16 faktów o czynszu, o których (zapewne) nie wiesz

By | 4 maja 2015

16 faktów o czynszu

Krót­kie pod­su­mo­wa­nie pod­sta­wo­wych infor­ma­cji na temat czyn­szu. Fak­ty, któ­re mogą zain­te­re­so­wać i pchnąć do dal­szych poszu­ki­wań.

Fakt 1: Czym jest czynsz

Czynsz jest świad­cze­niem należ­nym wynaj­mu­ją­ce­mu w zamian za odda­nie najem­cy do uży­wa­nia rze­czy naj­mo­wa­nej, np. loka­lu, domu, ale też rowe­ru albo samo­cho­du. Inny­mi sło­wy, najem­ca zobo­wią­za­ny jest reali­zo­wać umó­wio­ne świad­cze­nie na rzecz wynaj­mu­ją­ce­go w zamian za to, że ten daje najem­cy moż­li­wość uży­wa­nia rze­czy. (art. 659 § 1 k.c.)

Fakt 2: Czym nie jest czynsz

Bar­dzo czę­sto sło­wem „czynsz” okre­śla się opła­ty należ­ne do spół­dziel­ni miesz­ka­nio­wej albo wspól­no­ty miesz­ka­nio­wej. W takim wypad­ku dla świad­cze­nia należ­ne­go wynaj­mu­ją­ce­mu poszu­ku­je się inne­go sło­wa, np. „odstęp­ne”. Oba roz­wią­za­nia są błęd­ne. Czynsz to czynsz, a opła­ty to opła­ty — patrz fakt 1.

Fakt 3: Od kiedy należy się czynsz

Co do zasa­dy, to czynsz nale­ży się od roz­po­czę­cia naj­mu. Stro­ny mogą usta­lić, że obo­wią­zek zapła­ty czyn­szu powsta­je z dniem okre­ślo­nym w umo­wie, a nie z dniem prze­ka­za­nia loka­lu najem­cy. Lokal bowiem może nie być od razu przy­dat­ny do umó­wio­ne­go użyt­ku, a stro­ny jed­no­cze­śnie usta­la­ją, że najem­ca ma czas na przy­sto­so­wa­nie loka­lu do swo­ich potrzeb. Naj­czę­ściej ma to miej­sce w cza­sie wykoń­cze­nia loka­lu ze sta­nu dewe­lo­per­skie­go albo jeże­li lokal umiej­sco­wio­ny jest w nie­otwar­tej gale­rii han­dlo­wej.

Fakt 4: Oznaczenie czynszu

Obo­wią­zek pła­ce­nia czyn­szu wyni­ka z cha­rak­te­ru umo­wy naj­mu. Najem jest umo­wą odpłat­ną (ekwi­wa­lent­ną). Co cie­ka­we, czynsz moż­na okre­ślić w pie­nią­dzu, ale tak­że w świad­cze­niach inne­go rodza­ju. Może on być na przy­kład okre­ślo­ny w wor­kach zbo­ża albo w litrach okre­ślo­ne­go pali­wa. Może być tak­że czyn­no­ścią, jaką najem­ca zobo­wią­za­ny będzie czy­nić, a tak­że zobo­wią­za­niem się najem­cy do tego, by powstrzy­mał się od okre­ślo­ne­go dzia­ła­nia. Dopusz­czal­ne jest tak­że okre­śle­nie czyn­szu jako czę­ścio­we­go świad­cze­nia pie­nięż­ne­go uzu­peł­nia­ne­go innym świad­cze­niem. Przy­kła­dem może być okre­ślo­na kwo­ta pie­nię­dzy plus sprzą­ta­nie klat­ki scho­do­wej co okre­ślo­ną ilość dni. (art. 659 k.c.)

Okre­śle­nie świad­cze­nia czyn­szo­we­go w natu­rze stwa­rza jed­nak pro­ble­my podat­ko­we, z usta­le­niem war­to­ści uzy­ska­ne­go świad­cze­nia. Bo prze­cież war­tość uzy­ska­nej usłu­gi wpły­wa na usta­le­nie pod­sta­wy opo­dat­ko­wa­nia.

Fakt 5: Częstotliwość płacenia czynszu

Czynsz jest świad­cze­niem okre­so­wym należ­nym wynaj­mu­ją­ce­mu w okre­ślo­nych odstę­pach cza­su. Moż­na tę czę­sto­tli­wość okre­ślić dowol­nie. Jeże­li jed­nak stro­ny nie uzgod­nią czę­sto­tli­wo­ści, to dla umów zawar­tych na czas ozna­czo­ny dłuż­szy niż mie­siąc czynsz jest płat­ny mie­sięcz­nie, a dla umów zawar­tych na okres krót­szy niż mie­siąc to czynsz należ­ny jest za cały ten okres z góry. (art. 669 k.c.)

Czę­sto­tli­wość pła­ce­nia czyn­szu może wpły­wać na okres trwa­nia wypo­wie­dze­nia umo­wy. Im czę­sto­tli­wość jest więk­sza, tym okres wypo­wie­dze­nia jest dłuż­szy.

Fakt 6: Termin płatności czynszu

Moż­na okre­ślić w umo­wie dowol­ny ter­min płat­no­ści czyn­szu. Zarów­no może to być pierw­szy, dzie­sią­ty jak i ostat­ni dzień mie­sią­ca / tygo­dnia / kwar­ta­łu czy dłuż­szych okre­sów. Płat­ność może być należ­na „z góry” jak i „z dołu”. Jeże­li stro­ny tego nie uzgod­nią, to czynsz płat­ny jest z góry do dzie­sią­te­go dnia każ­de­go mie­sią­ca dla umów zawar­tych na okres dłuż­szy niż mie­siąc albo gdy umo­wa zawar­ta jest na czas nie ozna­czo­ny. Jeże­li najem ma trwać kró­cej niż mie­siąc to czynsz należ­ny jest za cały ten okres z góry. (art. 669 k.c.)

Fakt 7: Za zapłatę czynszu odpowiadają też domownicy najemcy

Doty­czy to co praw­da tyl­ko naj­mu loka­li miesz­kal­nych, ale zawsze to więk­sza szan­sa na odzy­ska­nie należ­no­ści. Za zobo­wią­za­nia z tytu­łu czyn­szu odpo­wia­da­ją razem z najem­cą oso­by peł­no­let­nie sta­le z najem­cą zamiesz­ku­ją­ce. Odpo­wie­dzial­ność ta jest odpo­wie­dzial­no­ścią soli­dar­ną. Wynaj­mu­ją­cy może zatem żądać zapła­ty od każ­dej peł­no­let­niej oso­by zamiesz­ku­ją­cej z najem­cą naj­mo­wa­ny lokal. Odpo­wie­dzial­ność tych osób ogra­ni­cza się do wyso­ko­ści czyn­szu za okres ich sta­łe­go zamiesz­ki­wa­nia w naję­tym loka­lu. Czy­li jeże­li najem­ca przy­jął współ­lo­ka­to­ra na 3 mie­sią­ce to ta oso­ba odpo­wia­da za zale­gło­ści w czyn­szu za te trzy mie­sią­ce. (art. 6881 k.c.)

