Czy umowę najmu trzeba zarejestrować w urzędzie skarbowym?

By | 14 grudnia 2015

podatki

Tego typu pyta­nia to jed­ne z naj­czę­ściej poja­wia­ją­cych się w mailach od moich czy­tel­ni­ków. Wyni­ka to przede wszyst­kim z nie­wie­dzy albo dale­ko idą­cej ostroż­no­ści. Bar­dzo czę­sto wąt­pli­wo­ści rodzą się wte­dy, gdy najem­ca z jakie­goś powo­du „stra­szy” wynaj­mu­ją­ce­go dono­sem do skar­bów­ki.

Zgłoszenie umowy najmu w urzędzie skarbowym i wybór formy opodatkowania

Bez­płat­ny porad­nik do natych­mia­sto­we­go pobra­nia pomo­że roz­wiać wszel­kie wąt­pli­wo­ści. Zosta­nie prze­sła­ny na poda­ny adres ema­il.

Dzię­ki nie­mu wybie­rzesz naj­ko­rzyst­niej­szą for­mę opo­dat­ko­wa­nia. W kom­ple­cie otrzy­masz też wzo­ry wszyst­kich nie­zbęd­nych pism, dzię­ki któ­rym pro­sto zała­twisz for­mal­no­ści. 

Odpo­wiedź na to pyta­nie w zasa­dzie jest pro­sta. Poza jed­nym małym wyjąt­kiem, zawar­tych umów naj­mu nie trze­ba reje­stro­wać w urzę­dzie skar­bo­wym. Ale może od począt­ku.

Obo­wią­zek zgło­sze­nia zawar­cia umo­wy naj­mu obo­wią­zy­wał jesz­cze w latach dzie­więć­dzie­sią­tych ubie­głe­go stu­le­cia. Było to zwią­za­ne z obo­wią­zu­ją­cą wte­dy usta­wą o opła­cie skar­bo­wej. Umo­wy takie pod­le­ga­ły bowiem obo­wiąz­ko­wi uisz­cze­nia od nich opła­ty. Było to bar­dzo kło­po­tli­we, ponie­waż zobo­wią­za­nie zapła­ty tej opła­ty było soli­dar­ne i tak napraw­dę nie było wia­do­mo kto miał ją zapła­cić. Na tym tle w wypad­ku kon­tro­li docho­dzi­ło do wie­lu kon­flik­tów pomię­dzy stro­na­mi umo­wy. Na szczę­ście ten obo­wią­zek i to zobo­wią­za­nie uchy­lo­no z dniem 1 stycz­nia 2001 roku.

Od tego dnia nie mamy obo­wiąz­ku reje­stra­cji czy też zgła­sza­nia fak­tu zawar­cia umo­wy naj­mu. Zupeł­nie oddziel­ną spra­wą jest wybór spo­so­bu opo­dat­ko­wa­nia docho­dów uzy­ski­wa­nych z naj­mu. Jeże­li chce­my korzy­stać z tzw. zasad ogól­nych, to nie musi­my nic zgła­szać. Ale jeże­li chce­my sko­rzy­stać z uprosz­czo­nej for­my opo­dat­ko­wa­nia w for­mie ryczał­tu od przy­cho­dów to mamy obo­wią­zek zło­że­nia naczel­ni­ko­wi nasze­go urzę­du skar­bo­we­go odpo­wied­nie­go oświad­cze­nia. Nie zawsze to nam się musi opła­cać ale na ten temat już kie­dyś przy­go­to­wa­łem wpis. Ana­lo­gicz­nie zgło­sze­nia wyma­ga chęć kwar­tal­ne­go roz­li­cza­nia ryczał­tu, do cze­go bar­dzo nama­wiam. Dzię­ki temu zaj­mu­je­my się podat­ka­mi tyl­ko czte­ry razy do roku, a nie dwa­na­ście. Pra­wo do takie­go roz­li­cze­nia mają nie­mal wszy­scy bo próg sto­so­wa­nia wyłą­cze­nia tego upraw­nie­nia jest dość spo­ry. Dodat­ko­wo moż­na zgło­sić naczel­ni­ko­wi urzę­du skar­bo­we­go chęć roz­li­cze­nia podat­ku od naj­mu przez jed­ne­go z mał­żon­ków, gdy przy­cho­dy te uzy­ski­wa­ne są z nie­ru­cho­mo­ści będą­cej współ­wła­sno­ścią usta­wo­wą mał­żeń­ską. Może to być opty­mal­ne roz­wią­za­nie dla nie­któ­rych rodzin.

