Czynsz płatny tygodniowo? Same zalety!

By | 22 maja 2015

umowa dom

Tytuł prze­wrot­ny i nie­re­al­ny. Czy aby na pew­no? W mojej oce­nie trze­ba pró­bo­wać zmie­niać przy­zwy­cza­je­nia najem­ców. To roz­wią­za­nie ma znacz­nie wię­cej zalet i zero wad.

To od woli stron umo­wy zale­ży, w jaki spo­sób płat­ny będzie czynsz i w jakich okre­sach będzie płat­ny. Nie­mal wszy­scy wynaj­mu­ją­cy sto­su­ją płat­no­ści mie­sięcz­ne, róż­ny jest tyl­ko dzień, w któ­rym odbie­ra­ją należ­ność. Nie­któ­rzy bio­rą pierw­sze­go, inni pią­te­go, a jesz­cze inni dzie­sią­te­go dnia mie­sią­ca. Zasa­da praw­na jest pro­sta, zgod­nie z art. 669 § 1 k.c. najem­ca obo­wią­za­ny jest uisz­czać czynsz w ter­mi­nie umó­wio­nym. Gdy­by jed­nak stro­ny tego nie uczy­ni­ły, to zgod­nie z 669 § 2 k.c. czynsz powi­nien być pła­co­ny z góry, a kon­kret­niej: gdy najem ma trwać nie dłu­żej niż mie­siąc — za cały czas naj­mu, a gdy najem ma trwać dłu­żej niż mie­siąc albo gdy umo­wa była zawar­ta na czas nie­ozna­czo­ny — mie­sięcz­nie, do dzie­sią­te­go dnia mie­sią­ca.

Zalety tygodniowego pobierania czynszu

Tygo­dnio­we pobie­ra­nie czyn­szu ma same zale­ty. Po pierw­sze mamy sta­ły dopływ gotów­ki. Po dru­gie i naj­waż­niej­sze — wszyst­kie ter­mi­ny zwią­za­ne z moż­li­wo­ścią wypo­wie­dze­nia naj­mu z powo­du zale­gło­ści w płat­no­ściach są zwią­za­ne wła­śnie z okre­sa­mi płat­no­ści czyn­szu. Zarów­no w kodek­sie cywil­nym, któ­ry regu­lu­je najem loka­li nie­miesz­kal­nych, jak i w usta­wie o ochro­nie praw loka­to­rów odno­szą­cej się do naj­mu loka­li miesz­kal­nych mowa jest o „peł­nych okre­sach płat­no­ści”, prze­pi­sy te brzmią nastę­pu­ją­co:

Art. 687 k.c.

Jeże­li najem­ca loka­lu dopusz­cza się zwło­ki z zapła­tą czyn­szu co naj­mniej za dwa peł­ne okre­sy płat­no­ści, a wynaj­mu­ją­cy zamie­rza najem wypo­wie­dzieć bez zacho­wa­nia ter­mi­nów wypo­wie­dze­nia, powi­nien on uprze­dzić najem­cę na piśmie, udzie­la­jąc mu dodat­ko­we­go ter­mi­nu mie­sięcz­ne­go do zapła­ty zale­głe­go czyn­szu.

Art. 11 ust. 2 pkt 2 usta­wy o ochro­nie praw loka­to­rów

Nie póź­niej niż na mie­siąc naprzód, na koniec mie­sią­ca kalen­da­rzo­we­go, wła­ści­ciel może wypo­wie­dzieć sto­su­nek praw­ny, jeże­li loka­tor:
[…]
2) jest w zwło­ce z zapła­tą czyn­szu lub innych opłat za uży­wa­nie loka­lu co naj­mniej za trzy peł­ne okre­sy płat­no­ści pomi­mo uprze­dze­nia go na piśmie o zamia­rze wypo­wie­dze­nia sto­sun­ku praw­ne­go i wyzna­cze­nia dodat­ko­we­go, mie­sięcz­ne­go ter­mi­nu do zapła­ty zale­głych i bie­żą­cych należ­no­ści, lub

Jeże­li peł­nym okre­sem płat­no­ści jest tydzień zamiast mie­sią­ca, to w łatwy spo­sób może­my sobie poli­czyć, że o ponad dwa mie­sią­ce może­my skró­cić czas potrzeb­ny na pozby­cie się nie­rze­tel­ne­go najem­cy.