Fakt 8: Sposób zapłaty czynszu

Zapła­ta czyn­szu powin­na nastę­po­wać w spo­sób okre­ślo­ny w umo­wie. Świad­cze­nie czyn­szu może też wyni­kać z cha­rak­te­ru świad­cze­nia. Na przy­kład jeże­li zobo­wią­za­niem czyn­szo­wym jest sprzą­ta­nie okre­ślo­nej klat­ki scho­do­wej, czy też odśnie­ża­nie okre­ślo­nej czę­ści chod­ni­ka. Jeże­li stro­ny tego jed­nak nie wska­żą, to zapła­ta czyn­szu okre­ślo­ne­go jako kwo­ta pie­nię­dzy, jako dług oddaw­czy, win­na nastą­pić w miej­scu zamiesz­ka­nia (sie­dzi­bie) wynaj­mu­ją­ce­go. Świad­cze­nie czyn­szo­we okre­ślo­ne w natu­rze (prze­nie­sie­nie wła­sno­ści), jako dług odbior­czy, win­no być speł­nio­ne w miej­scu zamiesz­ka­nia (sie­dzi­bie) najem­cy. Inny­mi sło­wy — przy­kła­do­we wor­ki zbo­ża wynaj­mu­ją­cy winien sobie ode­brać sam od najem­cy, a gotów­kę najem­ca powi­nien zanieść wynaj­mu­ją­ce­mu. (art. 454 § 1 k.c.)

Fakt 9: Od nieterminowo zapłaconego czynszu należą się odsetki

Nie­ter­mi­no­we pła­ce­nie czyn­szu ozna­czo­ne­go w pie­nią­dzu powo­du­je powsta­nie obo­wiąz­ku zapła­ty odse­tek usta­wo­wych. Na dzień opu­bli­ko­wa­nia tego wpi­su wyno­szą one 8% w ska­li roku. Jeże­li stro­ny w umo­wie okre­śli­ły odset­ki liczo­ne według sto­py wyż­szej niż usta­wo­wa, to nale­żą się one zgod­nie ze sto­pą wyż­szą. W tym przy­pad­ku nie znaj­du­je zasto­so­wa­nia poję­cie odse­tek mak­sy­mal­nych, a więc usta­wo­we­go ogra­ni­cze­nia wyso­ko­ści odse­tek. Wyso­kość odse­tek umow­nych jest jed­nak ogra­ni­czo­na zasa­da­mi współ­ży­cia spo­łecz­ne­go, nie może być więc w peł­ni dowol­na. Obo­wią­zek zapła­ce­nia odse­tek powsta­je nie­za­leż­nie od przy­czy­ny z powo­du któ­rej najem­ca nie ure­gu­lo­wał dłu­gu w ter­mi­nie. (art. 481 i art. 5 k.c.)

Aktu­ali­za­cja od 1 stycz­nia 2016 (nowe brzmie­nie art. 481 k.c.). Zamiast odse­tek usta­wo­wych wpro­wa­dzo­no poję­cie „odse­tek usta­wo­wych za opóź­nie­nie”. Jeże­li sto­pa odse­tek za opóź­nie­nie nie była ozna­czo­na w umo­wie to nale­żą się odset­ki usta­wo­we za opóź­nie­nie w wyso­ko­ści rów­nej sumie sto­py refe­ren­cyj­nej Naro­do­we­go Ban­ku Pol­skie­go i 5,5 punk­tów pro­cen­to­wych. Na 1 stycz­nia 2016 wyno­szą one więc 7%. Unor­mo­wa­no też gór­ną gra­ni­cę odse­tek za opóź­nie­nie. Odset­ki umow­ne za opóź­nie­nie nie mogą w sto­sun­ku rocz­nym prze­kra­czać dwu­krot­no­ści wyso­ko­ści odse­tek usta­wo­wych za opóź­nie­nie, a więc na 1 stycz­nia 2016 nie mogą prze­kra­czać 14%. Jeże­li zastrze­żo­na w umo­wie wyso­kość odse­tek za opóź­nie­nie prze­kra­cza wyso­kość odse­tek mak­sy­mal­nych za opóź­nie­nie to nale­żą się odset­ki mak­sy­mal­ne za opóź­nie­nie.

Fakt 10: Zwłoka w zapłacie czynszu może uprawniać do odszkodowania

Jeże­li z powo­du zwło­ki najem­cy w zapła­cie czyn­szu wynaj­mu­ją­cy poniósł szko­dę, to może on żądać, nie­za­leż­nie od odse­tek, odszko­do­wa­nia na zasa­dach ogól­nych. (art. 481 § 3 k.c.)

Fakt 11: Niezapłacony czynsz można potrącić z kaucji

Isto­tą kau­cji zabez­pie­cza­ją­cej jest zabez­pie­cze­nie rosz­czeń wynaj­mu­ją­ce­go w sto­sun­ku do najem­cy. Z tego wyni­ka, że nie­za­pła­co­ny czynsz moż­na potrą­cić z kau­cji zabez­pie­cza­ją­cej. Moż­na też z niej potrą­cić należ­ne od czyn­szu odset­ki, jako świad­cze­nie ubocz­ne.

Fakt 12: Waloryzacja czynszu

W umo­wie moż­na okre­ślić, że kwo­ta czyn­szu będzie okre­ślo­na wskaź­ni­kiem. To zna­czy, że będzie się zmie­niać wraz z wzro­stem lub spad­kiem wskaź­ni­ka. Wskaź­nik moż­na obrać prak­tycz­nie dowol­ny, może to być np. kurs okre­ślo­nej walu­ty, wskaź­ni­ki gospo­dar­cze (np. śred­nia pła­ca, infla­cja), wskaź­ni­ki admi­ni­stra­cyj­ne (np. war­tość odtwo­rze­nio­wa loka­lu).

Fakt 13: Podwyższenie czynszu

W trak­cie trwa­nia umo­wy naj­mu wynaj­mu­ją­cy upraw­nio­ny jest do jed­no­stron­ne­go pod­wyż­sze­nia czyn­szu. Upraw­nie­nie to wynaj­mu­ją­cy wyko­nu­je skła­da­jąc najem­cy jed­no­stron­ne oświad­cze­nie woli w for­mie wypo­wie­dze­nia. Upraw­nie­nie do jed­no­stron­ne­go pod­wyż­sze­nia czyn­szu nie jest jed­nak upraw­nie­niem bez­względ­nym. Stro­ny mogą bowiem ogra­ni­czyć moż­li­wość pod­wy­żek w umo­wie, wydłu­żyć okres wypo­wie­dze­nia, a tak­że w uza­sad­nio­nych przy­pad­kach ją wyłą­czyć. Okre­śle­nie jakiejś sto­py walo­ry­za­cji czyn­szu, np. o sto­pę infla­cji lub kurs walu­ty, w zasa­dzie wyłą­cza moż­li­wość pod­wyż­ki czyn­szu.

Fakt 14: Niepłacenie czynszu jest przyczyną wypowiedzenia

Nie­ter­mi­no­we pła­ce­nie czyn­szu może być przy­czy­ną wypo­wie­dze­nia umo­wy naj­mu przez wynaj­mu­ją­ce­go. Świad­cze­nie czyn­szo­we jest pod­sta­wo­wym upraw­nie­niem wynaj­mu­ją­ce­go i z tego powo­du prze­wi­dzia­na jest spe­cjal­na pro­ce­du­ra wypo­wie­dze­nia umo­wy.

