Amortyzacja mieszkania i lokalu w czterech prostych krokach

By | 24 lipca 2014

komputer i kalkulator

Jeżeli nie opodatkowujesz przychodów z najmu podatkiem zryczałtowanym od przychodów, to możesz stosować amortyzację w celu obniżenia podstawy opodatkowania. Fiskus w ten sposób uznaje, że nieruchomość którą oddajesz w najem stopniowo ulega zużyciu, co pomniejsza jej wartość. Krótko mówiąc amortyzacja jest kosztem uzyskania przychodu, na który nie musisz wydać ani grosza. Podatnik może, ale nie musi prowadzić amortyzacji. Zależne jest to od jego indywidualnej decyzji.

Co można amortyzować?

Amortyzacji podlegają: budynki lub udział we współwłasności budynku, lokale stanowiące odrębną własność lub współwłasność. Są one środkami trwałymi. Amortyzacji podlegają też spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego oraz prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej. Te ograniczone prawa rzeczowe nazywane są w ustawie wartościami niematerialnymi i prawnymi. Zwróć uwagę, że nie amortyzuje się gruntów i prawa użytkowania wieczystego gruntów.

Ustalamy wartość początkową 

Wartość początkową środka trwałego można ustalić na kilka różnych sposobów. Jeżeli nieruchomość kupiliśmy to za wartość początkową przyjmujemy cenę nabycia. Obejmuje ona nie tylko cenę samej nieruchomości, ale także wszelkie związane z tym opłaty. Przykładowo może to być taksa notarialna za sporządzenie aktu, opłaty sądowe, podatek od czynności cywilnoprawnych, ale także wycena czy koszty prawnika, który pomagał nam prowadzić transakcję. Gdy nasz zakup był finansowany z kredytu, a od momentu zapłaty pierwszej raty bankowi do oddania nieruchomości najemcy upłynęło trochę czasu, to zapłacone w tym czasie odsetki (nie całe zapłacone raty) oraz naliczone prowizje powinny zostać doliczone do wartości początkowej.

W przypadku spółdzielczych własnościowych praw do lokalu mieszkalnego lub lokalu użytkowego sprawa jest prosta bo cała cena zakupu dotyczy zakupu tego prawa. Ustalenie ceny nabycia w przypadku zakupu własności lub współwłasności może nastręczać pewne trudności. Częścią transakcji zakupu tych nieruchomości jest niemal zawsze przeniesienie własności lub współwłasności do gruntu. Jak już napisałem wyżej, grunty nie podlegają amortyzacji więc z ceny nabycia powinniśmy odliczyć część wydatków. I tutaj zaczynają się nasze kłopoty. Bowiem to podatnik powinien ustalić prawidłową wartość, a praktyka urzędów skarbowych w tym zakresie jest w kraju różna. Ja zwykle już w akcie notarialnym proszę o wpisanie dwóch cen, oddzielnej za udział w gruncie i oddzielnej za lokal lub współwłasność w budynku. Dzięki temu problem z ustaleniem amortyzowanej części mi odpada. Mam cenę zakupu części amortyzowanej i doliczam do niej w odpowiedniej proporcji (wynikającej z rozkładu obu cen) wszelkie koszty transakcyjne. W rezultacie otrzymuje cenę nabycia, która stanowi moją wartość początkową przyjętą do amortyzacji. Gdy elementem transakcji jest też miejsce parkingowe w hali garażowej, to jego cenę też wskazuję w akcie oddzielnie. Może ono być amortyzowane inną stawką. Jeżeli przy akcie notarialnym nie wskazaliśmy dwóch cen, to musimy znaleźć inny wiarygodny sposób podziału ceny zakupu na część amortyzowaną i nieamortyzowaną. Możemy zamówić wycenę u rzeczoznawcy i poprosić by rozdzielił nam wartość gruntu i lokalu. Tak uzyskaną proporcją możemy przeliczyć nasze faktyczne koszty nabycia. Opcjonalnie możemy bardzo ostrożnie (lepiej nieco zawyżyć) samemu ocenić wartość udziału gruncie i odliczyć go od ceny zakupu całej nieruchomości i proporcjonalnie obliczyć koszty towarzyszące. Najlepiej przy tym zgromadzić jakieś materiały na których oparliśmy nasze szacunki. Będzie łatwiej nam ewentualnie wytłumaczyć nasz tok rozumowania urzędnikowi. Proponuje też zapytać w własnym urzędzie skarbowym lub u zaprzyjaźnionego księgowego o praktykę w Twojej okolicy.

Jeżeli nieruchomość nabyliśmy nieodpłatnie, na przykład w drodze darowizny lub spadku to podstawą do ustalenia wartości początkowej jest wartość rynkowa. Potrzebna będzie wycena rzeczoznawcy. Pamiętaj by wskazał on oddzielnie wartość gruntu i wartość murów. Jeżeli jednak w umowie darowizny lub bezpłatnego przekazania nieruchomości została wskazania wartość nieruchomości, to jeżeli wartość ta jest mniejsza od podanej przez rzeczoznawcę to należy przyjąć tę niższą wartość.

Zarówno w przypadku zakupu nieruchomości jak i każdego bezpłatnego jej nabycia możemy celu ustalenia wartości początkowej zastosować metodę uproszczoną. Polega ona na ustaleniu powierzchni użytkowej lokalu i pomnożeniu jej przez 988 zł. W tym miejscu część z Was się uśmiechnęła, a część zaśmiała głośno. Tak, chodzi dziewięćset osiemdziesiąt osiem złotych za metr kwadratowy. O tym przepisie chyba zapominano i nie nowelizowano go od ubiegłego stulecia. Powierzchnię użytkową obliczamy jak na potrzeby podatku od nieruchomości, czyli powierzchnię pomieszczeń lub ich części oraz część kondygnacji o wysokości w świetle od 1,40 m do 2,20 m zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w 50 proc., a jeżeli wysokość jest mniejsza niż 1,40 m, powierzchnię tę pomija się.

Jeżeli masz dalsze wątpliwości dotyczące ustalenia wartości początkowej to przejdź tutaj.

 

Ustalamy stawkę amortyzacji 

Gdy już mamy ustaloną wartość początkową, czas określić stawkę amortyzacyjną którą będziemy stosować. Stawka ta oznacza jaką część przyjętej wartości początkowej będziemy mogli rocznie dopisywać do kosztów uzyskania przychodu.

Najprościej znowu mają właściciele spółdzielczych własnościowych praw do lokalu mieszkalnego lub użytkowego, a także prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej. W każdym z tych przypadków stawka wynosi 2,5%. Okres amortyzacji spółdzielczych własnościowych praw do lokalu jest dosyć długi. Biorąc pod uwagę wiek tych zasobów, warto rozważyć wniosek do spółdzielni mieszkaniowej o przeniesienie prawa własności lokalu. W takim wypadku, mimo kilku mankamentów, może to być krok z punktu widzenia optymalizacji podatkowej bardzo opłacalny. Z uwagi na wiek tych lokali, możliwe będzie stosowanie indywidualnej stawki amortyzacyjnej nawet 10%. To czterokrotnie wyższa stawka niż początkowe 2,5%.

Jeżeli chcemy amortyzować lokale mieszkalne lub budynki mieszkalne to stawka wynosi 1,5%. Gdy nieruchomość była użytkowana do dnia nabycia przez co najmniej 60 miesięcy i jesteśmy w stanie to udowodnić, to możemy zastosować indywidualną, ustaloną przez siebie stawkę amortyzacji, ale nie większą niż 10%. Możemy ustalić sobie taką stawkę jaką uważamy w przedziale 1,5% – 10%. Nie zawsze jednak przyjęcie stawki maksymalnej będzie dla nas korzystne. Zbyt wysokie koszty uzyskania przychodu powodują, że bezpowrotnie w kolejnych latach stracimy możliwość rozliczania straty na najmie z lat ubiegłych. Myślę, że sami sobie odpowiecie na pytanie która stawka jest dla Was najkorzystniejsza.

Gdy amortyzujemy lokale i budynki niemieszkalne to stosujemy stawkę 2,5%. Jeżeli nasza nieruchomość była używana i możemy to udowodnić to możemy zastosować stawkę indywidualną, nie większą niż 10%. Ustalamy ją w oparciu o 40 letni okres, który pomniejszamy o pełną liczbę lat, które upłynęły od dnia oddania nieruchomości po raz pierwszy do używania, do dnia wprowadzenia do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Skomplikowane? Pewnie, że tak.

Przykład:  

Lokal handlowy był użytkowany od 1 marca 2004 roku. My kupiliśmy go w lipcu 2014 i natychmiast wynajęliśmy. Możemy go więc wprowadzić do ewidencji z datą 31 lipca 2014. Czyli od 1.03.2004 do 31.07.2014 upłynęło 10 pełnych lat. Od 40 lat odejmujemy nasze 10 lat, więc pozostał nam okres amortyzacji 30 lat. 100 dzielimy przez te 30 lat i wychodzi nam stawka 3,33%.

Dla dalszego ułatwienia przygotowałem tabelę:

okres używania budynku okres amortyzacji (lata) stawka amortyzacji [%]
roczny 39 2,56
2-letni 38 2,63
3-letni 37 2,70
4-letni 36 2,78
5-letni 35 2,86
6-letni 34 2,94
7-letni 33 3,03
8-letni 32 3,13
9-letni 31 3,23
10-letni 30 3,33
11-letni 29 3,45
12-letni 28 3,57
13-letni 27 3,70
14-letni 26 3,85
15-letni 25 4,00
16-letni 24 4,17
17-letni 23 4,35
18-letni 22 4,55
19-letni 21 4,76
20-letni 20 5,00
21-letni 19 5,26
22-letni 18 5,56
23-letni 17 5,88
24-letni 16 6,25
25-letni 15 6,67
26-letni 14 7,14
27-letni 13 7,69
28-letni 12 8,33
29-letni 11 9,09
30-letni lub dłuższy 10 10,00

Miejsca parkingowe w zadaszonej lub podziemnej hali garażowej, a także garaże amortyzujemy stawką 4,5%.

Jeżeli masz dalsze wątpliwości dotyczące wyboru możliwej stawki amortyzacji to przejdź tutaj.

Zaprowadzamy ewidencję środków trwałych 

Gdy decydujemy się rozpocząć amortyzację musimy założyć ewidencję środków trwałych. To wymóg wynikający z przepisów. Można zakupić odpowiednie druki, skorzystać ze specjalnego programu albo po prostu zaprowadzić ją sobie w Excelu. Ja korzystam właśnie z Excela i pani urzędniczce, która mnie ostatnio kontrolowała, bardzo się mój Excel spodobał. Pozdrawiam miłą Panią!

Jego użytkowanie jest szalenie proste – wpisuje sobie w szare pola dane:

 • Rodzaj: WNiP gdy mamy do czynienia z wartością niematerialną i prawną (spółdzielcze prawo do lokalu) albo ŚT gdy mamy do czynienia ze środkiem trwałym (pozostałe prawa)
 • Nazwa: Twoją nazwę środka trwałego, np. „Mieszkanie przy ul. Blogowej”
 • Data przyjęcia do ewidencji: Datę przyjęcia do ewidencji
 • Wartość początkowa: Ustaloną wartość początkową
 • Stawka amortyzacji: Przyjętą stawkę amortyzacji

Całą resztę arkusz wylicza mi sam. Zobacz film:

Możesz też skorzystać z gotowych wzorów. Całkiem fajne znajdziesz na stronie Gofin.

Jeżeli chcesz w prosty sposób założyć ewidencję środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych to przejdź tutaj.

Rozpoczynamy amortyzację 

Amortyzację rozpoczynamy od kolejnego miesiąc po miesiącu w którym wprowadziliśmy naszą nieruchomość do ewidencji środków trwałych. Możemy dokonywać amortyzacji miesięcznej, kwartalnej lub rocznej. Amortyzacja kwartalna i roczna jest mało korzystna bo z odpisem musimy czekać zawsze do końca kwartału lub roku.

W pierwszym roku amortyzacji najtrudniej ustalić odpowiednią ratę amortyzacyjną. Aby ją obliczyć bierzemy wartość początkową środka trwałego, mnożymy przez stawkę amortyzacyjną, dzielimy przez 12 i mnożymy przez ilość miesięcy amortyzacji w tym roku.

Przykład: 

Wartość początkowa mieszkania to 300.000 zł. Przyjęliśmy je do ewidencji 15 lipca 2014, więc rozpoczynamy amortyzację od sierpnia 2014. Do końca 2014 roku mamy więc sierpień, wrzesień, październik, listopad i grudzień – 5 miesięcy. Stawka amortyzacyjna 1,5%. Obliczamy: 300.000 zł x 1,5% : 12 x 5 = 1.875 zł amortyzacji na rok 2014. 

W kolejnych latach obliczamy amortyzację roczną mnożąc wartość początkową przez stawkę.

Jeżeli amortyzujemy miesięcznie to wartość amortyzacji dzielimy na ilość miesięcy i dla każdego miesiąca określamy kwotę. W naszym przykładzie 1.875 zł / 5 = 375 zł. Gdyby jednak nie wyszła nam tak okrągła wartość to we wszystkich miesiącach poza ostatnim w roku zaokrąglamy kwotę do pełnych groszy, a w ostatnim miesiącu obliczamy kwotę odejmując od kwoty rocznej wszystkie pierwsze kwoty.

Przykład: 

Wartość początkowa 328.463 zł. Stawka amortyzacyjna 1,5%. Amortyzacja roczna 4.926,95 zł (328.463 zł x 1,5%). Gdy podzielimy to przez 12 to wyjdzie nam 410,58 zł. Od stycznia do listopada stosujemy tę kwotę, a w grudniu obliczamy: 4.926,95 zł – 11 x 410,58 zł = 410,57 zł. 

Amortyzację prowadzimy do momentu, w którym suma wszystkich rat amortyzacyjnych nie zrówna się z wartością początkową. Czyli do momentu w którym odpiszemy w koszty cały koszt pozyskania nieruchomości.

Odpisy amortyzacyjne jako koszt uzyskania przychodu

Nie w każdym wypadku odpis amortyzacyjny będzie kosztem uzyskania przychodu.

Jak już wcześniej wskazałem, nie można amortyzować gruntów i prawa użytkowania wieczystego gruntów.

Kosztem uzyskania przychodów nie mogą być też odpisy amortyzacyjne w tej części ich wartości, która odpowiada poniesionym wydatkom na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie tych środków lub wartości niematerialnych i prawnych zwróconym podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Nie będą też kosztem uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, które podatnik otrzymał nieodpłatnie, jeżeli nabycie to nie stanowiło przychodu z tytułu nieodpłatnego otrzymania rzeczy lub praw.

Nie mogą być także kosztem uzyskania przychodu odpisy amortyzacyjne od składników majątkowych, jeżeli przed dniem 1 stycznia 1995 roku zostały one przez podatnika nabyte, lecz niezaliczone do środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych. Tutaj ustawodawca wprowadza ograniczenie w postaci jednoznacznego terminu. Oczywiście jeżeli mamy do czynienia ze spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu to można tak kupione prawo najpierw „przekształcić” w lokal będący odrębna nieruchomością (spółdzielnia ma obowiązek na żądanie przenieść własność), a później tak uzyskany lokal już można amortyzować.

Nie stanowią kosztów uzyskania przychodu odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oddanych do nieodpłatnego używania – za miesiące, w których składniki te były oddane do nieodpłatnego używania.

I wreszcie, co najważniejsze z punktu widzenia inwestora na rynku nieruchomości, nie w każdym wypadku odpis amortyzacyjny będzie kosztem w przypadku gdy w danym okresie lokal pozostaje niewynajęty.

Ważne uwagi końcowe

Gdybyśmy w czasie wynajmowania zdecydowali się nieruchomość rozbudować, przebudować lub ulepszyć to niezbędna będzie modyfikacja wartości środka trwałego. To zabieg dość skomplikowany więc zalecam konsultację z księgowym. Na szczęście wszystkie zwykłe remonty są po prostu kosztem uzyskania przychodu w momencie ich poniesienia, więc nie wpływają na amortyzację.

Amortyzacja umożliwia nam zatem zoptymalizowanie wielkości płaconego podatku dochodowego. Przeczytaj wpis na temat optymalizacji podatkowej dochodów z najmu.

Jeżeli ten wpis nie rozwiał wszystkich wątpliwości albo nie odpowiedział na na Twoje pytania to przejdź tutaj.

 • Zmyslo

  No, dziękuję. Nareszcie ktoś mi to w sposób cywilizowany wytłumaczył. Wielkie dzięki dla Ciebie…. Pozdrawiam.

  • skarbonamamony

   Dzięki. Wszystkie moje teksty staram się pisać tak, by były napisane prostym językiem, pozbawionym specjalistycznej terminologii.

 • Mila Solshine

  Brak mi tu informacji o metodologii ustalania podstawy amortyzacyjnej. Ciekawa jestem, jak zacząć amortyzować mieszkanie ok. 10 letnie, przez cały czas zamieszkane przez właściciela, zaś od września 2015 przez najemcę na mocy umowy najmu. Mieszkanie kupione za ca. 60 tys. zł właśnie 10 lat temu, przy śmiesznej stawce ok. 1800 zł/m^2, obecnie warte jakieś 3 razy tyle. Jak ustalić wartość podstawy do amortyzacji? Można to uczynić wg własnego widzimisię na podstawie ofert sprzedaży mieszkań na portalach? Czy też musi być to ustalone przez rzeczoznawcę oficjalnie?

  • skarbonamamony

   Zasada ustalenia wartości początkowej (podstawy amortyzacyjnej) opisałem wyżej. Nie uwzględnia się w niej zmiany wartości środka trwałego od dnia jego zakupu do dnia oddania środka do używania (rozpoczęcia amortyzacji). Nie ma przepisu, który wskazywałby na dokonywanie jakichkolwiek przeszacowań.
   Jak z tego wynika powinieneś przyjąć jako podstawę amortyzacji koszt nabycia obliczony w wyżej wskazany sposób – cena nabycia z doliczeniem kosztów taksy notarialnej, obsługi prawnej itp.
   Mam poważne wątpliwości co do zapłaconych przez te 10 lat odsetek od ewentualnego kredytu. W mojej ocenie ciężko zakwalifikować je jako zwiększające koszt nabycia, o ile oczywiście jakiś kredyt miałeś. W czasie tych 10 lat przecież używałeś tego mieszkania do własnych potrzeb.
   Przyjęcie wartości rynkowej jako podstawy amortyzacyjnej może nastąpić tylko wtedy, gdy nie można ustalić ceny nabycia środka trwałego. Niemniej jednak w wypadku nieruchomości takiej opcji nie ma. Zawsze możesz wrócić do notariusza i poprosić o wypis z aktu, albo udać się do sądu wieczystoksięgowego i poprosić o wgląd do akt księgi wieczystej. W ten sposób zawsze ustalisz cenę zakupu.
   Znalazłem jednak bardzo ciekawy wyrok NSA (II FSK 874/12 – wyrok NSA (N) z dnia 25-03-2014). „Cena nabycia w rozumieniu art. 22g ust. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) jest wyznacznikiem wartości początkowej wówczas, gdy podatnik nabywa środek trwały jako przedmiot kompletny i zdatny do użytku. Gdy zakup dotyczy przedmiotu niekompletnego lub niezdatnego do użytku w znacznym odstępie czasu przed dniem założenia ewidencji, a jego doprowadzenie do stanu kompletności i używalności jest połączone z nakładami zwiększającymi jego wartość, zachodzi sytuacja, że nie można ustalić wartości początkowej środka trwałego przed jego nabyciem; w takim wypadku ma zastosowanie art. 22g ust. 8 wymienionej ustawy.” NSA wskazał tutaj przypadek, że zakupuje się środek trwały przy zakupie nie nadaje się do użytku (np. zakup mieszkania w stanie deweloperskim). Następnie zostaje on dostosowany do użytku w znacznym odstępie czasu. W takim wypadku można zastosować wycenę dokonaną przez podatnika, z uwzględnieniem cen rynkowych środków trwałych tego samego rodzaju z grudnia roku poprzedzającego rok założenia ewidencji. To jednak wymaga bardzo dużej ostrożności gdyż w innym wyroku (I SA/Sz 806/09 – wyrok WSA Szczecin z dnia 06-01-2010) wskazano, że „Przepis art. 22g ust. 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) pozwala na odstąpienie od zasady wyrażonej w ust. 3 tego artykułu (czyli na ustalenie wartości początkowej środka trwałego na podstawie ceny nabycia), stanowiąc, że wartość początkową środka trwałego nabytego przez podatnika przed dniem założenia ewidencji „przyjmuje się w wysokości wynikającej z wyceny dokonanej przez podatnika”, jednak przepis ten – co wynika wprost z jego treści – znajduje zastosowanie tylko wtedy, „jeżeli nie można ustalić ceny nabycia” takiego środka (lub jego części).” i z tą wskazówką nie można się nie zgodzić.
   Jeżeli jednak masz wątpliwości sugeruję wystąpić do właściwej Izby Skarbowej z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej.

   • Mila Solshine

    Dziękuję za tak szczegółową odpowiedź. Mieszkanie zakupiłam w stanie developerskim, a doprowadzane do stanu używalności było w ciągu kilkunastu miesięcy, wieloma nakładami i własnym sumptem. Czy również do stanu kompletności? ZAWSZE jest coś, co można ulepszyć, kupić fotel zamiast taboretu, wstawić meble na wymiar zamiast odziedziczonych zdekompletowanych szafek z epoki peerelu (tak to bywa na dorobku :)). Zdecydowanie skorzystam z porady o indywidualną interpretację podatkową.

 • Rafał Andrzejczak

  „Gdy decy­du­jemy się roz­po­cząć amor­ty­za­cję musimy zało­żyć ewi­den­cję środ­ków trwa­łych.” Czy oznacza to, że założenie ewidencji w zaproponowanej formie wyczerpuje temat? Nie ma potrzeby zgłaszania tejże w urzędach?

  • skarbonamamony

   Wyczerpuje. Ewidencję środków trwałych trzeba posiadać, prowadzić i udostępniać jedynie w razie kontroli lub tzw. postępowania sprawdzającego. Nie trzeba jej zgłaszać.

 • A.

  mieszkanie kupiłam w 2010roku na kredyt, przed 2 lata sama w nim mieszkałam, potem stało puste, a teraz zaczynam wynajmować tj. w grudniu 2015. Czy zatem do wartości początkowej mieszkania mogę doliczyć odsetki od kredytu za lata 2010-11.2015?

  • skarbonamamony

   Przepis art. 22g ust. 3 ustawy o PIT wskazuje, że do ceny nabycia można doliczyć odsetki ale tylko takie, które związane są z samym zakupem. Odsetki zapłacone przez Ciebie w okresie w którym sama mieszkałaś w lokalu i tym gdy mieszkanie stało puste raczej nie są związane z zakupem. Nie powinny zatem powiększać wartości środka trwałego.

 • Paweł W.

  Od 7 lat wynajmuje mieszkanie,a od 2 lat lokal użytkowy. Od 2 lat rozliczam się na zasadach ogólnych, w związku z możliwością odliczenia kosztów remontu mieszkania, które w obecnej chwili się wyczerpały. Jeszcze w tym roku planuje zakup kolejnego lokalu na wynajem i zastanawiam się, czy mogę rozpocząć od 2016r. amortyzację lokali kupionych kilka lat temu (wcześniej nie amortyzowałem niczego). W związku z tym mam kilka pytań przedstawionych poniżej.

  Dodatkowo nie wiem, czy mogę rozliczać sumę kwot uzyskanych z najmu z amortyzacja trzech połączonych wartości nieruchomości, czy muszę każdą nieruchomość amortyzować osobno uwzględniajac jej wartość i procent amortyzacji tylko do przychodów uzyskanych właśnie z wynajmu tej nieruchomości?

  Czy w latach kolejnych będę mógł np przerwać amortyzaję na rok, ponieważ zrobię kolejny remont, którego wartość wystarczy na osiągnięcie odpowiednich kosztów do odliczenia?

  W jaki sposób obiczyć procent amortyzacji mieszkania i lokali w sytuacji, w której nie wiem jak długo użytkowane były przed moim zakupem, jednocześnie wiedząc, że budynki w których się znajdują mają po kilkadziesiąt lat? (chodzi mi tu o górną stawkę procentu amortyzacji, którą w mojej wiedzy mogę samodzielnie dostosować do swoich potrzeb zmieniając ją w dół)?

  Czy raz przyjęta stawka amortyzacji lokalu jest obowiązująca przez cały okres amortyzacji, czy po roku mozna ja zmienić dostosowując do nastałych zmian?

  • skarbonamamony

   Oczywiście możesz zacząć amortyzację w 2016 roku.

   Każda z nieruchomości powinna być oddzielnie ujęta w ewidencji środków trwałych, każda powinna mieć oddzielnie określoną i udowodnioną wartość początkową oraz wyznaczoną roczną stawkę amortyzacyjną. Dla każdej nieruchomości prowadzisz oddzielnie amortyzację.

   Oczywiście tak jak sumujesz wszystkie przychody z najmu, tak samo sumujesz wszystkie koszty ich uzyskania. Doliczasz także do kosztów amortyzację. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych dochody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz z innych umów o podobnym charakterze są bowiem jednym źródłem przychodów, w ramach których sumujesz przychody i koszty. Spójrz zresztą do ostatniego PITa rocznego. Tam wszystkie przychody z najmu sumowałeś i sumowałeś też związane z tym koszty. Przy takim rozwiązaniu, amortyzacja jednej nieruchomości może przekraczać przychody z niej uzyskiwane i w ten sposób wpływać na koszty innej nieruchomości gdzie zmuszony jesteś zastosować stawkę mniej korzystną, np. nowe mieszkanie. To oczywiście pozytywnie wpływa na płacone podatki (tzw. tarcza podatkowa).

   Czy można przerwać amortyzację to szczerze mówiąc się nie zastanawiałem. Ale zawsze możesz obniżyć stawkę amortyzacji do np. 0,1% w danym roku. A nawet jeżeli taka stawka spowoduje, że koszty przewyższą przychody, to przecież stratę możesz rozliczyć w pięciu kolejnych latach podatkowych, po nie więcej niż połowę osiągniętej straty w jednym roku. Tak więc można tutaj sobie dowolnie manipulować i nie płacić podatku wcale.

   Okres wcześniejszego używania lokalu możesz sprawdzić u zarządcy budynku. Jeżeli to jest spółdzielnia mieszkaniowa to z całą pewnością wiedzą kiedy lokale były oddane do użytku. Możesz zajrzeć do akt księgi wieczystej (w czytelni ksiąg wieczystych) i zobaczyć jakie dokumenty są w niej zgromadzone i jakie mają daty. To prawdziwa kopalnia wiedzy o danej nieruchomości. Można zapytać też w gminie. Z całą pewnością jest tam sporo dokumentacji.

   • Paweł W.

    Dziękuję za odpowiedź. O to mi chodziło.

 • Paweł W.