Tak czy ina­czej w rocz­nym zezna­niu podat­ko­wym i tak musi­my wyka­zać uzy­ski­wa­nie przy­cho­du z naj­mu. Uzy­ski­wa­ne przy­cho­dy i zwią­za­ne z nimi kosz­ty, albo tyl­ko uzy­ski­wa­ne przy­cho­dy przy opo­dat­ko­wa­niu ryczał­tem, musi­my wyka­zać w zezna­niu. Nawet wte­dy gdy przy­cho­dy te są mniej­sze niż zwią­za­ne z nimi kosz­ty i w związ­ku z tym nie nale­ży się od nich żaden poda­tek. Sku­tecz­nie może­my bro­nić się przed zapła­tą podat­ku docho­do­we­go przy pomo­cy amor­ty­za­cji, któ­ra jest swo­istą tar­czą podat­ko­wą.

Na samym począt­ku napi­sa­łem jed­nak o jakimś wyjąt­ku. Oczy­wi­ście wyją­tek taki wystę­pu­je. Jest nim umo­wa naj­mu oka­zjo­nal­ne­go. W umo­wie tej pra­wa wynaj­mu­ją­ce­go lokal miesz­kal­ny nie są w tak dale­kim stop­niu ogra­ni­czo­ne jak przy zwy­kłej umo­wie naj­mu. Przy umo­wie naj­mu oka­zjo­nal­ne­go, wynaj­mu­ją­cy będą­cy oso­bą fizycz­ną, nie­pro­wa­dzą­cy dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej w zakre­sie wynaj­mo­wa­nia loka­li, zgła­sza zawar­cie umo­wy naj­mu oka­zjo­nal­ne­go loka­lu miesz­kal­ne­go naczel­ni­ko­wi urzę­du skar­bo­we­go wła­ści­we­mu ze wzglę­du na miej­sce zamiesz­ka­nia wynaj­mu­ją­ce­go, w ter­mi­nie 14 dni od dnia roz­po­czę­cia naj­mu. Po bar­dziej szcze­gó­ło­wej ana­li­zie prze­pi­su art. 19b oraz 19e usta­wy o ochro­nie praw loka­to­rów docho­dzi­my do wnio­sku, że za nie­zgło­sze­nie zawar­cia umo­wy naj­mu nie są prze­wi­dzia­ne żad­ne sank­cje o cha­rak­te­rze admi­ni­stra­cyj­nym, kar­no­skar­bo­wym czy też podat­ko­wym. Ale oczy­wi­ście jest haczyk. Jeże­li wynaj­mu­ją­cy, mimo cią­żą­ce­go obo­wiąz­ku, nie zgło­si zawar­cia umo­wy, to tra­ci część upraw­nień jakie przy­słu­gu­ją mu wzglę­dem najem­cy. Cho­dzi głów­nie o upraw­nie­nia zwią­za­ne z moż­li­wo­ścią zmie­nia­nia czyn­szu, wypo­wia­da­nia umo­wy, swo­bo­dą usta­la­nia warun­ków naj­mu, a tak­że upraw­nie­nia zwią­za­ne z uprosz­czo­ną eks­mi­sją najem­cy po usta­niu sto­sun­ku naj­mu. Wszel­kie usta­le­nia pomię­dzy stro­na­mi, któ­re wystę­pu­ją w umo­wie, w wypad­ku nie­zgło­sze­nia jej zawar­cia nie wią­żą bowiem najem­cy jeże­li są sprzecz­ne z usta­wą o ochro­nie praw loka­to­rów. Mamy tu zatem sank­cję o cha­rak­te­rze cywil­nym.

Myślę, że ten wpis uspo­koi wie­le osób. Spra­wa jest bar­dzo kla­row­na i czy­tel­na. Jeże­li chcesz pogłę­bić swo­ją wie­dzę w tym zakre­sie oraz sko­rzy­stać z wzo­rów pism do kore­spon­den­cji z urzę­dem skar­bo­wym  pobierz ten bez­płat­ny porad­nik. Urzęd­nik urzę­du skar­bo­we­go oczy­wi­ście może zażą­dać przed­sta­wie­nia umo­wy w wypad­ku kon­tro­li podat­ko­wej albo prze­pro­wa­dza­nia czyn­no­ści spraw­dza­ją­cych. W takim jed­nak wypad­ku żąda­nie takie otrzy­ma­my w for­mie pisem­nej albo ust­nej wcią­gnię­tej do pro­to­ko­łu. Ale to już temat na zupeł­nie inny wpis…