Fakt 15: Niezapłacony czynsz uprawnia do ustawowego zastawu na rzeczach najemcy

Czynsz z któ­rym najem­ca zale­ga nie dłu­żej niż rok powo­du­je powsta­nie usta­wo­we­go zasta­wu na rze­czach wnie­sio­nych do loka­lu. Wynaj­mu­ją­cy może sprze­ci­wić się wynie­sie­niu tych rze­czy z loka­lu sto­su­jąc nie tyl­ko środ­ki per­swa­zji, ale tak­że przy pomo­cy siły fizycz­nej w ramach tzw. samo­po­mo­cy wła­snej. Wynaj­mu­ją­cy upraw­nio­ny jest do zatrzy­ma­nia rze­czy najem­cy tytu­łem zasta­wu lub celem zabez­pie­cze­nia zapła­ty czyn­szu. (art. 670 i 671 k.c.)

Fakt 16: Czynsz może być dochodzony przez e-sądem

Elek­tro­nicz­ne Postę­po­wa­nie Upo­mi­naw­cze prze­wi­dzia­ne jest dla rosz­czeń pie­nięż­nych, a czynsz w więk­szo­ści przy­pad­ków jest takim rosz­cze­niem. Z tego powo­du może być w łatwy spo­sób docho­dzo­ny przed e-sądem. Tryb ten jest o wie­le szyb­szy niż tra­dy­cyj­ne postę­po­wa­nie. Pozew skła­da się dro­gą elek­tro­nicz­ną, przez spe­cjal­ny por­tal sądo­wy. Postę­po­wa­nie nie wyma­ga prze­pro­wa­dze­nia postę­po­wa­nia dowo­do­we­go. Sąd wyda­je naka­zy zapła­ty, któ­re po upra­wo­moc­nie­niu sta­ją się pod­sta­wą do egze­ku­cji komor­ni­czej.

 • Moni­ka

  Swiet­ny arty­kul. Bar­dzo sie cie­sze, ze tra­fi­lam na ta stro­ne. Pozdra­wiam.

 • woj­tek

  row­niez i mi zaim­po­no­wal powyz­szy bar­dzo mery­to­rycz­ny arty­kul. chcia­lem zadac kil­ka pytan:

  B1
  Czy mogę zadac odse­tek i ewnt jakich za opóź­nie­nie w opla­tach? nie było o tym mowy w umo­wie.

  B2
  co do odse­tek row­niez w samym wezwa­niu do zapla­ty o nich
  nie
  wspo­mi­na­lem. czy zatem moge dopie­ro teraz w kolej­nym liscie do loka­to­ra
  uzu­pel­nic wezwa­nie o wska­za­nie zale­glych­mie­sie­cy oraz żąda­nie odse­tek o
  dopusz­czal­nej mak­sy­mal­nej war­to­sci 14 % w ska­li rocz­nej ? mimo wszyst­ko
  będę darzyl do roz­li­cze­nia w gotow­ce. tym samym­spo­dzie­wam sie, ze
  loka­tor bedzie ocze­ki­wal co naj­mniej potwier­dze­nia wpla­ty lub upie­ral
  się przy prze­le­wie, a ja zamie­rzam potwier­dzic szcze­gl­nie ta pierw­sza
  for­me zwro­tem na pisem­nym poswiad­cze­niu „ure­gu­lo­wa­no nale­znosc za
  naste­pu­ja­ce mie­sia­ce: a,b,c wraz ze wska­za­ny­mi ode­st­ka­mi.. ” jest to
  zgod­ne z pra­wem ? moge narzu­cic i trzy­mac sie tej for­my ? czy data
  gra­nicz­na z
  pierw­sze­go wezwa­nia ule­gnie prze­su­nie­ciu jeśli wysle powyz­szy list ?

  • skar­bo­na­ma­mo­ny

   Ad. 1
   Oczy­wi­ście. Obo­wią­zek zapła­ty usta­wo­wych odse­tek za opóź­nie­nie powsta­je nie­za­leż­nie od tego czy jest o tym wzmian­ka w umo­wie oraz nie­za­leż­nie od tego czy wie­rzy­ciel (czy­li Pan) osią­gnął poprzez nie­ter­mi­no­wą zapła­tę jaką­kol­wiek stra­tę. Gdy brak usta­le­nia w umo­wie nale­żą się odset­ki usta­wo­we za opóź­nie­nie w wyso­ko­ści rów­nej sumie sto­py refe­ren­cyj­nej Naro­do­we­go Ban­ku Pol­skie­go i 5,5 punk­tów pro­cen­to­wych. Na dzień dzi­siej­szy wyno­szą one więc 7%. Odset­ki wg. sto­py innej niż wska­za­na mogą być sto­so­wa­ne tyl­ko wte­dy, gdy są one okre­ślo­ne w umo­wie ale ich wyso­kość jest ogra­ni­czo­na odset­ka­mi mak­sy­mal­ny­mi wyno­szą­cy­mi dwu­krot­ność wyso­ko­ści odse­tek usta­wo­wych za opóź­nie­nie, a więc na dziś nie mogą prze­kra­czać 14%.

   Ad. 2
   Wca­le nie trze­ba wzy­wać do zapła­ty odse­tek by wypeł­nić usta­wo­we prze­słan­ki do wypo­wie­dze­nia naj­mu. Wystar­czy wzy­wać do zapła­ty należ­no­ści głów­nej.
   Co do roz­li­cza­nia wpłat to kwe­stię tę regu­lu­je

   Art. 451 k.c.
   § 1. Dłuż­nik mają­cy wzglę­dem tego same­go wie­rzy­cie­la kil­ka dłu­gów tego same­go rodza­ju może przy speł­nie­niu świad­cze­nia wska­zać, któ­ry dług chce zaspo­ko­ić. Jed­nak­że to, co przy­pa­da na poczet dane­go dłu­gu, wie­rzy­ciel może przede wszyst­kim zali­czyć na zwią­za­ne z tym dłu­giem zale­głe należ­no­ści ubocz­ne oraz na zale­ga­ją­ce świad­cze­nia głów­ne.
   § 2. Jeże­li dłuż­nik nie wska­zał, któ­ry z kil­ku dłu­gów chce zaspo­ko­ić, a przy­jął pokwi­to­wa­nie, w któ­rym wie­rzy­ciel zali­czył otrzy­ma­ne świad­cze­nie na poczet jed­ne­go z tych dłu­gów, dłuż­nik nie może już żądać zali­cze­nia na poczet inne­go dłu­gu.
   § 3. W bra­ku oświad­cze­nia dłuż­ni­ka lub wie­rzy­cie­la speł­nio­ne świad­cze­nie zali­cza się przede wszyst­kim na poczet dłu­gu wyma­gal­ne­go, a jeże­li jest kil­ka dłu­gów wyma­gal­nych — na poczet naj­daw­niej wyma­gal­ne­go.

   Po pierw­sze dłuż­nik decy­du­je za co pła­ci, ale wie­rzy­cie­lo­wi przy­słu­gu­je pra­wo roz­li­cze­nia w pierw­szej kolej­no­ści należ­no­ści ubocz­nych (np. odse­tek). Tak więc moż­na doko­nać ska­pi­ta­li­zo­wa­nia dłu­gu na dzień wpła­ty i roz­li­cze­nia w pierw­szej kolej­no­ści naro­słych do tego dnia odse­tek. Resz­tę wpła­ty zali­czyć na poczet należ­no­ści głów­nej (zale­głe­go czyn­szu). To powo­du­je że kolej­ne odset­ki liczy­my od pozo­sta­ją­cej należ­no­ści głów­nej od następ­ne­go dnia od wpła­ty. Trze­ba to zazna­czyć w pokwi­to­wa­niu, a jeże­li najem­ca wpła­ca prze­le­wem trze­ba mu wysłać roz­li­cze­nie wpła­ty. Ta spra­wa była wie­lo­krot­nie pod­kre­śla­na przez Sąd Naj­wyż­szy.

