić, by tak było.

     Nie moż­na samo­wol­nie pozba­wić kogoś posia­da­nia miesz­ka­nia, któ­re dobro­wol­nie wyda­li­śmy. Po pierw­sze taka oso­ba może przy­wró­cić posia­da­nie w ramach tzw. samo­po­mo­cy, a po dru­gie, taki krok od stycz­nia 2016 rok to prze­stęp­stwo. Chro­nio­ne jest bowiem samo posia­da­nia loka­lu miesz­kal­ne­go, nie­za­leż­nie od tego czy ktoś tytuł do loka­lu ma czy zaj­mu­je go bez tytu­łu praw­ne­go.

 • Kata­rzy­na

  Dzień dobry.
  Wynaj­mu­ję lokal usłu­go­wy. Pobra­łam kau­cję w wyso­ko­ści 2000zł.Teraz najem­ca zło­żył wypo­wie­dze­nie ( ma mie­siąc wypo­wie­dze­nia jest do 10 stycz­nia) i odli­czył sobie samo­wol­nie przed­ostat­nią fak­tu­rę od tej kau­cji. Ostat­nia fak­tu­ra będzie w stycz­niu i zosta­je mu roz­li­cze­nie za cały rok co i wody. Ja zosta­ję bez pie­nię­dzy zabez­pie­cza­ją­cych te świad­cze­nia. Usta­le­nia były inne ‚ale po pod­pi­sa­niu wypo­wie­dze­nia zmie­nił zda­nie. Co w takim wypad­ku nale­ży zro­bić?

  • skar­bo­na­ma­mo­ny

   W tym wypad­ku jedy­ne co pozo­sta­je to po pro­stu żądać zapła­ty od najem­cy. Kau­cję roz­li­cza się dopie­ro po usta­niu naj­mu.
   Jeże­li to nie pomo­że to pozo­sta­je dro­ga sądo­wa.

 • Ewa

  Witam, loka­to­rzy wypro­wa­dza­ja sie w lutym, kau­cje musze im oddac do kon­ca mar­ca zgod­nie z pra­wem, choc roz­li­cze­nia za ogrze­wa­nie itp dosta­ne w lip­cu. Pobie­ram na ten cel od loka­to­row zalicz­ke, zeby potem na raz nie musie­li dopla­cac jak jest duza kwo­ta. Czy ta zalicz­ke za 1,2, tez musze oddac im w mar­cu czy dopie­ro po roz­li­cze­niu ogrze­wa­nia?

  • Ewa

   Pro­sze o odp.

   • skar­bo­na­ma­mo­ny

    Sko­ro to jest zalicz­ka to nie jest kau­cja. Jeże­li jest sys­tem podziel­ni­ko­wy roz­li­cze­nia kosz­tów ogrze­wa­nia to nie moż­na roz­li­czyć tego w trak­cie sezo­nu grzew­cze­go. Kon­klu­du­jąc ja bym zali­czek nie zwra­cał.

 • Rossss­sa

  Dzień dobry. Pod­pi­sa­łem we wrze­śniu umo­wę naj­mu na rok z kau­cją w wyso­ko­ści 900zł. W umo­wie znaj­du­je się też klau­zu­la, że w przy­pad­ku wypo­wie­dze­nia umo­wy naj­mu z mojej woli, wynaj­mu­ją­cy ma pra­wo zatrzy­mać kau­cję. Chcę wypo­wie­dzieć umo­wę, gdyż nade mną miesz­ka­ją pato­lo­gicz­ni sąsie­dzi, urzą­dza­ją­cy sobie cało­noc­ne liba­cje alko­ho­lo­we. Przed pod­pi­sa­niem umo­wy zosta­łem poin­for­mo­wa­ny, że wcze­śniej były pro­ble­my z sąsia­da­mi z góry, jed­nak była wzy­wa­na poli­cja i ci sąsie­dzi mie­li już tam nie miesz­kać. Czy w takim przy­pad­ku poda­nia sprzecz­nych infor­ma­cji przy­słu­gu­je mi zwrot kau­cji? Czy zwrot przy­słu­gu­je ogól­nie w przy­pad­ku, gdy lokal, bądź oto­cze­nie nie speł­nia warun­ków miesz­kal­nych? Pozdra­wiam.