 • Jan Kot

  Umo­wa naj­mu oka­zjo­nal­ne­go wyda­je się być bar­dzo dobra, ale zna­la­złem gdzieś w inter­ne­cie wadę tej umo­wy. Może się zda­rzyć sytu­acja gdy Najem­ca poin­for­mu­je Wynaj­mu­ją­ce­go, że adres do któ­re­go ma się wypro­wa­dzić, jest nie­ak­tu­al­ny i nie i nie poda inne­go, a następ­nie Wynaj­mu­ją­cy wypo­wie mu umo­wę z żąda­niem opróż­nie­nia loka­lu i skie­ru­je do Sądu wnio­sek o nada­nie klau­zu­li wykonalności.Sąd nada klau­zu­lę wyko­nal­no­ści, a najem­ca ma 14 dni na jej zaskar­że­nie ponie­waż nie ma się gdzie wypro­wa­dzić. W arty­ku­le opi­su­ją­cym tę sytu­ację było, że Sąd stwier­dził iż przed­mio­to­wa umo­wa naj­mu zamie­nia się w tym przy­pad­ku w zwy­kłą umo­wę naj­mu, ponie­waż najem­ca nie ma się gdzie wypro­wa­dzić, a Wynaj­mu­ją­cy musi zło­żyć pozew o eks­mi­sję jak w przy­pad­ku zwy­kłej umo­wy. Czy spo­tkał się Pan z takim stwier­dze­niem sądu?

  • skar­bo­na­ma­mo­ny

   Nie sły­sza­łem. W postę­po­wa­niu klau­zu­lo­wym raczej cięż­ko pod­no­sić jakieś argu­men­ty mery­to­rycz­ne. To tak jak­by dys­ku­to­wać z pra­wo­moc­nym wyro­kiem sądu. Chęt­nie zapo­znam się ze wspo­mnia­nym orze­cze­niem.

   Zagad­nie­nie umo­wy naj­mu oka­zjo­nal­ne­go loka­lu jest opi­sa­ne tutaj: http://skarbonamamony.pl/umowa-najmu-okazjonalnego-lokalu.html

 • Jo An

  Witam,
  A co ozna­cza „naczel­nik urzę­du skar­bo­we­go wła­ści­wy ze wzglę­du na miej­sce zamiesz­ka­nia wła­ści­cie­la”? Czy jest to tak jak przy PIT, miej­sce zamiesz­ka­nia w ostat­nim roku podat­ko­wym, czy aktu­al­ne miej­sce zamiesz­ka­nia?
  Pozdra­wiam.

  • skar­bo­na­ma­mo­ny

   W tym wypad­ku będzie to naczel­nik wła­ści­wy według aktu­al­ne­go miej­sca zamiesz­ka­nia. Nie wyklu­czo­ne, że trze­ba będzie też zło­żyć jakiś for­mu­larz doty­czą­cy zmia­ny wła­ści­wo­ści. Suge­ru­ję zapy­tać w urzę­dzie.

 • Maria­no

  Mam jed­no pyta­nie doty­czą­ce roz­li­cza­nia podat­ku od naj­mu pry­wat­ne­go. Pro­wa­dzę obec­nie jed­no­oso­bo­wą dzia­łal­ność gospo­dar­czą, któ­rą roz­li­czam wg podat­ku linio­we­go. Korzy­sta­jąc ze ska­li podat­ko­wej musiał­bym się roz­li­czać wg staw­ki 32%.

  Pla­nu­ję zacząć czer­pać docho­dy z naj­mu pry­wat­ne­go i roz­li­czać te docho­dy wg ska­li podat­ko­wej. Czy wte­dy te docho­dy powi­nie­nem roz­li­czać wg staw­ki 18% czy może bio­rąc pod uwa­gę docho­dy z dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej wg staw­ki 32%?

  • skar­bo­na­ma­mo­ny

   Docho­dy z naj­mu pry­wat­ne­go opo­dat­ko­wu­je się wg. ska­li podat­ko­wej czy­li na zasa­dach ogól­nych. Do ska­li nie wli­cza się docho­dów z pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej gdy podat­nik wybrał poda­tek linio­wy, oraz nie wli­cza się tych źró­deł dla któ­rych usta­lo­no poda­tek w for­mie ryczał­to­wej (m. in. ze źró­deł kapi­ta­ło­wych).