   Przy­kład:
   Najem­ca powi­nien 10 stycz­nia 2016 ure­gu­lo­wać 2000 zł czyn­szu za m-c sty­czeń.
   Doko­nu­je wpła­ty w dniu 10 maja 2016 w kwo­cie 2000 zł, dekla­ru­jąc że jest to spła­ta czyn­szu za sty­czeń.
   Doko­nu­je­my nali­cze­nia odse­tek w usta­wo­wej wyso­ko­ści wie­dząc, że rok 2016 był prze­stęp­ny (dzie­le­nie przez 365 pozo­sta­je pra­wi­dło­we):
   2000 zł x 7% / 365 x 121 dni = 46,41 zł
   Doko­nu­je­my kapi­ta­li­za­cji i roz­li­cza­my:
   Należ­ność ubocz­na (odset­ki) — 46,41 zł
   Należ­ność głów­na — 1953,59 zł
   Najem­cy pozo­sta­je do zapła­ty 46,41 zł należ­no­ści głów­nej od któ­rej liczy­my dal­sze odset­ki od 11 maja 2016.

   • jurek

    dzię­ku­je za bar­dzo dokład­na odpo­wiedź.
    zabra­kło odpo­wie­dzi na pyta­nia z punk­tu B2 ? :):
    — mogę narzu­cić i trzy­mać się for­my roz­li­cze­nia w gotów­ce ? jest o tym jakiś arty­kuł ? jak sąd roz­pa­rzy spra­wę jeśli nie doj­dzie do roz­li­cze­nia na sku­tek kon­flik­tu stron: prze­lew / gotów­ka ?
    — czy data gra­nicz­na z pierw­sze­go wezwa­nia może ulec prze­su­nię­ciu w zależ­no­ści kie­dy najem­ca prze­czy­ta list z proś­bą o roz­li­cze­nie w gotów­ce zgod­nie z zapi­sem w umo­wie ?

    zda­nie „Najem­cy pozo­sta­je do zapła­ty 46,41 zł należ­no­ści głów­nej od któ­rej liczy­my dal­sze odset­ki od 11 maja 2016” powin­no chy­ba brzmieć:
    „Najem­cy pozo­sta­je do zapła­ty suma: Należ­no­ści ubocz­nej (odset­ki) — 46,41 zł
    oraz 1953,59 zł należ­no­ści głów­nej od któ­rej liczy­my dal­sze odset­ki od 11 maja 2016 ”

    podej­rze­wam, że najem­ca nie weź­mie sam z sie­bie pod uwa­gę odse­tek, zatem rozu­miem, że w momen­cie przyj­mo­wa­nia gotów­ki ana­lo­gicz­nie jak przy prze­le­wie powi­nie­nem przed­sta­wić dla nie­go roz­li­cze­nie wpła­ty ?

    • skar­bo­na­ma­mo­ny

     Miej­sce speł­nie­nia świad­czeń regu­lu­je prze­pis

     Art. 454 [Miej­sce speł­nie­nia]
     § 1. Jeże­li miej­sce speł­nie­nia świad­cze­nia nie jest ozna­czo­ne ani nie wyni­ka z wła­ści­wo­ści zobo­wią­za­nia, świad­cze­nie powin­no być speł­nio­ne w miej­scu, gdzie w chwi­li powsta­nia zobo­wią­za­nia dłuż­nik miał zamiesz­ka­nie lub sie­dzi­bę. Jed­nak­że świad­cze­nie pie­nięż­ne powin­no być speł­nio­ne w miej­scu zamiesz­ka­nia lub w sie­dzi­bie wie­rzy­cie­la w chwi­li speł­nie­nia świad­cze­nia; jeże­li wie­rzy­ciel zmie­nił miej­sce zamiesz­ka­nia lub sie­dzi­bę po powsta­niu zobo­wią­za­nia, pono­si spo­wo­do­wa­ną przez tę zmia­nę nad­wyż­kę kosz­tów prze­sła­nia.
     § 2. Jeże­li zobo­wią­za­nie ma zwią­zek z przed­się­bior­stwem dłuż­ni­ka lub wie­rzy­cie­la, o miej­scu speł­nie­nia świad­cze­nia roz­strzy­ga sie­dzi­ba przed­się­bior­stwa.

     Sąd roz­pa­trzy spra­wę zgod­nie z tym prze­pi­sem. Z tego prze­pi­su wyni­ka pierw­szeń­stwo dla usta­leń stron zawar­tych w umo­wie. Gdy stro­ny nic nie usta­li­ły, albo nic nie wyni­ka z oko­licz­no­ści lub wła­ści­wo­ści zobo­wią­za­nia to obo­wią­zu­je zda­nie dru­gie z §1.

     Jeże­li cho­dzi o datę gra­nicz­ną to nie­ste­ty nie wiem co zapi­sa­no w umo­wie. Cięż­ko jest się zatem usto­sun­ko­wać.

     Zda­nie „Najem­cy.…” jest pra­wi­dło­we. W mojej wypo­wie­dzi, w zda­niu poprze­dza­ją­cym to zda­nie roz­li­czy­li­śmy 2000 zł wpła­ty dłuż­ni­ka i dla­te­go zda­nie to jest pra­wi­dło­we.

     Jak napi­sa­łem w wypo­wie­dzi, nale­ży zazna­czyć w pokwi­to­wa­niu spo­sób roz­li­cze­nia wpła­ty. Jeże­li najem­ca wpła­ca prze­le­wem to o roz­li­cze­niu nale­ży go powia­do­mić, prze­sy­ła­jąc pokwitowanie/rozliczenie.

     • jurek

      dzię­ku­je.

      odno­śnie „data gra­nicz­na z pierw­sze­go wezwa­nia może ulec prze­su­nię­ciu w zależ­no­ści
      kie­dy najem­ca prze­czy­ta list z proś­bą o roz­li­cze­nie w gotów­ce zgod­nie z
      zapi­sem w umo­wie ?”

      mia­łem na myśli to, że w umo­wie wska­za­no na for­mę roz­li­cze­nia w gotów­ce. poza tym nie ma innych zapi­sów na ten temat. zasta­wiam się jak może wpły­nąć data odczytania/awizowania listu na ter­min, któ­ry wyni­ka z prze­sła­ne­go wezwa­nia do zapła­ty.

     • skar­bo­na­ma­mo­ny

      Sko­ro w umo­wie wska­za­no roz­li­cze­nie gotów­ko­we, to zmia­na spo­so­bu regu­lo­wa­nia tego zobo­wią­za­nia powin­na być ure­gu­lo­wa­na anek­sem do umowy/dwustronnym poro­zu­mie­niem. Do cza­su nie­osią­gnię­cia poro­zu­mie­nia obo­wią­zu­ją zapi­sy z umo­wy, więc data gra­nicz­na nie powin­na ule­gać prze­dłu­że­niu.