  Interesuje mnie jeszcze jedna rzecz dotycząca amortyzacji. Czy w związku z tym, że od 2016 roku zamierzam amortyzować mój lokal, muszę to zgłaszać np do Urzędu Skarbowego? Czy jeśli muszę, to obowiązek ten zakłada poinformowanie US o stawce amortyzacji jaką przyjąłem? Czy prowadzenie ewidencji środków trwałych musi być w jakiś sposób raportowane do US? Czy jeśli w styczniu 2016r. rozpocznę prowadzenie ewidencji środków trwałych to od następnego miesiąca tj. lutego powinienem zacząć odliczać amortyzację? Moje pytania wynikają z braku pewności co do interpretacji niektórych przepisów.

  • skarbonamamony

   Nie musisz zgłaszać rozpoczęcia amortyzacji, jaki i zaprowadzenia ewidencji środków trwałych do US. Musisz ją posiadać, prowadzić i okazać jedynie na żądanie organów kontrolnych. Na temat zgłaszania jakiegokolwiek ewidencjonowania pisałem w oddzielnym poście.

   Jeżeli lokal był oddany do używania już w grudniu 2015 to w grudniu zaprowadź ewidencję środków trwałych i rozpocznij amortyzację już od stycznia. Jak już pisałem ewentualną roczną stratę ze źródła przychodów możesz rozliczyć w kolejnych 5 latach podatkowych.

   Szalenie mnie ciekawi jakie przepisy wzbudzają Twoje wątpliwości?

 • Ak

  Czy w przypadku amortyzacji mieszkania które stanowi spółdzielcze własnościowe prawo, po jego przekształceniu w tzw pełna własność można jakby od nowa zacząć amortyzację tego mieszkania wg stawek indywidualnych ( i zamortyzowac go całkowicie) czy trzeba odliczyć okres amortyzacji przy poprzedniej stawce 2,5%? Czyli gdybym np amortyzowal go przez 10 lat to po przekształceniu w pełna własność miałbym do odliczenia 100 % czy też tylko 75 %?

  • skarbonamamony

   Dziękuje za pytanie. Jest bardzo ciekawe.

   Z chwilą przekształcenia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w prawo odrębnej własności dochodzi do likwidacji wartości niematerialnej i prawnej. W momencie tym to spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego przestaje istnieć. Dokonujesz jego likwidacji.

   W jego miejsce powstaje natomiast środek trwały własność lokalu – nowy składnik Twojego majątku, który oddałeś w najem.

   Na podstawie art. 22g ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za koszt wytworzenia uważa się wartość innych kosztów dających się zaliczyć do wartości wytworzonych środków trwałych. W mojej ocenie, w związku z tym na wartość początkową środka trwałego skłądać się będą wydatki związane z przekształceniem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w lokal będący odrębną własnością (ewentualna poczyniona dopłata, koszty sądowe, prawne i podobne związane z transakcją, podatki itp.) oraz niezamortyzowana dotychczas wartość spółdzielczego prawa do lokalu (jego wartość początkowa minus dotychczasowe odpisy amortyzacyjne). Jak zwykle powstaje problem z wartością uzyskanej przy przekształceniu ułamkowej współwłasności gruntu – w tej sprawie postąpił bym jak opisałem wyżej we wpisie.

   Tak więc od kolejnego miesiąca po miesiącu w którym dokonane zostało przekształcenie, dokonujesz odpisów amortyzacyjnych po ustaleniu stawki amortyzacyjnej wg. opisanych we wpisie zasad. Ustalasz stawkę amortyzacji tak jak byś lokal właśnie kupił.

 • Tin

  Witam,
  Zakupiłem mieszkanie 2014 roku, lecz zamierzam je wynajmować od stycznia 2016. Zamierzam je amortyzować indywidualną stawką amortyzacji. Mam problem z ustaleniem wartości początkowej. Wiem że jest to kwota zakupu + PCC + koszty notariusza, lecz doposażyłem je w grudniu 2015 roku o sprzęt AGD i wyposażenie. Czy mogę owe doposażenie włączyć do wartości początkowej, jeżeli na wszystko mam faktury lub paragony? Czy należy załączyć do dokumentu ewidencji środków trwałych dokument zbiorczy dla doposażenia czy tylko trzymać paragony i faktury?
  I chciałbym się upewnić w tej kwestii. Planuję także drobny remont w połowie roku podatkowego. Rozumiem że po jego zakończeniu nie będę mógł podnieść wartości mieszkania, ponieważ raz rozpoczętej amortyzacji nie można przerwać tylko trzeba „zamortyzować do końca”.

  • skarbonamamony

   Możesz wydatki na doposażenie doliczyć do wartości początkowej. Co do wydatków zrobionych na podstawie paragonów to byłbym bardzo ostrożny. Wydatki powinny być dokumentowane dokumentami imiennymi (np. fakturami, umowami). Urzędy skarbowe bardzo niechętnie widzą paragony. Ale nic straconego. Sprzedawcy mają obowiązek wystawić na podstawie paragonu fakturę imienną dla osoby fizycznej w terminie 3 miesięcy od zakupu. Po tych 3 miesiącach nadal mogą to zrobić ale to ich dobra wola. Idź do sprzedawców i poproś o wystawienie faktury.
   Co do dokumentu zbiorczego to raczej zrobiłbym zbiorcze zestawienie wszystkich wydatków, tych związanych z zakupem nieruchomości (cena + PCC + notariusz) i tych związanych z doposażeniem. Pod to podpiąłbym wszystkie zebrane dokumenty. Będzie to przede wszystkim dla Ciebie ułatwienie gdybyś np. za 10 lat musiał udowodnić poprawność ustalenia wartości początkowej. Pamięć bywa zawodna.
   Tak jak już pisałem, remont (o ile to faktycznie będzie remont) wykonany po oddaniu do używania w całości „wchodzi w koszty”. Toteż nie powinien zwiększać wartości środka trwałego. Jest różnica między remontem, a ulepszeniem. Jeżeli koszty przekroczą przychody to stratę możesz rozliczać przez 5 kolejnych lat podatkowych w ratach nie przekraczających połowy straty. Kilka komentarzy wcześniej już się na ten temat wypowiadałem.
   Jeżeli zaś chodzi o przerwanie amortyzacji to też już wcześniej o tym pisałem. Nie mam pojęcia czy można ją przerwać (nigdy się nad tym nie zastanawiałem), ale z całą pewnością można ustalić niewielką stawkę amortyzacyjną (np. 0,1%) na początku danego roku podatkowego. Stawkę amortyzacji można zmienić na początku każdego roku podatkowego. Pisałem już o tym w komentarzach wyżej.

   • Tin

    Dziękuje za odpowiedź. Podsumowując. Dokonuję ewidencji środków trwałych w styczniu 2016. W tej ewidencji podaję wartość środka trwałego którego składowe są w dokumencie zbiorczym który załączam wraz z fakturami. Wybieram stawkę amortyzacji i od lutego zaczynam amortyzować do końca roku. Jeżeli wyremontuję mieszkanie i koszty remontu przekroczą moje przychody (czy dochód?) za rok 2016 to mogę na początku roku 2017 zmniejszyć stawkę amortyzacji i do miesięcznego kosztu doliczyć ratę za remont przeprowadzony w połowie 2016 roku.
    PS. Byłem w moim urzędzie skarbowym zapytać się czy jeżeli rozliczam się na zasadach ogólnych to czy muszę ich poinformować o tym. Okazało się że tak. Dali mi oświadczenie w którym podajemy formę opodatkowania wynajmu i jak wpłacamy zaliczki. Jak widać praktyki US są różne.

    • skarbonamamony

     Wydatki na remont wliczasz w koszty. Przecież zaliczkę na podatek naliczasz od narastającej kwoty dochodu (podstawy opodatkowania).

     Na początku 2017 roku szacujesz swoje plany i „dostosowujesz” stawkę amortyzacji do tych planów i wyników za 2016 rok (wielkości straty podatkowej za poprzedni rok, stratę możesz rozliczyć przez 5 kolejnych lat podatkowych po nie więcej niż połowę straty w każdym roku). Oczywiście nie przekraczasz stawki amortyzacyjnej maksymalnej jaką możesz zastosować.

     A co do zgłoszenia to bardzo ciekawe z czego wnioskują ów obowiązek zgłoszenia rozliczenia się na zasadach ogólnych? Przecież zasady ogólne są domyślne i jeżeli dopiero zaczyna się przygodę z najmem to właśnie taki jest podstawowy obowiązek. Nigdy nie zgłaszałem i nikt z moich znajomych tego nie zgłaszał. Po prostu karnie co miesiąc naliczamy zaliczki na podatek i przelewamy należność na r-k urzędu (o ile występuje 😉 ). Ja byłem nawet kontrolowany z prawidłowości rozliczania i nie było uwag. Z ciekawości chętnie bym rzucił okiem na ten formularz. Jak możesz to podeślij skan na piotrek@skarbonamamony.pl.

     Obowiązek zgłoszenia w mojej ocenie dotyczy wyłącznie ZMIANY formy opodatkowania. Np. wtedy gdy z zasad ogólnych chce przejść na ryczałt albo z ryczałtu na zasady ogólne. To obowiązek podatnika. Ma on prawo do zgłoszenia tej zmiany zawsze do 20 stycznia danego roku podatkowego. Więcej o tym tutaj: http://skarbonamamony.pl/opodatkowanie-dochodow-z-wynajmu.html

 • Wojtek

  Witam, świetny wpis, dziękuję.
  Trochę liczę na potwierdzenie z Twojej strony, że wszystko dobrze rozumiem wzgl. korektę lub uzupełnienie.
  Przed 10 laty zostałem obdarowany spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu mieszkalnego
  Umowa darowizny określa wartość prawa na 76 tys.zł.
  Po 4 latach od przyjęcia darowizny spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego przekształciłem w prawo własności.
  Ustalając wartość początkową na potrzeby amortyzacji, muszę uwzględnić wartość określoną w umowie darowizny sprzed 10 lat i choć bez ryzyka pomyłki mogę przyjąć, że aktualna wartość rynkowa lokalu jest wyższa, to i tak muszę zlecić wycenę bo nie znam wartości gruntu.
  Ostatecznie więc wartość prawa z umowy darowizny (zakładam, że będzie niższa od aktualnej wart. rynkowej lokalu) będę musiał pomniejszyć o aktualną wartość rynkową gruntu, która będzie określona w operacie szacunkowym.

  Otrzymany wynik (powiększony o koszty przekształcenia) będzie stanowił moją wartość początkową, czy tak?

 • Nonna

  Mam własnościowe mieszkanie, które kupiłam dwa lata temu i od tego czasu wynajmuję, płacąc podatek ryczałtem. Od tego roku chciałabym przejść na zasady ogólne. Czy mam je wprowadzić do ewidencji z datą początku wynajmu czy od teraz?

  • skarbonamamony

   Po pierwsze gratuluje słusznej decyzji przejścia na zasady ogólne. Przypominam, że zmiana formy opodatkowania wymaga złożenia oświadczenia właściwemu Naczelnikowi Urzędu Skarbowego do 20 stycznia roku podatkowego, od którego chcemy zmienić tę formę. Czasu pozostało więc bardzo niewiele.

   W mojej ocenie nic nie stoi na przeszkodzie by wprowadzić mieszkanie do ewidencji w grudniu 2015 i zacząć amortyzować od stycznia 2016. Takie środki trwałe nazywane są ujawnionymi. Stosownie do przepisu art. 22h ust. 1 pkt. 4 ustawy o PDOF odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od ujawnionych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych nieobjętych dotychczas ewidencją, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym te środki lub wartości zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

 • Łukasz S

  Witam,

  bardzo fajny artykuł. Jak wiadomo każdy przypadek jest w pewien sposób szczególny dlatego chciałem krótko opisać swój i zadać kilka pytań.

  Zatem tło:

  W 2010 kupiłem mieszkanie – własność , wyremontowałem i wprowadziłem się w 01.04.2011 .

  Od 01.05.2014 roku wynajmuję to mieszkanie a mieszkam gdzie indziej. Do tej pory rozliczałem się ryczałtem. Od roku 2016-tego chciałem się rozliczać „standardowym” PITem i wprowadzić ewidencję. Artykuł odnośnie podatków rozumiem natomiast mam kilka pytań do wyliczania stawki amortyzacyjnej.

  Mam natomiast kilka pytań:

  1. Amortyzację rozpoczynam os stycznia 2016 zgadza się ?
  2. Czy okres użytkowania do podniesienia do stawki amortyzacji (60 miesięcy) liczy się od użytkowania w ogóle mieszkania czy przez najemców. Inaczej mówiąc w moim przypadku liczy się od 01.04.2011 czy od 01.05.2014 ?
  3. Czy jak robię ewidencję miesięczną to mogę przez 3 miesiące stosować stawkę 1,5% a w kolejne, jeśli okres użytkowania przekroczy 60 miesięcy, zmienić na 2,5 % ? Jesli bowiem odpowiedź na pytanie 2 jest 01.04.2011 to od kwietnia 2016 roku mieszkanie jest użytkowane 60 miesięcy i pytanie czy wtedy mógłbym podnieść stawkę amortyzacji.

  Z góry dziękuję za pomoc i przepraszam jeśli nie wydedukowałem tego z artykułu a powinienem 🙂

  • skarbonamamony

   Ad. 1
   Jeżeli wprowadzisz do ewidencji środków trwałych w grudniu to zaczynasz amortyzację od stycznia.
   Ad. 2
   Do okresu używania liczy się okres jego faktycznego używania od samego początku. Chodzi zatem także o poprzedniego jego właściciela.
   Ad. 3
   Jeżeli korzystasz ze indywidualnej stawki amortyzacyjnej (tej maksymalnej 10%) to tej stawki nie można zmienić nigdy w całym okresie dokonywania amortyzacji. Ustalona raz stawka nigdy nie może być zmieniona. Skoro mieszkanie w 2010 kupiłeś a później remontowałeś, to zapewne było ono już wcześniej używane, a zatem od razu możesz zastosować stawkę indywidualną. A jeżeli kupiłeś deweloperskie i pod zwrotem „wyremontowałem” miałeś na myśli wykończenie to niestety nie masz prawa do stosowania stawki indywidualnej. Ale oczywiście wystarczy poczekać i ujawnić mieszkanie w ewidencji w maju 2016 by mieć prawo do stosowania stawki indywidualnej od czerwca 2016. Z przepisu art. 22j ust. 1 ustawy po podatku dochodowym od osób fizycznych wynika bowiem, że prawo do ustalenia stawki indywidualnej dotyczy wyłącznie środków trwałych „po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji danego podatnika”.

   • Łukasz S

    Bardzo dziękuję za odpowiedź. Teraz rozumiem.

   • Arisha

    Hmmm, no chyba nie jest tak do końca. 60 miesięcy użytkowania, aby lokal można było uznać za używany musi być przed nabyciem, a nie przed wprowadzeniem do ewidencji ś.t. Więc jesli Pan kupił mieszkanie, które miało rok lub 4 lata (generalnie mniej niż 60 miesięcy), to nawet za 100 lat nie będzie z tego powodu mógł amortyzować stawką 10%. Chyba, że „wyremontuje” za więcej niż 30%, ale to już podlega pod inny paragraf. Więc ad.2 okres używania liczy się tylko przed chwilą nabycia

 • cps

  Dzień dobry. Czy to co jest w art i w dyskusji dotyczy osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej? czy osoby,która prowadzi taka i rozlicza sie PIT w kwietniu nastepnego rogu z całości ( tj działalności i innych przychodów).
  Nie prowadze działności. Zbieram sie do rozliczenia PIT za 2015 r.
  Mam mieszkanie spadkowe z 2012 roku. wartośc mieszkania – 120 tysiecy Od stycznia 2015 wynajmuję. w sierpniu 2015 przekształciłem ze spóldzielczego własnosciowego( wspólna KW ze Spóldzielnia) w prawo własnosci( oddzielna Ksiega, koszt całej operacji ok 900 zł).
  Przychód roczny z wynajmu ( u nas to sie nazywa odstepne 4800 ( czynsz i media sa przez lokatora opłacane na moje konto w wysokosci,która uprzednio sam płace wiec tego nie licze)
  CZy rozumiem,ze – koszty wynajmu do PIT za cały rok sa takie:
  1. amortyzacja wg zaprowadzonej tabelki z PAna wzorca do lipca ( zaczynam od grudnia 2014) -2,5%
  2.900 zł za operacjęrzekształcenia
  3. amortyzacja 2,5% miesięcznie za m-ce sierpień -grudzień. od nowej wartosci lokalu
  dodac , odjąc od przychodu dodac do dochodów z pracy i od wyniku podatek 18%

  Wojtek

  • skarbonamamony

   Po drodze zgubiłeś kilka bardzo istotnych szczegółów. Część z nich była wcześniej już przedyskutowana w komentarzach.

   Istotne jest ustalenie wartości spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu przed jego wprowadzeniem do ewidencji środków trwałych. Istotny zatem jest tutaj sposób ustalenia tej kwoty 120 tys.

   W lipcu następuje likwidacja tego spółdzielczego, własnościowego prawa do lokalu. W wyniku przekształcenia powstaje prawo własności, które należy wprowadzić do ewidencji środków trwałych. Wartość tego środka trwałego ustala się tak jak pisałem kilka komentarzy wyżej. Na podstawie art. 22g ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za koszt wytworzenia uważa się wartość innych kosztów dających się zaliczyć do wartości wytworzonych środków trwałych. W mojej ocenie, w związku z tym na wartość początkową środka trwałego składać się będą wydatki związane z przekształceniem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w lokal będący odrębną własnością (ewentualna poczyniona dopłata, koszty sądowe, prawne i podobne związane z transakcją, podatki itp.) oraz niezamortyzowana dotychczas wartość spółdzielczego prawa do lokalu (jego wartość początkowa minus dotychczasowe odpisy amortyzacyjne). Tak więc 900 zł za operacje przekształcenia nie jest kosztem tylko zwiększa wartość środka trwałego. Jak zwykle powstaje problem z wartością uzyskanej przy przekształceniu ułamkowej współwłasności gruntu – w tej sprawie postąpił bym jak opisałem wyżej we wpisie.

   • wojtek

    dziękuje za uwagę dot 900 zł . Ważna. Ale -jesli to jest mieszkanie uzytkowane przez poprzedników przez wiele lat ( od 1980 r do smierci w 2012 ( spadek) to – moge amortyzowac w skali 2,5-10 jak rozumiem/ Za rok mija termin 5 letni od uzyskania spadku i byc może bede je sprzedawac. wiec nie zalezy mi na amortyzacji wieloletniej . czy może więc to byc np 5%

    • skarbonamamony

     Stawka powinna być taka aby nie płacić podatku dochodowego 🙂 Stosowanie amortyzacji, jeżeli nie prowadzimy działalności gospodarczej w zakresie najmu nieruchomości, nie ma wpływu na podatek dochodowy ewentualnie należny przy sprzedaży nieruchomości.

 • Damian

  Witam !
  Chcę wynająć 2 pokoje w moim 3 pokojowym mieszkaniu (ja mieszkam w 3 pokoju). Będę wynajmował za 1450 zł te 2 pokoje. Wybiorę zasady ogóle. I odliczę czynsz (500) i rachunki (gaz, prąd, internet=150 zł na miesiąc) i ratę od kredytu hipotecznego mix – 700 zł i jeśli uwzględnię AMORTYZACJĘ TYCH DWÓCH POKOI to nie będę płacił podatku do US. Dobrze rozumiem?
  Drugie pytanie to jak policzyć amortyzację tych pokoi? Tzn pokoje wyliczyłem ale teraz pytanie czy powinienem doliczyć kuchnię łazienkę i korytarz? Bo podniesie mi to amortyzację. Kuchnie, łazienkę i korytarz podzielę na 3 i pomnożę przez 2. Oczywiście z metrażem.
  Przypomnę – mam 3 pokoje, 2 chcę wyynająć po 1 osobie czyli 3 osoby w sumie. Blok jest z 1974 roku i chcę zastosować amortyzację 10%. Mam własnościowe prawo do lokalu od 6 miesięcy.
  Z góry dziękuję serdecznie za odpowiedź. Pozdrawiam Damian

  • skarbonamamony

   W wypowiedzi jest kilka nieścisłości. Nie wiadomo czy masz spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego czy własność lokalu będącego odrębną własnością.

   Amortyzuje się całą nieruchomość (środek trwały albo wartość niematerialną i prawną) natomiast w koszty uzyskania przychodu zalicza się tylko część raty amortyzacyjnej wg. stosunku powierzchni wynajętej do powierzchni użytkowej.

   Zagadnienia ujęcia raty amortyzacyjnej w kosztach uzyskania przychodu są omówione w poradniku: http://books.skarbonamamony.pl/amortyzacja-wynajmowanej-nieruchomosci/

 • Sławek S.

  witam,

  fantastyczny artykuł i komentarze.
  dodam swoje trzy grosze 🙂

  mieszkanie kupione było jako spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu i amortyzowane przez 2 lata na 2,5%.
  obecnie ustanowiono odrębną własność i wg wskazówek z komentarzy do nowej wartości początkowej zaliczyłbym niezamortyzowaną wartość i koszty wyodrębnienia.

  jest jednak jedno „ale”. w akcie notarialnym mam wpisaną obecną wartość mieszkania wg cen rynkowych i jest ona wyższa niż wartość zakupu z kosztami remontu (co mi bardzo pasuje).

  czy poprawne będzie amortyzowanie tej nowej wartości mieszkania czy zostawać przy starej (- 2 lata amortyzacji). obawiam się, że jednak nie.

  pozdrawiam serdecznie, Sławek S.

  • skarbonamamony

   Przepis art. 22g ustawy wyraźnie wskazuje w jaki sposób ustala się wartość początkową. W wypadku wytworzenia środka trwałego procedura jest tylko jedna – opisana wyżej.

   Cenę rynkową można przyjąć tylko wtedy gdy nie można ustalić ceny nabycia środków trwałych. A to w wypadku nieruchomości jest praktycznie niemożliwe. Jak wskazałem wyżej, zawsze można iść do ksiąg wieczystych i znaleźć akt notarialny albo uzyskać wypis od notariusza. Poza tym jest różnica między nabyciem a wytworzeniem.

   • Sławek S.

    dziękuję, chciała by dusza do raju, a jest jak jest 🙂

   • Arisha

    Dlaczego uważa Pan, że praktycznie niemożliwe jest aby nie można było ustalić ceny nabycia? W przypadku nabycia w drodze spadku lub darowizny wartość początkową można ustalić na podstawie wartości rynkowej, czyż nie? Nie jest to cena nabycia

    • skarbonamamony

     Jest różnica między zakupem, wytworzeniem, nabyciem nieodpłatnym i nabyciem częściowo odpłatnym. Nie w każdym z tych wypadków można przyjąć wartość początkową wg. wyceny. Nie w każdym wypadku gdy można dokonać wyceny, wyceny tej może dokonać podatnik samodzielnie. Zagadnienia ustalenia wartości początkowej w każdym wariancie nabycia własności są opisane tutaj: http://books.skarbonamamony.pl/amortyzacja-wynajmowanej-nieruchomosci/

 • Dorota

  Witam,

  mam pytanie dotyczące stawki amortyzacji.
  Kupiłam 70- letni dom wielorodzinny, w którym mieszkają najemcy. Zamierzam liczyć od wartości nieruchomości amortyzację.
  Jeśli dobrze rozumiem, mogę wybrać stawkę amortyzacji z zakresu 2,5-10%, taką jak mi pasuje, tak? Nie ma tutaj ograniczeń co do ilości lat, itp.?

  Jeśli kupiłam dom w lutym i w lutym mam już przychód, to amortyzację liczę i tak dopiero od marca, prawda?

  Pozdrawiam.
  Dorota

  • skarbonamamony

   Można przyjąć stawkę z przedziału 2,5-10%.

   Od miesiąca następnego po wprowadzeniu środka trwałego do ewidencji. W Twoim wypadku byłby to marzec.

 • Adam Paszulkiewicz

  Witam,

  W przypadku wynajmu mieszkania podlegającego amortyzacji do 10% rocznie o wartości 300 tys. zł i wynajmie za kwotę 2 tyś zł. Jak wygląda sytuacja rozliczeń z US ? Miesięczna kwota amortyzacji wynosi 2,5 tyś zł w związku z tym nie występuje dochód ?

  • skarbonamamony

   W sumie to sam sobie odpowiedziałeś. Nie występuje dochód, a więc nie trzeba płacić zaliczek na podatek. Oczywiście o ile amortyzacje prowadzisz miesięcznie.

   Co nie oznacza, że w zeznaniu rocznym PIT-36 nie należy wykazać wyliczonej kwoty przychodu i poniesionych kosztów, obejmujących też amortyzację. Stratę podatkową ze źródła przychodu jakim jest najem, którą osiągniesz możesz rozliczyć w kolejnych 5 latach podatkowych nie więcej niż po 1/2 straty w każdym z tych lat. Gdybyś w przyszłości kupił kolejną nieruchomość, której nie da się tak zoptymalizować podatkowo, to wtedy będziesz mógł korzystać z tej straty i nadal nie płacić podatków.

   • Adam Paszulkiewicz

    W związku z tym comiesięcznie powinienem aktualizować ewidencję środków trwałych i złożyć roczne zeznanie PIT-36 ?

    • skarbonamamony

     W ewidencji środków trwałych powinieneś zrobić tzw. roczny plan amortyzacji. Czyli rozpisać planowane raty amortyzacyjne. Powinieneś też notować faktycznie dokonane odpisy amortyzacyjne, bo przecież nie zawsze masz prawo to zrobić (np. w czasie gdy mieszkanie nie jest wynajęte). Każdy faktycznie zrobiony odpis przybliża Cię do miesiąca, w którym zamortyzujesz całą wartość nieruchomości.
     A dlaczego miałbyś nie składać PIT-36?

 • M S

  Moja miesięczna stawka amortyzacyjna mieszkania wynosi 250 zł miesięcznie. Jeżeli w ciągu roku moje mieszkanie było wynajęte przez 10 miesięcy to czy mogę dokonać odpisu w miesiącach w których był przestój?

  • skarbonamamony

   To zależy z jakiego powodu był przestój. Jeżeli w tym czasie robiłeś remont, ulepszałeś, albo szukałeś nowego najemcy to możesz robić odpisy (na podstawie interpretacji ILPB1/415-1096/14-2/AP). A jeżeli w tym czasie sam mieszkałeś w mieszkaniu to nie możesz robić odpisów.

   • M S

    Dziękuje bardzo za odpowiedź. Przestój spowodowany poszukiwaniem nowego najemcy 🙂
    Jeszcze jedno pytanie. W tym okresie dwumiesięcznego przestoju wpłacam do administracji opłaty za zarządzanie nieruchomością oraz składkę na utrzymanie części wspólne (winda, światło, śmieci)j. Czy te opłaty mogę sobie wliczyć w koszt uzyskania przychodu?