   Co za tym idzie, jeże­li nie masz innych źró­deł opo­dat­ko­wa­nych na zasa­dach ogól­nych, to zapła­cisz poda­tek w wyso­ko­ści 18% z uwzględ­nie­niem kwo­ty zmniej­sza­ją­cej poda­tek (potocz­nie „kwo­ta wol­na”), chy­ba, że prze­kro­czysz 85.528,- zł docho­du to wte­dy od nad­wyż­ki 32% ;-). Cze­go oczy­wi­ście Ci szcze­rze życzę.

   Możesz też sto­so­wać amor­ty­za­cję by istot­nie zmniej­szyć poda­tek lub nie pła­cić go wca­le: skarbonamamony.pl/amortyzacja-mieszkania-i-lokalu-w-czterech-prostych-krokach.html

 • Gosia

  a ja mam pyta­nie odno­sza­ce sie do zgla­sza­nia wynaj­mu miesz­ka­nia do US — czy takie zglo­sze­nie musi byc odna­wial­ne co rok, czy robi sie to jed­no­ra­zo­wo i „odwo­lu­je” w momen­cie zaprze­sta­nia wynaj­mu?

 • Mar­ta Buj­ko-Gry­czyń­ska

  Witam
  wynaj­mu­je lokal na zasa­dzie naj­mu oka­zjo­nal­ne­go od roku już. Nad­szedł czas roz­li­cze­nia podat­ku. Wybra­łam opo­dat­ko­wa­nie na zasa­dach ogól­nych i odpro­wa­dza­łam mie­sięcz­ną zalicz­kę na poda­tek. W US powie­dzia­no mi, że powin­nam zło­żyć PIT 28 i 28A, ale teraz spraw­dzam, że to for­mu­larz obo­wią­zu­ją­cy przy ryczał­cie.
  Prze­czy­ta­łam porad­nik wska­za­ny wyżej, ale nadal mam wąt­pli­wo­ści, co mnie obo­wią­zu­je teraz i do kie­dy.
  Czy powin­nam do 20 stycz­nia opła­cić poda­tek za gru­dzień a zezna­nia zło­żyć na for­mu­la­rzu PIT 36 do 30 kwiet­nia razem z roz­li­cze­niem podat­ku od wyna­gro­dze­nia?
  Opo­dat­ko­wa­niu z tytu­łu naj­mu tyl­ko ja pod­le­gam, bo miesz­ka­nie jest moją wła­sno­ścią tyl­ko (naby­te przed ślu­bem prze­ze mnie), ale roz­li­cza­my się wspól­nie z mał­żon­kiem, w tej sytu­acji powin­ni­śmy się roz­li­czyć oddziel­nie?
  I jesz­cze jed­no, zawar­łam w grud­niu aneks z wynaj­mu­ją­cym na kolej­ny rok naj­mu. W US powie­dzia­no mi, że nie muszę go zgła­szać, byle pła­cić poda­tek, ale teraz mnie zasta­na­wia, czy gdy­by doszło do koniecz­no­ści wyko­rzy­sta­nia oświad­cze­nia nota­rial­ne­go, to jed­nak zgło­sze­nie zawar­te­go anek­su będzie mia­ło tu zna­cze­nie?
  Z góry dzię­ku­ję za odpo­wiedź

 • Sna­ke

  Opła­ta Naj­mu pojaz­du oso­ba pry­wat­na
  poży­czy­łem kole­dze samo­chód od 28.12.2016r do 27.01.2017r
  opła­tę uiścił przy zda­niu pojaz­du i teraz chciał­bym się roz­li­czyć z podat­ko­wym nie wiem ile mam cza­su i jak zbyt­nio to zro­bić bo pani z fisku­sa nie uprzej­mym tonem czy­li krzy­kiem jak zwy­kle że mój ter­min już minął 20 stycz­nia 2017r na 8,5% od docho­dów naj­mu ‚ale jak mógł­bym się roz­li­czyć z cze­goś gdy nie mam z czego,i tłu­ma­czy­łem jej że nie mogłem się roz­li­czyć z tego bo nie mia­łem nawet żad­nych jesz­cze środ­ków z tego tytu­łu … pro­szę o pomoc

 • grutt

  Czy jeśli w umo­wie jest roz­róż­nie­nie na czynsz i osob­no na rachun­ki z któ­rych roz­li­czam się co mie­siac z najem­cą to ryczałt moge pła­cic tyl­ko 8,5% z czyn­szu?

  • skar­bo­na­ma­mo­ny

   W mojej oce­nie tak.

   • grutt

    Dzię­ku­ję!