     • jurek

      a co zro­bić w sytu­acji jeśli najem­ca roz­li­czy się jedy­nie czę­ścio­wo z zale­głych należ­no­ści.. np za 2 z 4 mie­się­cy ?

     • skar­bo­na­ma­mo­ny

      Patrz fakt 16. Poza tym moż­na korzy­stać z dro­gi sądo­wej w tra­dy­cyj­nym try­bie — w sądzie rejo­no­wym wła­ści­wym dla miej­sca poło­że­nia nie­ru­cho­mo­ści.

 • jurek

  row­niez i mi zaim­po­no­wal powyz­szy bar­dzo mery­to­rycz­ny arty­kul. chcia­lem zadac kil­ka pytan:

  B1
  Czy mogę zadac odse­tek i ewnt jakich za opóź­nie­nie w opla­tach? nie było o tym mowy w umo­wie.

  B2
  co do odse­tek row­niez w samym wezwa­niu do zapla­ty o nich
  nie
  wspo­mi­na­lem. czy zatem moge dopie­ro teraz w kolej­nym liscie do loka­to­ra
  uzu­pel­nic wezwa­nie o wska­za­nie zale­glych­mie­sie­cy oraz żąda­nie odse­tek o
  dopusz­czal­nej mak­sy­mal­nej war­to­sci 14 % w ska­li rocz­nej ? mimo wszyst­ko
  będę darzyl do roz­li­cze­nia w gotow­ce. tym samym­spo­dzie­wam sie, ze
  loka­tor bedzie ocze­ki­wal co naj­mniej potwier­dze­nia wpla­ty lub upie­ral
  się przy prze­le­wie, a ja zamie­rzam potwier­dzic szcze­gl­nie ta pierw­sza
  for­me zwro­tem na pisem­nym poswiad­cze­niu „ure­gu­lo­wa­no nale­znosc za
  naste­pu­ja­ce mie­sia­ce: a,b,c wraz ze wska­za­ny­mi ode­st­ka­mi.. ” jest to
  zgod­ne z pra­wem ? moge narzu­cic i trzy­mac sie tej for­my ? czy data
  gra­nicz­na z
  pierw­sze­go wezwa­nia ule­gnie prze­su­nie­ciu jeśli wysle powyz­szy list ?

 • Sła­wo­mir Majak

  Witam, dobry arty­kuł chcia­łem sie tyl­ko upew­nic co do jed­nej rze­czy otóż kole­zan­ka jest najemn­cą, przed­mio­tem czyn­szu jest przy­go­to­wy­wa­nie posił­ków wynaj­mu­ją­ce­mu oraz opła­ca­nie zale­głych rachun­ków doty­czą­cych miesz­ka­nia , czy komor­nik może żadac od najemn­cy aby zamiast opła­ca­nia tych zale­głych rachun­ków prze­ka­zy­wa­ła te pie­nią­dze komornikowi?(jest pro­wa­dzo­na egze­ku­cja wobec wynaj­mu­ją­ce­go) moim zda­niem nie.

  • skar­bo­na­ma­mo­ny

   Komor­nik raczej może zająć zobo­wią­za­nie pie­nięż­ne najem­cy, czy­li tę część czyn­szu, któ­rą wpła­ca ona za zale­głe rachun­ki wynaj­mu­ją­ce­go. Nie­mniej jed­nak po pierw­sze komor­nik dzia­ła wyłącz­nie na wnio­sek wie­rzy­cie­la, więc to wie­rzy­ciel musi wie­dzieć że taką umo­wę ma kole­żan­ka, a po dru­gie moż­na doga­dać się z tym dla kogo są te zale­głe rachun­ki i prze­nieść na rzecz kole­żan­ki dług wynaj­mu­ją­ce­go i wte­dy regu­lo­wać go poprzez potrą­ce­nie. W każ­dym wypad­ku wyma­ga to zba­da­nia całe­go kon­tek­stu i wszyst­kich doku­men­tów zwią­za­nych z umo­wą naj­mu.

 • joan­na

  mam pytanie:Czy jesli czynsz pła­co­ny jest z góry ‚tzn np. wg umo­wy naj­mu do 10 go czerw­ca za czer­wiec, a zosta­nie zapła­co­ny 30 czerwca.Czy w takim wypad­ku moż­na nali­czać odset­ki?

  • skar­bo­na­ma­mo­ny

   Oczy­wi­ście. Jeże­li dłuż­nik opóź­nia się ze speł­nie­niem świad­cze­nia pie­nięż­ne­go, wie­rzy­ciel może żądać odse­tek za czas opóź­nie­nia, cho­ciaż­by nie poniósł żad­nej szko­dy i cho­ciaż­by opóź­nie­nie było następ­stwem oko­licz­no­ści, za któ­re dłuż­nik odpo­wie­dzial­no­ści nie pono­si.

 • Adam

  Witam, wynaj­mu­ję dom, a najem­ca noto­rycz­nie spóź­nia się z czyn­szem. Cza­sem jest to kil­ka dni, a zda­rzy­ło się nawet ponad mie­siąc (czynsz wg umo­wy płat­ny mie­sięcz­nie). Docho­dzi do sytu­acji, kie­dy muszę pła­cić poda­tek od nie­otrzy­ma­nych pie­nię­dzy. Czy sytu­acja, kie­dy czynsz jest wpraw­dzie pła­co­ny, ale nie­ter­mi­no­wo, daje mi upraw­nie­nie do wypo­wie­dze­nia umo­wy? Pozdra­wiam i dzię­ku­je za cie­ka­wy arty­kuł

  • skar­bo­na­ma­mo­ny

   Nie­ste­ty spóź­nie­nia w płat­no­ściach, jeże­li są tak krót­kie nie upraw­nia­ją do wypo­wie­dze­nia umo­wy. Moż­na tyl­ko nali­czać odset­ki.

   Zagad­nie­nie z tym zwią­za­ne jest opi­sa­ne tutaj: http://skarbonamamony.pl/najemca-nie-placi-czynszu-jak-rozwiazac-umowe-najmu.html

   Swo­ją dro­gą dla­cze­go pła­cisz podat­ki od czyn­szu, któ­re­go nie otrzy­ma­łeś? Czyż­by wyna­jem był reali­zo­wa­ny w ramach dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej? Jeże­li nie to raczej nie ma potrze­by pła­ce­nia od tych kwot podat­ku docho­do­we­go.

 • Hele­na

  witam ‚wynaj­mu­ję miesz­ka­nie odr.wlasność,kupiłam w kwiet­niu br,poprzedni wla­ści­ciel miesz­kal od 2007 r miał odręb­ną wlasność,od czerw­ca zglo­si­lam ryczałt do us,bo w us powie­dzie­li mi że jak najem pry­wat­ny to nie moż­na amor­ty­zo­wać­czy jak w stycz­niu 2017 r zgło­sze ze na zasa­dach ogól­nych to będzie poda­tek bli­ski 0,umowę mam pod­pi­sa­ną od 1 maja 2016 r do 30.06.2017r..w 2017 r zamie­rzam wło­żyć w remont ok. 5000 zl,czy do war­to­ści począt­ko­wej mogę zali­czyć cenę kup­na i amor­ty­zo­wać staw­ką 10 %.