    • M S

     W interpelacji którą podałeś jest odpowiedź na moje pytanie 🙂

    • skarbonamamony

     Ja wliczam. Są to przecież koszty utrzymania źródła przychodu.
     Choć oczywiście robię wszystko by przestojów nie było, a już w szczególności dwumiesięcznych…

 • Marta

  Witam
  pozwolę sobie skorzystać z porady. Ten artykuł i dyskusja trochę już mi naświetliły sprawę, ale nadal pozostaje mi kilka wątpliwości, wprowadzonych o dziwo przez księgową u której byliśmy po poradę jaki rodzaj opodatkowania wybrać. Stanęło, że na zasadach ogólnych, ale jednocześnie powiedziała nam, że możemy odliczać 10 %, wiedząc że jest to własnościowe spółdzielcze prawo, czyli jak tutaj jest napisane jednak 2,5 %. W rozmowie przewinęła się jeszcze kwestia, ile lat ma budynek. Nie wiem jakie to ma znaczenie.
  Reasumując w punktach:
  1. Budynek został oddany do eksploatacji w 1975 r.
  2. Mieszkanie zakupiłam w maju 2009 roku i do grudnia 2014 r. mieszkałam tam sama.
  3. Jest to spółdzielcze prawo własnościowe
  4. Od stycznia 2016 r. zostało wynajęte.
  Pytania:
  1. Czy rok budowy bloku ma jakieś znaczenie? Czy mogę w ogóle jeszcze odpisywać amortyzację?
  2. Jeśli mogę, to z jaką datą wprowadzam mieszkanie do ewidencji, zakupu czy wynajmu?
  3. Stawka amortyzacyjna to wyłącznie 2,5 %?
  4. Wartość początkowa to zasadniczo cena zakupu plus koszty notariusza. Jednak wartość tego mieszkania zmieniła się na rynku (niestety spadła). Czy mam prawo wykazywać wartość z aktu notarialnego, czy lepiej przyjąć jego obecną cenę rynkową? Jak to potwierdzić?

  Z góry dziękuję za pomoc! 🙂

  • skarbonamamony

   Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nie jest prawem własności. Jest to ograniczone prawo rzeczowe i w związku z tym nie jest środkiem trwałym. Jest ono wartością niematerialną i prawną. A zatem podtrzymuje to co wcześniej napisałem w artykule.

   Definicja legalna wartości niematerialnej i prawnej zawarta jest w art. 22b ust. 1 ustawy o PDOF. Należy do nich m.in. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego.

   Art. 22m ust. 4 in principio ustawy o PDOF wprost stanowi, że odpisów amortyzacyjnych od własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej dokonuje się przy zastosowaniu rocznej stawki amortyzacyjnej w wysokości 2,5%.

   A zatem:
   Ad. 1 Nie ma znaczenia w wypadku spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.
   Ad. 2 Z datą oddania do używania. Czyli z datą przekazania najemcy.
   Ad. 3 Tak. W mojej ocenie nie ma podstaw do podwyższenia, choć chętnie poznam podstawy wskazane przez księgową.
   Ad. 4 Możesz wskazać koszt nabycia (cena z aktu + koszty okołotransakcyjne).

   • Marta

    Bardzo dziękuję za pomoc. Informacje od księgowej ustne były tylko, ale pokusimy się jeszcze napisać do niej maila. Może coś odpisze. Mam jednak wrażenie, że nie zna tematu :(. Za pierwszym razem w ogóle podała jakieś wyliczenia z amortyzacją 40% (sic!) :/, na drugi dzień zadzwoniła, ze się pomyliła i że możemy odliczać 10 %, a wychodzi, że jednak 2,5 %.
    pozdrawiam serdecznie

 • Maslovsky

  Witam,

  Mam pytanie odnośnie stawki amortyzacji.
  Raz jest napisane:
  „Stawkę amortyzacji można zmienić na początku każdego roku podatkowego” natomiast innym razem pisze, że
  „stawki nie można zmienić nigdy w całym okresie dokonywania amortyzacji. Ustalona raz stawka nigdy nie może być zmieniona”.

  To jak z tym jest? Mogę ustalić najpierw stawkę amortyzacji 5% a następnie ją zmienić na np 8 % jak spłace kredyt i koszta mi zmaleją ?

  Pozdrawiam

  • skarbonamamony

   Witaj,

   Wyrwałeś z kontekstu moje wypowiedzi.

   W pierwszym przypadku mowa jest o stawkach podstawowych, z tabeli stawek (załącznik do ustawy). W drugim przypadku jest mowa o stawce indywidualnej. Pełne zdanie brzmiało „Jeżeli korzystasz ze indywidualnej stawki amortyzacyjnej (tej maksymalnej 10%) to tej stawki nie można zmienić nigdy w całym okresie dokonywania amortyzacji.”

   Stawki podstawowe (z załącznika do ustawy) można zmniejszać na początku każdego roku podatkowego i w kolejnych latach wracać do maksymalnej. Ważne by jedna stawka obowiązywała w całym roku podatkowym.

   Stawki ustalone indywidualnie (dla ŚT używanych) nie mogą być zmieniane w całym okresie amortyzacji. Raz ustalona wiąże do całkowitego zamortyzowania.

   • Maslovsky

    Hey,
    Dzieki za odpowiedź.
    Podsumowując:
    0-2.5%- amortyzacji – moge zmieniać sobie stawkę co roku
    2.51-10% – raz ustalona musi pozostać na tym samym poziomie, tak?
    czyli mogę zrobić np. tak:
    I rok – 0.5%
    II rok – 1%
    III rok – 0.5%
    IV rok – 2.5%
    od V roku-do końca amortyzacji- 5%

    Pozdrawiam,

    • skarbonamamony

     Chyba sam sobie zaprzeczasz 🙂
     Jak wstawiłeś stawkę 5% to już nie wiem czy mowa o metodzie w której amortyzujemy używane lokale czy o metodzie wg. stawek z tabeli stawek. Poza tym nie wiem czy mowa o lokalu mieszkalnym czy niemieszkalnym czy o spółdzielczym, własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego. Bo dla lokalu lub budynku mieszkalnego w tabeli stawek nie ma stawki 2,5% tylko 1,5%.

 • Paulinalll

  Dzień dobry:)

  Pozwolilam sobie zadać pytanie, gdyż jest to jedyne miejsce, gdzie ktoś rzeczowo potrafi wyjaśnić wszelkie wątpliwości związane z podatkami.
  W sierpniu 2015 kupiłam mieszkanie. Muszę się rozliczyć na zasadach ogólnych, ponieważ nie zgłosiłam oświadczenia o wyborze ryczautu(i bez żadnych odliczeń wychodzi mi dużo wyższa kwota niż z ryczautu).
  Wiem już jak ustalić wartość początkową, jednak jestem również właścicielką części gruntu(375/10000), a czytałam, że gruntu się nie amortyzuje. W jaki sposób mam oszacować wartość tej części gruntu żeby US się nie przyczepił? OD razu dodam, że nie chcę wydawać setek złotych na rzeczoznawcę, bo okaże się, że mi się ta amortyzacja wcale nie opłaci. Dodam, że w akcie notarialnym nie mam wskazanej ceny gruntu.

  Będę bardzo wdzięczna za odpowiedź.
  Z poważaniem,
  Paulina

  • Sławek S.

   ja korzystałem z danych statystycznych odnośnie cen transakcyjnych gruntów, np. dla gruntów pod zabudowę wielorodzinną położonych w obrębie miast dla woj. kuj.pom. to około 100 zł/m2, więc przy udziale kilkudziesięciu m2 nie jest źle. zaznaczam jednak, że to mój pomysł i nie wiem jak do tego podejdzie skarbówka, nie chcąc płacić rzeczoznawcy nie wymyśliłem nic lepszego.

  • skarbonamamony

   Można zrobić tak jak napisał Sławek S. ale można zrobić samemu jeszcze szczegółowszą wycenę. Na podatniku ciąży udowodnienie, ze przyjęta metoda jest dobra, a oszacowana wartość właściwa. Aczkolwiek urzędnicy tez nie do końca wiedza jak do tego podejść. Niby mogą mieć wątpliwości, ale często nie ryzykują koniecznością wydania z budżetu Skarbu Państwa kilkuset złotych na wycenę rzeczoznawcy. Bo podatnik za nią płaci tylko wtedy, gdy różnica pomiędzy wyceną rzeczoznawcy, a wyceną podatnika, jest większa o więcej niż 33%. Ale różnica w cenach mkw. gruntu na terenie miast są ogromne, zależą od wielu czynników, w szczególności: położenie działki, rozmiar działki, uksztaltowanie, możliwość zagospodarowania, otoczenie, stopień zurbanizowania itd.

   Bardzo skuteczna i wiarygodna metoda samodzielnej wyceny gruntu i udziału w gruncie jest opisana w poradniku razem z arkuszem Excel, który obliczeń dokonuje sam (http://books.skarbonamamony.pl/amortyzacja-wynajmowanej-nieruchomosci/). Arkusz korzysta z uproszczonej metody korygowania ceny średniej. Można taka wycenę zrobić w ciągu godziny.

 • Krzysztof

  Koszty netto czy brutto?

  Do ustalenia wartości początkowej lokalu mieszkalnego bierzemy wartość netto np. z aktu notarialnego.
  1. Czy koszty wykończenia i wyposażenia również tylko w cenach netto?
  2. Czy mam dowolność w przypisaniu kosztu bądź to do wartości początkowej lub jako koszt bieżący w momencie oddania do użytku? (np. wanna lub tym podobne?)

  Pozdrawiam Krzysztof
  P.S.
  Doskonała tebelka ewidencji środków trwałych!!!

  • skarbonamamony

   Nie napisałeś czy chodzi o mieszkanie czy o lokal użytkowy oraz nie napisałeś czy jesteś czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, no i wreszcie nie napisałeś czy najem na cele mieszkalne (zwolnione z VAT) czy usługi zakwaterowania – najem krótkoterminowy (nie zwolnione z VAT). Także ciężko jednoznacznie odpowiedzieć…

 • Arisha

  Kilka pytań doprecyzowujących:

  1. Ustawa wyraźnie mówi o tym, że przyspieszoną amortyzację można zastosowac do lokalu używanego przez min. 60 mies przed jego nabyciem. A Pan w kliku odpowiedziach wprost lub posrednio sugerował, że musi to być 60 mies przed wprowadzeniem do ewidencji. Zamierzam kupić mieszkanie użytkowane do tej pory przez 3 lata. Prosze zatem o podanie przepisu, który pozwalałby mi za kolejne dwa lata robić odpisy amortyzacyjne z podwyższoną stawką? Na jakiej podstawie? Ja niestety we wszelkich interpretacjach znajduje wyjasnienie, że musi to byc 60 mies. przed nabyciem (kupno, spadek, darowizna itp) przez obecnego własciciela. Ale obym się myliła.

  2. Jak wygląda kontynuowanie amortyzacji po smierci jednego ze współwłaścicieli lokalu? Rodzice amortyzowali mieszkanie, niedawno tata zmarl i ja dziedziczę jego część (50%). Na infolinii US powiedziano, że amortyzację zaczyna się od nowa (dla całości lokalu). Ale przecież mama już odliczała kilka lat amortyzację (dokładnie 8 lat). Ja, owszem, rozumiem że mogę zacząć od zera, bo dopiero teraz nabyłam lokal w drodze dziedziczenia i pierwszy raz go wprowadzam do ś.t., ale czy mama też? A jeśli jednak nie, to czy jesteśmy zmuszone do zastosowania tej samej stawki amortyzacyjnej? Bo gdybym była jedynym właścicielem, to nie obowiązuje mnie stawka, którą stosował tata. A po drugie, drugi współwłaściciel nie ma obowiązku informowania mnie, na jakich zasadach rozlicza swój najem? Ja mogę np zastosować ryczałt, a mama zasady ogólne albo mama amortyzację przyspieszoną a ja zwykłą. Mam rację czy nie?

  3.Rozumiem też, że amortyzacja związana jest z osobą, a nie z środkiem trwałym, czyli jeśli poprzedni właściciel np przez 10 lat wynajmował i w 100% zamortyzował mieszkanie, to ja po jego nabyciu zaczynam od nowa w ustalonej przez siebie wysokości (nie muszę przecież wiedzieć czy np w latach 1998-2008 ktoś się rozliczał tak czy inaczej, czy i jaka amortyzację stosował, w ogóle nie muszę wiedzieć, że wynajmował lokal i robił jakiekolwiek odpisy, racja?).

  4. Jeśli nabyłam nieruchomość w drodze spadku, to ustalam jej wartość początkową na podstawie cen rynkowych? Jeśli nie, to na podstawie czego i wg jakiego przepisu?

  • skarbonamamony

   Ad. 1
   Okres „używania” liczy się jako okres faktycznego wykorzystywania do dnia nabycia (a konkretnie przeniesienia własności). Jeżeli lokal był w stanie deweloperskim to okresu, w którym była adaptacja, a w którym nikt nie mieszkał, nie można zaliczyć do korzystania bowiem nikt w tym czasie nie korzystał z lokalu zgodnie z jego przeznaczeniem.

   Ad. 2
   Dziedziczenie po zmarłym współmałżonku to temat mocno skomplikowany. Z całą pewnością Ty, dziedzicząc wpisujesz swój udział do swojej ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Ustalasz swoja metodę i stawkę amortyzacji. Nie ma żadnego związku z tym co robi mama. Natomiast sprawa mamy jest skomplikowana. To zależy w jaki sposób rozliczali podatki dochodowe z ojcem – czy oboje płacili po swojej części czy płacił tylko jeden z małżonków (czy złożyli wspólnie odpowiednie oświadczenie naczelnikowi urzędu skarbowego). Poza tym, jeżeli jakiś udział odziedziczyła też mama to musi na nowo ustalić wartość początkową tego odziedziczonego udziału i o tę wartość podnieść wartość środka trwałego. Zagadnienie to jest opisane szczegółowo w poradniku: http://books.skarbonamamony.pl/amortyzacja-wynajmowanej-nieruchomosci/

   Ad. 3
   Oczywiście od nowa. Ale nie dotyczy to Twojej mamy. Przynajmniej nie w każdym przypadku. Dlaczego to napisałem wyżej.

   Ad. 4
   Wartość rynkowa z dnia nabycia (otwarcia spadku) zgodnie z art. 22g ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ale nie więcej niż wartość podana do podatku od spadków i darowizn. Oczywiście należy też uwzględnić wartość udziału w gruncie na którym budynek posadowiono. Jeżeli mamy do czynienia ze spółdzielczym własnościowym prawem do lokal (a tutaj chyba nie ma to miejsca skoro rozważasz 10% stawkę) to udziału w gruncie nie uwzględnia się bo go tam nie ma.

 • Małgorzata

  Witam!
  Cena zakupu mieszkania nabytego w 2006 r. stanowi dziś jakieś 60% wartości rynkowej. Czy rozpoczynając amortyzację muszę przyjąć wartość równą cenie zakupu, czy mogę np. ustalić ją w oparciu o operat szacunkowy

  Pozdrawiam
  Małgorzata

  • Arisha

   Z tego co się orientuję niestety bierze się pod uwagę wartośc początkową. A w przypadku kupna mieszkania jest to jego cena zakupu, a nie wartość obecna. Oszacowanie może być np kiedy ktoś ci daruje to mieszkanie (wtedy u notariusza podajecie jaką wartość ma darowizna i to jest wartość początkowa).

   • Małgorzata

    Dzięki za odpowiedź,
    też tak początkowo myślałam, ale zastanowiła mnie interpretacja indywidualna ILPB1/415-995/10-4/AO z dn. 2010.11.25 Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu (nie wiem czy link „zadziała” … http://www.podatki.biz/interpretacje/0172515.txt?szuk= )
    Rozumiem, że to już inny paragraf, ( 30% wzrostu wartości), niemniej jednak w interpretacji powołano się nie tylko na ulepszenia dokonane w mieszkaniu, ale także „ogólną tendencję wzrostową” wartości mieszkań w okolicy. Nadal nie wiem, czy nie warto wydać parę złotych na operat, żeby nie tylko uzyskać prawo do indywidualnej stawki, ale także znacząco podnieść wartość mieszkania…

    Pozdrawiam

    • Arisha

     Ja pytałam na infolinii podatkowej, bo sama miałam mieszkanie kupione w latach 90-ych i niestety cena, to cena. Myślę, ze tu ustawodawca przeoczył pare szczegółów, np to że ludzie nie muszą trzymac tak długo f vat za remonty, że mozna wynajmować mieszkanie najpierw 20 lat w nim mieszkając po zakupie…

     • skarbonamamony

      W wypadku bardzo dawno nabytych nieruchomości należy dodatkowo zwrócić uwagę na art. 23 ust. 1 pkt 45a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

    • skarbonamamony

     Zawsze można samemu wystąpić o wydanie interpretacji w swojej sprawie. Koszt to jedynie 40 zł. Minusem jest to, że trzeba na jej wydanie czekać 3 miesiące. I co ciekawe wcale nie trzeba się do uzyskanej interpretacji zastosować.

 • Kuba

  Witam.
  W październiku 2004 otrzymałem od babci w drodze darowizny mieszkanie. Mieszkanie jako komunalne, było użytkowane przez babcię przez ponad 20 lat. W maju 2004 zostało przez babcię wykupione od miasta (założona została księga wieczysta). Czy w takiej sytuacji przysługuje mi prawo do rozliczania amortyzacji w wysokości indywidualnie ustalonej czy tylko stawka 1,5 %? Dodam, że budynek jest z lat 30 XX w.

  • skarbonamamony

   Jeżeli mieszkanie przed darowizna było używane przez 20 lat to to można zastosować stawkę indywidualną, nawet 10%. Oczywiście trzeba pamiętać, że ta metoda amortyzacji nie pozwala na modyfikacje tej stawki w trakcie amortyzacji toteż trzeba ja dobrać w odpowiedniej wysokości. Chodzi o to by nie powstawała wielka „strata podatkowa” w kilku latach z rzędu. Bardzo było by szkoda po kilku latach płacić niepotrzebnie podatki od najmu.

 • Katarzyna

  Witam,
  Kupiłam spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, które następnie przekształciłam we własność z księgą wieczystą. Wprowadziłam do ewidencji środków trwałych i wynajmuję. Budynek jest ponad 30-letni, a mieszkanie wcześniej, jako spółdzielcze własnościowe, było używane dłużej niż 5 lat. Czy w takiej sytuacji mogę użyć 10-procentową stawkę amortyzacji czy też aby użyć taką stawkę, mieszkanie przez 5 lat przed nabyciem musi mieć formę własności, czyli spełniać definicję środka trwałego? Z góry dziękuję za odpowiedź

  • skarbonamamony

   Zagadnienie „przekształcenia” spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego jest dosyć rozbudowane. Z cala pewnością po uzyskaniu własności lokalu będącego odrębną nieruchomością można będzie zastosować stawkę indywidualna (nawet 10%). Jednak uzyskane prawo własności lokalu będącego odrębną nieruchomością wymaga kilku zabiegów rachunkowych przed wprowadzeniem do ewidencji środków trwałych.

   Po pierwsze trzeba prawidłowo wyznaczyć jego wartość początkową z uwzględnieniem wartości udziału w gruncie na którym posadowiono budynek. Przy przeniesieniu własności lokalu spółdzielnią dodatków przecież przenosi własność udziału w gruncie.

   Po drugie trzeba ustalić faktyczna datę nabycia własności. Nie jest nią data aktu notarialnego, tylko data wpisu w księdze wieczystej albo założenia księgi wieczystej gdy wcześniej jej nie było (wpis ma w tym przypadku charakter konstytutywny).

   Po trzecie trzeba rozważyć co należy zrobić z ewentualnym środkiem trwałym w postaci „inwestycji w obcym środku trwałym”, jeżeli występował on wcześniej.

   Wszystkie te zagadnienie są opisane punkt po punkcie w poradniku: http://books.skarbonamamony.pl/amortyzacja-wynajmowanej-nieruchomosci/

 • Wojtek

  Nigdzie nie mogę znaleść odpowiedzi co w sytuacji jak amortyzuje mieszkanie ale mam zamiar wprowadzić się do niego po 5 latach amortyzacji. Wszędzie piszą ze amortyzacja musi wynosić min. 10 lat, w moim przypadku będzie to 5 lat. Czy to będzie problem z US czy zapis o 10 latach dotyczy tylko tych 10% i nie odnosi się do zakończenia wynajmu lub sprzedaży mieszkania. Nie chce zablokować sobie kapitału na 10 lat za „kilka zł miesięcznie” względem ryczałtu.

  • skarbonamamony

   Amortyzacji nie można „zatrzymać”. Obowiązuje zasada ciąglosci amortyzacji. Można natomiast, jeżeli korzystamy z metody amortyzacji liniowej zgodnie ze stawkami z Wykazu stawek amortyzacyjnych, co roku, na początku każdego roku podatkowego obniżyć stawkę amortyzacji, np. do 0,5% albo nawet 0,1%. Choć w tym ostatnim przypadku zalecam ostrożność by nie dojść do sytuacji w której urzędnik dojdzie do wniosku, ze omijamy prawo podatkowe. Jeżeli korzystamy z metody amortyzacji liniowej przy pomocy stawki indywidualnej (tej nawet 10%) to stawki nie można nigdy zmienić. Także fakt zamieszkiwania samemu w mieszkaniu czy tez przejścia na ryczałt nie ma wpływu na konieczność kontynuacji amortyzacji. W każdym czasie można mieszkanie sprzedać, amortyzacja tego nie blokuje. Oczywiście inaczej ma się sprawa z podatkiem dochodowym przy sprzedaży jeżeli mieszkanie kupiliśmy na działalność gospodarczą i amortyzowaliśmy, a inaczej gdy najem był „prywatny”. Ale to już wybiega poza tematykę artykułu.

 • Marta

  Dzień dobry,

  Przede wszystkim, jestem pod wrażeniem tego bloga, nigdzie nie znalazłam tylu przydatnych informacji o wynajmie nieruchomości w jednym miejscu!

  Odnośnie amortyzacji nie jest dla mnie jasne w 100% jaka powinna być w moim przypadku data przyjęcia do ewidencji oraz przez jaki czas mogę korzystać z amortyzacji.

  Szykuję się do wynajmowania mieszkania, które należy do majątku wspólnego mojego i – posiadamy spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, zbudowanego w 1979 r. Do obliczenia czy będzie mi się bardziej opłacać ryczałt czy zasady ogólne (istnieje ryzyko przekroczenia progu podatkowego) bardzo ważne jest dla mnie prawidłowe wyliczenie amortyzacji.

  – Nabyliśmy spółdzielcze prawo do lokalu w 05.2011 r,, finansując zakup kredytem hipotecznym (rynek wtórny),
  – Zbywcy wydali nam nieruchomość w 07.2011 r.
  – Przez pierwszy rok remontowaliśmy mieszkanie (ponosiliśmy opłaty do spółdzielni i za energię + ratę kredytu z odsetkami), wprowadziliśmy się dopiero w 07.2012 r.
  – Od 08.2016 r będziemy pierwszy raz wynajmować naszą nieruchomość.

  Moje pytania:
  1. Która z dat jest dla nas datą przyjęcia do ewidencji? Data nabycia, data otrzymania kluczy, data wprowadzenia się czy data pierwszego wynajmu?

  2. Jeśli jest to data otrzymania kluczy, to czy mogę do wartości początkowej nieruchomości (cena zakupu + PCC + koszty notarialne) dodać koszty, które ponosiłam zanim otrzymałam klucze (czyli odsetki od kredytu za 2 miesiące, czynsz do spółdzielni)?

  3. Jak długo mogę odliczać koszt amortyzacji? Spotkałam się gdzieś z wpisem, że można takich odpisów dokonywać przez 25 lat w przypadku mojej nieruchomości. Czy może Pan to potwierdzić?

  Pozdrawiam serdecznie!

  • skarbonamamony

   Ad. 1. Data pierwszego wynajmu.
   Ad. 2. Jak juz napisałem liczy się data pierwszego wynajmu, w związku z tym można doliczyć do wartości początkowej niektóre koszty, które poniosłaś, nawet od maja 2011.
   Ad. 3. Wartości niematerialne i prawne (a tym jest właśnie spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu z punktu widzenia ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) amortyzuje się na 2,5% rocznie, a wiec przez 40 lat. Można natomiast dokonać przekształcenia tego prawa w lokal będący odrębną nieruchomością i wtedy amortyzować nawet na 10% rocznie, czyli przez 10 lat. To bardzo opłacalny krok.

   Wszystkie te zagadnienia są opisane punkt po punkcie w poradniku:
   http://books.skarbonamamony.pl/amortyzacja-wynajmowanej-nieruchomosci/

 • Magda

  Można też amortyzować koszty remontów, ale wydaje mi się, że skoro remontujemy,
  przed kolejnym wynajęciem (np. po 4 latach), to absurdalne jest amortyzowanie tego w 2,5 % rocznie czyli przez 40 lat? jak to się powinno rozliczać? czy co 4-5 lat doliczać do kosztu mieszkania te kwoty?

  • skarbonamamony

   To zależy w jakim momencie ten remont jest wykonywany. Inaczej jest on traktowany jeżeli jest wykonywany przed oddaniem środka trwałego w najem, a inaczej już w trakcie najmu. W trakcie najmu wydatki na remont są wprost kosztem uzyskania przychodu w momencie ich poniesienia, przy czym trzeba rozróżnić wydatki związane z remontem i wydatki związane z ulepszeniem (przebudowa, rozbudowa, rekonstrukcja, adaptacja lub modernizacja środków trwałych). Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych zupełnie odmiennie każe traktować te wydatki. Zagadnienie ze szczegółami jest opisane tutaj: http://books.skarbonamamony.pl/amortyzacja-wynajmowanej-nieruchomosci/

 • TOMASZ

  WITAM
  Jak moge amortyzowac wynajem mieszkania w ktorym mam zroznicowany dochod kazdego miesiaca. Czy ponizsze obliczenia sa wlasciwe;
  WARTOSC POCZATKOWA MIESZKANIA z rozpoczeta ewidencja 1 stycznia 2016
  400 000 zlotych x 1,5% = amortyzacja 6000 zlotych rocznie (500 zlotych miesiecznie)?
  PIERWSZY PRZYCHOD marzec 2016
  miesiac amortyzacja podstawa opodatkowania miesieczna zaliczka na podatek x 18%
  III

 • TOMASZ

  MIESIAC AMORTYZACJA PODSTAWA MIESIECZNA ZALICZKA X 18%
  DOCHOD OPODATKOWANIA NA PODATEK DOCHODOWY

  III 500 ZL -500 ZL
  IV 200 ZL -500 ZL
  V 1000 ZL -500 ZL 500 ZL 90 ZL
  VI 2000 ZL -500 ZL 1500 ZL 270 ZL
  VII 2500 ZL -500 ZL 2000 ZL 360 ZL
  VIII 3000 ZL -500 ZL 2500 ZL 450 ZL
  IX 500 ZL -500 ZL
  X 0 ZL -500 ZL
  XI 300 ZL -500 ZL
  XII 0 ZL -500 ZL

  10000 ZL 6000 ZL 6500 ZL 1170 ZL

  PODATEK NA ZASADACH OGOLNYCH ZE STAWKA 18% Z KWOTA WOLNA W ZEZNANIU ROCZNYM WYCHODZI NATOMIAST 164 ZL

  CZY ISTNIEJE MOZLIWOSC ROWNEGO ROZLOZENIA DOCHODU PO ZAKONCZENIU
  ROKU 2016?