  • Rossss­sa

   Bar­dzo pro­szę o odp.

   • skar­bo­na­ma­mo­ny

    Podob­ne pro­ble­my były już wie­lo­krot­nie poru­sza­ne wcze­śniej. Zacznij­my od tego, że sko­ro umo­wa jest zawar­ta na czas ozna­czo­ny, to najem­ca może ją wypo­wie­dzieć jedy­nie w wypad­kach usta­wo­wych (m. in. 664 §2, 682 k.c.) albo w wypad­kach ozna­czo­nych w umo­wie. W mojej oce­nie żaden z tych wypad­ków nie nastą­pił, więc nie możesz wypo­wie­dzieć umo­wy. Moż­na ją roz­wią­zać za zgod­nym poro­zu­mie­niem stron.

 • Dawid Lewan­dow­ski

  Witam, jestem oso­ba wynaj­mu­ja­ca dom. Za tydzien go jed­nak oddaj i mam pyta­nie sa tu scho­dy drew­nia­ne na kto­rych sa jakies sla­dy uzyt­ko­wa­nia, gdyz mam dwa psy o kto­rych wla­sci­ciel wie­dzial sa doklad­niej jakies rysy na scho­dach i pyta­nie czy wla­sci­ciel moze odli­czyc mi pie­nia­dze z kau­cji za to ?? Zazna­czam iz wla­sci­ciel od same­go poczat­ku wie­dzial o psach. Pro­sil bym o szyb­ka odpo­wiedz .
  Pozdra­wiam.

 • Mar­ta

  Dzień dobry. Jestem najem­cą miesz­ka­nia. Umo­wa pod­pi­sa­na jest na czas nie­okre­ślo­ny. Przy pod­pi­sy­wa­niu umo­wy zosta­ła wpła­co­na kau­cja w wyso­ko­ści 1500zl. Teraz wypo­wie­dzia­łam umo­wę z 30-dnio­wym okre­sem wypo­wie­dze­nia. Wynaj­mu­ja­cy nie chce oddać mi poło­wy kau­cji twier­dząc ze chce cze­kać do wrze­śnia na roz­li­cze­nie za ogrze­wa­nie. Powie­dzia­łam że się na to nie zga­dzam, chcąc zapła­cić ostat­ni czynsz w wyso­ko­ści 550zl wynaj­mu­ja­cy odma­wia przy­ję­cia pie­nię­dzy mówiąc że da mi jesz­cze 200zl i będzie­my kwi­ta. Nie dopusz­cza do sie­bie myśli że musi mi oddać cała kau­cje. Co mam zro­bić w momen­cie gdy on nie chce przy­jąć pie­nię­dzy za czynsz ?

 • Ewe­li­na

  Dzień dobry. Jestem najem­cą miesz­ka­nia, wynaj­mu­je je jakieś 2,5 roku. Nie pod­pi­sa­li­śmy na począt­ku żad­nej umo­wy, były tyl­ko słow­ne usta­le­nia i kau­cja wyso­ko­ści jed­ne­go czyn­szu-1500zł. Teraz wła­ści­ciel chce nam pod­nieść czynsz o 200zł, ale już od przy­szłe­go mie­sią­ca, mimo że wiem, że nie ma takie­go pra­wa. Co mogę zro­bić, żeby pod­wyż­ka weszła w życie po 3 mie­sią­cach, czy­li tak, jak jest to okre­ślo­ne praw­nie?
  Dodat­ko­wo chcę się wypro­wa­dzić w maju i mam przy­pusz­cze­nia, że potrą­ci nam z kau­cji za zwy­kłe użyt­ko­wa­nie miesz­ka­nia-czy­li np. przy­bru­dzo­ne ścia­ny (tak zro­bił poprzed­nim najem­com). Czy mogę tego jakoś unik­nąć? Pro­szę o odpo­wiedź.

 • Lidia Gra­bow­ska

  Witam ‚Mama loka­to­ra .Mie­sięcz­ny okres wypowiedzenia.Lokator zgła­sza ze jutro się wypro­wa­dza czy mam zwró­cić kau­cję?