Na co zwrócić uwagę

Z dru­giej stro­ny okres płat­no­ści wpły­wa też na okre­sy wypo­wie­dze­nia umo­wy zawar­tej na czas ozna­czo­ny lub nie ozna­czo­ny. O ile przy naj­mie loka­li miesz­kal­nych, dzię­ki jed­no­stron­nym prze­pi­som dba­ją­cym o inte­re­sy najem­ców w usta­wie o ochro­nie praw loka­to­rów mają sztyw­ne okre­sy wypo­wie­dze­nia naj­mu przez wynaj­mu­ją­ce­go, o tyle w pozo­sta­łych przy­pad­kach, by zabez­pie­czyć się przed zbyt krót­kim okre­sie wypo­wie­dze­nia z innych przy­czyn niż zwło­ka w zapła­cie, nale­ży zadbać o odpo­wied­nie zapi­sy umow­ne. Jeże­li nie wska­że­my w umo­wie okre­su wypo­wie­dze­nia to obo­wią­zu­ją­ce będą ter­mi­ny usta­wo­we:

 • jeże­li czynsz jest płat­ny w odstę­pach cza­su dłuż­szych niż mie­siąc, umo­wę naj­mu moż­na wypo­wie­dzieć naj­póź­niej na trzy mie­sią­ce naprzód na koniec kwar­ta­łu kalen­da­rzo­we­go;
 • jeże­li czynsz jest płat­ny mie­sięcz­nie, najem moż­na wypo­wie­dzieć naj­póź­niej na trzy mie­sią­ce naprzód na koniec mie­sią­ca kalen­da­rzo­we­go;
 • gdy czynsz jest płat­ny w krót­szych odstę­pach cza­su — najem moż­na wypo­wie­dzieć na trzy dni naprzód;
 • gdy płat­ność czyn­szu odby­wa się codzien­nie — okres wypo­wie­dze­nie wyno­si jeden dzień.

Takie roz­wią­za­nie raczej nie będzie dla nas korzyst­ne, bo zamiast 3 mie­sięcz­ne­go będzie­my mie­li nagle 3 dnio­wy okres wypo­wie­dze­nia. Prze­pi­sy zawar­te w art. 673 § 1 k.c. ponow­nie dają pry­mat usta­le­niom stron, co daje nam moż­li­wość usta­le­nia ter­mi­nu okre­su płat­no­ści czyn­szu na jeden mie­siąc, a ter­min wypo­wie­dze­nia umo­wy może­my usta­lić sobie 3 mie­sięcz­ny. Wystar­czy zawrzeć takie zastrze­że­nie w umo­wie.

Tygo­dnio­we okre­sy płat­no­ści czyn­szu nie zmie­nia­ją okre­su wypo­wie­dze­nia wyso­ko­ści czyn­szu, gdy­by­śmy zde­cy­do­wa­li się pod­nieść najem­cy czynsz.

Tygo­dnio­we pobie­ra­nie czyn­szu nie wpły­wa też na spo­sób roz­li­cze­nia podat­ków. Przy naj­mie pry­wat­nym liczy się bowiem fakt i data otrzy­ma­nia kon­kret­nej kwo­ty, a przy naj­mie w ramach dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej i tak obo­wią­zek podat­ko­wy powsta­je cyklicz­nie w okre­sach płat­no­ści.

Rozważania czysto teoretyczne

Tak wiem, że te roz­wa­ża­nia mają aspekt czy­sto teo­re­tycz­ny. Od dzie­się­cio­le­ci jeste­śmy przy­zwy­cza­je­ni do doko­ny­wa­nia wszel­kich okre­so­wych roz­li­czeń w cyklach mie­sięcz­nych. Raczej cięż­ko będzie zmie­nić men­tal­ność ludzi. Ja przy naj­bliż­szym poszu­ki­wa­niu najem­cy będę poda­wał w ogło­sze­niach czynsz tygo­dnio­wy, by zoba­czyć przy­naj­mniej nasta­wie­nie ryn­ku. Was też do tego nama­wiam i liczę na dzie­le­nie się spo­strze­że­nia­mi w komen­ta­rzach.

 • Paweł

  To nie­re­al­ne. Loka­to­rzy mają kło­po­ty z pła­ce­niem raz w mie­sią­cu, a teraz trze­ba by się z nimi uże­rać co tydzień. To już wole dotych­cza­so­we roz­wią­za­nie.

  • skar­bo­na­ma­mo­ny

   No tak, cięż­ko wal­czyć z przy­zwy­cza­je­nia­mi. Nie­mniej jed­nak musi­my dążyć do więk­sze­go zabez­pie­cze­nia swo­ich inte­re­sów, tak by przy­naj­mniej w razie cze­go mniej stra­cić. Poza tym nikt najem­cy nie bro­ni na począt­ku mie­sią­ca zapła­cić za „czte­ry ponie­dział­ki”, albo „pięć ponie­dział­ków” któ­re wypa­da­ją w danym mie­sią­cu.