 • Shu­lo

  Witam mam pyta­nie. Chciał­bym przyj­rzeć noska pew­nej Pani od któ­rej wynaj­mo­wa­łem miesz­ka­nie w sumie pół roku temu. Spra­wa wyglą­da tak.… wynaj­mu­jąc mieszkanko(2 poko­je kuch­nia i wc oczy­wi­ście wszyst­ko ogrze­wa­ne z 2 pie­cach kaflo­wych i kuch­ni kaflo­wej w blo­ku gdzie za ścia­ną jak się póź­niej oka­za­ło lecia­ło czr­sto Ty ku.. hu…) Pani życzy­ła sobie kau­cji 1000zl no ok to nor­ma zapła­ci­łem, czyn­szu było 350zl co miesiąc(niby mało ale warun­ki to za dobre też nie były(wilgoć i grzyb) no ale ok sam się na to zgo­dzi­łem) miesz­ka­łem tam z rodziną(żona i dwo­je dzie­ci) przez 5lat ale tra­fi­ła się oka­zja duzo bli­żej mojej pra­cy i warun­ki 1000 razy lep­sze więc się prze­pro­wa­dzi­li­śmy. Pani stwier­dzi­ła że kau­cji nam nie odda bo to bo śmo (zarzu­ty oczy­wi­ście bez­za­sad­ne) ok nie mia­łem wte­dy cza­su na to aby się kłó­cić o te 1000 bo mia­łem waż­niej­sze rze­czy na gło­wie… w sumie to nie było by pro­ble­mu tyl­ko teraz dowie­dzia­łem się że podob­nie było z poprzed­ni­mi lokatorami…ale to też Pikuś po nas wpro­wa­dzi­ła się kolej­na rodzina(samotna mat­ka z 4 dzie­ci)… wła­ści­ciel­ka życzy­ła sobie już 1500zl kau­cji i też 350zl czyn­szu. Po 3tyg cała rodzi­na zacza­dzia­ła ale uda­ło się odra­to­wać (pro­blem z tymi pie­ca­mi nie tyl­ko ja zgła­sza­lem ale i komi­niarz zauwa­żył ale nic z tym nie zro­bi­li) następ­nie wyrzu­ci­ła tą rodzi­nę tak­że nie odda­jąc kau­cji a wiem że u nich jest total­na bieda.pretekst ze sami ten czad spowodowali.…ogolnie tak to wyglą­da może ma ktoś pomysł jak utrzeć nosa wiel­kiej Pani za jaką się uwa­ża.…

 • Anna Mala­now­ska

  Ja mam takie pyta­nie. Czy mozna roz­li­czyc sie z US wynaj­mu­jac pry­wat­nie caly dom/domek? Nie miesz­ka­nie w blo­ku a dom na wyłącz­nosc na kil­ka nocy, jako obiekt tury­stycz­ny. Czy w tym przy­pad­ku mozna row­niez sko­rzy­stac z pry­wat­nej for­my roz­li­cze­nia 8,5%?
  Jeże­li nie, to czy zakła­da­jąc dzia­ła­ność gospo­dar­cza mozna sie roz­li­czać na zasa­dzie kar­ty podat­ko­wej? Jest to chy­ba naj­lep­sza opcja-sta­ła kwo­ta.

 • Ber­nard

  Witam!
  Mam pyta­nie: Czy wynaj­mu­ją­cy roz­li­cza się na pod­sta­wie umo­wy naj­mu, czy na pod­sta­wie comie­sięcz­nych rachun­ków wysta­wia­nych naj­mu­ja­ce­mu? Pani od któ­rej wynaj­mu­je miesz­ka­nie nie wysta­wia rachunków(przedstawia rachun­ki za gaz, prąd itd) a pie­nią­dze pobie­ra w gotów­ce. Zapy­ta­na o rachunek(jakiekolwiek potwier­dze­nie zapła­ty) zarze­ka sie że jest oso­bą uczci­wą i ze wszyst­kie­go sie roz­li­cza. Ale na jakiej pod­sta­wie?
  Pozdra­wiam 😉

  • skar­bo­na­ma­mo­ny

   Może roz­li­czać się na pod­sta­wie samej umo­wy, na pod­sta­wie zapi­sków w zeszy­cie albo w exce­lu.

 • Saru­mi

  Witam,
  Mam pyta­nie zde­cy­do­wa­łam się wyna­jąć swo­je miesz­ka­nie Łowi­czu na umo­wę o naj­mie oka­zjo­nal­nym. Sama prze­pro­wa­dzi­łem się do Lodzi i tam miesz­kam w wyna­ję­tym miesz­ka­niu ale nadal jestem zamel­do­wa­na w miesz­ka­niu w Łowi­czu któ­re obce­nie chce wyna­jąć. Czy sta­no­wi to jakiś pro­blem? czy sama muszę zło­żyć jakiś wnio­sek o zmia­nie miej­sca zamiesz­ka­nia? W któ­rym urzę­dzie powin­nam zło­żyć wnio­sek o wyna­je­ciu oka­zjo­nal­nym miesz­ka­nia?