  • skar­bo­na­ma­mo­ny

   Kau­cja pod­le­ga zwro­to­wi w cią­gu mie­sią­ca od dnia opróż­nie­nia loka­lu lub naby­cia jego wła­sno­ści przez najem­cę, po potrą­ce­niu należ­no­ści wynaj­mu­ją­ce­go z tytu­łu naj­mu loka­lu.

 • Lidia Gra­bow­ska

  sko­ro loka­tor nie uprze­dził mnie mie­siąc wcze­śnie ze sie wypro­wa­dza jak było zapi­sa­ne w umo­wie czy ma zapła­cić czynsz za ten mie­siąc prze­cież jestem strat­na

  • skar­bo­na­ma­mo­ny

   Oczy­wi­ście, że czynsz za marzec będzie należ­ny.

 • Lidia Gra­bow­ska

  dzię­ku­ję

 • Julia Presz

  Czy punkt mówią­cy, że kau­cja jest zwra­ca­na w momen­cie gdy wynaj­mu­je­my co naj­mniej pół lokum jest zgod­na z pra­wem czy jest to klau­zu­la nie­do­zwo­lo­na w umo­wie naj­mu? Umo­wa jest na czas nie­okre­ślo­ny z mie­sięcz­nym wypo­wie­dze­niem.

 • Gra­bol

  Witam. Czy prze­pi­sy usta­wy o ochro­nie praw loka­to­rów dot. kau­cji wyłą­cza­ją sto­so­wa­nie innych form zabez­pie­cza­nia rosz­czeń? Spo­tka­łem się z zapi­sem umo­wy mówią­cym o wekslu na kwo­tę 20000 PLN przy naj­mie dwu­po­ko­jo­we­go loka­lu miesz­kal­ne­go.

  • skar­bo­na­ma­mo­ny

   Wyda­je się, że prze­pi­sy nie wyłą­cza­ją sto­so­wa­nia innych zabez­pie­czeń. Tyle tyl­ko, że jaką wła­ści­wie prze­wa­gę ma dać wynaj­mu­ją­ce­mu weksel in blan­co z dekla­ra­cją wekslo­wą? Czy czy­sto psy­cho­lo­gicz­ną czy daje coś wię­cej?

 • EM

  Dzień dobry! Kil­ka dni temu prze­pro­wa­dzi­li­śmy się z miesz­ka­nia, kau­cja zosta­ła zwró­co­na. Dzi­siaj wła­ści­ciel­ka dzwo­ni i mówi że są jakieś uszko­dze­nia w miesz­ka­niu i pro­si o zapła­tę, czy powin­ni­śmy jej zapła­cić, sko­ro już przy roz­wią­za­niu umo­wy wszyst­ko było dobrze i kau­cja zosta­ła zwró­co­na?

  • Michał

   W takiej sytu­acji jeśli ode­bra­ła od Was miesz­ka­nie w Waszej obec­no­ści i nie zgła­sza­ła zastrze­żeń , takie rosz­cze­nia nie mają zupeł­nie pod­staw.

   • skar­bo­na­ma­mo­ny

    Otóż takie rosz­cze­nia mogą mieć pod­sta­wy. To tyl­ko kwe­stia dowo­do­wa…

 • Michał

  Witam w umo­wie mam zapis:
  „Najem­ca wpła­ca kau­cję w wyso­ko­ści 1300zł , kau­cja nie pod­le­ga opro­cen­to­wa­niu i zosta­nie roz­li­czo­na do 7 dni po okre­sie wypo­wie­dze­nia. W przy­pad­ku roz­wią­za­nia umo­wy przez najem­cę przed upły­wem 6 mie­się­cy wynaj­mu­ją­cy zastrze­ga sobie pra­wo do zatrzy­ma­nia kau­cji. Kau­cja nie sta­no­wi zapła­ty za wyna­jem ani media. Kau­cja jest gwa­ran­tem dotrzy­ma­nia warun­ków niniej­szej umo­wy”

  Czy jest to praw­ny zapis? Zgod­nie z arty­ku­łem 6 kodek­su cywil­ne­go kau­cja nie może być sto­so­wa­na opre­syj­nie. Czy taki zapis spra­wia iż stra­cę kau­cję wypo­wia­da­jąc z zatrzy­ma­niem peł­nych warun­ków wypo­wie­dze­nia kau­cję?