   • Ari­sha

    Jasne, zwłasz­cza jesli zdro­wo­roz­sąd­ko­wa umo­wa naka­zu­je płat­nośc z góry za dany okres. To nawet dla najem­cy jest lepiej pła­cić co tydzień 500zł niż jed­no­ra­zo­wo 2000zł na począt­ku mie­sią­ca, więc nie powi­nien się bro­nić. ALe jeśli woli, to oczy­wi­ście, tak jak Pan pisze, nikt mu nie bro­ni, wycho­dzi sum­ma suma­rum na to samo, a my śpi­my spo­koj­niej. Nie rozu­miem dla­cze­go w dobie zle­ceń sta­łych może to być uciąż­li­we. A przy oka­zji, zachę­cam do wpi­sy­wa­nia w umo­wy, że najem­ca usta­no­wi zle­ce­nie sta­łe w ban­ku na płat­no­ści za miesz­ka­nie. Owszem, może to w każ­dej chwi­li odwo­łać, ale jak odwo­ła, to od razu wie­my, że gość coś kom­bi­nu­je, nie zamie­rza pła­cić, ma kło­po­ty.

   • Artur

    A jak z fv e takim przy­pad­ku? Powi­nie­nem wasta­wiac po 4 w mie­sia­cu?

 • janek

  Dopo­ki wypla­ty w Pol­sce nie beda wypla­ca­ne w sys­te­mie tygo­dnio­wym (jak w Holan­dii czy Wlk Bry­ta­nii) to nie widze spe­cjal­nych szans dla tego pomy­slu szcze­gol­nie przy tej ilo­sci wol­nych loka­li jaka jest. Chy­ba ze cho­dzi­lo­by o najem krot­ko­ter­mi­no­wy.

 • jurek

  jak dla mnie feno­me­nal­ny pomysł z „tygo­dnio­wym czyn­szem” — prze­cież jak to napi­sał Piotr nie zabra­nia­my najem­cy zapła­cić za kil­ka tygo­dni z góry 🙂

  • skar­bo­na­ma­mo­ny

   Gdy uda Ci się kogoś namó­wić na takie roz­li­cze­nie to daj znać. Moje pró­by wpro­wa­dze­nia tej nowej świec­kiej tra­dy­cji spo­wo­do­wa­ły, że poten­cjal­ni najem­cy patrzy­li na mnie jak na kosmi­tę. Nie­ste­ty pod­da­łem się…

   • jurek

    natu­ral­nie, nie omiesz­kam się pochwa­lić i zna­jąc sytu­acje, myślę, że na 90 % nie będzie z tym pro­ble­mu.

    • jurek

     usa­lo sie pod­pi­sac umo­we na takich warun­kach. pyta­nie czy moza przy naj­mie (pry­wat­nym) na czas okre­slo­ny z tygo­dnio­wym okre­sem roz­li­cze­nia wpi­sac do umo­wy okres wypo­wie­dze­nia 1 mie­siac? tym samym w przy­pad­ku zwlo­ki w plat­no­sciach okre­sy cza­su potrzeb­ne na prze­sla­nia wypo­wie­dze­nia byly­by row­niez krot­sze to zna­czy zgod­ne z kodek­sem i wie­lo­kr­to­no­scia temi­nu „tydzien:

     • skar­bo­na­ma­mo­ny

      To zale­ży kto będzie wypo­wia­dał. Jeże­li robi to wynaj­mu­ją­cy to ści­śle musi prze­strze­gać zapi­sów art. 11 usta­wy o ochro­nie praw loka­to­rów. Jeże­li ma to robić najem­ca, to naj­pierw muszę zwró­cić uwa­gę, że nie moż­na sobie w umo­wie na czas ozna­czo­ny wpi­sać, moż­li­wość jej wypo­wie­dze­nia bez poda­nia przy­czy­ny. Taki zapis będzie po pro­stu nie­waż­ny: http://skarbonamamony.pl/wypowiedzenie-umowy-najmu-przez-najemce.html

     • jurek

      czy­li rozu­mu­je, ze:
      — jesli wypo­wie­dze­nie ini­cju­je wynaj­mu­ja­cy (bo np najem­ca zale­ga z 3 peł­ny­mi okre­sa­mi roz­li­cze­nio­wy­mi, tutaj 3 tygo­dnie) to musi prze­strze­gac mie­siecz­ne­go ter­mi­nu zgod­nie z suge­ro­wa­nym przez Cie­bie art.11 ? tym samym taki zapis moze sie zna­lezc w umo­wie ?
      — ze stro­ny najem­cy… nic pyta­lem o powo­dy wypo­wie­dze­nia 🙂 .tro­che nie rozu­miem Two­jej odpo­wie­dzi, ponie­waz wypo­wie­dze­nie bez poda­nia przy­czy­ny jest mozli­we jedy­nie dla najem­cy, z tego co kie­dys pisa­li­smy.