  JAKIE ROZLICZENIA POWINIENEM ZASTOSOWAC?

  BARDZO PROSZE O POMOC

  • skarbonamamony

   Nie za bardzo rozumiem co od czego odejmujesz i mnożysz bo dane są nieczytelne. Napisz na maila piotrek@skarbonamamony.pl.

 • Małgosia

  Kupiliśmy z mężem mieszkanie na kredyt w 2011 roku od developera, mieszkaliśmy do czerwca 2016. Od sierpnia 2016 wynajmujemy. Chciałabym obliczyć amortyzację od stycznia 2017.
  1. Czy w takiej sytuacji mogę indywidualnie dobrać stawkę amortyzacji, czy musi to być 1,5 % bo nie było używane 60mies. przed zakupem? Przy stawce 1,5% zamortyzuje mi się jak już umrę. :)Komentarze są sprzeczne.
  2. Czy jeśli wynajem dotyczy tylko mieszkania i miejsca parkingowego a nie dotyczy piwnicy i jest to ujęte w umowie to czy wartość piwnicy powinnam odjąć od wartości początkowej?(mogę tą wartość wyliczyć na podstawie umowy przedwstępnej, bo w akcie nie jest to wyszczególnione)
  3. Czy mogę podnieść wartość początkową o faktury sprzed kilku lat za wyposażenie i remonty, które początkowo było zakupione na potrzeby własne ale teraz korzysta z tego najemca?
  4. Rozumiem, że odsetek za kredyt, w okresie gdy sama mieszkałam nie mogę wliczać do wartości początkowej.

  • skarbonamamony

   Okres 60 miesięcznego okresu używania liczy się od rozpoczęcia ich wykorzystywania, a nie nabycia. Należy więc pominąć okres w którym następowała adaptacja ze stanu deweloperskiego na stan faktycznego zamieszkania. Czasami warto „przemęczyć się” rok na podatku ryczałtowym i nie amortyzować, by później przez kilkanaście (kilkadziesiąt) lat nie płacić legalnie podatku wcale.

   • Małgosia

    Czyli to oznacza, że nigdy nie będę mogła zastosować wyższej stawki?. Czy po 60 miesiącach najmu będzie to możliwe? Tak wywnioskowałam, ze starszych komentarzy.

    O ile to mozliwe proszę o odpowiedz na nr 3

    3. Czy mogę podnieść wartość początkową o faktury sprzed kilku lat za
    wyposażenie i remonty, które początkowo było zakupione na potrzeby
    własne ale teraz korzysta z tego najemca?

    Jeśli chodzi o nr 2 to już sobie odpowiedziałam. Miejsce parkingowe to grunt wg aktu notarialnego więc trzeba to odjąć od całości.

    • skarbonamamony

     Niestety nie będziesz mogła zastosować stawki indywidualnej, bo okres 60 miesięcznego okresu używania liczy do dnia nabycia, a nie dnia oddania w najem.

     Jeżeli chodzi o odpowiedz na pytanie numer 3 to niestety nie wszystko, ale niektóre wydatki jak najbardziej. Trzeba jednak odróżnić prace remontowe od prac adaptacyjnych. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wyraźnie rozróżnia te dwa pojęcia. Szczegółowa kwalifikacja każdego wydatku wymaga określenia celu dokonywania konkretnej pracy i zużytych przy tej okazji materiałów. Przecież dopiero w wyniku przeprowadzenia prac budowlanych i wykończeniowych zakupiona nieruchomość stanie się zdatna do wykorzystania na potrzeby wynajmu, a więc będzie spełniała kryteria (uzyska cechy) pozwalające na uznanie jej za środek trwały.

     Temat jest opisany bardzo dokładnie w poradniku:

     http://books.skarbonamamony.pl/amortyzacja-wynajmowanej-nieruchomosci/

 • Łukasz

  Mam pytanie. Kupuje mieszkanie w starej kamienicy. Mieszkanie powstalo w skutek podziału większego i ma swieża księgę i samodzielność. Czy mogę amortyzowac 10 proc stawką? Z góry dziękuję

  • skarbonamamony

   Niestety podałeś za mało danych. Nie wiadomo czy wcześniej „duży” lokal był Twoim środkiem trwałym czy nie. Nie wiem jak go nabyłeś. W jaki sposób dokładnie wydzielono mniejszy lokal. Prawda jest niestety taka, że Twój przypadek jest mocno skomplikowany. Bez zbadania dokumentów i stanu faktycznego nie udzielę Ci odpowiedzi.

   • Łukasz

    wcześniej nie byłem właścicielem tego lokalu, ktoś kupił kamienicę, podzielił na mniejsze mieszkania i teraz sprzedaje, a jak chcę kupić klika z nich. te mniejsze mieszkania mają nowe zaświadczenia o samodzielności i nowe księgi, ale znajdują się w starym budynku

    • Łukasz

     jeszcze uzupełnię iż mieszkanie sprzedawane jest bez Vatu a z pcc jak rynek wtórny

     • kasia

      Witam,
      mam taką samą sytuację. Ktoś wyremontował starą kamienicę, wydzielił lokale i sprzedał mi jeden z nich. Od wydzielenia nie minęło 5 lat ale wydaje mi się, że jeśli kupiłam mieszkanie w 100 -tu letniej kamienicy, nie powinno być wątpliwości co do długości użytkowania tego środka trwałego.

 • Andrzej

  Chciałem wynająć mieszkanie. Budynek został wybudowany w latach 60-tych. Przez 25 lat mieszkałem tam z rodzicami, później mieszkała tam tylko mama, a teraz od kilku lat jestem właścicielem tego mieszkania (darowizna). Chciałbym zastosować indywidualną stawkę amortyzacji np. 8%, ale nie wiem jak udowodnić (jakim dokumentem), że nieruchomość była użytkowana do dnia nabycia przez co najmniej 60 miesięcy. Może ktoś mi pomoże? I co to znaczy użytkowana? Czy ktoś musiał w niej mieszkać przez całe 60 miesięcy. A jak wyjechał na urlop, to czy też użytkował?

  • skarbonamamony

   Jeżeli budynek wybudowano ponad 50 lat temu to nie miej żadnych wątpliwości, że lokal był używany przez co najmniej 60 miesięcy. Dowody można przeprowadzać przeróżne, począwszy od oświadczenia spółdzielni skończywszy na swoim własnym oświadczeniu (dowód z przesłuchania strony).

 • TomaszK

  Piotr w swojej książce „Amortyzacja wynajmowanej nieruchomości” opisujesz przypadek szczególny tj. przekształcenie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w lokal będący odrębną własnością. Myślę, że tu może być inaczej określana ułamkowa wartość gruntu niż opisałeś. Gdy dokonywałem takiego przekształcenia to Spółdzielnia wystawiła mi dokument w którym określiła ile muszę jej wpłacić za ułamkową cenę gruntu. Wpłaciłem tę kwotę do kasy spółdzielni. A więc przy obliczaniu wartości początkowej mogę pominąć tę wartość gdyż raz musiałbym ją dodać jako koszt przy przekształceniu a następnie odjąć jako element który nie podlega amortyzacji. Co o tym myślisz?

  • skarbonamamony

   Myślę, że to słuszne. Ale pamiętaj by prawidłowo rozliczyć koszty notarialne i sądowe. Te koszty dotyczą przeniesienia własności zarówno udziału w gruncie jak i lokalu będącego odrębną nieruchomością.

   • TomaszK

    Piotr, szukałem w Twojej książce „Amortyzacja wynajmowanej nieruchomości” prawidłowego rozliczenia tych kosztów: notarialnego i sądowego ale nie znalazłem. Mógłbyś to przybliżyć?

    • skarbonamamony

     Strona 48 w książce drukowanej albo 49 w PDF.

 • Lukasz

  hej,
  zaczynam właśnie remont mieszkania, kóre następnie planuję wynajmować i amortyzować indywidualną stawką (stare mieszkanie). Przy remontach wiadomo jak to jest z „ekipami”, można z rachunkiem (cena +23%) albo bez rachunku. Czy dobrze rozumiem, że w takim wypadku korzystniej jest brać na wszystko rachunki i nawet płacić VAT 23%, bo później i tak całość możemy amortyzować, czyli de facto w perspektywnie czasu pełny koszt, wraz z VAT zwróci nam się?

  • skarbonamamony

   VAT na usługi remontowe lokali mieszkalnych powinien wynosić raczej 8%, a nie 23%.

   Obniżoną 8% stawkę VAT stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Wynika to z art. 41 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług.

   Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym rozumie się:
   – obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz
   – lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w PKOB w dziale 12, a także
   – obiekty sklasyfikowane w PKOB w klasie ex 1264 – wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych.

   Przy czym do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym nie zalicza się:
   – budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2,
   – lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.

   W przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej limity określone powyżej, stawkę podatku 8% stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej.

   Usługa ta, jeżeli wykonawca zapewnia także materiały dotyczy także zużytych materiałów. Przez to nie opłaca się kupować ich samodzielnie bo wtedy są objęte stawką podatku 23%. Wpływa to na ogólne zmniejszenie kosztów takiej inwestycji.

   • Lukasz

    faktycznie jezeli chodzi o poziom VAT to sie pomylilem, powinno byc 8%. Ale czy dobrze rozumiem, ze bardziej oplaca sie brac ekipe z rachunkiem (i VAT 8%) niz bez rachunku? W przypadku braku jakiegokolwiek rachunku nie moge tych kosztow wlaczyc w amortyzacje, a przy rachunku i zaplaceniu 8% wiecej cala kwote wczesniej czy pozniej zamortyzuje. Czy dobrze to rozumiem? Z gory dzieki za odpowiedz!

    • skarbonamamony

     Tak, dobrze rozumiesz. Cała kwota zostanie zamortyzowana.

 • TomaszK

  A jak ma się koszt dostawy np. kupowanych elementów do remontu przez internet. Z kupionej faktury wpisujemy tylko cenę kupionych materiałów glazury, pralki, lodówki itp. czy też możemy wpisać razem z kosztem dostawy jako koszt uzyskania przychodu w trakcie remontu mieszkania?

  • skarbonamamony

   Koszty dostawy materiałów budowlanych oczywiście uwzględniamy w wartości początkowej. A pralka i lodówka to oddzielna para kaloszy od kosztu remontu.

   • TomaszK

    Czy jeśli chcę ulepszyć moją nieruchomość (mieszkanie własnościowe) poprzez remont łazienki (wymiana hydrauliki, elektryki, ceramiki, wanny na kabinę prysznicową, sanitariaty, oświetlenie, grzejnik tzn. właściwie wszystko. To do sumy 3500 zł mogę zaliczyć koszty tych wszystkich zakupów (również pralki??) kupowanych w kilku kolejnych miesiącach a następnie w Ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wpisać sumaryczną „Wartość ulepszenia” i poniżej „Zaktualizowaną wartość początkową”. No i w kolejnym miesiąc podnieść odpis amortyzacyjny.

    • skarbonamamony

     Najpierw trzeba rozstrzygnąć czy aby na pewno będzie to ulepszenie, a nie remont. Zapoznaj się z rozdziałami 11.4 i 11.5.

     • TomaszK

      Przeczytałem te rozdziały wcześniej i nie znalazłem tam odpowiedzi a miałem taką nadzieję kupując tą książkę. Mam proste pytanie. Wydaję na opisany powyżej remont lub ulepszenie ponad 3500 zł. Łazienki nie powiększam, nie zmieniam jej funkcji ale np. odbudowuję zużyte elementy (rekonstrukcja). Czy więc jest to remont pomimo przekroczenia sumy 3500 zł, czy też może jednak jest to ulepszenie bo przecież wartość mieszkania ze starą łazienką jest mniejsza niż z łazienką odnowioną, czyli wartość jego wzrosła. Na tym przecież polegają działania nazywane flipem czyli podwyższeniem wartości mieszkania w wyniku remontu/ulepszenia.

 • bart

  Mam pytanie. W 2012 roku kupilem mieszkanie i w 2013 je wynajalem (budynek oddany do uzytku w 2011). Za rok 2013 rozliczylem dochod z wynajmu na zasadach ogolnych uwzgledniajac amortyzacje 1.5%. Obecnie mija 5 lat od oddania budynku do uzytku i w 2017 roku chcialbym zaczac uwzgledniac wyzsza stawka amortyzacji, jednak przeczytalem w Internecie ze skoro juz amortyzowalem mieszkanie stawka 1.5% to nie bede juz nigdy mogl amortyzowac wyzsza. Czy to prawda?

  z gory dziekuje za informacje!

  • skarbonamamony

   Tak, to niestety prawda. Nigdy nie będziesz mógł zastosować indywidualnych stawek amortyzacyjnych dla tego środka trwałego.

   • bart

    rozumiem. Jeszcze z chcialbym zapytac czy kwote amortyzacji wpisuje sie w jakims konkretnym miejscu na formularzu PIT? a moze jakis konkretny formularz?

    • skarbonamamony

     Amortyzacja, jeżeli są spełnione wszystkie warunki, jest doliczana do kosztów uzyskania przychodu razem z innymi kosztami związanymi z przychodem. W konsekwencji, w PIT-36 wskazuje się koszt uzyskania przychodu z najmu.

     • bart

      dzieki za info, czyli w efekcie nie jest to wyszczegolnione na PIT i bez dochodzenia szczegolow US nie ma pojecia czy ktos odliczyl ta amortyzacje czy nie…

 • Emilia

  Kupiłam mieszkanie na rynku pierwotnym w czerwcu 2015, które jest wynajęte. Płacę 8,5% podatku dochodowego. Mam jednak zamiar założyć działalność gospodarczą zajmującą się najmem i podnajmem i wciągnąć tą nieruchomość do działalności. Z poniższej wypowiedzi wynika, że nie będzie można zmienić raz ustalonej stawki amortyzacyjnej. Czy wynika z tego, że najlepszym rozwiązaniem będzie poczekać do czerwca 2020 i wtedy ją wciągnąć do działalności żeby zastosować amortyzację przyspieszoną?

  • skarbonamamony

   Okres 60 miesięcy używania lokalu liczy się do dnia nabycia środka trwałego, a nie dnia wprowadzenia go do ewidencji. W konsekwencji nigdy nie będziesz mogła zastosować stawki indywidualnej dla tego środka trwałego.

 • Emilia

  czy podatek od taksy notarialnej zwiększa wartość początkową nieruchomości?

 • Kris

  Witam
  Mam kilka pewnie prostych dla was pytan:
  Blok z 1980 roku

  Kupuje tam mieszkanie w 2008 roku, ( spoldzielcze wlasnosciowe ) , mieszkam tam pare lat po czym w 2016 roku ( kwiecien ) wynajmuje korzystajac z najmu okazjonalnego, rozliczam na zasadach ogolnych placac jakas tam kwote podatku do US, chcialbym teraz rozpoczac amortyzacje takiego mieszkania( wartosc poczatkowa z aktu notarialnego 130,000pln ).
  1. Jak stawke i okres amortyzacji przyjac?
  2. Rozumiem ze wprowadzam do ewidencji srodkow trwalych w dowolnym miesiacu ( poczynajac od teraz ) i odliczam ta amortyzacje od kolejnego?
  3. Czy te lata ktore uplynely od momentu wybudowania tego bloku wplywaja na dlugosc amortyacji w mojej perspektywie? Mam to jakos uwzglednic?
  4. Oczywiscie stawka amortyzacji wplywa na wysokosc wartosci poczatkowej w kolejnych miesiacach – czy w takim razie w kolejnym miesiacu rozliczeniowym kalkuluje ta stawke od pomniejszonej juz wartosci poczatkowej z zeszlego miesiaca i uwzgledniam w pliku?

  Dzieki

 • djmati dg

  Witam
  Chciałbym rozpocząć amortyzację wynajmowanego mieszkania.
  Mieszkanie wynajmuję korzystając z najmu okazjonalnego i rozliczam się z US na zasadach ogólnych. Stawka amortyzacji to 2,5% (spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu).
  Wartość lokalu to 285 000 pln netto (oszacowane przez rzeczoznawcę majątkowego).

  Moje pytanie:

  Czy do wyliczenia amortyzacji bierzemy wartość mieszkania netto czyli

  285000×2,5% = 7125pln na rok

  czy brutto 285000×1,23×2,5% = 8763,75 pln na rok

  Z góry dzięki za odpowiedź.
  Pozdrawiam

  • skarbonamamony

   Dzień dobry,

   doprawdy nie wiem skąd się wzięła wycena? Przyjęcie wartości początkowej z wyceny może być praktykowane w tylko w naprawdę wyjątkowych przypadkach. Przy wartości rynkowej też nie wiem skąd się wziął podatek VAT?

   Sposób ustalania wartości początkowej oraz sposób prowadzenia amortyzacji jest punkt po punkcie opisany w poradniku: http://skarbonamamony.pl/wszystko-o-zachowku.html

 • Jacek

  Witam, prosze o pomoc w nastepujacej sprawie: w 2010 kupilem na rynku wtornym Mieszkanie w ktorym do tej pory mieszkam. Od grudnia chcialbym przeznaczyc je pod wynajem. Czy moge zastosowac w tym przypadku indywidualna stawke amortyzacji ?

  • skarbonamamony

   Prawo do zastosowania stawki indywidualnej przysługuje tylko wtedy, gdy przed dniem nabycia lokal był używany co najmniej przez 60 miesięcy. Oczywiście dotyczy ono tylko tych lokali, które są odrębną własnością. Nie dotyczy spółdzielczych własnościowych praw do lokalu. Choć w tym ostatnim przypadku można doprowadzić do stanu, że będzie możliwe zastosowanie stawki indywidualnej.

   • Jacek

    W taking razie jak w akcie notarialnym z 13.08.2010 mam date ze poprzedni wlasciciel nabyl lokal 22.09.2005 to mam wielkie pecha I zostaje mi tylko 1,5% amortyzacji:/

    • skarbonamamony

     Jak poprzedni właściciel kupił nowe, to faktycznie masz pecha. Ale zerknij do księgi wieczystej i zobacz czy tak było faktycznie.

   • tibaut

    witam,

    Czyli na zostosowania stawki indywidualnej nie ma szans przy nabyciu mieszkania od dewelopera? Wczesniej napisales ze:

    >>Jeżeli chodzi o możliwość wyjścia z amortyzacji 1,5% to parę pomysłów jest. Można wprowadzić rozdzielność majątkową pomiędzy małżonkami, podzielić majątek i później nawzajem darować sobie tak uzyskane składniki. Można wnieść aportem do spółki. Można darować komuś z rodziny. Sprzedać komuś z rodziny „na raty” z zabezpieczeniem w postaci hipoteki. Itp. Jednak tak jak pisałem, każdy z tych pomysłów jest związany z jakimiś kosztami i ryzykiem. Co niestety wpływa na rzeczywistą opłacalność takiego kroku.<<

    z tego wynikalo ze da sie wyjsc z 1.5% na stawke indywidualna… z gory dziekuje za wyjasnienei

    • skarbonamamony

     Tak napisałem, ale w głównej mierze zwracam uwagę na opłacalność takiego kroku. Biorąc pod uwagę koszty z tym związane, minimalny okres zwrotu takiej „inwestycji” to około 12 miesięcy. W większości przypadków będzie to 2-4 letni okres czasu. Także ekonomia bierze górę w tym wypadku.

     Poza tym każdy z tych pomysłów trzeba rozważyć indywidualnie, bo jest szereg ograniczeń z tym związanych. Przede wszystkim powinien zmienić się podmiot (właściciel). Jeżeli dopuszczamy już możliwość, że nieruchomość do nas wraca po przejściu przez inne ręce, to jeżeli wcześniej ją amortyzowaliśmy, to i tak nie możemy zastosować stawki indywidualnej bowiem zgodnie z art. 22j ust. 1 ustawy, podatnicy, z zastrzeżeniem art. 22l, mogą indywidualnie ustalić stawki amortyzacyjne dla używanych lub ulepszonych środków trwałych, po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji danego podatnika. I to „po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji danego podatnika” jest tutaj kluczowe.

     • Tibaut

      dziekuje za odpowiedz

 • Peter

  Piotrze, czy przy najmie prywatnym dwóch mieszkań mogę łączyć przychody i koszty amortyzacji obydwu nieruchomości i opodatkować dochód wyliczony w ten sposób (oczywiście na zasadach ogólnych)? Oczywiście celem jest optymalizacja podatkowa. Jeśli każda nieruchomość musi być traktowana jako oddzielne źródło dochodu i rozliczana oddzielnie to mam niezły problem ;(. Dziękuje i pozdrawiam

  • skarbonamamony

   Źródłem przychodu jest najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze. Nie jest nim najem konkretnego lokalu. A zatem, tak jak sumujemy wszystkie przychody w wszystkich lokali, tak samo sumujemy wszystkie koszty uzyskania przychodu, wszystkich lokali.

   To pozwala na tzw. „zasypywanie dziur” (czy jak kto woli „cięcie szczytów”), czyli uzupełnianie nadmiernych kosztów uzyskania przychodu jednej nieruchomości, przychodami z innej 😉

   W skrócie – optymalizujesz tak jak sobie to wyobrażasz.

   • Peter

    Bardzo dziękuję. Humor mi od razu wrócił. 🙂

    Czy jest to oczywistość czy jest do tego potrzebna interpretacja indywidualna jako zabezpieczenie?

    Mam jeszcze kilka eksperckich pytań, do mojej sytuacji, w której od 3 lat mam stratę na mieszkaniu nr 1 (armotyzacja 10%) i w 2017 wynajmę nieruchomość nr 2 (amortyzacja 1,5%):

    1) W latach 2014-2016 mam stratę ok. 20k rocznie, w sumie 60k. Jak rozumiem każda z tych rocznych strat jest do rozliczenia w ciągu kolejnych 5 lat. Czy w 2017 roku mogę rozliczyć 50% z 20k czy 50% z 60k, a może podstaw do określenia tych 50% będzie inna?

    2) Czy tą 3-letnią stratę z mieszkania nr 1 mogę rozliczać nadal na portfelu mieszkań kolejnych jeśli sprzedam meiszkanie nr 1 w 2017 roku?

    3) Czy tą 3-letnią stratę z mieszkania nr 1 mogę rozliczać nawet po wprowadzeniu tego mieszkania (jak i kolejnych ) jako środek trwały do własnej działalności gospodarczej w 2017 roku? W końcu muszę kontynuować raz rozpoczętą amortyzację…

    Wielkie dzięki!

    • skarbonamamony

     Ta sprawa jest tak oczywista, że w mojej ocenie nie trzeba uzyskiwać interpretacji indywidualnej.

     Ad. 1. W 2017 roku możesz rozliczyć 50% straty z 2014 roku i 50% straty z 2015 roku i 50% straty z 2016 roku. Oczywiście w granicach dochodu uzyskanego z tego źródła przychodu (z najmu). By dokonać przedstawionego rozliczenia musiałbyś mieć w 2017 roku dochód z najmu w wysokości 30kPLN. Jeżeli osiągniesz mniej to najkorzystniej rozliczać straty metodą FIFO.

     Ad. 2. Tak, bo strata dotyczy źródła przychodu, a nie konkretnego lokalu.

     Ad. 3. Stratę z konkretnego źródła przychodów (np. z najmu) można rozliczać z dochodem tylko z tego źródła (w naszym przypadku z najmu). Dochód uzyskiwany z działalności gospodarczej nie może zostać pomniejszony o wcześniejszą stratę z najmu. Nawet jeżeli to samo mieszkanie zaczniesz wynajmować w ramach działalności gospodarczej.

     Można jeszcze robić MIXy zmieniając na kilka lat formę opodatkowania na ryczałt i obniżając na ten czas amortyzację albo uwzględniając niższą stawkę indywidualną na nowozakupiony używany lokal. Ale to wyższa inżynieria i temat na zupełnie osobny wpis. Poza tym niewielu inwestorów może to dotyczyć, w zasadzie tych najaktywniej działających.

     • Peter

      Piotrze, jestem bardzo wdzięczny za pomoc. Dopytam jeszcze:

      4) Czy zmiana w US osoby rozliczającej podatki z nieruchomości na żónę (mamy wspólnotę majątkową) powoduje utratę możliwości rozliczenia straty? Obecnie to ja rozliczam mieszkanie nr 1.

      5) Czy faktury np. na nowe AGD wystawione na moją żonę i jej miejsce zameldowania (inne niż moje, inne niż neiruchomość nr 1 i 2) mogą być rozliczane jako koszty najmu nieruchomości nr 1, jeśli to ja jestem osobą zgłoszoną do US jako rozliczająca przychody z najmu?

     • skarbonamamony

      Ad. 4. W mojej ocenie powoduje taką utratę.
      Ad. 5. Tu by trzeba było mocno się zastanowić i rozważyć kwestię własności (współwłasności) takiego sprzętu, majątku do którego taki zakup zostaje zaliczony (wspólny/odrębny), ustrojów majątkowych małżeńskich i mocno poszukać w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, a następnie odnieść to do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Szczerze, to nie podejmuje się udzielenia odpowiedzi na forum. Dużo prościej chyba wystawić noty korygujące do faktur i namówić na ich akceptację sprzedawcę. Oczywiście o ile wydatki były z majątku wspólnego :-).

 • Katarzyna

  Dzień dobry, mam pytanie. Mąż dostał mieszkanie w spadku po dziadku w 1997 roku. Mąż wynajmuje mieszkanie od 2014 roku wcześniej od 2005 roku mieszkał tam sam.
  1. Jaką stawkę amortyzacji możemy przyjąć do kosztów uzyskania przychodu?
  2. Kiedy należy tą nieruchomość przyjąć do ewidencji ŚT czy w momencie uzyskania spadku czy od momentu wynajmu?
  3. Czy musimy na potrzeby pdof (najem prywatny) prowadzić taką ewidencję?
  4. Czy za wartość początkową mieszkania należy przyjąć tą zawartą w spadku czy wartość rynkową?
  Dziękuję

  • skarbonamamony

   Ad. 1. To zależy od tego, przez jaki okres przed otrzymaniem spadku lokal był używany. Jeżeli ponad 60 miesięcy to można zastosować stawkę indywidualną, nawet 10%.

   Ad. 2. W momencie takim jaki będziemy chcieli, nie wcześniej niż w dniu oddania w najem.

   Ad. 3. Tak. Jeżeli nie mamy ewidencji, to odpisy amortyzacyjne nie są kosztem uzyskania przychodu.

   Ad. 4. Zagadnienie ustalania wartości początkowej w wypadku spadku jest opisane w poradniku: http://books.skarbonamamony.pl/amortyzacja-wynajmowanej-nieruchomosci/

 • Iga

  Dzień dobry,
  w lutym 2012 kupiłam na kredyt mieszkanie na
  rynku wtórnym (blok z 1983 r). Mieszkanie nabyłam jako lokal
  stanowiący odrębną własność (umowa ustanowienia odrębnej
  własności lokalu), jednak księga wieczysta i odrębna własność
  zostały założone przez poprzednich właścicieli w 2011 roku.
  Wcześniej właściciele mieli spółdzielcze prawo do lokalu.
  Mieszkanie wynajmuję (jako osoba prywatna) od marca 2016r i
  chciałabym się rozliczać na zasadach ogólnych. Proszę o pomoc
  przy rozliczeniu najmu.