  W 7 para­gra­fie umo­wy mam iż umo­wa zosta­ła zawar­ta na czas „nie­okre­ślo­ny”.

  Ser­decz­nie dzię­ku­ję za pora­dę

 • Mateusz92

  Dzień dobry. Mam pyta­nie odno­śnie naj­mu stan­cji. Jakiej wyso­ko­ści kau­cji się mogę spo­dzie­wać przy czyn­szu w kwo­cie 500 zł? Pro­szę o odpo­wiedź. Pozdra­wiam, M.N.

 • Kata­rzy­na Grusz­ka

  Witam. Wyna­je­lam miesz­ka­nie fir­mie dla pra­cow­ni­kow. Fir­me przy pod­pi­sa­niu umo­wy repre­zen­to­wal pra­cow­nik. Nie dys­po­no­wal gotow­ka aby wpla­cic pierw­szy czynsz i kau­cje. Wysta­wi­li­smy rachu­nek na prze­lew 7 dni. Ter­min ten juz upły­nął a wpla­ta nie zosta­la doko­na­na? Czy moge wypo­wie­dziec umo­we naj­mu i doma­gać sie zwro­tu jakich­kol­wiek nale­zno­sci za okres w kto­rym najem­cy korzy­sta­li z moje­go miesz­ka­nia? Pozdra­wiam

  • skar­bo­na­ma­mo­ny

   Na wypo­wie­dze­nie umo­wy jest jesz­cze za wcze­śnie, chy­ba, że prze­wi­dzie­li­ście taką sytu­ację w umo­wie.

   Należ­no­ści czyn­szo­wych moż­na oczy­wi­ście docho­dzić na dro­dze sądo­wej. Nato­miast wpła­ty kau­cji nie­ste­ty nie gdyż umo­wa kau­cji jest umo­wą real­ną.

 • Ewa

  Dzień dobry, jakiś czas temu wyna­ję­łam miesz­ka­nie wpła­ca­jąc przy tym kau­cję sta­no­wią­cą rów­no­war­tość jed­ne­go czyn­szu. Do wyda­nia miesz­ka­nia doszło jed­nak w pew­nym pośpie­chu i tym samym bez spo­rzą­dze­nia pro­to­ko­łu jego wyda­nia (fak­tycz­nie za zgo­dą wynaj­mu­ją­ce­go miesz­ka­nie wydał mi wcze­śniej­szy najem­ca). Jak się oka­za­ło w póź­niej­szym cza­sie, w miesz­ka­niu zauwa­ży­łam pew­ne drob­ne uszko­dze­nia, za któ­re odpo­wia­da jesz­cze wcze­śniej­szy najem­ca. Czy w takiej sytu­acji, w razie wypo­wie­dze­nia prze­ze mnie umo­wy naj­mu, wynaj­mu­ją­cy może przy­pi­sać odpo­wie­dzial­ność za ich wystą­pie­nie mi i w związ­ku z tym potrą­cić kosz­ty ich napra­wy z kau­cji, któ­rą wpła­ci­łam? Czy też nie­do­cho­wa­nie przez nie­go sta­rań o udo­ku­men­to­wa­nie sta­nu miesz­ka­nia w chwi­li jego wyda­nia wyłą­cza to upraw­nie­nie?

  • skar­bo­na­ma­mo­ny

   Zgod­nie z art. 675 § 3 k.c. domnie­my­wa się, że rzecz była wyda­na najem­cy w sta­nie dobrym i przy­dat­nym do umó­wio­ne­go użyt­ku.
   A zatem to na Tobie będzie cią­żył cię­żar udo­wod­nie­nia, że lokal był w sta­nie gor­szym od dobre­go, by oba­lić wska­za­ne wyżej domnie­ma­nie.