     • skar­bo­na­ma­mo­ny

      Zapis zgod­ny z art. 11 może zna­leźć się w umo­wie, choć wca­le nie musi bo ten prze­pis jest bez­względ­nie obo­wią­zu­ją­cy nie­za­leż­nie od tego czy w umo­wie jest czy nie.
      Nato­miast co do dru­gie­go pyta­nia to nie przy­po­mi­nam sobie, bym gdzie­kol­wiek pisał o moż­li­wo­ści wypo­wie­dze­nia umo­wy zawar­tej na czas ozna­czo­ny bez poda­nia przy­czy­ny.

     • jurek

      czy­li pod­su­mo­wu­jac:
      — w tygo­dniowm cyklu roz­li­cze­nio­wym, jesli z umo­wy nie wywia­zu­je sie najem­ca obo­wia­zu­je mie­siecz­ny okres wypo­wie­dze­nia i jako kry­te­rium cza­so­we juz trzy tygo­dnio­we, a nie trzy mie­sie­cze opo­znie­nie w plat­no­sciach ? tej odpo­wie­dzi nie moge doszu­kać sie w tre­sci Two­je­go arty­ku­lu
      — moze ina­czej.. z tego co pamie­tam pisa­les kie­dys, ze wyna­mu­ja­cy nie moze bez przy­czy­ny wypo­wie­dziec umo­wy i to na pew­no praw­da. nato­miast najem­ca chy­ba ma takie pra­wo ?

     • skar­bo­na­ma­mo­ny

      Jeże­li okres płat­no­ści jest tygo­dnio­wy, to po 3 tygo­dniach opóź­nie­nia moż­na wezwać najem­cę do zapła­ty, zakre­śla­jąc dodat­ko­wy mie­siąc do zapła­ty i zastrze­ga­jąc moż­li­wość wypo­wie­dze­nia, a w wypad­ku dal­sze­go bra­ku zapła­ty moż­na wypo­wie­dzieć najem z mie­sięcz­nym okre­sem wypo­wie­dze­nia, ze skut­kiem na koniec mie­sią­ca.

      Zakaz wypo­wia­da­nia umów naj­mu zawar­tych na czas ozna­czo­ny bez poda­nia przy­czy­ny doty­czy tak­że najem­cy. Pro­szę prze­czy­tać to: http://skarbonamamony.pl/wypowiedzenie-umowy-najmu-przez-najemce.html

      Albo po pro­stu kupić porad­nik: http://skarbonamamony.pl/wypowiedzenie-umowy-najmu-przez-najemce.html

 • Bar­tło­miej Olczyk

  Zga­dzam się z Jan­kiem. Nie­chęć w pła­ce­niu tygo­dnió­wek nie wyni­ka ze złej woli najem­cy tyl­ko bra­ku wie­dzy jak gospo­da­ro­wać wła­snym mająt­kiem obro­to­wym. Więk­szość z nas (Pola­ków) nie ogar­nia swo­je­go budże­tu domo­we­go, bo nie zosta­ła tego nauczo­na w szko­le. A nie­wie­lu dotrze do war­to­ścio­wych stron jak ta, czy Micha­ła Sza­frań­skie­go i taki spo­sób był­by dla nich, ale to cyrk abo­ut 0,5%?
  Jako Pola­cy jeste­śmy przy­zwy­cza­je­ni do mie­sięcz­ne­go abo­na­men­tu za wszyst­ko, czy­li czynsz, tele­fon, prąd, itd. MIESIĘCZNIE!, bo wypła­tę dosta­je­my raz w mie­sią­cu i od razu pła­ci­my rachun­ki. Koniec.
  Gdy­by­śmy dosta­wa­li wypła­tę jak w Anglii czy Bel­gii jako tygo­dniów­kę lepiej było­by pła­cić w tym sys­te­mie.
  Tak­że wg mnie pomysł ok, ale nie w naszym kra­ju ale nie cho­dzi o men­tal­ność ale o wypła­tę.

 • Paweł

  super pomysł <3 Dzię­ki!

 • PiotrK

  A jak wyglą­da­ła­by ewen­tu­al­na zmia­na okre­su roz­li­cze­nio­we­go z mie­sięcz­ne­go na tygo­dnio­wy w obo­wią­zu­ją­cej już umo­wie na czas nie­okre­ślo­ny? Czy jest to w ogó­le moż­li­we jed­no­stron­nie (tj. zmia­na przez wła­ści­cie­la), czy też jedy­nie za zgo­dą loka­to­rów?

  • skar­bo­na­ma­mo­ny

   Tyl­ko w dro­dze anek­su do umo­wy, a więc za zgo­dą loka­to­rów.