  1. Jaką wartość początkową przyjąć do rozliczania
  amortyzacji? Czy będzie to wartość nabycia? Czy wartość tą mogę
  powiększyć o odsetki od kredytu zapłacone od momentu zakupu
  mieszkania do jego wynajęcia?

  2. Od kiedy przyjąć środek trwały do ewidencji? Czy będzie to
  data wynajmu mieszkania?

  3. Jaką stawkę amortyzacji zastosować? Czy w związku z tym, że
  mieszkanie użytkowane jest w sumie od 1983r, czyli o ponad 30 lat,
  mogę (a może muszę) przyjąć 10% stawkę amortyzacji?

  Dziękuję i pozdrawiam

  Iga

 • beata

  Witam, w 1998r kupiłam dom, w 2001r rozbudowaliśmy garaż i powstał tam lokal – 38m który od 2002 r wynajmuję temu samemu przedsiębiorcy. Do dziś nie odliczałam amortyzacji (!). Mam pytanie, jeśli przyjmę że za metr mam 988 zł to jaką stawkę procentową wybrać? I czy w ewidencji środków trwałych zacząć odliczać amortyzację od np grudnia 2016r czy można zrobić to wstecz?

  • skarbonamamony

   Jeżeli lokal jest lokalem niemieszkalnym to nie można zastosować uproszczonej formy ustalania wartości początkowej „988 zł za metr kwadratowy lokalu”. Ta metoda dotyczy tylko i wyłącznie lokali/budynków mieszkalnych.
   Czy nie lepiej ustalić wartość początkową poprzez wycenę? Przy tak starych budynkach można spróbować uzyskać korzystną interpretację podatkową w swojej sprawie. Widziałem podobne stany faktyczne, w których organ przychylał się do wniosku podatnika.

 • Jakub

  Witaj Piotrze,

  1) Po pierwsze dziękuję za bardzo ciekawy i profesjonalnie napisany materiał a także porady na blogu! Z pełnym przekonaniem zaraz kupię „poradnik” : )

  2) Pytanie praktyczne.
  Zamierzam nabyć nieruchomość (mieszkanie 2-pok) z żoną jako współwłaścicielem, przy czym każdy z nas nabędzie ją do majątku odrębnego (mamy rozdzielność). Zamierzamy zostać w ten sposób ułamkowymi współwłaścicielami nieruchomości (najprawdopodobniej w podziale 60/40%). Nieruchomość tę następnie zamierzamy wynająć, amortyzować i koszty amortyzacji zaliczać do kosztów uzyskania przychodów. W opisanej sytuacji moje rozumowanie jest takie, że (zgodnie z art. 22g ust. 11 updof) każdy z nas zakłada odrębną ewidencję środka trwałego a jego wartość początkową w każdej z tych ewidencji ustalamy jako % całkowitej wartości w zależności od udziałów (w tym przyp 60/40). Tak obliczone stawki amortyzacyjne wliczamy do prowadzonych niezależnie ewidencji najmu. Odpowiednio też do udziałów księgujemy koszty oraz przychody związane z najmem. Umowę najmu zamierzamy zawierać obydwoje (lub ew. jednoosobowo na mocy udzielonego pełnomocnictwa)

  Uprzejmie proszę potwierdź czy moje rozumienie jest prawidłowe, czy też nie.

  Jakub

  • skarbonamamony

   Odpowiedź zapewne znalazłeś już w poradniku. Niemniej jednak potwierdzę Twoje rozumowanie – jest prawidłowe. Każdy z Was zakłada odrębną ewidencję i każdy ewidencjonuje w niej ŚT w postaci lokalu. Za jego wartość początkową przyjmuje się wartość należnego udziału w lokalu będącym odrębną nieruchomością. Każdy też odrębnie prowadzi amortyzację – stawki amortyzacyjne mogą być różne.

 • Wojciech Kucia

  Witam,
  Dosyć dokładnie przekopałem się przez artykuł, komentarze … ten i inne w tematyce indywidualnej stawki amortyzacji mieszkania, które było użytkowane przez poprzednich właścicieli przez 60 miesięcy.

  Niestety nigdzie nie znalazłem informacji na temat jak ew. udowodnić, że mieszkanie było tyle użytkowane.
  Moja sprawa jest o tyle złożona że mieszkanie pochodzi z 2010 roku … nabyłem je kilka dni temu … niestety nie wiem od kiedy ktoś zaczął użytkować to mieszkanie.

  Czy datą rozpoczęcia użytkowania jest może data zapisania księgi wieczystej : 2010-12-03 ? (jest to lokal w budynku wielorodzinnym)

  czy należy szukać jakiegoś innego dokumentu (ja jestem 4 z kolei właścicielem więc pewno trudno będzie dotrzeć do pierwszego, który pewno wie od kiedy faktycznie lokal zaczął użytkować).

  • Jakub

   Wg mnie miarodajnym dowodem są np. regularnie opłacane czynsze przez ten okres, lub jeśli było wynajmowane to kopie umowy najmu. Jeśli kupujemy to wydaje mi się, że na przykład oświadczenie poprzedniego właściciela w akcie notarialnym wystarczy?

   • Wojciech Kucia

    Poprzedni właściciel był właścicielem tylko przez około 8 miesięcy … jeszcze wcześniejszy przez 2 lata … więc na te 60 miesięcy składa się kilku włąścicieli … a do pierwszego nie ma nawet jak dotrzeć.

    Pytanie w którym momencie ewentualna dokumentacja byłaby potrzebna ?

    I czy fakt tego że mieszkanie zostało oddane do użytku pierwszemy właścicielowi w jakimś konkretnym dniu nie świadczy o tym, że od tego dnia rozpoczęło się użytkowanie ?

  • skarbonamamony

   Bardzo ciekawe pytanie!

   Datą rozpoczęcia używania lokalu nie jest data zapisu księgi wieczystej. Nie widzę tu związku. Jeżeli lokal był kupiony od dewelopera, to zapewne został wydany w stanie deweloperskim, a zatem raczej nie był zdatny do korzystania natychmiast po odbiorze (chyba, że ktoś się bardzo będzie upierał by mieszkać w takim niewykończonym lokal).

   Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie przewiduje jakichś specjalnych wymogów dla udowodnienia daty rozpoczęcia używania środka trwałego, a zatem należy odwołać się do przepisów ogólnych. Stosownie do przepisu art. 180 § 1 ordynacji podatkowej jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem.

   Możesz poszperać w aktach prowadzonych dla księgi wieczystej. Znajdziesz je w czytelni ksiąg wieczystych. Może to pozwoli Ci na odszukanie danych pierwszego nabywcy i dotarcie do niego (często w aktach notarialnych podawane są inne adresy niż adresy kupionego mieszkania). On może złożyć Ci odpowiednie oświadczenie na piśmie, które posłuży Ci jako dowód. Może w teczce znajdziesz inne dokumenty, wskazujące na datę rozpoczęcia używania. Raczej nie uzyskasz informacji w biurze meldunkowym. Można też popytać sąsiadów. Dobrym pomysłem jest zapytanie wspólnoty o zużycie mediów. Jeżeli rozsądne dla normalnego używania lokalu zużycie wody rozpoczęło się np. w czerwcu 2011, to można przyjąć, że w tym miesiącu rozpoczął ktoś korzystać z lokalu. Oczywiście trzeba pamiętać, że w czasie wykończenia lokalu też zużywa się wodę, ale nie takie ilości.
   Przy dowodach trzeba pamiętać, że muszą one być wiarygodne. Poza tym pomiędzy dowodzonym faktem a dowodem musi zachodzić logiczna spójność. Np. nie jest dowodem bezpośrednim zamieszkiwania kogoś w lokalu fakt złożenia oświadczenia pisemnego tej treści. Oświadczenie jest tylko dowodem tego, że ktoś je złożył. Natomiast pośrednio można z takiego dowodu wyciągnąć określone wnioski, a w razie wątpliwości organ podatkowy ma prawo przesłuchać taką osobę, co będzie oznaczało przeprowadzenie dowodu z zeznania świadka (dowód ten będzie już dowodem bezpośrednim). Na pewno im będzie dużo łatwiej takiego człowieka zlokalizować w razie potrzeby.

 • Peter

  Inne rodzja nabycia nieruchomości i możliwość amortyzacji wg indywidualnych stawek:

  Piotrze, po lekturze Twojej książki wiem już znacznie więcej. Muszę jednak dopytać o sytuacje jeszcze dla mnie nie jasne:

  1) czy darowizna w pierwszej lini (córka) uprawnia obdarowanego do amoartyzacji stawkami indywidualnymi, jeśli przez 60 miesięcy przed darowizną mieszkanie było zamieszkiwane przez naszą rodzinę

  2) W jakim wieku musi być córka aby móc otrzymać taką darowiznę i rozliczać się z PIT samodzielnie?

  3) Czy mieszkanie uzyskane poprzez zamianę mieszkań można amortyzować stawką indywidualną (warunek 60 miesięcy spełniony)?

  Dziękuję i pozdrawiam

  • skarbonamamony

   Wydaje mi się, że z punktu widzenia ekonomicznego brniesz w niewłaściwą stronę, ale postaram się podać Ci najważniejsze informacje.

   Ad. 1.
   W mojej ocenie uprawnia. Przy czym co do zasady przyjęcie przez małoletniego darowizny wymaga zgody sądu opiekuńczego. Nie trzeba uzyskiwać zgody, gdy nieruchomość nie jest obciążona, np. hipoteką lub w inny sposób.

   Ad. 2.
   Zasadą jest, że osoby, które wychowują małoletnie dzieci powinny dochody tych dzieci doliczyć do własnych dochodów wykazanych w zeznaniu rocznym, jeżeli przysługuje im prawo pobierania pożytków ze źródeł przychodów dzieci (art. 7 ust. 1 ustawy o PIT). Można dziecko małoletnie rozliczać osobno tylko wtedy, gdy nie korzystasz z jego dochodów, np. odkładasz je na jego oddzielny rachunek bankowy. W takim wypadku jednak, wiele czynności jakich chcesz dokonać w imieniu dziecka będzie wymagało zgody sądu opiekuńczego.

   Ad. 3.
   Nabycie w drodze zamiany jest nabyciem odpłatnym, a w konsekwencji zrównane z nabyciem w drodze umowy sprzedaży. Z tego powodu, po spełnieniu przesłanki, że lokal jest lokalem mieszkalnym używanym, można zastosować stawkę amortyzacji nawet 10%. Przy kalkulacji jednak uwzględnij, że przy umowie zamiany nie unikniesz PCC (od wartości obu mieszkań) i taksy notarialnej, a w konsekwencji opłacalność takiej operacji może być mocno wątpliwa.

   Pamiętaj, że zadałeś pytania bardzo ogólne. W wypadku dalszych rozważań nad punktem 1 i 2 koniecznie omów swoją sprawę z prawnikiem praktykującym w Twojej miejscowości i doradcą podatkowym. Zagadnienia zarządu majątkiem małoletniego pełne są niuansów i pułapek, które mogą kompletnie zdezorganizować ten zarząd.

   • Peter

    Dziękuję za odpowiedzi. Taki zabieg rozważałem dla pełnoletniego dziecka. Wg. mojej wiedzy PCC przy zamianie mieszkań płaci się jedynie od dodatniej różnicy w wartości mieszkań.

    To może zadam takie pytanie: Jak kiedykolwiek wyjść z amortyzacji 1,5% na mieszkaniu z rynku pierwotnego i przejść na stawkę indywidualną na tym samym mieszkaniu?

    • skarbonamamony

     Jedną sprawą jest osiągnięcie pożądanej możliwości 10% amortyzacji, a oddzielnym zagadnieniem jest sens ekonomiczny albo ryzyko związane z takimi działaniami.

     Znam przypadki, gdy po darowiźnie mieszkania dziecku, dziecko to, mając za wzór przedsiębiorczych rodziców, samo podejmowało działalność gospodarczą. Po kilku latach komornik sprzedawał nieruchomość na licytacji… Póki mamy sami kontrolę na swoim majątkiem i kierujemy się rozsądkiem oraz bogatym doświadczeniem życiowym, to w razie wpadki mamy pretensje tylko do siebie.

     Jeżeli chodzi o możliwość wyjścia z amortyzacji 1,5% to parę pomysłów jest. Można wprowadzić rozdzielność majątkową pomiędzy małżonkami, podzielić majątek i później nawzajem darować sobie tak uzyskane składniki. Można wnieść aportem do spółki. Można darować komuś z rodziny. Sprzedać komuś z rodziny „na raty” z zabezpieczeniem w postaci hipoteki. Itp. Jednak tak jak pisałem, każdy z tych pomysłów jest związany z jakimiś kosztami i ryzykiem. Co niestety wpływa na rzeczywistą opłacalność takiego kroku.

     • Peter

      Dziękuję. Właśnie rozważamy zakup 2 mieszkań z rynku pierwotnego na kredyt hipoteczny. Opcja z wprowadzeniem rozdzielności majątkowej jest dla nas obecnie trudna bo musielibyśmy spłacić obecne 2 kredyty i poczekać min. 6 miesięcy, bo takiego okresu na rozdzielności wymagają banki. Ale przyszedł mi pomysł pokrewny: Czy zamiana mieszkań po 60 miesiącach i uzyskanie amortyzacji 10% możliwe jest jeśli każde z nas najpierw zakupi jedną nieruchomość do majątku osobistego (pozostając we współwłasności), po czym nastąpi zamiana (nadal współwłasność)? 😉

     • skarbonamamony

      A kto to wie co będzie za 60 miesięcy? Od 2018 roku mają być szalone zmiany, a Ty mówisz o jeszcze dalszych planach.

      Co to znaczy „(pozostając we współwłasności)”?

     • Peter

      Pozostając we współwłasności można nabywać majątek tylko do indywidualnego majątku jednego małżonka, drugi małżonek nie staje się z automatu wpółwłaścicielem. Przy akcie notarialnym musi znaleźć się taka wzmianka „do majątku własnego i ze środków zgromadzonych przed ślubem”.

      Tak 2018 to wielka niewiadoma. Planuje pod obecne ustawy podatkowe.

     • skarbonamamony

      Chodzi ci o wspólność małżeńską :-).

      Jeżeli tak, to Twój pomysł w obecnym stanie prawnym wydaje się poprawny.

     • Peter

      Tak, wspólność małżeńska. ;:-) Zastanawiam się jakie to może mieć konsekwencje dla a) możliwości wspólnego rozliczenia PIT z różnych źródeł (etat, najem obydwie nieruchomości powinny przynosić dochód) b) inne?

      Widzisz jakieś ryzyka?

     • skarbonamamony

      W przypadku rozliczenia wspólnego małżonków niuansów jest multum. M. in. wyklucza tę możliwość opodatkowanie jednego z małżonków najmu ryczałtem. Trzeba by uważnie prześledzić art. 6 i 6a ustawy o PIT (od 2017 będą zmiany tych przepisów), a najlepiej swoją sytuację przedyskutować z doradcą podatkowym. Razem z dokumentami i konkretnymi liczbami.

 • Maciej Roman

  Witam,
  Czy aby uwzględniać amortyzację przy wynajmowanego lokalu trzeba mieć działalność gospodarczą?

  • skarbonamamony

   Nie trzeba. Można ją prowadzić także w ramach tzw. najmu prywatnego.

   • Maciej Roman

    A czy niezbędna jest wycena rzeczoznawcy przy lokalu uzyskanym z darowizny ? Czy można przyjąć wartość na innej podstawie?

    • skarbonamamony

     Przy nabyciu środka trwałego w drodze darowizny, podatnik może dokonać samodzielnej wyceny i w ten sposób ustalić jej wartość początkową. Ważne jest jednak, że wycena ta powinna być dokonana w oparciu wartość rynkową z dnia nabycia własności, a nie dnia przyjęcia ŚT do używania (ewidencji). Trzeba też zwrócić uwagę na kilka innych szczegółów.

     • Maciej Roman

      Dziękuję bardzo za odpowiedzi.

 • Dominika

  Witam. Potrzebuję wycenić nowo wybudowany dom mieszkalny w którym będzie prowadzona działalność gospodarcza. Poza fakturami posiadam bardzo duzo paragonów potwierdzających zakup materiałów budowlanych. Czy mogę je uwzględnić przy wycenie pomimo tego ze nie widnieją na nich moje dane tak jak na fakturze? Czy wykonanie elewacji również można brać pod uwagę przy takiej wycenie?
  Pozdrawiam

  • skarbonamamony

   Chodzi Ci zapewne nie o wycenę domu, a o ustalenie kosztów jego wytworzenia. Przy wytworzeniu środka trwałego, co do zasady jako podstawę amortyzacji stosuje się bowiem koszt wytworzenia, a nie wartość rynkową.

   W uzasadnionych przypadkach, przy prawidłowym udokumentowaniu powiązania pomiędzy paragonem, a celem wydatku, można uwzględnić też paragony. Oczywiście takie podejście do sprawy może wiązać się z dużymi wątpliwościami organu podatkowego i jest obarczone sporym ryzykiem nieuznania, a w konsekwencji konieczności przejścia całej ewentualnej procedury odwoławczej.
   Koszt wykonania elewacji budynku jest też kosztem związanym z jego budową. Nie widzę możliwości, by nie mógł być związany z wytworzeniem ŚT. Skąd wątpliwość?

   • Dominika

    Dziękuję. Poprostu nie wiem do jakiego momentu mogę zaliczać wydatki jako koszt wytworzenia czy ma to byc tylko stan surowy zamkniety czy takze montaz np schodow wew, wszystkich drzwi w domu czy wanny albo prysznica? Zawsze moze przyjsc urzednik ktory powie ze dzialanosc gospodarczą mozna prowadzic w domu bez elewacji czy bez drzwi wew i potraktowac taki dom jako ‚kompletny i zdatny do uzytkowania’. Podkreślę ze działaność gospodarcza bedzie prowadzona tylko w jednym pomieszczeniu.

    • skarbonamamony

     Amortyzacji podlega budynek, a nie jego część, niezależnie od tego jaka jego część jest wynajmowana/używana do celów DG. Gdybyś w terminie późniejszym zdecydowała się wynająć/używać w DG kolejne pomieszczenie to nadal amortyzuje się budynek.
     Argumentacja czy można prowadzić działalność bez elewacji czy bez drzwi wewnętrznych jest kompletnie nielogiczna. Równie dobrze, działalność można prowadzić w parku albo na placu przed budynkiem.

     • Dominika

      Rozumiem że do kosztow wytworzenia mam zaliczyc wszystkie wydatki jakie poniosłam?

     • skarbonamamony

      „Wszystkie wydatki” to zbyt pojemne pojęcie. Celowe – związane z wytworzeniem środka trwałego i prawidłowo udokumentowane.

     • Dominika

      Wszystkie mam na myśli wannę, pralkę, lodówkę czy piekarnik? Są to wydatki stanowiące koszt wytworzenia domu? A wogóle co w sytuacji gdy dom jest wybudowany na zakupionej na własność działce? Znalazłam interpretację zgodnie z którą wydatki poniesione na wybudowanie domu na własnej działce nie stanowią kosztu wytworzenia domu a zwiększają wartość gruntu.

     • skarbonamamony

      Pralka, lodówka, piekarnik nie jest częścią budynku skoro da się je odłączyć od gniazdka i wynieść.
      Budynek jest oddzielnym środkiem trwałym od gruntu, który też jest środkiem trwałym, choć jego akurat się nie amortyzuje. Gdzie znalazłaś taką interpretację?

     • Dominika
     • skarbonamamony

      Ale ta interpretacja nie dotyczy wartości początkowej środka trwałego tylko ustalenia kosztów uzyskania przychodu ze sprzedaży nieruchomości. To zupełnie inna bajka…

     • Dominika

      Ok, juz wszystko załapałam. Dziekuję!

 • Joanna

  Witam,
  Mam pytanie o następującą sytuację :
  1.Mieszkanie nabyłam w 2002 roku, jako mieszkanie z rynku wtórnego ,ale poprzedni właściciele użytkowali je 2 lata.
  2.Mieszkanie jest mieszkaniem własnościowym.
  3.Mieszkałam samodzielnie w tym mieszkaniu do roku 2007 (ponad 5 lat licząc od daty aktu z 2002 do daty aktu z 2007) , kiedy to mieszkanie w połowie odsprzedałam swojej siostrze.Od tego momentu mamy to mieszkanie jako współwłasność.
  4. Od roku 2017 planujemy je wynająć.
  Moje pytania są następujące :
  Czy w moim przypadku stawka amortyzacji to 1,5% ,a w przypadku mojej siostry to stawka z przedziału 2,5-10% z uwagi na to iż nabyła na wtórny mieszkania które było użytkowane przez 60 miesięcy?Czy dobrze to rozumiem ?

  • skarbonamamony

   Tak, dobrze rozumiesz.

   Dla Ciebie stawka amortyzacji wynosi maksymalnie 1,5%.

   Dla siostry stawka amortyzacji wynosi do 10% oczywiście o ile będzie w stanie udowodnić, że przed dniem nabycia przez nią udziałów mieszkanie było używane przez ponad 60 miesięcy. Z Twojej wypowiedzi wynika, że z dowodem na to nie powinno być problemu.

   • Joanna

    Dziękuję bardzo za odpowiedz.

 • Ewa

  Witam serdecznie, czy koszt aktu prawnego zmieniajacy forme wlasnosci z spoldzielczego wlasnosciowego prawa do lokalu na pelna wlasnosc mozna traktowac jako koszt uzyskania przychodu z najmu? Zabezpiecza to w mojej ocenie mozliwosc najmu w przyszlosci, ale czy moze to byc zakwestionowane? Pozdrawiam

  • skarbonamamony

   Nie można tego kosztu tak potraktować. Koszt tego aktu notarialnego można za to (nie w całości) wliczyć w wartość początkową nowopowstałego środka trwałego.

 • Wojciech

  Proszę o poradę czy w przypadku zakupu nieruchomości (mieszkania) wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego (gruntu i części wspólnej budynku) należy te części wycenić i odjąć od wartości początkowej wyliczonej na podstawie ceny transakcyjnej.

  Z obecnie zebranych informacji wynika, że tak – trzeba użytkowanie wieczyste odjąć.

  Czy w przypadku użytkowania wieczystego należy wycenić grunt (np. wg. Pana arkusza) a następnie przemnożyć wynik przez współczynnik korekty Wk, wg. dość skomplikowanego wzoru:

  (1-(procent/T)/wsp)*(t/T)+0,25*(T-t)/t

  ?

  Gdzie
  0,09 <= wsp <-0,12
  procent to procent opłaty za użytkowanie wieczyste
  T – pierwotna liczba lat użytkowania wieczystego
  t – liczba pozostałych lat użytkowania wieczystego

  • skarbonamamony

   Brawo! Wszystko się zgadza.

   Przy czym wzoru nie sprawdzam – zakładam, że wziąłeś z rozporządzenia. Dodatkowo, jako że podstawową formą ustalenia wartości prawa użytkowania wieczystego jest jego wycena, najpierw w notatkach zapisujemy, że odstępujemy od tej wyceny z powodu braku ofert na rynku i z tego powodu stosujemy wzór. Wzór jest alternatywą, którą można zastosować tylko wtedy, gdy nie jest możliwe wykonanie wyceny. W praktyce nikt nie robi wycen, bo niezabudowanymi działkami w użytkowaniu wieczystym raczej się nie handluje.

   • Wojciech

    Dziękuję za potwierdzenie. Tak, wzór z rozporządzenia.

    Prośba o zwrócenie uwagi jaki ten wzór jest bezsensowny. Gdy pozostały do zakończenia użytkowania czas zbiega do 0 (kończy się), to druga część wzoru zbiega do nieskończoności np. przy
    T=99 (zwyczajowy okres UW dla budynków mieszkalnych) i
    t=1 pozostał już tylko roku użytkowania wieczystego

    (T-t)/t=98

    nawet przy pomnożeniu przez 0,25 dostajemy współczynnik korygujący ponad 24. Czyli wartość prawa użytkowania wieczystego przez 1 rok kalendarzowy=wartość gruntu * 24.

    • skarbonamamony

     Zgadzam się w 100%.

     Kiedyś pilotowałem przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu po budynkiem usługowym, gdy jeszcze to było możliwe. Początkowo dopłata wynosiła kilkaset tysięcy złotych. Wniosek wycofaliśmy, wystąpiliśmy o przedłużenie umowy użytkowania wieczystego, po zawarciu umowy i nowym wniosku o przekształcenie, spadło do kilkudziesięciu tysięcy.

 • Tibaut

  Jak odliczanie amortyzacji i innych kosztow ma sie w przypadku cudzoziemcow (i do tego nierezydentow podatkowych w Polsce) wynajmujacych mieszkania na cele mieszkalne? Czy cudzoziemcy (nierezydenci – majacy ograniczony obowiazek podatkowy) rozliczajacy sie na zasadach ogolnych, moga uwzgledniac koszty?

  z gory dziekuje za informacje

  • skarbonamamony

   Oczywiście

   • Tibaut

    b. dziekuje za odpowiedz. Jedyna informacje w Internecie na ten temat pochodzila z 2006 roku
    http://www.dalc.com.pl/publikacje/rzeczpospolita/3245/
    i zaintrygowal mnie tam ten fragment
    >>W odróżnieniu od osób krajowych nierezydentom nie przysługują odliczenia od dochodu (przychodu) ani od podatku, wspólne rozliczenie z małżonkiem ani rozliczenie na zasadach przewidzianych dla Samotnych rodziców.<<

    Na szczescie chyba cos sie w tej kwestii zmienilo.

    • skarbonamamony

     Odliczenia od dochodu to coś zupełnie innego, niż koszty uzyskania przychodu. Odliczenia od dochodu są związane z wszelkimi ulgami podatkowymi, których kiedyś było znacznie więcej niż teraz.

 • Renata

  Witam, czy to prawda, że jeżeli pierwotnie mieszkanie zakupiłam do celów własnych – mieszkalnych, a z czasem je wynajęłam, po wynajmie do kosztów przychodu nie mogę zaliczyć odsetek od kredytu płaconych aktualnie? Z jakiego przepisu to wynika? Dziękuję

  • skarbonamamony

   Nie słyszałem o braku takich możliwości. Dlatego nie podam przepisu 🙂

 • Renata

  Dziękuję. Zapytam jeszcze o jedna rzecz. Z mojego aktu notarialnego wynika, iż z własnością lokalu związany jest udział w 46/10000 części we wspólnych częściach i urządzeniach budynku oraz w prawie własności gruntu. To jednak, jak Pan pisał nie podlega amortyzacji. Jak zatem mam obliczyć wartość przypadającego mi gruntu i tych części wspólnych?

 • Krzysztof L

  Piotrze gratuluję świetnej książki i artykułu – potężny kopniak rzeczowej wiedzy. Pomimo ich analizy mam jednak kilka wątpliwości, dlatego serdecznie proszę Cię o pomoc.