 • Agniesz­ka

  Dzień dobry, jak wyglą­da kwe­stia roz­li­cze­nia kau­cji w przy­pad­ku znisz­czeń wyrzą­dzo­nych w miesz­ka­niu przez zwie­rzę­ta? Cho­dzi o podra­pa­ną sza­fę, okno, drzwi. Nic z tego nie zmniej­sza war­to­ści użyt­ko­wej tych ele­men­tów, wyglą­da to po pro­stu nie­este­tycz­nie. Czy wynaj­mu­ją­cy może obcią­żyć naj­mcę peł­ny­mi kosz­ta­mi wymia­ny całe­go okna, drzwi, fra­mu­gi, drzwi prze­suw­nych od sza­fy? Wyda­je się to nad­uży­ciem zwa­ża­jąc na fakt, że w żaden spo­sób nie wpły­wa to na funk­cjo­no­wa­nie tych ele­men­tów a wyma­ga wymian cało­ści u pro­du­cen­ta. Teo­re­tycz­nie prze­cież wynaj­mu­ją­cy mógł­by nawet powie­dzieć, że pro­du­cent nie zgo­dził się na wymia­nę jed­ne­go okna i trze­ba wymie­niać wszyst­kie skrzy­dła, by usu­nąć zadra­pa­nia na jed­nym skrzy­dle — to się wyda­je nie­lo­gicz­ne.

  • skar­bo­na­ma­mo­ny

   Ale zwie­rzak raczej „uży­wał” okna w spo­sób inny niż typo­wy. Dra­pa­nie nie jest ani myciem okna ani tym bar­dziej otwie­ra­niem go i zamy­ka­niem. Zwie­rzak wyrzą­dził typo­wą szko­dę!

   art. 431 §1 k.c. Kto zwie­rzę cho­wa albo się nim posłu­gu­je, obo­wią­za­ny jest do napra­wie­nia wyrzą­dzo­nej przez nie szko­dy nie­za­leż­nie od tego, czy było pod jego nad­zo­rem, czy też zabłą­ka­ło się lub ucie­kło, chy­ba że ani on, ani oso­ba, za któ­rą pono­si odpo­wie­dzial­ność, nie pono­szą winy.

   Wię­cej infor­ma­cji tutaj: http://skarbonamamony.pl/zwierzeta-w-wynajmowanym-mieszkaniu.html

   • Agniesz­ka

    Tak tak, tego nie kwe­stio­nu­ję, powsta­ła szko­da z winy najem­cy, ponad nor­mal­ne użyt­ko­wa­nie, nato­miast nie mam jasno­ści co do wyce­ny tej szo­dy — jak się to rozu­mie? Prze­cież teo­re­tycz­nie najem­ca mógł­by na przy­kład zro­bić jed­ną rysę na oknie, jed­ną na pod­ło­dze i już wynaj­mu­ją­cy może twier­dzić, że do wymia­ny jest całe okno i cała pod­ło­ga za kil­ka­na­ście tysię­cy zło­tych? To jest chy­ba zbyt duże ryzy­ko dla najem­cy i zbyt duży koszt do ponie­sie­nia, nie­współ­mier­ny do wiel­ko­ści szko­dy? Po pro­stu nie wyda­je mi się, że wynaj­mu­ją­cy może żądać wymia­ny wszyst­kie­go, cze­go este­ty­ka się pogor­szy­ła i pokry­cia 100% kosz­tu?

    • skar­bo­na­ma­mo­ny

     To jest kwe­stia oce­ny zakre­su robót, jaki jest nie­zbęd­ny dla odtwo­rze­nia sta­nu sprzed szko­dy. Nie­któ­re tech­no­lo­gie wyma­ga­ją po pro­stu wymia­ny, a inne tyl­ko napra­wy albo wymia­ny kon­kret­ne­go ele­men­tu. W tej kwe­stii powi­nien się wypo­wie­dzieć po pro­stu odpo­wied­ni rze­czo­znaw­ca.