  • skar­bo­na­ma­mo­ny

   Dzień dobry, pro­szę zapo­znać się z tym wpi­sem: skarbonamamony.pl/amortyzacja-mieszkania-i-lokalu-w-czterech-prostych-krokach.html

 • Andrzej Bier­nac­ki

  czy najem­ca moze z pie­nie­dzy za czynsz opla­cac wydat­ki zwia­za­ne z opla­ta­mi wspol­no­ty miesz­ka­nio­wej

  • skar­bo­na­ma­mo­ny

   Cięż­ko udzie­lić odpo­wiedź na tak zada­ne pyta­nie. O co wła­ści­wie pytasz i jak jest ta spra­wa ure­gu­lo­wa­na w umo­wie naj­mu?

 • Nata­lia

  Witam wynaj­mu­je miesz­ka­nie i wla­sci­ciel­ka mi wypo­wie­dzia­la umo­we bo jej meble z piw­ni­cy zgi­ne­ly i dala wypo­wie­dze­nie na 2 mie­sia­ce powie­dzia­la ze jak nie zapla­ce czyn­szu to wyrzu­ci mnie odra­zu z dnia na dzien a mam dwoj­ke dzie­ci do tego a czynsz jak nara­zie ma płacony…czy po wypo­wie­dze­niu umo­wy naj­mu musze nadal jej opla­cac czynsz??

  • skar­bo­na­ma­mo­ny

   Z samej defi­ni­cji umo­wy naj­mu wyni­ka, że w trak­cie jej trwa­nia wynaj­mu­ją­ce­mu nale­ży się czynsz. Nie­za­leż­nie od tego, czy bie­gnie okres wypo­wie­dze­nia i nawet czy fak­tycz­nie najem­ca korzy­sta z przed­mio­tu naj­mu.

 • Mar­ta

  Czy wła­ści­ciel­ka domu może żądać ode mnie czynsz, jeśli jestem w nim zamel­do­wa­na na sta­łe i miesz­kam tam pra­wie 30 lat

  • skar­bo­na­ma­mo­ny

   A na jakiej pod­sta­wie miesz­kasz w tym domu? Zamel­do­wa­nie w loka­lu nie daje tytu­łu praw­ne­go do zamiesz­ki­wa­nia w nim.

 • Mag­da

  Dzień dobry, wynaj­mu­ję pokój w miesz­ka­niu, na umo­wie pod punk­tem opła­ty mam napi­sa­ne:
  1.strony usta­la­ją mie­sięcz­ny czynsz za najem poko­ju w wyso­ko­ści 500 zł ;
  2. Najem­ca pokry­wa tak­że kosz­ty eks­plo­ata­cji loka­lu obej­mu­ją­ce:
  a) opła­ty za ener­gię elek­trycz­ną płat­ne według wska­zań licz­ni­ków;
  b) opła­ty za wodę według wska­zań licz­ni­ków;
  c) opła­ty za ogrze­wa­nie na pod­sta­wie fak­tur wysta­wia­nych przez dostaw­cę.
  Czy w związ­ku z tym moim obo­wiąz­kiem jest pła­ce­nie czyn­szu czy obo­wią­zek ten pozo­sta­je po stro­nie wynaj­mu­ją­ce­go? Bar­dzo pro­szę o odpo­wiedz i dzię­ku­ję za cie­ka­wy arty­kuł

  • skar­bo­na­ma­mo­ny

   Z Two­jej wypo­wie­dzi wyni­ka, że masz obo­wią­zek pła­ce­nia czyn­szu.

   A tak na serio to radzę ponow­nie prze­czy­tać arty­kuł, bo zapew­ne nie chcia­łaś zapy­tać o czynsz, tyl­ko o inne opła­ty (źle nazy­wa­ny „czyn­szem admi­ni­stra­cyj­nym”). A tego, poza wymie­nio­ny­mi opła­ta­mi za media, nie musisz pła­cić.

   • Mag­da

    Dzię­ku­ję za odpo­wiedz. Wła­snie o „czynsz admi­ni­stra­cyj­ny” mi cho­dzi­ło. Wynaj­mu­ją­cy uwa­ża jed­nak, że taki wła­śnie zapis w umo­wie upo­waż­nia go do egze­kwo­wa­nia ode mnie tej opła­ty…

 • Pawel 71

  Witam
  Jestem Wynaj­mu­ją­cym lokal nie­miesz­kla­ny. Zapis umo­wy okre­śla moż­li­wość natych­mia­sto­we­go roz­wią­za­nia umo­wy jeśli Najem­ca zale­ga z zapła­tą za trzy peł­ne okre­sy płat­no­ści. (3 msc).
  W któ­rym momen­cie mogę sko­rzy­stać z pra­wa natych­mia­sto­we­go roz­wią­za­nia umo­wy jeśli Najem­ca opła­ca czynsz w wyso­ko­ści 20% staw­ki mie­sięcz­nej wska­zu­jąc każ­do­ra­zo­wo okre­ślo­ny mie­siąc.
  Czy mam cze­kać aż suma zale­gło­ści prze­kro­czy staw­kę 3 krot­ne go czyn­szu, czy po trzech msc mogę roz­wią­zać umo­wę mimo czę­ścio­wych opłat za poszcze­gól­ne miesiące.Czy wypo­wia­da­jąc umo­wę musze wezwac Najem­cę do zapła­ty zale­gło­ści dając mu ter­min 1 msc i po tym okre­sie jeśli nie ure­gu­lu­je zale­gło­ści mogę sku­tecz­nie rowl­zwiazsc umo­wę.
  Pozdra­wiam
  Paweł

 • Rok­sa­na

  Witam.Mam pyta­nie dzi­siaj otrzy­ma­łam pismo od komor­ni­ka za nie zapła­co­ny czynsz w tbs-ie. Czy tbs może moje zale­gło­ści wziąć sobie z mojej kau­cji? I co zro­bić żeby spra­wa z komor­ni­kiem się skoń­czy­ła?

  • skar­bo­na­ma­mo­ny

   Żeby spra­wa z komor­ni­kiem się skoń­czy­ła to po pro­stu nale­ży spła­cić dług.
   Kau­cja pod­le­ga roz­li­cze­niu dopie­ro po opróż­nie­niu loka­lu lub naby­ciu jego wła­sno­ści. W trak­cie trwa­nia umo­wy naj­mu (zaj­mo­wa­nia loka­lu) nie może być roz­li­cza­na lub potrą­ca­na.

 • Tomasz

  Witam miesz­kam od 30 lat w pry­wat­nej kamie­ni­cy gdzie wła­ści­ciel­ka nie pod­no­si stan­dar­du cho­dzi cho­ciaż­by o zala­ta­nie dachu zało­że­nie domo­fo­nu nie wymie­nia sto­lar­ki okien­nej nie ma cen­tral­ne­go ogrze­wa­nia krę­cą się po kamie­ni­cy dziw­ni ludzie jest syf brud­no nad­mier­nie że opał zapew­niam sobie sam nie odli­cza czyn­szu za wyko­na­ne pry­wat­ne napra­wy w miesz­ka­niu cho­ciaż­by za zro­bie­nie kana­li­za­cji sani­tar­nej któ­rej nie było wogo­le teraz chce mi pod­nieść czynsz co mam zro­bić pro­szę o opi­nie czy mam się zgo­dzić czy nie

  • skar­bo­na­ma­mo­ny

   Więk­szo­ści spraw któ­re opi­sa­łeś, wynaj­mu­ją­cy nie ma obo­wiąz­ku robić. Część nakła­dów, któ­re wyko­na­łeś roz­li­cza się dopie­ro po zakoń­cze­niu naj­mu i zwro­cie loka­lu.
   Moż­na spy­tać ile pła­cisz i za jaką wiel­kość miesz­ka­nia?