  W XI 2005 zakupiłem mieszkanie stanowiące odrębną własność wraz z prawem do wieczystego użytkowania ułamkowej części gruntu i części wspólnej. Po przeprowadzeniu generalnego remontu mieszkałem w nim, a od IX 2009 wynajmuję i do tej pory rozliczam ryczałtem.
  W VI 2016 kupiłem drugie mieszkanie, które wyremontowałem i wynajmuję na pokoje od X 2016 (jeden pokój od końca września). Mając na uwadze optymalizację podatkową, możliwość zastosowania stawek indywidualnych (stare mieszkania) i zamiar w przeciągu kilku dni kupna kolejnego mieszkania planuję od 2017 roku rozliczać się wg zasad ogólnych.

  1. Z jednej strony mówi się o rozpoczęciu amortyzacji od następnego miesiąca po wprowadzeniu do ewidencji ŚT z drugiej od czasu przekazania do użytkowania. W moim przypadku jest to kilka miesięcy lub lat różnicy. Przekazanie do użytkowania nastąpiło znacznie wcześniej, a wprowadzam je do ewidencji ŚT w XII 2016, aby rozpocząć od roku 2017 amortyzację. Twój arkusz „Ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych” wprowadza z automatu rozpoczęcie amortyzacji od miesiąca następnego. Od kiedy zatem rozpoczynam amortyzację?
  2. Do wyceny udziału w gruncie korzystam z Twojego arkusza. Jakie wiarygodne źródło możesz polecić, do określenia wzrostu wartości cen działek w różnych rejonach Polski, aby nie mieć w przyszłości problemów z US. Podkreślasz w książce, iż arkusz nie nadaje się do wyceny prawa użytkowania wieczystego gruntu. Udało mi się wyszukać na stronie BIP UM kilkanaście przetargów na sprzedaż mieszkań w bezpośredniej okolicy wraz z ułamkowym prawem do wieczystego użytkowania gruntu, w których wyodrębniona jest wartość udziału w gruncie od wartości lokalu. Czy w takim wypadku również nie mogę skorzystać z Twojego arkusza? Po komentarzach pojawiła mi się wątpliwość, czy miałbym również odliczać od wartości początkowej ułamkową część wspólną budynku. W książce nie znalazłem o tym mowy, na logikę powinna ona również podlegać amortyzacji.
  3. W książce piszesz o kwalifikowaniu wydatków na wyposażenie poniżej 3,5 tys. do bezpośrednich kosztów uzyskania przychodów w miesiącu oddania do użytkowania lub o możliwości ich kwalifikacji do ŚT, jeżeli podatnik uzna, że przewidywany okres ich użytkowania jest dłuższy niż rok. Skoro mieszkanie oddane było do użytkowania kilka miesięcy/lat temu czy w ogóle mogę zakwalifikować wydatki na wyposażenie jako bezpośrednie koszty? Opcja kwalifikacji jako ŚT wydaje się być korzystniejsza. Czy możesz podpowiedzieć jak w praktyce to rozwiązać lub gdzie można o tym poczytać?
  4. Czy mogę dodać do wartości początkowej jakiekolwiek koszty związane z remontem i doposażaniem w okresie kiedy mieszkanie było wynajmowane i rozliczane ryczałtem?
  5. Przy określeniu wartości początkowej nieruchomości dodaję m.in. koszty remontu i powinienem od nich odjąć odliczenie dużej ulgi budowlanej i zwrot VAT za materiały budowlane (VZM-1), jeżeli z nich korzystałem. Dopiero przy tak określonej wartości początkowej mogę amortyzować nieruchomość. Czy dobrze rozumiem?
  6. Czy można do wartości początkowej dodać płatności ekipie remontowej, która nie ma zarejestrowanej działalności i nie wystawiła faktury? Mam natomiast podpisy zleceniobiorcy potwierdzające przyjęcie płatności za wykonane roboty dokładnie wg umowy.
  Z góry dziękuję za odpowiedź.

 • barbra

  Będę amortyzowała trzy mieszkania. Czy mogę zsumować odpisy amortyzacyjne i inne koszty z tych trzech mieszkań i porównoć z przychodami z tychże trzech mieszkań czy tez porónanie kosztów i przychodów musze robić dla każdego lokalu odrębnie? Budzi to moja watpliwość gdyż jedno z mieszkań było kupione dawno i kwoty amortyzowane są bardzo niskie. Wolałabym pokryć je z mieszkania nr 2 i 3.

  • skarbonamamony

   Przychody i koszty uzyskania przychodów są sumowane w ramach źródła przychodów jakim jest najem.

   Natomiast oczywiście każdy środek trwały należy wprowadzić do ewidencji środków trwałych indywidualnie i indywidualnie amortyzować.

 • Sylwroc

  Witam

  czy nie prowadząc działalnosci mam również możliwosc odliczac amortyzacje od podatku ?
  czy jesli mieszkanie bylo zakupione na kredyt to odsetki od kredytu też moge odliczac ?

  • skarbonamamony

   Jeżeli chodzi o pierwsze pytanie to tak, oczywiście.
   Jeżeli chodzi o drugie pytanie to część odsetek naliczonych do dnia rozpoczęcia amortyzacji wlicza się w wartość początkową środka trwałego, a te zapłacone już po rozpoczęciu amortyzacji są kosztem uzyskania przychodu.

  • Sylwroc

   Dziękuje za odpowiedź

 • Urszula Moskal

  Witam, w 2008 roku kupiłam za 160 000 od Spółdzielni Mieszkaniowej mieszkanie w stanie deweloperskim ( odrębna własność) , na wykończenie mieszkania wydałam 40 000 , potem po 5 latach był robiony remont za łączny koszt 9 000,łącznie mieszkając tam zaangażowałam 49 000 co stanowi ponad 30% ceny zakupu. Od lutego 2017 mieszkanie będzie wprowadzone pierwszy raz do ewidencji śr.trwałych i wynajmowane, czy w związku z zaangażowaniem ponad 30% w mieszkanie mogę zastosować indywidualną stawkę amortyzacji miedzy 1,5% a 10% . Dziękuje za odpowiedz.

  • skarbonamamony

   Ale remont (ten za 9.000 zł) nie był ulepszeniem. Prawda? Z tego powodu nie można go zaliczać do wydatków na ulepszenie.

   • Urszula Moskal

    Właściwie to był bo dostawiłam ścianę w dużym pokoju zamieniając go na 2 mniejsze i doszły dodatkowe drzwi , oraz zostały pochowane rury gazowe wiec to chyba można uznać za ulepszenie ? A i czy na ulepszenie ( te z 2008 roku za 40 tys musze miec wszystkie faktury, bo część po prostu wyblakła)

    • skarbonamamony

     W sprawie wyblakłych faktur proszę skontaktować się ze mną mailowo to podrzucę kilka orzeczeń na ten temat. Adres email jest w opcji „o blogu”.

     • Urszula Moskal

      Czy w związku z wykonanymi pracami- przyjmując że uznane są za ulepszenie, słuszne jest moje rozumowanie że mogę zastosować indywidualna stawkę amortyzacji w związku z poniesieniem ponad 30% kosztów?

     • skarbonamamony

      Niezupełnie. Jeżeli początkowy wydatek wyniósł 160.000, a nakłady ulepszeniowe łącznie 49.000 to łączna wartość początkowa wynosi 49.000/209.000, a więc 23,4%.
      Proszę jednak pamiętać o uwzględnieniu wartości gruntu w wartości początkowej, co pozwoli na obniżenie tej kwoty 160.000 zł, a w konsekwencji zwiększy udział ulepszeń. Jeżeli z aktu notarialnego albo wyjdzie z wyceny, że grunt miał odpowiednią wartość to ten początkowy wydatek ulegnie zmniejszeniu i w konsekwencji zmienią się proporcje.

     • Krzysztof

      Hmm w tej sytuacji naprawde mozna zastosowac indywidualna stawke amortyzacji jezeli mieszkanie jest deweloperskie (co tez oznacza ze nie bylo uzytkowane 60 miesiecy przed zakupem)?

     • skarbonamamony

      Ale tutaj mówimy o lokalu mieszkalnym ulepszonym, a nie o używanym. Lokal traktuje się jako ulepszony, jeżeli przed wprowadzeniem do ewidencji wydatki poniesione przez podatnika na ulepszenie stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

     • Krzysztof

      Rozumiem, czyli zakup mieszkania deweloperskiego po czym po latach ulepszenie go za 30% wartosci pozwala na korzystanie z indywidualnej amortyzacji.
      Czy sa jeszcze inne mozliwosci korzystania z indywidualnej amortyzacji jezeli mieszkanie bylo zakupione od dewelopera?

     • skarbonamamony

      Proszę nie rozumieć tego co napisałem wprost tylko wraz z kontekstem Twojego przedmówcy. Jego sytuacja była specyficzna.
      30% to udział kosztów ulepszenia w wartości początkowej środka trwałego, a nie ceny zakupu lokalu. Popełniasz ten sam błąd co przedmówca.
      Inne możliwości zastosowania stawki indywidualnej były dyskutowane wcześniej, czyli tylko wtedy gdy po 60 miesiącach używania nastąpi przeniesienie własności na inne osoby.

 • Zofia

  Witam
  Mam pytanie dotyczące amortyzacji lokalu mieszkalnego, które zakupiłam sama jednak za pieniądze pochodzące z darowizny od matki. Czy ta sytuacja wyklucza stosowanie amortyzacji jako kosztów uzyskania przychodu przy najmie lokalu mieszkalnego?
  z góry dziękuję za odpowiedź
  Zofia

  • skarbonamamony

   Nie wyklucza. Nie widzę przeszkód by taki lokal amortyzować.

 • Kszysztof

  witam serdecznie i gratuluje swietnego bloga!
  Czy w sklad amortyzacji mozna wliczyc koszty sprzetu AGD?
  i wiazace sie pytanie:
  czy koszty sprzetu AGD mozna odliczyc przy okazji od kosztow przychodu z najmu (zakladamy ze sprzet jest wymieniony w wyposazeniu mieszkania w umowie o wynajem)

  • skarbonamamony

   Sprzętu AGD nie wlicza się w wartość początkową lokalu.

 • Kuba

  Witam, blog rzeczywiście mega fajny…
  przy okazji o ile można prosić o doprecyzowanie tematu zakupionych sprzętów AGD a mianowicie jeżeli nie wliczamy je do początkowej wartości amortyzowanej to w jaki sposób możemy to ująć w kosztach najmu?
  I drugi temat to jeżeli mieszkanie jest przeznaczone na wynajem od września ale dotychczas jest wynajęty tylko jeden pokój to czy amortyzację trzeba jakoś inaczej liczyć?
  pozdrawiam

  • skarbonamamony

   Jeżeli chodzi o sprzęt AGD to zależy od jego wartości. Jeżeli mieści się do 3.500 zł, to możemy zaliczyć go wprost w koszty uzyskania przychodu w miesiącu oddania do używania (przy najmie prywatnym). Jeżeli wartość przekracza 3.500 zł, to są one odrębnymi środkami trwałymi i są oddzielnie wprowadzone do ewidencji środków trwałych i odrębnie amortyzowane.

   Jeżeli chodzi o najem pokoju to nie cała amortyzacja będzie kosztem uzyskania przychodu. Temat jest precyzyjnie i punkt po punkcie opisany tutaj: http://books.skarbonamamony.pl/amortyzacja-wynajmowanej-nieruchomosci/

   • Krzysztof

    Obecnie remontuje 2 mieszkania. Czy wartosc 3500 odnosi sie do lokalu czy do calosci kosztow poniesionych na AGD w roku podatkowym?

    • skarbonamamony

     Limit 3500 zł dotyczy każdego środka trwałego (każdego sprzętu AGD).

 • Magda

  Witam
  Mam pytanie czy jeśli podatek od nieruchomości zapłaciłam w maju a mieszkanie po raz pierwszy wynajęłam w sierpniu to mogę ten podatek wrzucić w koszty pomimo, że był poniesiony przed podpisaniem umowy najmu?

 • Kuba

  Witam, szkoda ze tak późno tu trafiłem…

  Mam pytanie – mieszkanie z lat 50, zakupiłem w 2007 roku mieszkałem tam przez kilka lat a od 2012 rozpocząłem najem prywatny wg zasad ogólnych. Nigdy jednak nie odliczałem amortyzacji. Czy mogę zatem od teraz rozpocząć taką amortyzację. Czy muszę prowadzić jakaś dodatkową dokumentację jeśli zacznę rozliczać taki najem (co oznacza wprowadzenie do ewidencji), no i czy mogę złożyć korektę do wcześniejszych zeznań podatkowych?

  Czy jest gdzieś na tym forum jakiś przykład przez ile taką amortyzację można odliczać – może jakiś przykład.

 • Joanna Pogorzelska

  Witam,

  Kupiliśmy z mężem mieszkanie we wrześniu tego roku, które przeznaczyliśmy na wynajem od 1 grudnia 2016 roku.
  Przyjeliśmy ogólne zasady opodatkowania.
  Bardzo proszę o informację z jaką datą powinniśmy przyjąć nieruchomość do ewidencji środków trwałych? Zaznaczę, że jest to mieszkanie z rynku wtórnego używane dłużej niż 60 miesiecy, zanim doszło do podnisania umowy najmu przeprowadzalismy 2 miesięczny remont, czy zgodne będzie wprowadzenie środka z datą z umowy najmu czyli tak naprwdę oddaniem nieruchomości do uzytkowania czyli 1 grudnia czy moze powinna to byc data nabycia? Rozumiem, ze pierwszych odpisów amortyzacyjnych mozemy dokonac miesiac po miesiacu najmu czyli w naszym przypadku pierwszy odpis amortyzacyjny nastąpi w styczniu (za grudzien)?

  Dziękuje za odpowiedz.
  Pozdrawiam,
  Joanna

  • skarbonamamony

   Ewidencja środków trwałych powinna zawierać zarówno datę nabycia, jak i datę przyjęcia do używania (data wydania lokalu najemcy). Ta druga wyznacza moment rozpoczęcia amortyzacji – rozpoczynamy ją w kolejnym miesiącu.

   Zapraszam na dzisiejsze szkolenie: http://skarbonamamony.pl/amortyzacja-szkolenie

 • Piotr

  Dzień dobry,
  Mam problem z ustaleniem wartości początkowej mieszkania spółdzielczego – własnościowego:

  nabyłem prawo do mieszkania spółdzielczego w 1993 poprzez wpłatę części jego ówczesnej wartości i przekazanie wkładu z książeczek mieszkaniowych (nie mam informacji dokładnie jaka była jego ówczesna wartość).

  Jak wyliczyć wartość początkową tego mieszkania jeżeli chciałbym zacząć je wynajmować i amortyzować jako wartości niematerialne i prawne?
  Pisałem na webinarze ale nie doczekałem się odpowiedzi.

  Pozdrawiam,
  Piotr

  • skarbonamamony

   Niestety, ale odpisy amortyzacyjne od tego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nie stanowią koszów uzyskania przychodu bowiem zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 45a ppkt b nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jeżeli przed dniem 1 stycznia 1995 r. zostały one nabyte lecz niezaliczone do środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych.

   • Piotr

    Dzięki za odpowiedź,
    domyślam się, że przywołany przepis definitywnie przesądza o braku możliwości zaliczenia amortyzacji tego mieszkania w koszty, niemniej kompletnie nie rozumiem co oznacza sformułowanie: niezaliczone do środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych.

    Poproszę dodatkowo o odpowiedź na poniższe:
    Czy przekształcenie i wyodrębnienie tego mieszkania (planuję dokonać tego w przyszłym roku) spowoduje, że będzie możliwe zaliczenie jego amortyzacji w koszty? A jeżeli tak to jak wyliczyć jego wartość?

    • skarbonamamony

     „Niezaliczone do środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych” oznacza, że gdyby przed 1995 rokiem to spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu zostało przyjęte do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, to mogłoby być nadal amortyzowane.

     Jeżeli chodzi o przeniesienie przez spółdzielnię własności lokalu, to w takim wypadku będzie możliwe dodanie tak nowo uzyskanego (wytworzonego przez podatnika) środka trwałego do ewidencji środków trwałych i rozpoczęcie amortyzacji.

     • Piotr

      Dziękuję za wyjaśnienie i odpowiedź, to dobra wiadomość 🙂 bo już zastanawiałem się czy lepiej nie sprzedać i kupić takie, które mógłbym amortyzować.

      Poproszę jeszcze o odpowiedź / wskazówkę w spr. drugiego mojego pytania: jak wyliczyć wartość zakupu tak wyodrębnionego mieszkania?

 • Anna Cieplik

  Jak wyliczyć wartość początkową mieszkania przekształconego
  z własnościowego spółdzielczego na odrębną własność? W akcie notarialnym nie
  mam wpisanej żadnej wartości mieszkania.

  Pisałem na webinarze ale nie doczekałam się precyzyjnej
  odpowiedzi 🙂

 • Józek

  Witaj Piotrze,

  Potwierdź, czy ze szkolenia dobrze zrozumiałem, że indywidualną
  stawkę amortyzacji od 2,5 do 10% można samemu ustalić jeśli:

  1. mieszkanie było wykorzystywane na cele mieszkalne przez
  co najmniej 60 miesięcy przed jego nabyciem

  lub

  2. mieszkanie było wykorzystywane na cele mieszkalne przez
  co najmniej 60 miesięcy po jego nabyciu niezależnie czy zostało zakupione z
  rynku pierwotnego czy wtórnego.

  i na jakiej podstawie możemy udowodnić przed US że lokal był
  wykorzystywane na cele mieszkalne przez 60 miesięcy.

  Popraw mnie jeśli niektóre informacje są błędne.

  Pozdrawiam Józek

  • skarbonamamony

   Prawidłowa jest oczywiście (niestety) odpowiedź 1.

   Można stosować wszelkie środki dowodowe. Zeznania poprzedniego właściciela (np. oświadczenie w akcie notarialnym), jakieś dokumenty z wspólnoty, za media, itp.

 • Leszek Kociołek

  Hello.Czy dobrze roxzumiem ze najpierw skladam w US Pit-36 a nastepnie klasycznie uzupelniam pit 37 dot mojego stosunku pracy. czy w pit 37 gdzies cos musze dodac z pitu 36?Z gory dziekuje za informacje:)

  • skarbonamamony

   Jeżeli osiągasz dochody z najmu i opodatkowujesz je na zasadach ogólnych to składasz tylko PIT-36. Na nim umieszczasz wszystkie źródła dochodów jakie masz, w tym z pracy. PITa-37 wtedy już nie składasz. Nie można składać dwóch PITów.

   • Leszek Kociołek

    Dzieki za info. W takim razie pozostaje mi zagadka jak zlozyc Pita36 do konca stycznia gdy z pracy dostane dane do Pita37 pewnie w lutym……:(

    • skarbonamamony

     Może mylisz PIT-36 z PIT-28?
     PIT-36 i PIT-37 składa się do 30 kwietnia.
     PIT-28 składa się do 31 stycznia, przy czym tę deklarację składają osoby, które zdecydowały się podatek dochodowy od najmu rozliczać w formie ryczałtu ewidencjonowanego. Ta decyzja musiała zostać oświadczona naczelnikowi urzędu skarbowego już wcześniej.

     • Leszek Kociołek

      Caly czas mam w glowie ze przy amortyzacji jest pit36 i to skladam do konca stycznia – sprawdze bo najwidoczniej cos zle przeczytalem:) A czy fakt ze mieszkanie ktore amortyzuje jest na mnie a rozliczam sie wspolnie z zona ma znaczenie?

     • skarbonamamony

      W kwestii PITa, nie ma to znaczenia.

 • Anna Dabrowska

  Twoje praktyczne podejście do tematu bardzo było pomocne przy decyzji dotyczącej formy opodatkowania, jak i przy przygotowaniu rejestru środków trwałych.
  Mam pytanie dotyczące zaliczki na podatek. Mam ją płacić co miesiąc do 20 każdego miesiąca. Jak mam określić poziom zaliczki? Czy może to być liniowo 19% od dochodu?
  Przy tej formie opodatkowania dochód do opodatkowania czasem jest ujemny, jak potraktować taki miesiąc przy wyliczaniu zaliczki?

  I nie składam żadnych deklaracji miesięcznych, oprócz oświadczenia o opodatkowaniu całości dochodu z najmu przez jednego z małżonków na zasadach ogólnych. Tak?
  Pozdrawiam

 • Eve

  Jezeli uzyczam mieszkanie mojej mamie ktora to mieszkanie pozniej wynajmuje i rozlicza sie z wynajmu na zasadach ogolnych (wiecej na http://biznes.onet.pl/wiadomosci/nieruchomosci/uzyczenie-nieruchomosci-kiedy-rodzi-skutki-podatkowe/1jx03p), to czy w tej sytuacji moze tez odliczyc amortyzacje nieruchomosci od *jej* podatku, czy moze to pozostaje tylko przywilejem wlasciciela nieruchomosci?

  z gory dziekuje ze informacje!

  • skarbonamamony

   Z samej definicji środka trwałego wynika, że podatnik musi być jego właścicielem albo współwłaścicielem. Z tego powodu, nie jest możliwe amortyzowanie go przez osobę, która posiada środek trwały na podstawie umowy użyczenia.

   • Eve

    dziekuje za informacje!

   • Eve

    Jeszcze jedno pytanie w tej kwestii: czy w tej sytuacji moge amortyzacje uzyczonego mieszkania odliczyc przy moim zeznaniu podatkowym?

    • skarbonamamony

     Niestety nie, bowiem nie może być kosztem uzyskania przychodu odpis amortyzacyjny gdy środek trwały oddano do używania nieodpłatnie.

 • piotr

  Witam,
  jak wyliczyć udział w częściach wspólnych budynku? czy to też trzeba odjąć od wartości początkowej podczas amortyzacji, tak jak użytkowanie wieczyste? a i czy jak wyliczamy to użytkowanie wieczyste? było trochę pod koniec webinaru, ale trochę niezrozumiale?

  • skarbonamamony

   Nabywając lokal nabywasz mury (sam lokal i części wspólne budynku) i udział w gruncie. Od zapłaconej ceny (albo wyceny) odejmujesz tylko wartość udziału w gruncie, a resztę amortyzujesz. Nie ma potrzeby dalszego wyodrębniania wartości części wspólnych budynku, gdyż prawo ich używania jest związane z prawem własności lokalu.

   • piotr

    I dla prawa użytkowania wieczystego też to się robi?

    • skarbonamamony

     Tak, ponieważ użytkowanie wieczyste nie podlega amortyzacji. Trzeba dokonać wyceny prawa użytkowania wieczystego.

 • Joanna O

  Dzień dobry:)
  Jak amortyzujemy mieszkanie zakupione do majątku wspólnego w sytuacji kiedy jedno z małżonków prowadzi DG. Jak amortyzować mieszkania wynajmowane na doby czyli tzw. najem krótkoterminowy?

  • skarbonamamony

   Ta działalność jest związana z tym mieszkaniem? Czy najem na doby jest w ramach tej działalności? Czy jesteście czynnymi podatnikami VAT?

   • Joanna O

    nie jesteśmy podatnikami VAT, najem na doby jest w ramach DG a mieszkanie jest z tym związane.

    • skarbonamamony

     Jeżeli tylko jeden z małżonków korzysta z lokalu na potrzeby działalności gospodarczej, to wprowadza on go do ewidencji środków trwałych i może dokonywać odpisów amortyzacyjnych od jego pełnej wartości początkowej.
     W wypadku najmu krótkoterminowego amortyzację prowadzi się identycznie jak dla najmu długoterminowego.

     • Joanna O

      wielkie dzięki:)

 • Andrzej S.

  Dzień dobry,
  Po rozmowie z Krajową Informacją Podatkową mam dwa pytania:
  1. Trzy lata temu kupiłem mieszkanie używane przez ponad 10 lat, od razu je wynająłem i opłacam podatek ryczałtem, od tego roku przechodzę na zasady ogólne i będę je amortyzować stawką 10% – poinformowano mnie, że mogę, ale TYLKO PRZEZ 7 lat, bo te pierwsze trzy już przepadły !??? Czy to prawda ?
  2. W tym roku kupiłem mieszkanie od dewelopera, do którego w ramach promocji dołożył miejsce postojowe w garażu podziemnym (sprzedawane normalnie za 30 kPLN) za 1 PLN (taka cena jest w akcie notarialnym) – jaką wartość powinienem przyjąć ? W KIP poinformowano mnie, że … 1 PLN !???

  PS Dziękuję za materiał ze szkolenia n/t amortyzacji, bardzo ciekawy !

  • skarbonamamony

   Ad. 1
   W mojej ocenie to nieprawda. W wypadku lokali mieszkalnych, jedną z przesłanek rozpoczęcia amortyzacji jest podjęcie takiej decyzji przez podatnika (art. 22c pkt 2 ustawy). Ponadto zgodnie z art. 22d ustawy, składniki majątku wprowadza się do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych najpóźniej w miesiącu przekazania ich do używania. Jednakże późniejszy termin wprowadzenia uznaje się za ujawnienie środka trwałego i takie środki trwałe nazywa się ujawnionymi. Zgodnie z art. 22h ust. 1 ustawy, odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od ujawnionych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych nieobjętych dotychczas ewidencją, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym te środki lub wartości zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

   Z ostrożności zawsze można wystąpić z dobrze umotywowanym wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej. Koszt to 40 zł, a będziesz spać spokojnie. Masz na to aż 7 lat 🙂

   Ad. 2
   Tutaj mają rację.

   • Andrzej S.

    Bardzo dziękuję za błyskawiczną odpowiedź, masz rację, że do tematu z pierwszego pytania można wrócić za, powiedzmy, 6 lat :).
    A gdybym kupił miejsce postojowe za 300 kPLN i do tego dostał mieszkanie za 1 PLN, to myślisz, że mógłbym je amortyzować stawką 4,5% ???

    • skarbonamamony

     Najpierw musiałbyś zapłacić większy VAT od miejsca postojowego…

     • Andrzej S.

      Coś w tym jest 🙂
      Dziękuję jeszcze raz 🙂

 • kawalerka

  Wynajmowałam mieszkanie siostrze w latach 2011-2014, nie zgłosiłam tego faktu do US, wtedy myślałam, że skoro to siostra, a wynajem był za kwotę poniżej raty odsetkowej to nie muszę tego robić. Teraz wiem, że trzeba było. Od 2015 mieszkanie wynajmuję osobie spoza rodziny i fakt ten zgłosiłam w odpowiednim terminie do US. Od 2015 odliczam także amortyzację. US wezwał mnie do korekty PIT za lata 2011-14, z racji niezgłoszonego wcześniej wynajmu. W PIT-ach wykażę stratę za te lata, zgodnie ze stanem faktycznym. Pytanie dotyczy jednak amortyzacji. Czy mogę ją rozliczyć w tych latach 2011-14? Pozwoli mi to podwyższyć stratę, którą wykorzystam w kolejnych latach. Czy może takie wprowadzenie amortyzacji jakby ‚wstecz’ nie jest możliwe?