     • Agniesz­ka

      Ale jeśli nie ma innej opcji niż cało­ścio­wa wymia­na? Nadal nie uwa­żam, że koszt jest współ­mier­ny do wiel­ko­ści szko­dy i w takiej sytu­acji najem­ca nie może być zobo­wią­za­ny do wyda­nia tak dużych pie­nię­dzy w celu usu­nię­cia zadra­pań. Czy przez rze­czo­znaw­cę rozu­mie­ją Pań­stwo rze­czo­znaw­cę mająt­ko­we­go? Bo pro­du­cen­ci już się wypo­wie­dzie­li — nale­ży wymie­nić całe ele­men­ty.

     • skar­bo­na­ma­mo­ny

      Pro­du­cen­ta moż­na uznać za bie­głe­go.

      Sko­ro trze­ba wymie­nić całe ele­men­ty, to nale­ży to zro­bić. Nauka pra­wa defi­niu­je, że szko­da odno­si się do wszel­kich uszczerb­ków w dobrach lub inte­re­sach praw­nie chro­nio­nych, któ­rych poszko­do­wa­ny doznał wbrew swej woli.

      Dla­te­go bez dwóch zdań, jeże­li zwie­rzak zadra­pał cokol­wiek, to nale­ży rzecz dopro­wa­dzić do sta­nu pier­wot­ne­go zgod­nie z tech­no­lo­gią doko­ny­wa­nia takich napraw. Oczy­wi­ście moż­na się poro­zu­mieć z wynaj­mu­ją­cym, że za pew­ną kwo­tę on się z tym fak­tem pogo­dzi, ale to tyl­ko jego dobra wola. Ma peł­ne pra­wo doma­gać się dopro­wa­dze­nia do sta­nu pier­wot­ne­go.

 • MAŁGORZATA ELJASIAK

  Witam, wyna­ję­łam miesz­ka­nie na umo­wę naj­mu oka­zjo­nal­ne­go na okres 5 lat z dwu mie­sięcz­nym okre­sem wypo­wie­dze­nia. Po nie­peł­nym mie­sią­cu od pod­pi­sa­nia umo­wy najem­ca stwier­dził, ze z przy­czyn oso­bi­stych się wypro­wa­dza. Przy pod­pi­sa­niu umo­wy pobra­łam od najem­cy kau­cje w wyso­ko­ści 2000 zł. Czy muszę ja zwró­cić? Dodam, iż mia­łam oso­by, któ­re w tym samym ter­mi­nie były zain­te­re­so­wa­ne naj­mem moje­go miesz­ka­nia, nato­miast teraz mam pro­blem ze zna­le­zie­niem nowe­go najem­cy. Bar­dzo pro­szę o odpo­wiedz.

  • skar­bo­na­ma­mo­ny

   Pro­szę zacy­to­wać dokład­ny zapis z umo­wy na temat moż­li­wo­ści wypo­wie­dze­nia umo­wy.

   • MAŁGORZATA ELJASIAK

    Stro­ny mogą ponad­to wypo­wie­dzieć nie­śniej­sza umo­wę na dwa mie­sią­ce naprzód, na koniec mie­sią­ca kalen­da­rzo­we­go, z waż­nych przy­czyn. Poprzez waż­ne przy­czy­ny wypo­wie­dze­nia umo­wy przez Wynaj­mu­ją­ce­go rozu­mie się w szcze­gól­no­ści uza­sad­nio­na komer­cyj­nie potrze­bę wyga­śnię­cia sto­sun­ku umow­ne­go, w tym pla­no­wa­ne zby­cie Loka­lu, a tak­że jego wyna­ję­cie na korzyst­niej­szych warun­kach innej oso­bie niż Najem­ca. Poprzez waż­ne przy­czy­ny po stro­nie Najem­cy rozu­mie się w szcze­gól­no­ści moż­li­wość reali­za­cji potrzeb miesz­ka­nio­wych Najem­cy bez wyko­rzy­sta­nia loka­lu. Wypo­wie­dze­nie umo­wy nie pozba­wia Stron pra­wa reali­za­cji rosz­czeń wyni­ka­ją­cych z nie­wy­ko­na­nia lub nie­pra­wi­dło­we­go wyko­na­nia umo­wy prze dru­ga ze Stron.

    W punk­cie poprze­dza­ją­cym jest mowa o usta­wo­wych moż­li­wo­ściach wypo­wie­dze­nia umo­wy naj­mu oka­zjo­nal­ne­go przez Wynaj­mu­ją­ce­go.