  • skar­bo­na­ma­mo­ny

   Nie za bar­dzo rozu­miem o jaki wnio­sek cho­dzi?

   • Saru­mi

    Czy to ze jestem zamel­do­wa­na w miesz­ka­niu któ­re chce wyna­jąć będzie sta­no­wi­ło pro­blem?

    • skar­bo­na­ma­mo­ny

     Nie

     • Saru­mi

      W takim razie jaki powin­nam podać adres zamiesz­ka­nia na umo­wie? czy może to być mój adres zamel­do­wa­nia z dowo­du ( w tym przy­pad­ku był­by to ten sam adres co loka­lu któ­ry chce wyna­jąć), czy powin­nam podać nowy adres gdzie obec­nie miesz­kam ( zazna­czę że nigdzie nie skła­da­łam wnio­sku o zmia­nie moje­go miej­sca zamiesz­ka­nia)

     • skar­bo­na­ma­mo­ny

      W okre­sie trwa­nia naj­mu stro­ny umo­wy są obo­wią­za­ne infor­mo­wać się nawza­jem na piśmie o każ­dej zmia­nie adre­su swo­je­go zamiesz­ka­nia lub sie­dzi­by. W razie zanie­dba­nia tego obo­wiąz­ku kore­spon­den­cję wysła­ną na ostat­ni adres listem pole­co­nym, za potwier­dze­niem odbio­ru i nie­ode­bra­ną, uwa­ża się za dorę­czo­ną.

      Z tego powo­du w umo­wie poda­je­my adres zamiesz­ka­nia i za każ­dym razem powia­da­mia­my najem­cę gdy adres zmie­ni­my.

     • Saru­mi

      Co jeże­li w miesz­ka­niu któ­rym miesz­kam nie mam dostę­pu do skrzyn­ki pocz­to­wej ( tak usta­lo­ne w umowie)a moja wszel­ka kore­spon­den­cja i tak przy­cho­dzi na adres któ­ry chce wyna­jąć ( odbie­ram ja regu­lar­nie). Zazna­czę że oso­ba któ­rej będę wynaj­mo­wać miesz­ka­nie rów­nież nie będzie korzy­sta­ła z mojej skrzyn­ki pocz­to­wej. Czy w takim przy­pad­ku podać oba adre­sy w umo­wie?

     • skar­bo­na­ma­mo­ny

      Miej­sce zamiesz­ka­nia moż­na mieć tyl­ko jed­no. Pro­szę zauwa­żyć jaka jest sank­cja za nie­pod­ję­cie listu pole­co­ne­go od najem­cy — uwa­ża się go za dorę­czo­ny.

 • Julia

  witam mam miesz­ka­nie w miej­sco­wo­ści wcza­so­wej i chcia­łam je wyna­jąć tyl­ko na okres waka­cyj­ny — z jakiej for­my wynaj­mu mam sko­rzy­stać.

 • Julia

  oraz jako for­ma opo­dayt­ko­wa­nia będzie dla mnie naj­ko­rzyst­niej­sza — jestem oso­bą pry­wat­ną nie pro­wa­dzę dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej.

 • Oli­wia

  Witam. Mam pewien pro­blem. Wyna­je­lam miesz­ka­nie zna­jo­mym, gdzie umo­wa była zawar­ta na 100 zł, nie zosta­ło to zgło­szo­ne nigdzie. Oni po kłót­ni stra­szą ‘skar­bow­ką’. Czy mogę otrzy­mać grzyw­nę i czy mogę mieć jakieś pro­ble­my ? Pro­sił­bym o szyb­ką odpo­wiedź.

  • skar­bo­na­ma­mo­ny

   Umo­wy nie trze­ba zgła­szać, ale tę stów­kę trze­ba wyka­zać w PIT-36 i jeże­li osią­gnę­łaś dochód z naj­mu to oczy­wi­ście opo­dat­ko­wać.
   Za ukry­wa­nie docho­du gro­zi grzyw­na.