 • Magda

  Czy amortyzację można uwzględniać również w przypadku rozliczania najmu krótkoterminowego domku letniskowego?

  • Magda

   Już doczytałam w odpowiedziach, że chyba tak. Dziekuję.

 • Tomasz Kociela

  Czy jako koszt można również wliczyć sobie opłatę którą pobiera notariusz przy zawieraniu umowy wynajmu w trybie okazjonalnym jeśli to wynajmujący ją ponosi?

  • skarbonamamony

   W mojej ocenie jak najbardziej, można taką opłatę wliczyć do kosztów uzyskania przychodu.

 • Magda J.

  Dzień dobry,
  mam problem ze zrozumieniem niektórych przepisów i ustaleniem wartości początkowej mieszkania.
  Mieszkanie jest z 1980 r., spółdzielcze prawo lokatorskie miał od początku mój ojciec. W 1995 r. ojciec zrzekł się tego prawa na moją rzecz – spółdzielnia przyznała mi prawo do lokalu. W 2009 r. wystąpiłam do spółdzielni o wyodrębnienie lokalu i zostałam jego właścicielem. W 2014 r. zaczęłam to mieszkanie wynajmować (najem prywatny) i (o zgrozo!) wprowadziłam je do ewidencji ST i zaczęłam amortyzować wg wyceny własnej, jako że w żadnych dokumentach nie widnieje wartość mieszkania. Po wczorajszym webinarze mam wątpliwości, czy nie jestem w tarapatach …
  Pytania:
  1. czy w pozyższej sytuacji słusznie założyłam, że nie ma możliwości ustalenia wartości lokalu i można przyjąć wycenę własną?
  2. jeśli tak, to ceny rynkowe z którego roku powinnam była przyjąć do wyceny? przyjęłam z 2013…
  3. jeśli wszystko zrobiłam źle i jestem w czarnej d…, to jak mogę to wyprostować??? korekty pitów za ostatnie 2 lata??
  Bardzo proszę o odpowiedź i wskazanie przepisów, które mają w mojej sytuacji zastosowanie.

  • skarbonamamony

   Na to pytanie nie da się jednoznacznie odpowiedzieć bez zbadania dokumentacji.
   Prawda jest niestety taka, że w wypadku wytworzenia środka trwałego, wycena może być wykonana tylko przez biegłego powołanego przez podatnika (art. 22g ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). O ile w ogóle są spełnione przesłanki do zastosowania wyceny.
   Sugeruję wizytę u doradcy podatkowego z kompletem dokumentów.

   • Magda J.

    Dziękuję za odpowiedź, będę zatem szukać pomocy doradcy.
    Zastanawiam się, czy ostatecznie, gdyby się okazało, że nie ma innej możliwości, mogłabym zastosować wycenę uproszczoną ze stawką 988zł/m2 i amortyzować przy stawce 1,5% (jeśli odliczanie takiego kosztu byłoby korzystniejsze niż przejście na ryczałt)?

    • skarbonamamony

     Ja wierzę jednak, że doradca po obejrzeniu dokumentów znajdzie rozwiązanie. Komentarze do ustawy podpowiadają kilka rozwiązań ;).

     • Magda J.

      To jeszcze szybko spytam, jakie dokumenty przygotować? Decyzja o nadaniu prawa lokatorskiego, akt notarialny przekształcający we własność… i co jeszcze?

     • skarbonamamony

      Wszystkie PITy za okres w którym masz najem, ewidencję ŚT oraz zestawienia przychodów i kosztów jakie zapewne sobie robisz. Jednym słowem wszystko 🙂

 • Marcin

  Witam,
  Książka przeczytana, webinar obejrzany, bardzo dużo jakościowej wiedzy. Dwa pytania, które mi się nasuneły:

  1.Czy jeżeli mieszkanie kupione przeze mnie było już wynajmowe i amortyzowane przez wcześniejszego właściciela czy mogę w takim wypadku amortyzować to mieszkanie? Przez jaki okres ( Czy okres amortyzacji przez poprzedniego właściciela jest wliczany do mojej amortyzacji )?

  2. Czy jeżeli sprzedaję mieszkanie w trakcie amortyzacji lub po jej zakończeniu, czy musimy płacić jakieś dodatkowe podatki związane z amortyzacją? Czy np. odpisy amortyzacyjne które wykonałem muszę przy sprzedaży spłacić w jakimś podatku?

  • skarbonamamony

   Ad. 1
   Amortyzacja dokonywana przez poprzedniego właściciela nie ma żadnego znaczenia.
   Ad. 2
   Jeżeli najem jest prywatny to nie. Nic nie trzeba płacić. Przy najmie związanym z działalnością gospodarczą to zależne jest od innych czynników.

 • Marcin

  W takim razie mam pytanie jakiej wielkości są to podatki i czy ewentualnie są jakieś możliwości aby ich nie płacić?

  • skarbonamamony

   Nie rozumiem kontekstu pytania.

 • Marcin

  To pytanie odnosi się do wcześniej zadanego przeze mnie. Czy w przypadku kiedy prowadzę działalność gosp., amortyzuję mieszkanie, w pewnym momencie postanawiam je sprzedać, mam możliwość uniknięcia zapłacenia podatku za zamortyzowaną już część mieszkania. Jeżeli nie, czy są to jakieś wysokie podatki?

 • Maciej

  Witaj Piotrze,

  przede wszystkim podziękowania za bardzo merytoryczne szkolenie webinar’owe. Wydawało mi się, że dotychczas czyli od kwietnia 2014 roku wykorzystuje właściwie amortyzację posiadanego lokalu (oprócz przerzucenia w 100% podwyżki opłat administracyjnych i opłat za media na najemcę) jako narzędzie optymalizacji podatkowej. Po szkoleniu pojawiły się jednak wątpliwości, mianowicie:

  – art. 22j pkt 3 właściwej ustawy prawi, że podatnicy mogę indywidualnie ustalać stawki amortyzacyjne przy czym może okres amortyzacji używanych lokali mieszkalnych nie może być krótszy niż 10 lat -w świetle powyższego obrałem sobie okres 16 lat i 8 m-cy co przełożyło się na stawkę amortyzacyjną 6,0169154%. Ustalony właśnie przy powyższej stopie amortyzacji odpis amortyzacyjny kwalifikuje jako KUP począwszy od maja 2014. Czy z Twojej perspektywy Urząd Skarbowy może mieć podstawę prawną aby żądać ode mnie przyjęcia okresu użytkowania np. 17 letniego albo każdego innego aby stawka amortyzacyjna była zaokrąglana np. do 2 miejsc po przecinku (6,02%)?
  – rozumiem, że nieuwzględnienie w wartości początkowej ST kosztu opinii za wycenę (oczywiście w części za mury) jest moją stratą (zaniżenie wartości początkowej ST) i US skarbowy nie powinien się czepiać? Nadmienię że koszt wyceny nie był KUP danego okresu gdyż poniosłem go przed rozpoczęciem Najmu.

  • skarbonamamony

   Odnośnie pytania pierwszego, podatnicy, z zastrzeżeniem art. 22l, mogą indywidualnie ustalić stawki amortyzacyjne dla używanych lub ulepszonych środków trwałych, po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji danego podatnika, z tym że okres amortyzacji nie może być krótszy niż 10 lat w odniesieniu do lokali mieszkalnych. Także nie trzeba obierać okresu amortyzacji tylko wybrać sobie stawę, np. 6%. Nie trzeba robić tego z taką dokładnością. W mojej ocenie brak jest podstaw do jakiejkolwiek ingerencji urzędu.

   Jeżeli chodzi o drugie pytanie to zaliczanie czegokolwiek w KUP albo na wartość początkową środka trwałego jest prawem, a nie obowiązkiem podatnika. Oczywiście o ile dany koszt nie jest wyłączony z możliwości zaliczenia go w KUP i jest należycie udokumentowany.

 • Dorota

  Witam Piotrze,

  jeśli mogę liczyć na pomoc, pytanie. Chodzi o najem prywatny.
  Od marca 2016 amortyzuję budynek mieszkalny ( 4 mieszkania). Wartość początkowa 369.000 PLN, stawka amortyzacji 5%.
  Wszystko zdaje się być jasne, ale od sierpnia do października przeprowadzałam hydroizolację budynku i mam 3 FV na łączną kwotę 20.000 PLN.
  Jak zwiększyć wartość nieruchomości o tą wartość i od kiedy? Od następnego miesiąca po skończeniu inwestycji i zsumowaniu tych 3 fv?
  Wtedy miałabym nową wartość początkową (czyli stara wartość pomniejszona o dotychczasową amortyzację + te 20.000 PLN).
  Dobrze rozumuję?

  Z góry dziękuję za pomoc.
  Pozdrawiam.
  Dorota

  • skarbonamamony

   W październiku zwiększasz wartość początkową o 20.000 PLN.

   369.000 + 20.000 = 389.000 PLN

   Od listopada amortyzujesz od zwiększonej wartości początkowej. Obliczasz amortyzację do końca roku:

   389.000 PLN x 5% x 2/12 = 3.241,67

   Z tego wychodzi Ci rata amortyzacyjna na listopad 1.620,84 i na grudzień 1.620,83.

   W kolejnym roku, na cały rok odpisy amortyzacyjne wyniosą:

   389.000 PLN x 5% = 19.450 PLN
   Dzielisz to na miesiące wg. przyjętej metody krygowania zaokrągleń.

 • Rafał

  Dzień dobry, mam pytanie
  Czy można skorzystać z amortyzacji przy krótkoterminowym wynajmowaniu mieszkania, na tzw „doby”?
  Czy amortyzacja jest możliwa tylko w przypadku długoterminowego najmu?
  Z góry dziękuję za odpowiedź.

  • skarbonamamony

   Oczywiście można też wtedy, gdy prowadzimy najem krótkoterminowy.

   • Rafał

    Panie Piotrze chciał bym się z Panem skontaktować w prywatnej sprawie. czy i jak było by to możliwe? np mailowo?

    • skarbonamamony

     Adres email jest w zakładce „o blogu”.

 • kaczan

  Mam pytanie. W 2006r nabyłem jako współwłaściciel mieszkanie. 50% było to małżeńska wspólnota majątkowa moja i żony i pozostałe 50% małżeńska wspólnota majątkowa moich rodziców. Koszt nabycia kawalerki to 120 tys. (razem z gruntem który nie był wyszczególniony). W 2015r otrzymałem darowiznę od rodziców do mojego majątku oddzielnego w – pozostałe 50% tego mieszkania i udziału w gruncie wycenione w akcie notarialnym na 70 tys. PLN. Mieszkałem w tym mieszkaniu po zakupie (budynek z lat 30 XX w). Chcę w tej chwili wynająć to mieszkanie.

  1. W jaki sposób mam dokonać wyceny nieruchomości? Czy z pierwszego aktu noatrialnego 120 tys. (bo jestem współwłaścicielem), czy może 50% od 120 tys. czyli 60 tys. + 70 tys z darowizny?. Czy mogę amortyzować całość (po odliczeniu gruntu), czy mamy z żoną utworzyć oddzielnie ewidencję środków trwałych?

  2. Czy może bezpieczniej przyjąć według niższej wyceny?

  3. Co z gruntem? Mieszkanie jest w budynku 5 mieszkalnym. W gruncie mam współudział. Czy mogę dla bezpieczeństwa przyjąć proprcje 5:1 na rzecz wyceny mieszkania?

  4. Co z kosztami remontów budynku? Nie mamy w tej chwili formalnej wspólnoty mieszkaniowej. Wszelkie koszty np. remont dachu, wymiana drzwi wejściowych, wymiana płotu dzieliliśmy na 5 równych części. Jak to by się teraz miało z możliwością rozliczenia tych kosztów? Czy nadal mogę rozliczać 1/5 część tych kosztów, czy musimy rozliczać z dokladnością do posiadanych udziałów w budynku? (różnią się one o max 1%, lecz przy wyższych kwotach zaczynają się różnice). W jaki sposób mają być tytułowane faktury? Na „współwłąściciele budynku nr. x przy ulicy y”, czy tak jak do tej pory imiennie na właścicele któregoś z mieszkań?

  5. Czy w myśl aktualnie obowiązujących przepisów gdybym po zamortyzowniu mieszkania dokonał darowizny majątku odrębnego na żonę, to Ona mogłąby od nowa utworzyć Ewidencję Środków Trwałych i amortyzować tę mieszkanie? Czy ze względu na posiadaną współwłasność nie będzie to możliwe?

  • skarbonamamony

   Ad. 1
   Najważniejsza informacja jest taka, że co do zasady każdy z małżonków prowadzi własną ewidencję środków trwałych i własną amortyzację. Ty musisz ustalić wartość dla udziału kupionego w oparciu o cenę nabycia, a dla udziału otrzymanego w darowiźnie według jego wartości rynkowej. Żona ustala wartość początkową w oparciu o cenę nabycia.

   Ad. 2
   Należy postąpić zgodnie z art. 22g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

   Ad. 3
   Należy wycenić wartość udziału w gruncie na odpowiedni dzień i go odjąć.

   Ad. 4
   Tutaj jest wszystko jedno czy bierzecie fakturę na wszystkich czy na jednego z współwłaścicieli, któremu pozostali zwracają. Zgodnie z art. 207 k.c. współwłaściciele ponoszą wydatki i ciężary związane z rzeczą wspólną w stosunku do wielkości udziałów i tak należy dzielić wydatki czynione na rzecz wspólną. Podstawą ujęcia kosztów może być opisane odpowiednio ksero faktury, najlepiej z potwierdzeniem przelewu odpowiedniej części należności.

   Ad. 5
   Zakładam, że żona ewidencję założy, więc darowizna na jej rzecz nic nie zmieni. Można pomyśleć co najwyżej o darowiźnie np. na dziecko. Ale to niesie za sobą ryzyko utraty kontroli nad nieruchomością.

   • kaczan

    Ad1. Myślałem, że jedna z osób (raczej ja) będę się rozliczał z podatku. Z tego wynika, że musimy przychody z najmu liczyć proporcjonalnie do udziału? Każde z nas musi osobno się rozliczać?

    • skarbonamamony

     Napisałem, że co do zasady tak jest. Możliwe jest rozliczanie przychodów z najmu przez jednego z małżonków. Ze wskazaniem na Ciebie, bo Ty masz oprócz udziałów będących współwłasnością małżeńską także udziały w majątku osobistym. W takim wypadku całą wartość środka trwałego Ty amortyzujesz.

     • kaczan

      Dzięki za odpowiedź.

      Wracając jednak do mego wcześniejszego pytania. Jeśli ja już bym zamortyzował swój majątek odrębny, to czy gdybym zrobił darowiznę żonie, to Ona mogłaby ponownie dokonać amortyzacji (oczywiście nie licze tu części wspólnej, którą ja bym wcześniej zamortyzował)

 • Łukasz Szymański

  Czy stawkę amortyzacji mieszkania można zmienić po jakimś czasie? Początkowo stosowałem stawkę 1.5%, czy po kilku latach można zmienić stawkę na wyższą? Jest to mieszkanie w kamienicy, użytkowane wcześniej przez wiele lat.

  • skarbonamamony

   Niestety, jest to niedopuszczalne.

 • Iwona Tomkiewicz

  Witam! Zakupiliśmy z mężem kawalerkę w kwietniu 2016r. spółdzielcze włas. prawo do lokalu , mieszkanie wybudowane w 1967r., w której miał zamieszkać syn, plany się zmieniły i od 1 października 2016r. kawalerkę wynajęliśmy, rozumiem, że amortyzacja od 1 listopada, ale nie mam pojęcia jaką stawkę zastosować, rozliczenie na zasadach ogólnych PIT-36

  • skarbonamamony

   Odpowiedź jest w treści wpisu:

   Najprościej znowu mają właściciele spółdzielczych własnościowych praw do lokalu mieszkalnego […]. W każdym z tych przypadków stawka wynosi 2,5%.

 • Bartosz

  Witam
  Planuje kupic mieszkanie na wynajem ze spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu mieszkalnego. Potem chce wystąpić o wniosek do spółdzielni mieszkaniowej o przeniesienie prawa własności lokalu aby miec prawo do 10% amortyzacji. Czy tak można, jak długo to może potrwać?
  Drugie pytanie to 40 letni okres amortyzacji.. Mieszkanie jest 1973 roku, czyli teoretycznie okres 40 lat juz minal, czy moze liczy on sie od daty zakupu przeze mnie i uznania go za srodek trwaly czyli od 2017?

  • skarbonamamony

   Jeżeli chodzi o pierwsze pytanie to trwa to zwykle kilka miesięcy. Po przeniesieniu prawa własności lokalu można amortyzować nawet na 10%.

   Okres dotychczasowego używania lokalu nie ma żadnego znaczenia w tym wypadku.

 • Maria Ganske

  Witam,
  Prowadzę jednoosobową działalność, planuję kupno mieszkania na firmę pod wynajem, mam 2 możliwości odkupienie mieszkania 6 letniego od rodziców lub darowiznę tego mieszkania, wartość rynkowa około 450 tys, a następnie amortyzację ze stawką 10%. Która z opcji jest bardziej korzystna i czy mieszkanie w ramach darowizny mogę wprowadzić do ewidencji, przeznaczyć na wynajem oraz amortyzować?

  • skarbonamamony

   Każdy z tych wariantów i jest dobry i każdy można amortyzować.

   Zwróć tylko uwagę, że aby amortyzować stawką 10% musisz udowodnić, że przed NABYCIEM lokal był używany przez co najmniej 60 miesięcy. Nie liczy się dzień przekazania przez dewelopera tylko faktyczne rozpoczęcie używania.

   Przy zakupie lokalu, gdybyś musiała go sprzedać przed upływem 5 lat od końca roku, w którym nabyłaś lokal, dochodem do opodatkowania będzie tylko ewentualna nadwyżka ceny sprzedaży nad ceną zakupu. Przy darowiźnie nie ma ceny zakupu 🙂 więc w razie czegoś to masz spory dochód do opodatkowania.

 • Małgorzata

  Witam,
  Jestem posiadaczką własnościowego mieszkania, które jako osoba niepełnoletnia odziedziczyłam po mojej mamie. W mieszkaniu tym nigdy nie mieszkałam, gdyż przebywałam w rodzinie zastępczej, która mnie wychowywała. Mieszkaniem w moim imieniu, do czasu mojej pełnoletności dysponowała moja babcia. Praktycznie mieszkanie cały czas stoi puste, generując tylko koszty. W chwili obecnej kończę studia, nadal nie mieszkam w tym mieszkaniu, więc postanowiłam w końcu je wynajmować. Przeprowadziłam generalny remont . Czy w momencie wynajmu również mogę to mieszkanie amortyzować? Jeśli tak to czy za wartość początkową mogę przyjąć wartość rynkową mieszkania w chwili obecnej? Dodam jeszcze, że mieszkanie to moja mama wykupiła od gminy w 2006 r. ze zniżką od wartości rynkowej przyznawaną przy wykupie.

 • Bartek

  Witam,
  Udział w gruncie wynosi 5% wartości nieruchomości zabudowanej (lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym – własność). Rozumiem, że grunt nie podlega amortyzacji, ale czy:
  – wartość początkową można powiększyć o zapłacone (poza ceną) koszty nabycia nieruchomości (koszty notarialne, pośrednika, prowizji za udzielenie kredytu, podatek PCC) oraz odsetki naliczone i zapłacone przed oddaniem w najem w 100% czy tylko 95% ?
  – kosztem w trakcie trwania najmu będzie 100% odsetek czy tylko 95?

  • skarbonamamony

   Jeżeli chodzi o pierwsze pytanie, to oczywiście można w 95%.
   Jeżeli chodzi o drugie pytanie, to po oddaniu środka trwałego do używania można wliczyć do kosztów uzyskania przychodu 100% odsetek zapłaconych.

 • Marcin

  Witam,
  dziękuję za bardzo ciekawy i kompleksowy artykuł. Nie mniej mam pytanie:

  Posiadam mieszkanie własnościowe od 2010 roku, przez ten czas w nim mieszkałem.

  Obecnie postanowiłem je wynająć, tj od 03/2017.

  Oczywiście chce je amortyzować.

  Czy nie mam wyjścia i muszę skorzystać ze stawki 1,5%, czy może jednak jest wyjście i mogę skorzystać z indywidualnej stawki amortyzacji jako że przekazuje własność na inne cele ponieważ od tego momentu jest wykorzystywana do uzyskiwania przychodu?

  Pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedź

  • skarbonamamony

   Istotne jest to, czy przed nabyciem lokal był używany przez więcej niż 60 miesięcy. Nie liczy się data oddania do wynajęcia.

   • Marcin

    Tak lokal/blok został oddany do użytkowania w 1984 roku.
    Początkowo jako lokal spółdzielczy (taki lata, jeszcze nie znam dokładnych dat) a później przekształcony.

    Mając dowody na te 60 m-cy używania, przed moim nabyciem, mogę skorzystać z indywidualnej stawki amortyzacji?

    • skarbonamamony

     Tak.

 • Natalia

  Witam,
  zakupiłam wczoraj poradnik, przestudiowałam go. Mam jednak pytanie, czy można uznać, że kosztem uzyskania przychodu jest odpis amortyzacyjny od lokalu nabytego w 1/2 w drodze spadku i w 1/2 w drodze działu spadku dokonanego przez sąd, w wyniku którego podatnik dokonał ustalonej przez sąd spłaty drugiego spadkobiercy w dość pokaźnej kwocie ? Nie sposób zgodzić się z orzecznictwem, że nabycie w drodze działu spadku, to nabycie nieodpłatne .. Może nieodpłatne, jeśli dzieci zrzekają się swoich udziałów na rzecz matki, ale w przypadku konieczności spłaty drugiego spadkobiercy w kwocie np. 100 tys. zł gdzie tu nieodpłatność .. ? Proszę o pomoc..

  • skarbonamamony

   O jakich orzeczeniach piszesz?

   Czy spłata we wskazanej wysokości nie odpowiada wartości uzyskanego w ten sposób udziału?

 • Natalia

  Chodziło mi o wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 15 września 2011 r. sygn. akt I SA/Kr 1078/11.

  Wracając
  do mojego pytania .. Spłata dotyczyła całości masy spadkowej, w którą
  wchodziły m.in. dwa mieszkania. Udział każdego ze spadkobierców wynosił
  1/2. Po paru latach od nabycia spadku, w drodze działu spadku dokonanego
  przez sąd każdy ze spadkobierców stał się właścicielem jednego
  mieszkania i stracił swój udział w mieszkaniu, które otrzymał drugi
  spadkobierca. Z tym, że jeden ze spadkobierców, zgodnie z orzeczeniem
  sądu dokonał spłaty drugiego spadkobiercy (ok. 100 tys.zł.).

  Proszę o ustosunkowanie się:

  1.
  czy możliwe jest wrzucenie w koszty uzyskania przychodu odpisów
  amortyzacyjnych tylko od 1/2 wartości mieszkania nabytego w drodze
  spadku, czy również od 1/2 wartości mieszkania nabytego w drodze działu
  spadku w wyniku którego dokonano spłaty drugiego spadkobiercy ?

  2.
  czy w takim przypadku powinny być prowadzone dwie ewidencje- jedna na
  1/2 mieszkania nabytego w drodze spadku i druga na 1/2 mieszkania
  nabytego w drodze działu spadku ? Trzeba dodać, że inna jest wartość
  tych udziałów.

  3. 1/2 udziału nabytego w drodze spadku to nowe
  mieszkanie, zatem stawka amortyzacji wynosi 1,5 %, ale druga połowa
  mieszkania została nabyta po ponad 60 miesiącach używania mieszkania,
  czy zatem do tej drugiej połowy można zastosować stawkę indywidualną
  (nawet 10 %) ?

  4. czy określenie „mieszkanie używane” oznacza, że
  musiało być ono używane codziennie ? Przedmiotowe mieszkanie zostało
  zakupione w innej miejscowości, niż ta w której mieszkali spadkodawcy i
  spadkobiercy i miało służyć rodzinie na weekendowe i nie tylko
  weekendowe wyjazdy do tej miejscowości, zgodnie z potrzebami. I tak było
  używane, czy to znaczy, że można uznać, że było używane i amortyzować
  stawką indywidualną ?

  Proszę o pomoc. Temat tak mnie męczy .. , że marzę by go zakończyć.. Z góry dziękuję

 • Dorota

  Witam.

  Po przeczytaniu poradnika mam kilka pytań. Nasunęły mi się po wprowadzeniu jako środka trwałego do amortyzacji mieszkań na wynajem podczas rozliczania najmu na zasadach ogólnych jako osoba fizyczna od tego roku.

  1. Refinansowanie. Jeśli zdecyduję się refinansować jedną z nieruchomości, którą już zaczęłam amortyzować, to odsetki odliczam od przychodu nowego mieszkania kupionego na wynajem za ten kredyt czy od nieruchomości, którą refinansuję?

  2. Jak długo mogę odliczać koszty remontu, meble (poniżej 3500 zł każdy z nich)? Rozpisuję je na kilka miesięcy czy tylko w danym miesiącu je rozliczam czy też podwyższam wartość początkową nieruchomości?

  3. Niedopłaty za CO i wodę, które rozlicza administracja za rok ubiegły (amortyzuję o d stycznia 2017 r.). Czy taką podwyższoną opłatę za opłaty administracyjne wrzucam w koszty czy też jeśli dotyczą roku 2016 kiedy jeszcze nie amortyzowałam nieruchomości powinnam je oddzielić i nie wliczać?

  4. Przypadek kamienicy. Kupiłam wielopokojowe mieszkanie w około stuletniej kamienicy, które ktoś odkupił od firmy, a następnie wyremontował części wspólne i doprowadził do stanu wyjściowego remontu (karton gipsy, nowe instalacje wod-kan, CO). W akcie notarialnym kupiłam je od osoby fizycznej, zostało wyodrębnione i otrzymało nową księgę wieczystą. Natomiast po miesiącu otrzymałam dodatkowo fakturę VAT. Czy to cokolwiek zmienia przy stawkach indywidualnych? Czy mogę to mieszkanie amortyzować stawką 10%?

  Będę bardzo wdzięczna za odpowiedź. Pytania te nurtują mnie od kilku tygodni i nie znalazłam odpowiedzi na nie w komentarzach.

  Pozdrawiam serdecznie
  Dorota.

 • Janek

  witam,
  mam pytanie odnośnie sprzedaży mieszkania.
  Do tej pory wynajmowałem mieszkanie i amortyzowałem ze stawką 10%, w tej chwili myślę o sprzedaży mieszkania. Prowadzę działalność (jestem VATOWCEM), mieszkanie mam w środkach trwałych. Czy przy sprzedaży mieszkania muszę doliczyć VAT?

 • Krzysztof Janyst

  Panie Piotrze
  Zleciłem administrację mieszkaniem firmie. Firma zajmuje się wynajmem i rozliczeniami. Co kwartał dostaję rozliczenie i przelew na konto. Czy mogę odliczać amortyzację? Czy może to robić firma?

  • skarbonamamony

   Amortyzacje prowadzi zawsze właściciel.