    • skar­bo­na­ma­mo­ny

     A „waż­na przy­czy­na” nastą­pi­ła?

     • MAŁGORZATA ELJASIAK

      Najem­ca stwier­dził, ze nie ma środ­ków potrzeb­nych na opła­ce­nie naj­mu, ponie­waż musi zamknąć swo­ja dzia­łal­ność gospo­dar­cza z powo­du kra­dzie­ży sprzę­tu. Zazna­czę tyl­ko, ze nastą­pi­ło to po nie­peł­nym mie­sią­cu od pod­pi­sa­nia umo­wy.

     • skar­bo­na­ma­mo­ny

      No to jest kwe­stia ocen­na czy jest to uza­sad­nio­na przy­czy­na wypo­wie­dze­nia. Umo­wa zawie­ra otwar­ty kata­log przy­kła­do­wych wypad­ków, w któ­rych moż­na zło­żyć wypo­wie­dze­nie. Zapis jest bar­dzo nie­do­okre­ślo­ny. Pre­ten­sje nie­ste­ty tyl­ko do auto­ra tego zapi­su umow­ne­go.

      Tak czy ina­czej, najem­ca musi pła­cić aż do dnia upły­wu okre­su wypo­wie­dze­nia, czy­li dwa mie­sią­ce ze skut­kiem na koniec mie­sią­ca. I czynsz oraz opła­ty za ten okres moż­na potrą­cić z kau­cji, a gdy­by to nie wystar­czy­ło to moż­na jesz­cze żądać dopła­ty. Nie ma zna­cze­nia, że wypro­wa­dził się wcze­śniej, chy­ba, że wraz z tym usta­li­li­ście pisem­nie roz­wią­za­nie umo­wy za poro­zu­mie­niem stron.

     • MAŁGORZATA ELJASIAK

      Nie było pisem­ne­go roz­wią­za­nia za poro­zu­mie­niem stron. Najem­ca stwier­dził, ze się wypro­wa­dza, a ja zasko­czo­na na to przy­sta­łam.

      Dzię­ku­ję za szyb­ka odpo­wiedz. Pozdra­wiam Mał­go­rza­ta Elja­siak

     • skar­bo­na­ma­mo­ny

      No to naj­pierw potrąć z kau­cji to co Ci się nale­ży. Potrą­ce­nie w dniu, w któ­rym upły­wa mie­siąc od odda­nia loka­lu.

      Póź­niej wzy­waj do zapła­ty dal­szych czyn­szów aż były najem­ca nie zło­ży wypo­wie­dze­nia pisem­ne­go z odpo­wied­nim uza­sad­nie­niem.

      Na przy­szłość kup książ­kę, prze­czy­taj i sto­suj. Nie będzie takich pro­ble­mów:
      http://books.skarbonamamony.pl/bezpieczna-umowa-najmu-mieszkania/

 • Spark 666

  Witam , dzi­siaj zda­wa­łam miesz­ka­nie wła­ści­cie­lom. Kau­cji otrzy­ma­łam o więk­szą poło­wę mniej cho­ciaż wynaj­mu­ją­cy nie uprze­dził ze po opusz­cze­niu loka­lu będzie nali­czal jakie­kol­wiek dni . Wręcz sam mówił że jeśli dłu­żej zej­dzie do zda­nia miesz­ka­nia to nic sie nie sta­nie. Moje pyta­nie mogl tak zro­bić ? Żad­ne­go pisma nie napi­sał tyl­ko ust­nie poin­for­mo­wał o tym.

 • MarekPtr

  Dzień dobry, mam nastę­pu­ją­cy pro­blem nagło­wie.
  Miesz­ka­nie wynaj­mo­wa­ne od dłuż­sze­go cza­su. Przy­cho­dzi czas roz­sta­nia z Wynaj­mu­ją­cym, któ­ry prze­cho­wu­je (w domy­śle) kau­cję rów­ną wyso­ko­ści czyn­szu za jeden mie­siąc.