   • Tomasz

    Moim zda­niem chcąc pod­nieść czynsz to wła­ści­ciel powi­nien pod­jąć kro­ki w zabez­pie­cze­niu budyn­ku cho­ciaż­by w tym by loka­to­rom nie lało się na gło­wę i nie krę­ci­li się w nocy pijacz­ki któ­rzy mogą pod­pa­lic nie­świa­do­mie kamie­ni­ce któ­ra się czę­ścio­wo roz­pa­da pla­ce ok 500zl ok 50m plus zapew­nić muszę sobie opał oraz docho­dza media nie jest to war­sza­wa tyl­ko małe mia­stecz­ko nad­mier­nie że zna­jo­my wynaj­mu­je miesz­ka­nie w dużo lep­szym stan­dar­dzie ogrze­wa­nie cen­tral­ne nie musi bie­gać z drew­nem w zimie by zapa­lić w pie­cu któ­ry do rana jest zim­ny jeśli coś nawa­la w miesz­ka­niu to wła­ści­ciel pokry­wa kosz­ty napra­wy

    • skar­bo­na­ma­mo­ny

     Pła­cisz czynsz na pozio­mie 3% wskaź­ni­ka prze­li­cze­nio­we­go kosz­tu odtwo­rze­nia 1 m2 powierzch­ni użyt­ko­wej budyn­ków miesz­kal­nych — czy­li bar­dzo tanio. Dla Two­je­go woje­wódz­twa wyno­si on na teraz 9,21 zł/m2/m-c.

     Za te pie­nią­dze, jak wiesz, nie­wie­le moż­na zdzia­łać w kwe­stiach remon­tów. Nawet gdy­by zebrał on cało­rocz­ny czynsz od wszyst­kich najem­ców loka­li, to raczej nie wystar­czy na solid­ny remont kapi­tal­ny dachu, któ­ry pochło­nie na pew­no kil­ka­dzie­siąt tysię­cy zło­tych. Wła­ści­ciel budyn­ku raczej nie zara­bia koko­sów, a z całą pew­no­ścią nie finan­su­jąc remon­tu, jego mają­tek top­nie­je z roku na rok.

     To, że musisz pła­cić za opał i media to chy­ba zro­zu­mia­łe. Prze­cież Ty chcesz mieć cie­pło i wodę w kra­nie.

     Pra­wem wynaj­mu­ją­ce­go jest żądać pod­wyż­sze­nia czyn­szu. Musi on jed­nak zasto­so­wać zwią­za­ną z tym pro­ce­du­rę z usta­wy o ochro­nie praw loka­to­rów (art. 8a i 9).

     Two­im pra­wem jest pod­wyż­ki nie zaak­cep­to­wać i wypro­wa­dzić się. Tak dzia­ła wol­ny rynek.

 • Wla­sci­ciel

  Witam. Mam loka­to­ra kto­re­mu sku­tecz­nie zosta­la wypo­wie­dzia­na umo­wa naj­mu kto­ra to wyga­sla we wrze­sniu tego roku. Spra­wa o zapla­te jak i eks­mi­sje jest zlo­zo­na w sadzie.Zaleglosci prze­kra­cza­ja 9miesiecy. Na chwi­le obec­na loka­tor sie­dzi sobie w najlepsze.ja pla­ce za nie­go media tj woda.smieci row­niez od prze­szlo dzie­wie­ciu mie­sie­cy jak i oczy­wi­scie przez ten okres nie dosta­je czyn­szu. Czy praw­nie mozna zmu­sic paso­zy­ta do wno­sze­nia tych oplat? Czy sku­tecz­ne wypo­wie­dze­nie roz­wia­zu­je umo­we czy dopie­ro sad o tym zade­cy­du­je? A jesli umo­wa juz nie obo­wia­zu­je to czy moge zawrzec nowa umo­we z nowym najem­ca i go wpro­wa­dzic do miesz­ka­nia mimo iz paso­zy­ty dalej zaj­mu­ja lokal? Pozdr.

  • skar­bo­na­ma­mo­ny

   Po uzy­ska­niu wyro­ku i klau­zu­li wyko­nal­no­ści moż­na przy pomo­cy komor­ni­ka ścią­gną należ­ność. O ile oczy­wi­ście dłuż­nik ma z cze­go ścią­gać…

   W okre­sie od roz­wią­za­nia umo­wy do fak­tycz­nej wypro­wadz­ki nale­ży się Panu odszko­do­wa­nie. Je rów­nież nale­ży docho­dzić na dro­dze sądo­wej. Tutaj wię­cej infor­ma­cji: http://skarbonamamony.pl/odszkodowanie-za-zajmowanie-mieszkania-po-ustaniu-najmu.html

   Umo­wa jest roz­wią­za­na z dniem upły­wu okre­su wypo­wie­dze­nia. Oczy­wi­ście pod warun­kiem, że wypo­wie­dze­nie było sku­tecz­ne to zna­czy prze­pro­wa­dzo­ne zgod­nie z wyma­ga­ną pro­ce­du­rą. W pro­ce­sie o eks­mi­sję sąd ten wątek bada jako prze­słan­kę do wyda­nia wyro­ku eks­mi­syj­ne­go.

   Nie­ste­ty nie może Pan niko­go wpro­wa­dzić. Po pierw­sze nie może Pan naru­szyć posia­da­nia miesz­ka­nia, a po dru­gie nie może Pan nawet utrud­niać mu korzy­sta­nia
   z miesz­ka­nia.

 • Boze­na

  WYPOWIEDZENIE BEZ ZACHOWANIA TERMINÓW

  Jeże­li:
  ◗ najem­ca dopusz­cza się zwło­ki z zapła­tą czyn­szu co naj­mniej za dwa peł­ne okre­sy płat­no­ści.

  Czy tak???? Czy jed­nak 3.

  • skar­bo­na­ma­mo­ny

   To zale­ży, czy umo­wa doty­czy naj­mu loka­lu miesz­kal­ne­go czy użyt­ko­we­go. Zapra­szam tutaj: http://skarbonamamony.pl/najemca-nie-placi-czynszu-jak-rozwiazac-umowe-najmu.html

   • Boze­na

    Najem loka­lu miesz­kal­ne­go

    2) z zacho­wa­niem mie­sięcz­ne­go ter­mi­nu wypo­wie­dze­nia, na koniec mie­sią­ca kalen­da­rzo­we­go, oso­bie, któ­rej przy­słu-
    guje tytuł praw­ny do inne­go loka­lu poło­żo­ne­go w tej samej miej­sco­wo­ści, a loka­tor może uży­wać tego loka­lu, jeże­li
    lokal ten speł­nia warun­ki prze­wi­dzia­ne dla loka­lu zamien­ne­go.

    Czy to ozna­cza, ze moge im teraz wypo­wie­dziec i 31.01 beda musie­li sie wypro­wa­dzic?

    A w powod wpi­sac zale­glo­sci za 2 czyn­sze.

    • skar­bo­na­ma­mo­ny

     W takim wypad­ku wypo­wie­dze­nie będzie bez­sku­tecz­ne. Raczej nie sto­su­je Pani czyn­szu niż­sze­go niż 3% war­to­ści odtwo­rze­nio­wej loka­lu w ska­li roku. Pro­szę prze­czy­tać wpis, któ­ry wska­za­łem.