 • Olka

  Mam pytanie odnośnie wartości początkowej mieszkania. Jeśli wykupione ono zostało od miasta (wartość 102 tysiące) z uwzględnieniem zniżki – za kwotę 42 tyś. To którą wartość bierzemy pod uwagę? Wykupiła je babcia i nabyłam je na podstawie umowy dożywocia. Od początku tego roku trwał remont. Czy zatem jeśli od maja mam lokatora wynajmującego to jaką wartość początkową mam ustalić i czy mogę uwzględnić faktury za remont z miesięcy „przed” wynajmem?

  • skarbonamamony

   To co zrobiła babcia nie ma znaczenia, skoro aktualnie Ty jesteś właścicielem nieruchomości.

   Umowa dożywocia jest formą odpłatnego nabycia nieruchomości. Jako wartość początkową tak uzyskanego środka trwałego należy wziąć wartość z umowy dożywocia, doliczyć koszty zawarcia tej umowy jeżeli Ty je pokrywałaś, uwzględnić wartość udziału w gruncie, który wraz z lokalem nabyłaś. Oczywiście koszty remontu związanego z dostosowaniem środka trwałego do najmu również zwiększają wartość początkową.

 • Michał

  Dzień dobry,

  Wprowadziłem na rejestr środków trwałych spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, które wynajmuję studentom. Od tego czasu (ponad dwa lata) stosuję stawkę 2,5%. Teraz zamierzam wystąpić z wnioskiem do spółdzielni mieszkaniowej o przeniesienie prawa własności lokalu. Czy mogę po wyodrębnieniu tej własności zacząć stosować podwyższoną stawkę amortyzacyjną? Z góry dziękuję za odpowiedź.

  • skarbonamamony

   Po przeniesieniu własności lokalu należy zaewidencjonować nowy środek trwały, likwidując poprzednią WNiP i po ustaleniu nowej wartości początkowej można amortyzować stawką 10%. Oczywiście lokal musi spełniać kryteria lokalu używanego, a z tym raczej kłopotu nie będzie.

   • Michał

    Dziękuję za odpowiedź. Bardzo przydatna 🙂

 • Iwona

  Witam, wynajmuję mieszkanie, które jest spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu. W 2015 roku dokonywałam odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej ustalonej jako iloczyn 988 zł * ilość metrów. Nie mogłam ustalić wartości początkowej, ponieważ zagubiłam wszystkie dokumenty dotyczące przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Wiadomo, że od tak ustalonej wartości początkowej mogłam dokonywać odpisów amortyzacyjnych w wysokości 1,5%. Jeśli dokonałam wyceny mieszkania(sporządzona przez rzeczoznawcę majątkowego) – czy mogę przyjąć taką wartość? Wycena była dokonana w październiku 2015. Amortyzowałam lokal od 01/2015. Jak najkorzystniej mogłabym to zmienić…? 1,5% to bardzo mały koszt. Z góry dziękuję za odpowiedź.

  • skarbonamamony

   To chyba zbyt złożony problem by go rozstrzygnąć w komentarzu. Proszę napisać maila.

 • Bożena

  Panie Piotrze.
  Czy do ustalenia wartości początkowej lokalu mieszkalnego (pod wynajem prywatny) koszty remontu przeprowadzonego PRZED wprowadzeniem do eśt traktuję również ułamkiem (zakupiono grunt i lokal) czy zaliczam w całości z uwagi że remont nie dotyczy gruntu a jedynie samego lokalu?
  na ost. werbinarium nie zdążyłam zapisać.

  • skarbonamamony

   W całości, bo nie jest związane z gruntem.

   • Bożena

    dziękuję 🙂

   • Bożena

    książka przeczytana (zapach książki to jest to lubie) , arkusze już się przydają. Dobry interes zrobiłam. Dzięki arkuszom mogłam widzieć przyszłość amortyzacji firmy jak w szklanej kuli.
    Naprawdę polecam innym

  • B

   chyba znalazłam odp.
   Powinnam zaliczyć 100% gdyż „nie remontowałaś gruntu: 🙂

   proszę o potwierdzenie lub rózgi

   • skarbonamamony

    Czuj się skarcona Bożenko 🙂

 • Marcin

  Dzien dobry, mam pytania zwiazane z amortyzacja:
  1. Jak obliczyc kwote amortyzacji w przypadku czesciowego wynajmu nieruchomosci? Przykladowo mamy na wynajem 4 pokoje, a wynajmujemy tylko 2. Czy ma to znaczenie przy ustalaniu kwoty amortyzacji, czy przyjmujemy stala stawke na caly rok niezaleznie od „oblozenia” nieruchomosci?
  2. Czy istnieje jakis sposob aby samemu (nie angazujac rzeczoznawcy czy doradcy podatkowego) obliczyc wartosc przeznaczonej na wynajem nieruchomosci mieszkalnej w przypadku zakupu tej nieruchomosci razem z gruntem oraz mala hala znajdujaca sie obok nieruchomosci (cena zostala ustalona za wszystko razem, w umowie kupna nie jest wyodrebniona cena za nieruchomosc i cena za hale – zaliczenie calej kwoty jako wartosc poczatkowa bedzie tutaj raczej bezzasadne, poniewaz tylko nieruchomosc mieszkalna bedzie wynajmowana)?
  Bede bardzo wdzieczny za odpowiedz.
  Pozdrawiam

 • Elżbieta Rościszewska

  Dzień dobry, czy mogłabym poprosić o wysłanie mi tego pliku excela do
  obliczania amortyzacji, który jest omówiony na filmie. Nie jestem
  sprawna w excelu na tyle, żeby samej stworzyć coś podobnego, a arkusze gofin nie
  za bardzo mi się podobają. Mój mail 3lunia@op.pl z góry dziękuję.

 • Anne

  Dzień dobry, Książkę o amortyzacji kupiłam i okazała się bardzo cenną
  lekturą. Dziękuję. Jak zwykle diabeł tkwi w szczegółach, stąd moje
  dzisiejsze wątpliwości, o których wyjaśnienie poproszę. W maju 2017
  uzyskałam pierwszy przychód z tytułu wynajmu, dzięki lekturze książki
  wiem, że moje mieszkanie kwalifikuje się nawet na 10 % stawki
  amortyzacji. Do US przesłałam dziś informację, że będę się rozliczała na
  zasadach ogólnych. Jestem w trakcie oczekiwania na wycenę przez
  rzeczoznawcę początkowej wartości odziedziczonej w 1998 roku 1/2
  mieszkania, którego pełną właścicielką stałam się w 2007 roku w wyniku
  odpłatnego działu spadku ( tu wartość jest jasna, bo podana w akcie
  notarialnym). Moja wątpliwość dotyczy kwestii zaliczek na podatek
  dochodowy. Z dużym prawdopodobieństwem spodziewam się, że kwota
  amortyzacji liczona przewyższy łączny przychód uzyskiwany przeze mnie.
  Czy w tej sytuacji powinnam obliczać i przekazywać zaliczki na podatek
  dochodowy do 20-go każdego następnego miesiąca, a dopiero w rozliczeniu
  rocznym uwzględnić kwoty amortyzacji, czy też mogę nie płacić żadnych
  zaliczek z uwagi na to, że kwota wynikająca z odpisów amortyzacyjnych
  będzie większa niż mój przychód. Będę wdzięczna za odpowiedź przed
  20-ym, abym w razie czego zdążyła wpłacić zaliczkę – jeśli tak, to jap
  powinnam ją kwalifikować w przelewie podatkowym. Z góry dziękuję i
  serdecznie pozdrawiam. AMD

  • skarbonamamony

   Odpisy amortyzacyjne można zaliczać do kosztów uzyskania przychodów w każdym miesiącu. W każdym miesiącu zatem odpis amortyzacyjny zwiększa wartość narastających kosztów uzyskania przychodu w danym roku podatkowym.

   Amortyzacji nie nalicza się na koniec roku.

   Szczegóły dotyczące sposobu wyliczania zaliczki na podatek są opisane tutaj: http://skarbonamamony.pl/podatek-dochodowy-na-zasadach-ogolnych-18-32-przy-najmie-lokalu.html, choć jak postrzegam Pani przypadek, zaliczek nie będzie wcale żadnych 🙂

 • ansiko

  Dzień dobry,
  Dziękuję za bardzo ciekawy i przejrzysty artykuł oraz cenne odpowiedzi na pytania internautów.
  Wynajmuję mieszkanie własnościowe od kilku lat. Wcześniej rozliczałam się ryczałtem a od stycznia 2017 roku przeszłam na zasady ogólne. Z pewnych przyczyn nie zaprowadziłam do tej pory ewidencji środków trwałych i nie dokonywałam odpisów amortyzacyjnych. Chciałam zapytać:
  1. Czy przy rozliczaniu się na zasadach ogólnych dokonywanie odpisów amortyzacyjnych jest obowiązkowe?
  2. Chciałabym teraz wprowadzić mieszkanie do ewidencji. Jaka w tej sytuacji byłaby Data przyjęcia do używania? Czy byłaby to data rozpoczęcia najmu w roku 2014, czy data przejścia na zasady ogólne, czy data dzisiejsza?
  Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam,
  Anita

 • tafta89

  Witam wszystkich,
  Mam pytanie do was odnośnie stawki amortyzacji mieszkań,
  Chcę rozliczać mieszkania na podstawie działalności gosp., jestem też Vatowcem. Jestem właścicielem mieszkań własnościowych, mieszkania te są w kamienicy i były użytkowane z pewnością powyżej 5 lat. Czy mogę rozliczać te mieszkania rozliczając je w działalności gosp. z indywidualną stawką amortyzacji 10%?
  Moja księgowa uważa, że mogę zastosować maksymalną stawkę 2,5 %, gdyż nie można stosować indywidualnej stawki amortyzacji rozliczając najem w działalności gospodarczej. Moim zdaniem mogę zastosować 10%, czy możecie mi wskazać jakiś paragraf, ustawę gdzie jest to zawarte?
  Z góry dzięki za pomoc
  Pozdrawiam

  • skarbonamamony

   Art. 22j ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 • Marta Wirska

  Witam,
  Mam pytanie odn. wartości początkowej:
  Mieszkanie było kupowane na kredyt, czy mogę doliczyć do wartości początkowej koszta założenia hipoteki oraz ubezpieczenie lokalu jeżeli były one wymagane umową kredytową, ale nastąpiły po przejęciu lokalu od sprzedającego (w przypadku hipoteki nawet do 2 lat po zakupie mieszkania)?
  pozdrawiam

 • Marcin

  Witam, chcę rozpocząć wynajem mieszkania, dla którego mogę zastosować przyśpieszoną stawkę amortyzacji-załóżmy 10%. Przez rok stosuję odpisy czyli zostaje mi 90% do zamortyzowania. Załóżmy, że w drugim roku sam potrzebuję zamieszkać w tym mieszkaniu a rok później znów chce je wynajmować. Czy w tym momencie na 3 rok zostało mi już tylko 80% do zamortyzowania? Czy jednak okres, w którym sam mieszkałem się w to nie wlicza i dalej od 90% amortyzuję sobie do uzyskania pełnej amortyzacji? Przy okazji mam jeszcze pytanie odnośnie nowej kwoty wolnej od podatku-czy jeśli na Pit-36 moje dochody z najmu były mniejsze niż 6600zł to mam zerowy podatek? Mimo iż np. mam przychody z działalności gospodarczej gdzie nie odliczam kwoty wolnej(ryczałt)?

  • skarbonamamony

   Raz rozpoczętej amortyzacji nie można przerwać. Nawet jak w lokalu mieszkamy to naliczamy raty amortyzacyjne, ale ponieważ nie mają one związku z przychodem to nie zaliczamy ich w koszty uzyskania przychodu.

   Jeżeli dochód w PIT-36 będzie niższy niż tzw. „kwota wolna” to finalnie podatku nie będzie. Co nie znaczy, że nie należy płacić zaliczek w ciągu roku, bo przy naliczaniu zaliczek „kwota wolna” jest niższa 🙂

   • Marcin

    Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Została mi jeszcze tylko jedna wątpliwość-czy amortyzacje(wprowadzenie w ewidencję środków trwałych) mogę sobie rozpocząć w dowolnym momencie np. już w trakcie trwania umowy najmu?

 • Ania Zie

  Dzień dobry, mieszkanie kupiłam 8 lat temu, dopiero teraz chcę je wynająć. W jaki sposób przedstawiam/dokumentuję wartość nieruchomości do obliczenia amortyzacji? Czy to jest tylko moja deklaracja czy to jest przez kogoś potwierdzane? Pytam, bo poza wartością mieszkania z aktu notarialnego, chcę doliczyć inwestycje na remont i podniesienie jakości mieszkania, ale nie posiadam już faktur, jedynie kwoty z maili i/lub wyciagu bankowego. Mieszkanie jest spółdzielcze – własnościowe więc będę mnożyła x 2,5%, ale nie wiem kto ustala wartość początkową do wyliczeń. Z góry dziękuję za pomoc.

  • skarbonamamony

   Przy wartości niematerialnej i prawnej jaką jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu do wartości początkowej nie wlicza się ulepszenia lokalu dokonanego przed wydaniem w najem. W tym wypadku możemy co najwyżej mówić o amortyzowaniu WNiP oraz inwestycji w obcym środku trwałym.

 • Joanna Jarosz-Krzywda

  Witam. W 2004 r. Kupiłam mieszkanie na własność za kwotę 104000 zł. Obecnie jest warte 200000 zł. Chcę je wynająć i zastosować indywidualną, ustaloną przez siebie stawkę amortyzacji myślę że 7,5%. Nie wiem jak ustalić wartość początkową? Ponieważ jeżeli do kwoty zakupu doliczyłabym notariusza itp. to i tak to nie osiągnie obecnej kwoty rynkowej mojego mieszkania. Czy mogę wziąć rzeczoznawcę, żeby mi określił wartość mieszkania, lub przedstawić polisy ubezpieczeniowe z poprzednich lat tam zawsze wskazuję wartość rynkową czy jest inny sposób na ustalenie tej kwoty do amortyzacji?

  • skarbonamamony

   To zależy od okoliczności. Co do zasady wartość początkową należy przyjąć jako cenę zakupu powiększone o koszty nabycia do doprowadzenia do stanu nadającego się do najmu. Natomiast jeżeli przez te kilkanaście lat dokonywałaś jakiś ulepszeń i nie były one dokumentowane fakturami (bo nie miałaś takiej potrzeby) to można by dla potwierdzenia swojego stanowiska wystąpić z wnioskiem o indywidualną interpretację podatkową i przyjąć za wartość początkową wartość rynkową. Można to zrobić jeżeli z przyczyn obiektywnych podatnik nie może ustalić ceny nabycia. Wartość początkową takich środków trwałych przyjmuje się w wysokości wynikającej z wyceny dokonanej przez podatnika, z uwzględnieniem cen rynkowych środków trwałych tego samego rodzaju z grudnia roku poprzedzającego rok założenia ewidencji lub sporządzenia wykazu oraz stanu i stopnia ich zużycia. Przypominam, że brak możliwości ustalenia ceny nabycia musi być obiektywnie uzasadniona. Sam wzrost wartości nieruchomości z powodu upływu czasu nie jest wystarczającą przesłanką.

 • joanna

  dzień dobry,
  kupiłam mieszkanie spółdzielcze własnościowe w lipcu 2017. chcę je wynajmować i rozliczać na ryczałcie. uregulowanie gruntów ma nastąpić za rok ,może dwa (nabędę wtedy prawo własności lokalu)- czy wtedy przechodząc na rozliczenie na KPIR i indywidualną stawkę amortyzacji będę mogła za wartość początkową przyjąć nadal cenę zakupu z aktu notarialnego +koszty notariusza i agenta nieruchomości mimo że minęły np.2 lata?
  pozdrawiam

  • skarbonamamony

   Na dzień dzisiejszy jest to możliwe, jakie przepisy będą za 2 lata to ciężko przewidzieć.

 • Krzys k

  Witam.
  Mam 5 mieszkań na wynajem wszystkie są kupione od dewelopera za gotówkę.
  Pracuję za granicą i przekraczamy 2gi próg podatkowy .
  Czy jak chciałbym amortyzowac mieszkania zarobki zagraniczne są brane pod uwagę?
  Czy lepiej płacić ryczałt i śpię spokojnie bez stresu o wyliczenia?
  Pozdrawiam

  • skarbonamamony

   To zależy czy mieszkasz za granicą czy nie. W pierwszym wypadku masz ograniczony obowiązek podatkowy w Polsce i u nas uwzględnia się tylko dochody uzyskane w kraju.
   Czy amortyzacja się będzie opłacała czy bardziej ryczałt to trzeba po prostu policzyć. Tutaj znajdziesz Excela do przeliczenia: http://skarbonamamony.pl/opodatkowanie-dochodow-z-wynajmu.html

 • Piotr

  Witam. Mam pytanie dotyczące amortyzacji garażu, a właściwie ustalenia wartości początkowej. Przecież kupując mieszkanie czy garaż kupujemy również grunt. Czy zatem liczenie amortyzacji od całej kwoty zakupu jest prawidłowe?, W przypadku garażu te 30 metrów (garaż + podjazd), może być to duży procent wartości ogólnej. Np. wartość rynkowa całego garażu z prawem u.w. to 30 000. W artykule pisze Pan o stawce 4,5%. Ale czy faktycznie od całości czy jednak należy odjąć wartość gruntu, a policzyć amortyzację od wartości samego budynku garażowego?

  • skarbonamamony

   Oczywiście, że należy odjąć wartość gruntu/udziału w gruncie. Analogicznie jak przy lokalach i budynkach.

 • Anita

  Witam Mam pytanie odnośnie amortyzacji ośrodka wczasowego składającego się z kilku budynków , ogrodzenia, parkingu czy mogę zastosować jedną stawkę amortyzacji 10%?Nigdzie nie mogę tego znaleźć a kontrola Urzędu mi to podważyła i wyrzuciła z kosztów księgi wszystkie odpisy amortyzacyjne
  . Może ktoś mi doradzi jak mam się bronić.

 • Dawid

  Dzień dobry , Czy jeżeli po odliczeniu amortyzacja wychodzi starta w każdym miesiącu to należy składać PIT – 36 czy w takim wypadku wystarczy już PIT – 37 ?

  Dawid

  • skarbonamamony

   Zawsze trzeba składać PIT-36, nawet jak wychodzi strata.

   • Dawid

    Dzięki ! Czy jeżeli jestem współwłaścicielem mieszkania w 50 % ( brat ma drugie 50 % ) i wynajmujemy je całe to czy amortyzacje , Pit-36 i itp liczymy oddzielnie uwzględniając wszędzie 50 % czy może razem ? To ostatnia wątpliwość 🙂

    Dawid

    • skarbonamamony

     Każdy liczy swoje: przychody, koszty uzyskania przychodu, amortyzację i każdy składa swój PIT-36.

     • Dawid

      Super , dziękuje bardzo 🙂

 • Kamila Pa

  Mam taką wątpliwośc, mam parę mieszkań na wynajem, jedne mieszkalne inne użytkowe, czy amortyazja jest kosztem zawsze, czy tylko w tych miesiącach kiedy mieszkanie jest wynajmowane?

  • skarbonamamony

   To zależy. Amortyzację prowadzimy cały czas bowiem obowiązuje zasada ciągłości amortyzacji. Natomiast kosztem uzyskania przychodu jest ona tylko wtedy, gdy ma związek z uzyskiwanym przychodem. Choć i od tej zasady są wyjątki, gdzie nawet w czasie pustostanów odpis amortyzacyjny będzie mógł być kosztem uzyskania przychodu. O tym napisałem w poradniku.

 • Karolina Matusik

  Witam. Mam dwie kwestie, które mnie nurtują, tj. chodzi o „indywidualną stawkę amortyzacyjną”
  – czy można ją zastosować
  1. przy wynajmie krótkoterminowym (mieszkanie użytkowane 5 lat pełna własność
  2. przy wynajmie długoterminowym, jeśli będzie się miało udział (współwłasność) w budynku i określone mieszkanie do użytkowania (to często ma miejsce w małych w przedwojennych kamienicach, spadkobiercy sprzedają udziały, a dopiero z czasem mieszkania są wyodrębniane)

  • skarbonamamony

   Użytkowane 5 lat przed nabyciem?

   • Karolina Matusik

    Tak. Użytkowane 5 lat przed nabyciem.

    • skarbonamamony

     Indywidualną stawkę można zastosować zarówno przy krótkoterminowym najmie (wtedy to będzie ŚT używany w działalności gospodarczej) i w najmie długoterminowym.
     W wypadku amortyzacji udziałów też nie ma problemu. Amortyzuje się budynek (on jest środkiem trwałym) o wartości udziałów.

 • Jurek

  Witam serdecznie

  rozpocząłem wynajem domu który został zakupiony w 1998 roku jako wspólność małżeńska oczywiście był wcześniej zamieszkiwany przez poprzednich właścicieli dłużej niż 60 miesięcy.
  Od stycznia tego roku jestem jedynym właścicielem [dokonany podział majątku] część domu jest w kredycie .Dom jest z lat czterdziestych.
  Moje pytanie brzmi czy mogę zastosować indywidualną stawkę i jakiej wysokości
  Umowa najmu jest na czas nieokreślony
  pozdrawiam

  • skarbonamamony

   Możesz. Stawka do 10%.

 • Dominik

  Witam,

  Przez ostatnie kilka lat prowadziłem w prywatnym mieszkaniu DG i amortyzowałem część mieszkania przeznaczoną na działalność (jeden pokój) stawką 10%.
  Aktualnie przeprowadzam się = zmieniam siedzibę, a mieszkanie planuję oddać w najem w ramach DG.
  W jaki sposób powinienem amortyzować mieszkanie w ramach umowy najmu:

  1) powinienem kontynuować rozpoczętą amortyzację (odpisy są wówczas niskie, bo wyznaczona wartość początkowa dotyczyła części a nie całości mieszkania);
  2) powinienem zlikwidować środek trwały „część mieszkania przeznaczona na działalność” i zacząć nową amortyzację całego mieszkania (od wartości początkowej wg kosztu nabycia), nowoustaloną stawką indywidualną (czyli pewnie 10 lat, 10%);
  3) czy jeszcze jakoś inaczej?

  Z góry dziękuję

 • Małgorzata

  Witam,
  W roku 2006 zakupiłam mieszkanie od gminy z bonifikatą. Obecnie chcę wynajmować mieszkanie i je amortyzować. Czy jako wartość początkową mam przyjąć ceną lokalu, którą fizycznie zapłaciłam, czyli z bonifikatą? Czy też wartość mieszkania „wyjściową”?

  • skarbonamamony

   Cenę faktycznie zapłaconą, czyli z bonifikatą. Zakładam, że od bonifikaty nie zapłaciłaś podatku dochodowego 🙂

   • Małgorzata

    Co do podatku – to oczywiście nie zapłaciłam, jak pewnie 99% ludzi kupujących mieszkania od gminy :). Ale zastanawiam się czy w przypadku takiego zakupu (kwota na dzień dzisiejszy jest śmieszna, tym bardziej po odjęciu wartości gruntu) nie ma możliwości przyjęcia wartości mieszkania w inny sposób np. przez wycenę rzeczoznawcy lub przyjęcia z wartością początkową 988 zł/m² (bo chyba wyjdzie na to, że to się bardziej opłaca niż przyjęcie wartości z bonifikatą)?

 • Iwona Tyszka

  Czy z wynajmu mieszkania pit 36 mogę rozliczyć się sama a pit 37 wspólnie z mężem?

 • Maciej

  Mam mieszkanie w bloku z lat 60-tych, więc mogę zastosować indywidualną stawkę amortyzacji. Pytanie o ustalenie wartości początkowej bez wartości gruntu. Otrzymałem z Urzędu Miasta wymiar opłaty za wieczyste użytkowanie, który rocznie wynosi 4,5 zł, a w treści pisma jest informacja, że stanowi to 1% wartości gruntu. Czy w takim razie mogę przyjąć, że wartość gruntu to 450 zł ?

  • skarbonamamony

   A z kiedy jest ta wycena? Bo 450 zł to bardzo mało. I kiedy nastąpiło nabycie tego lokalu?

   • Maciej

    Nabycie lokalu nastąpiło w połowie tego roku. Po zgłoszeniu tego faktu dostałem taką informację z UM o wysokości opłaty za wieczyste użytkowanie.

    • skarbonamamony

     Ale wycena na podstawie, której ustalono opłatę mogła być zrobiona nawet kilkanaście lat temu, więc może nie być aktualna.

 • marek

  Kupiłem mieszkanie od gminy z bonifikatą. Wg niżej zamieszczonej jednej z odpowiedzi za wartość początkową przyjmuję wartość zapłaconą z bonifikatą (w moim wypadku było to 90 % – więc zapłacona kwota była symboliczna). Na początku roku moje mieszkanie przeszło generalny remont – wymiana całej armatury w kuchni i łazience, wymiana podłóg, cekolowanie, malowanie, nowa glazura i terakota, nowa aranżacja kuchni. Remont był przeprowadzony z myślą o tym, że będę w tym mieszkaniu mieszkał. Obecnie sytuacja moja zmieniła się na tyle, że mieszkanie stoi puste, a ja mieszkam gdzie indziej. Stąd pomysł na jego wynajęcie. Doczytałem, że koszty takiego remontu powiększą wartość początkową mieszkania, ale problem polega na tym, że nie posiadam dużej ilości rachunków na zakupione materiały użyte do remontu, ani faktur od fachowców (nie były mi do niczego potrzebne 🙁 ), zresztą dużą część prac wykonywałem sam (jestem budowlańcem z wykształcenia). Jak uwzględnić poniesione koszty, gdy nie ma się ich udokumentowanych fakturami i czy jest to w ogóle możliwe? Proszę o podpowiedź, jak wybrnąć z tej sytuacji?

 • Marysia

  Witam, od kilku lat wynajmuję mieszkanie- spółdzielcza własność, nigdy nie interesowałam się tym tematem ( do tej pory 🙂 ) więc co miesiąc do US odprowadzałam przez cały ten czas ryczałt od najmu wydawało mi się logiczne gdyż te 8 to mniej niż 18. Teraz po zapoznaniu się z tematem chcę zmienić na zasady ogólne gdyż będzie to dla mnie bardziej korzystne. Moje pytanie czy jeśli po odliczeniach amortyzacji wychodzi, że jestem na minusie to wystarczy stratę ująć w PIT i niczego nie płacić do US??? I czy już teraz po opłaceniu ryczałtu w listopadzie mogę złożyć wniosek o zmianę na zasady ogólne czy lepiej zrobić to w nowym roku?

  • skarbonamamony

   Zmianę formy opodatkowania można zrobić tylko na początku roku podatkowego więc wszelkie rozważania na ten temat raczej powinny być prowadzone w styczniu. Od przyszłego roku zmieni się część zasad związanych z amortyzacją więc kalkulacje ponownie trzeba będzie przeprowadzić w styczniu.

   W styczniu będę robić darmowy webinar na ten temat. Proszę się zapisać na newsletter, to dostaniesz zaproszenie. Zapis można zrobić na górze strony w prawej kolumnie.