 • Karo­li­na Regul­ska

  Witam, czy do napi­sa­nia donie­sie­nia do Urzę­du Skar­bo­we­go w związ­ku z kon­tro­lą wystar­czy adres miesz­ka­nia, któ­re jest nie­le­gal­nie wynaj­mo­wa­ne oraz imię wła­ści­cie­la, któ­ry je wynaj­mu­je? Nie­ste­ty nie pamię­tam nazwi­ska 🙁

 • Jan Przed­wor­ski

  Witam. A co ozna­cza „naczel­nik urzę­du skar­bo­we­go wła­ści­wy ze wzglę­du na miej­sce zamiesz­ka­nia wła­ści­cie­la” w nastę­pu­ją­cym przy­pad­ku. Współ­wła­ści­cie­la­mi jest rodzeń­stwo (dwie oso­by) zamiesz­ka­łe w róż­nych miej­scach i pod­le­ga­ją­ce dwóm róż­nym urzę­dom skar­bo­wym — to samo mia­sto, ale róż­ne dziel­ni­ce. Skła­da­ją dwa oświad­cze­nia oddziel­nie na poło­wę całe­go przy­cho­du? Jak to sko­or­dy­no­wać?

  • skar­bo­na­ma­mo­ny

   Ja bym z ostroż­no­ści zło­żył dwa zgło­sze­nia i w tre­ści wpi­sał, że jesteś jed­nym z współ­wła­ści­cie­li.

 • ala

  Mam pyta­nie, 15 lat temu kupi­łam małe miesz­ka­nie w któ­rym miesz­ka­łam przez cały ten okres, od wrze­snia 2017, wyna­je­łam miesz­ka­nie, wiem że podat­ki pła­cę jak zaro­bię, ale mogę też roli­czać amor­ty­za­cję- do któ­rej wli­czy­łam koszt miesz­ka­nia, koszt nota­riu­sza, remont, odset­ki od kre­dy­tu. W umo­wie rów­nież napisałam,że ja pła­cę czynsz i podat­ki od wie­czy­stej i nie­ru­cho­mo­ści, wyszło mi że przez naj­bliż­sze 5 lat nic nie zaro­bię, czy mimo wszyst­ko powin­nam wyna­jem zgło­sic do us. Pro­wa­dzę dzia­łal­ność gospo­dar­czą nie zwią­za­ną z wynaj­mem, więc chy­ba nie powin­nam wysta­wić fak­tur, a tym bar­dziej płać vat.

 • Michał Pio­trow­ski

  Czy w przy­pad­ku zmia­ny najem­cy mam zgła­szać to w US ? Czy wystar­czy że będę pła­cił wie­dzy poda­tek ponie­waż pod­nio­słrm czynsz ?

 • el jaskow­ska sta­chur­ska

  Czy od 2017 obo­wią­zy­wać będzie limit w roz­li­cze­niu ryczał­tem naj­mu?

  • skar­bo­na­ma­mo­ny

   Jesz­cze nie ma usta­wy więc nie jest to pew­ne.

 • Ewe­li­na

  Witam chce­my wyna­jąć miesz­ka­nie loka­tor­skie 2 poko­je 44m za 1100zl , gdzie to zgło­sić i na jakich zasa­dach się roz­li­czać krok po kro­ku jak­by ktoś mi wytłu­ma­czyl. Pozdra­wiam

 • DarO O

  Witam.
  Zamie­rzam wyna­jąć miesz­ka­nie wła­sno­ścio­we któ­re wyre­mon­to­wa­łem i ponio­słem duże nakła­dy finan­so­we. Jestem oso­ba pry­wat­ną i zamie­rzam się roz­li­czać na zasa­dach ogól­nych. Czy muszę zgła­szać wyna­jem do US czy przed­sta­wić tyl­ko roz­li­cze­nie PIT na koniec roku? Czy mogę odli­czyć fak­tu­ry za zaku­pio­ne mate­ria­ły budow­la­ne oraz wypo­sa­że­nie któ­re doty­czą rów­nież ubie­głe­go roku?

 • Darek

  Witam. Chcial­bym wyna­jąć nie­od­płat­nie jako wła­ści­ciel 1 pokój mojej kole­żan­ce. Czy mam o tym fak­cie obo­wią­zek kogo­kol­wiek infor­mo­wać? Nad­mie­niam, że najem ten ma być dłu­go­ter­mi­no­wy. Z góry dzię­ku­ję za odpo­wiedź.

  • skar­bo­na­ma­mo­ny

   Ty nie musisz, nato­miast ona powin­na opo­dat­ko­wać dochód uzy­ska­ny w natu­rze.

 • Darek

  To zna­czy?