     • B

      Czy­li teraz zosta­je mi wypo­wie­dziec i wezwac do zapla­ty dac mie­siac na ure­gu­lo­wa­nie, czy­li 4 mie­sia­ce w ple­cy. A potem sad. Czy w takiej sytu­acja zima moga sie wyniesc.

     • skar­bo­na­ma­mo­ny

      Nie w tej kolej­no­ści. Suge­ru­ję wizy­tę u praw­ni­ka prak­ty­ku­ją­ce­go w miej­sco­wo­ści, w któ­rej poło­żo­ny jest lokal. Popeł­nia Pani pod­sta­wo­we błę­dy i oba­wiam się, że mogą one spo­wo­do­wać bez­sku­tecz­ność wypo­wie­dze­nia i w kon­se­kwen­cji wydłu­żyć całą pro­ce­du­rę o kolej­ne kil­ka mie­się­cy.

 • Kasia

  Witam, wynaj­mu­je pokój wraz z kole­zan­ka. Od oko­ło 2 mie­się­cy miesz­ka­my w zawil­go­co­nym miesz­ka­niu. Sytu­acja ta była zgła­sza­na kil­ka­krot­nie nato­miast wła­ści­ciel dopie­ro gdy dostał nasze wypo­wie­dze­nia bez okre­su wypo­wie­dze­nia przy­je­chał zoba­czyć co sie dzie­je. Nie zapła­ci­ły­śmy za mie­siac gru­dzien -czynsz , a w wypo­wie­dze­niu napi­sa­ły­śmy ze wno­si­my o to żeby kau­cja pokry­ła czynsz, czy tak może­my ?

 • Mag­da

  Pytanie.miałam umo­wę na rok. W listo­pa­dzie wła­ści­ciel­ka oznaj­mi­ła że muszę zmie­nić lokal bo się sama wpro­wa­dza. Umo­wa trwa­ła do 10 grud­nia, pła­ci­łam czynsz i wyna­jem za mie­siąc z góry czy­li do 10 grud­nia był opła­co­ny. 3 grud­nia zna­la­złam inny lokal i cze­ka­łam aż będę mogła się wpro­wa­dzić. Wla­sci­cel­ka miesz­ka­nia z któ­ra umo­wa mi wyga­sła chcia­ła opłat za dni któ­re zaj­mo­wa­li­śmy czy­li za 9 dni. Czy mam obo­wią­zek pła­cić za to sko­ro to był okres zwol­nie­nia loka­lu? Rachun­ki rozu­miem ale czy wyna­jem ?

  • skar­bo­na­ma­mo­ny

   Czy okre­sy płat­no­ści były od 10 do 10 czy raczej czynsz był mie­sięcz­ny, płat­ny do 10. Zakła­dam, że to dru­gie (trze­ba zaj­rzeć do umo­wy i przy­po­mnieć sobie jak był pła­co­ny pierw­szy czynsz). Jeże­li jest tak jak zakła­dam, to oczy­wi­stym jest że za 9 dni nale­ży się wynaj­mu­ją­ce­mu czynsz.

   • Mag­da

    Pła­co­ny był od 10 do 10 z dniem w któ­rym weszłam zapła­ci­łam za mie­siąc czy­li do 10 następ­ne­go mie­sią­ca czynsz

    • Mag­da

     Dzię­ku­ję za pomoc 😉

   • Mag­da

    Pła­co­ne zdniem wej­ścia do miesz­ka­nia i pod­pi­sa­nia umo­wy od 10.12.2015 do 10.01.2016 mia­łam pła­co­ny czynsz tak co mie­siąc a w u mówie nie ma napi­sa­ne do kie­dy pła­cę czynsz.

    • skar­bo­na­ma­mo­ny

     Ale weszłaś do miesz­ka­nia dzie­sią­te­go dnia mie­sią­ca i w tym dniu zapła­ci­łaś czynsz w wyso­ko­ści mie­sięcz­ne­go czyn­szu? Jeże­li tak to zna­czy, że okres roz­li­cze­nio­wy trwał od 10 do 9 dnia następ­ne­go mie­sią­ca. A zatem nic nie musisz dopła­cać.

 • dawi­dek

  Witam ma pyta­nie
  Miesz­kam w pry­wat­nej kamie­ni­cy i każ­dy w tej kamie­ni­cy ma za metr płat­ny 7.40 a mi wynaj­mu­jąc wła­ści­ciel­ką uzgod­ni­ła 10 zl
  Przy­kład za moje miesz­ka­nie 44m mam pła­cić 440 zl sąsiad­ka za takie samo miesz­ka­nie pła­ci 340 czy jest to zgod­ne z pra­wem ?y

  • skar­bo­na­ma­mo­ny

   Kwe­stia wyso­ko­ści czyn­szu jest decy­zją obu stron. Wynaj­mu­ją­ca wyso­kość czyn­szu może wypo­wie­dzieć i usta­lić nowy. Możesz wte­dy albo zaskar­żyć pod­wyż­kę do sądu albo powia­do­mić wynaj­mu­ją­cą, że pod­wyż­ki nie akcep­tu­jesz co spo­wo­du­je roz­wią­za­nie umo­wy naj­mu i koniecz­ność wypro­wadz­ki.

 • iza

  Czy jest jakaś usta­wa /uchwała któ­ra regu­lu­ję że do 10 każ­de­go msc jest płat­ny czynsz za loka­le socjal­ne bądź komu­nal­ne ????

 • Ane­ta Drzy­zga Bog­dan Lorek

  Witam. Pod­pi­sa­łam umo­we 700zl +500media . W umo­wie pisze tak : nie­za­le­znie od czyn­szu w punk­cie 7 najem­ca bedzie opla­cal gaz ‚prad ‚smie­ci , wode tv I inter­net . Nato­miast w punk­cie 7napisane jest ze czynsz bedzie wyno­sil 700zl ? Jak mam to rozu­miec . ? To co jest opro­wa­dza­ne rachun­ki do spo­ldziel­ni pokry­wam ja w tych 500zl czy to nale­zy do tych 700zl w punk­cie 7 tak jak wcze­sniej napi­sa­lam

 • Jula

  Witam,dwa tygo­dnie temu skon­czy­la nam sie umo­wa naj­mu mieszkania,przyjechala wla­sci­ciel­ka ‚ogla­da­la mieszkanie,spisalismy pro­to­kol zdaw­czo odbior­czy w kto­rym nie mia­la zadnych uwag po czym dzi­siaj napi­sa­la mi ze sa znisz­cze­nia za kto­re potra­ci mi z kau­cji mimo ze wcze­sniej nie mia­la zadnych zastrzezen.Czy w takim razie moze to zro­bic?

 • Seba Zalew

  Witam, wynaj­mu­je miesz­ka­nie pła­cąc za wszyst­ko 1650 zl. Jak do tej pory pla­ci­lem wszyst­ko na czas,we wrze­sniu zapla­ci­lem 1100 zamiast 1600. Zazna­czy­lem ze w paz­dzier­ni­ku wyrow­nam. Wła­ści­ciel po ter­mi­nie zapla­ty wre­czyl mi przed­sa­do­we wezwa­nie do zapla­ty za kto­re doli­czy 50 zl, a teraz oznaj­mil mi ze doli­czy jesz­cze 200 za nie odla­cze­nie mediów. Czy tak moze?