  W trak­cie trwa­nia naj­mu, w łazien­ce poja­wia się naciek na ścia­nie z powo­du źle wyko­na­nej insta­la­cji. Po kon­sul­ta­cji ema­ilo­wej (więc w domy­śle jest dowód) z Wynaj­mu­ją­cym, Najem­ca zgła­sza fakt hydrau­li­kom ze Wspól­no­ty, któ­rzy doko­nu­ją uszko­dze­nia kawał­ka ścia­ny i odma­wia­ją prze­pro­wa­dze­nia dal­szej inter­wen­cji, usły­szaw­szy że Najem­ca nie opła­ci ich z wła­snej kie­sze­ni. Fakt ten został zgło­szo­ny Wynaj­mu­ją­ce­mu przez tele­fon (więc w domy­śle sło­wo prze­ciw­ko sło­wu).

  Pro­to­kół prze­ka­za­nia loka­lu jest ogól­ni­ko­wy i zawie­ra wyłącz­nie wykaz ele­men­tów będą­cych na wypo­sa­że­niu. Nie opi­su­je zasta­ne­go sta­nu popę­ka­ne­go gre­su czy podziu­ra­wio­nych ścian.

  Sko­ro pra­wo chro­ni Wynaj­mu­ją­ce­go, w jaki spo­sób zabez­pie­czyć się przy wynaj­mie i przy zda­niu miesz­ka­nia, przed posą­dze­niem o umyśl­ne znisz­cze­nie? Czy nale­ży przyj­mo­wać, że żyje­my w cho­rym kra­ju i wszyst­ko (w domy­śle stan miesz­ka­nia) trze­ba reje­stro­wać zarów­no przy zawie­ra­niu jak i roz­wią­zy­wa­niu umów?

  I temat pobocz­ny… Wynaj­mu­ją­cy, wie­dząc iż Najem­ca wypo­wie­dział mu umo­wę, pró­bu­je wymu­sić na Najem­cy udo­stęp­nia­nie loka­lu do oglą­da­nia, kolej­nym zain­te­re­so­wa­nym. Czy to są nor­mal­ne prak­ty­ki?

 • karolina_432

  Dzień dobry,
  Zgod­nie z umo­wą z zacho­wa­niem mie­sięcz­ne­go okre­su wypo­wie­dze­nia opu­ści­łam wynaj­mo­wa­ny pokój . Miesz­ka­nie zosta­ło zwró­co­ne w sta­nie dobrym, wła­ści­ciel spi­sał taką notat­kę. Jed­nak wypo­wie­dzia­łam umo­wę przed ter­mi­nem jej wyga­śnię­cia. W umo­wie wła­ści­ciel napi­sał, że w takim wypad­ku trze­ba zna­leźć kogoś na swo­je miej­sce. Dałam ogło­sze­nie, jed­nak nikt do dnia wypro­wadz­ki się nie zde­cy­do­wał. Wła­ści­ciel nie chce nam oddać kau­cji, czy to jest legal­ne?

 • Karol3333

  Witam mam pro­blem wynaj­mo­wa­lem miesz­ka­nie od dlu­sze­go cza­su wla­sci­ciel krut­ko przed kon­cem umo­wy wypo­wie­dzial nam miesz­ka­nie roz­li­czy­li­smy sie na kart­ce jakie sa uster­ki w miesz­ka­niu mial potro­cic z kau­cji obo­je pod­pi­sa­li­smy ta kart­ke o zda­niu miesz­ka­nia i o uster­kach do napra­wy a teraz zaczy­na po 2miesiacach wypi­sy­wac jakie tam so szko­dy i tp. Nali­czyl kosmicz­ne ceny za szko­dy ktu­re nie­po­wsta­ly z naszej winy zalo­zyl nam spra­we cywil­no co mam zro­bic

 • boże­na

  Witam, czy w umo­wie naj­mu loka­lu moż­na wpi­sać, że zamiast kau­cji pie­nięż­ne będą to rze­czy mate­rial­ne nale­żą­ce do najem­cy w wyso­ko­ści jed­no­mie­sięcz­ne­go wynaj­mu loka­lu użyt­ko­we­go .

  • skar­bo­na­ma­mo­ny

   Roz­wiń myśl.