  • skar­bo­na­ma­mo­ny

   To zna­czy, że jeże­li na ryn­ku nor­mal­nie wyna­ję­cie poko­ju kosz­tu­je 800 zł, a Ty od zna­jo­mej nie bie­rzesz ani gro­sza, to ona uzy­sku­je nie­od­płat­ne świad­cze­nie, któ­re jest opo­dat­ko­wa­ne.

 • Darek

  W kwo­cie 18% od śred­niej staw­ki ryn­ko­wej? A w przy­pad­ku uży­cze­nia takie­go loka­lu?

  • skar­bo­na­ma­mo­ny

   Uży­cze­nie to jest wła­śnie „nie­od­płat­ny wyna­jem”.

 • Darek

  Dzię­ki.

 • MD

  Jeże­li zgło­si­łam umo­wę naj­mu loka­lu oka­zjo­nal­ne­go do US a zmie­niam loka­to­ra i pod­pi­su­ję kolej­ną umo­wę naj­mu loka­lu oka­zjo­nal­ne­go- czy za każ­dym razem muszę ją zgła­szać do US? czy wystar­czy raz na począt­ku naj­mu?

  • skar­bo­na­ma­mo­ny

   Za każ­dym razem trze­ba zgło­sić.

   • MD

    Ok, dzię­ku­ję

 • Olga

  Witam ser­decz­nie,
  zamie­rzam wynaj­mo­wać pię­tro w domu jed­no­ro­dzin­nym, w któ­rym miesz­ka­ją na par­te­rze rodzi­ce a na pię­trze są 3pokoje, każ­dy pokój wynaj­mu­ję za 1000zł już z media­mi i inter­ne­tem, bo nie jestem w sta­nie rodzie­lić ile kto zużył mediów. Bar­dzo pro­szę o pod­po­wiedz w jaki spo­spob bedzie mi naj­le­piej opo­dat­ko­wac, 8,5% czy 18? jak to zdro­bić i gdzie żeby było wszyst­ko kla­row­ne i żad­na ze stron nie mia­ła nie­ja­sno­ści. Czy o czymś jesz­cze powin­nam pamię­tac? Oczy­wi­scie umo­wy będą na Ojca- Wła­ści­cie­la pose­sji.
  Z góry dzię­ku­ję za odpo­we­idz

  • lastic

   skąd taka staw­ka za pokój? cho­ra staw­ka.. xd że też pani się uda­ło zna­leźć ludzi któ­rzy pła­cą takie sumy.

 • Jen­drek

  Witam,
  Zakoń­czy­łem umo­wę z najem­cą. Wypro­wa­dził sie z miesz­ka­nia. Czy muszę zgło­sić ten fakt do US, czy wystar­czy że prze­sta­nę pła­cić comie­sięcz­ny poda­tek z tego tytu­łu (8,5% ryczałt)?
  Z góry dzię­ki za odpo­wiedź!

  • lastic

   zgło­sić.

   • skar­bo­na­ma­mo­ny

    Nie ma obo­wiąz­ku zgła­sza­nia zakoń­cze­nia naj­mu. Tak samo jak zresz­tą jego roz­po­czę­cia. Oczy­wi­ście poza umo­wą naj­mu oka­zjo­nal­ne­go loka­lu, któ­rej zawar­cie nale­ży zgło­sić.

 • Mał­go­sia

  Witam ser­decz­nie,
  wczo­raj pod­pi­sa­łam umo­wę naj­mu oka­zjo­nal­ne­go z najem­ca­mi, któ­rzy wpro­wa­dzą się do loka­lu dopie­ro pod koniec bie­żą­ce­go mie­sią­ca. Czynsz zosta­nie nali­czo­ny 100% za marzec i pro­por­cjo­nal­nie za 7 dni lute­go. W umo­wie nie­ste­ty nie zosta­ła zawar­ta żad­na infor­ma­cja o dacie wpro­wa­dze­nia najem­ców, usta­li­li­śmy ją ust­nie na spo­tka­niu. Co w takiej sytu­acji zro­bić? data pod­pi­sa­nia umo­wy naj­mu w tym przy­pad­ku dla US jest rów­no­znacz­na z zamiesz­ka­niem naj­mców i opła­tą kwo­ty naj­mu za mie­siąc luty. Czy ja jako wła­ści­ciel będę musia­ła do 20. lute­go odpro­wa­dzić już ryczałt do US? czy ten obo­wią­zek cią­ży na mnie dopie­ro do 20. następ­ne­go mie­sią­ca. Na zgło­sze­nie fak­tu wynaj­mu mam 14 dni, czy­li już po 20.lutego de fac­to. Dzię­ku­ję za pomoc. Pozdra­wiam